StoryEditor

Prihláška pohľadávky veriteľa

Máte pohľadávku? Podajte prihlášku na oddelené uspokojenie svojej pohľadávky.

Máte pohľadávku? Podajte prihlášku na oddelené uspokojenie svojej pohľadávky. Ďalšie vzory zmlúv a právnych podaní nájdete v odbornej publikácii Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania (Zmluvy a právne podania, číslo: 5/2004)........................... súd v ............................ (PSČ, adresa)

PRIHLÁŠKA POHĽADÁVKY VERITEĽA NA ODDELENÉ USPOKOJENIE
k číslu konania ........................

Konkurzný veriteľ: .................................. (obchodné meno)
sídlo: ............................................................
IČO: ..................................
zapísaný v obchodnom registri ..................... súdu v ...................... oddiel ................... vložka číslo ..............

v právnej veci úpadcu ................................ (obchodné meno)
so sídlom: .....................................................
IČO: ..............................
zapísaný v obchodnom registri ................... súdu v ...................... oddiel .................. vložka číslo ...................
podáva nasledujúcu
prihlášku
na oddelené uspokojenie svojej pohľadávky vo výške ............... Sk s príslušenstvom úrokmi vo výške .. Sk, spolu ...... Sk, v súlade s § 20 a 28 zák. č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Pohľadávka vznikla z úverovej zmluvy č. ........., ktorým bol dlžníkovi poskytnutý úver vo výške .................... Sk.

Alternatíva:
Pohľadávka vznikla na základe vykonaných stavebných prác podľa zmluvy o dielo č. ........... zo dňa ........... a faktúry č. ..... zo dňa ......... na ......... Sk a faktúry č. ....... zo dňa ............. na sumu ......... Sk

Pohľadávka bola zabezpečená zriadením záložného práva na nehnuteľnosť administratívnu budovu a skladové priestory nachádzajúce sa v k. ú. ......................, súpisné číslo budovy ............. popisné číslo .................... na pozemku parc. čísla ............ a pozemku parc. čísla ............ zapísané na Liste vlastníctva vydanom katastrálnym úradom, správou katastra v .......................................
Záložné právo vzniklo jeho registráciou v katastri nehnuteľností, správy katastra v ..........................
na Liste vlastníctva v časti C ťarchy.
Navrhujeme, aby súd priznal oddelenému veriteľovi výťažok z predaja nehnuteľností, ktorými boli zabezpečené pohľadávky veriteľa vznikom zmluvného záložného práva po odpočítaní nákladov správcu konkurznej podstaty.
Prílohy:
-- zmluva o zriadení záložného práva,
-- list vlastníctva,
-- zmluva o dielo (zmluva o úvere),
-- faktúry č. 2x.

V ................................., dňa .................
.................................
záložný veriteľ.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
14. august 2022 08:23