StoryEditor

Nové povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci

10.11.2014, 23:00
Novela zákona o ochrane zdravia priniesla nové povinnosti pre spoločnosti, ktoré zamestnávajú ľudí.

Na toto všetko nesmú zamestnávatelia zabudnúť:

 • zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad
 • zabezpečiť hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík
 • viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov podľa kategórií prác z hľadiska zdravotných rizík (týka sa kategórie 1, 2, 3 a 4)
 • viesť záznamy, ktoré obsahujú údaje o meraní, týkajúce sa konkrétnych zamestnancov (nadväzuje na povinnosť zamestnávateľa kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory pracovného prostredia, ktoré používa pri svojej činnosti alebo ktoré pri jeho činnosti vznikajú)
 • pri nadmernej záťaži zamestnancov teplom alebo chladom upraviť vnútorným predpisom zabezpečovanie opatrení po dohode so zástupcom zamestnancov
 • ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukážu záťaž zamestnancov teplom alebo chladom, vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
 • ak výsledky posúdenia preukážu zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov, vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
 • poskytnúť povinné alebo odporúčané očkovanie zamestnancom, ktorí sú alebo môžu byť pri práci vystavení biologickým faktorom, proti ktorým nie sú imúnni, ak je k dispozícii účinná očkovacia látka (zamestnávateľ uhrádza náklady, ktoré vznikli v súvislosti s povinným očkovaním)
 • po zániku živnosti alebo zániku spoločnosti odovzdať dokumentáciu týkajúcu sa ochrany zdravia zamestnancov príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (napr. záznamy o meraní zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí, posudky o riziku, kategorizáciu prác vykonávanú zamestnancami z hľadiska zdravotných rizík, lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a pod.)

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Zanedbanie povinností nebude len tak

Neplnenie povinností uložených zákonom č. 355/2007 Z. z. na úseku ochrany zdravia pri práci je správnym deliktom na úseku verejného zdravotníctva. „Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe vo výške 150 eur až 20 000 eur alebo vo výške 200 eur až 50 000 eur,“ hovorí Martina Merková z mediálneho odboru Úradu verejného zdravotníctva SR. „Orgán verejného zdravotníctva pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania; pri opakovanom porušení môže pokutu zvýšiť na dvojnásobok,“ dodáva.

Rizikovosť práce podľa kategórií

Rizikovosť práce sa delí do štyroch kategórií, pričom za rizikové sa považujú tretia a štvrtá. O zaradení do týchto dvoch rozhoduje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu. Zároveň aj eviduje práce kategórie 3 a 4. Práce kategórie 1 a 2 orgán verejného zdravotníctva rozhodnutím nevyhlasuje ani neeviduje.

Práca sa zaraďuje:

 • podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov
 • podľa hodnotenia zdravotných rizík
 • na základe zmien zdravotného stavu zamestnancov

To znamená, že kategória práce by mala vyjadrovať mieru pracovnej záťaže, resp. rizika pre zdravie zamestnanca.  
Práca, najmä riziková, sa môže zaraďovať do kategórie len na základe objektívneho zhodnotenia/merania a podľa toho, či expozícia prekračuje prípustné limity, alebo nie. To znamená, že tá istá profesia a ten istý faktor môžu byť niekde rizikové, inde zas nie.  

Závisí to od:

 • veľkosti rizika (napr. koncentrácie škodliviny v prostredí, hladiny hluku a pod.)
 • dĺžky vystavenia riziku (ak sa nejaká škodlivina vyskytne v prostredí, hoci aj v pomerne vysokej hladine, keď sa prepočíta na 8-hodinovú pracovnú zmenu, nemusí byť vôbec vyhlásená ako riziková)
 • ochranných opatrení (napríklad lokálne odsávanie alebo práca v celotelovej kombinéze pri chemických škodlivinách znižuje, resp. eliminuje expozíciu) a pod.

Príklady prác:
1. kategória:  knihovník,  recepčný, administratívny pracovník, vedúci pracovník vo vybraných prevádzkach, kustód v múzeu
2. kategória:  predavač, skladník, administratívny pracovník
3. kategória:  zvárač, stolár, zámočník, baník, zoraďovač strojov, píliar, betonár, lakovač
4. kategória:  zvárač, stolár, zámočník, obrusovač, kamenár, baník, zlievač, formovač, jadrár
Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Tento článok vznikol v spolupráci s ČSOB, ktorá poskytuje podnikateľom dostupnejšie podnikateľské úvery. Ak máte záujem o výhodnejšie a jednoduchšie financovanie vášho podnikania, kliknite TU.

01 - Modified: 2023-01-15 11:00:00 - Feat.: - Title: Peňaženka je Boh, kričal manažér. Bývalý zamestnanec Vlk z Wall Street opisuje, ako práca v slávnej firme skutočne vyzerala 02 - Modified: 2022-10-10 16:30:00 - Feat.: - Title: Obrábate pôdu? Máte povinnosti, na ktoré netreba zabudnúť. Toto je ich prehľad 03 - Modified: 2022-10-04 10:47:49 - Feat.: - Title: Aké máte daňové povinnosti voči štátu? Niektoré dôležité veci sa zmenili, pozrite si detaily 04 - Modified: 2022-07-31 16:00:00 - Feat.: - Title: Ako čerpať dovolenku podľa zákona: Na koľko dní máte nárok, kedy vám môžu voľno zrušiť či nariadiť? 05 - Modified: 2022-07-22 07:35:15 - Feat.: - Title: „Zložité až strach,“ hodnotí daňový bonus Jozef Mihál. Niektoré rodiny dostanú po novom menej
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
01. február 2023 05:23