StoryEditor

Servis: Študent a odvody

16.04.2002, 00:00

Viktor Balažovič
Študent a odvody
Môj syn -- študent, športovec, má hráčsku zmluvu, z ktorej vyplýva, že vystupuje ako SZČO. Jeho ročný príjem je vyšší ako 100 000 Sk. Chcela by som vedieť, kedy mu vzniká povinnosť zaevidovať sa a platiť na zdravotné poistenie, dôchodkové a nemocenské poistenie a do fondu zamestnanosti. Taktiež by ma zaujímala výška odvodov do týchto fondov.
-- Z dôvodu štúdia je váš syn -- študent účastníkom nemocenského poistenia, a to podľa vyhlášky 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení neskorších predpisov (v z. n. p.). Zároveň je študent účastníkom zdravotného poistenia. Váš syn je zároveň aj samostatne zárobkovo činná osoba, ktorého príjem v roku 2001 bol vyšší ako 100 000 Sk. Zákon č. 366/1999 Z. z. v § 7 tu pracuje s kategóriou "príjem" a nie základ dane ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Na základe uvedeného vzniká vášmu synovi účasť na nemocenskom a dôchodkovom zabezpečení. V zmysle zákona č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v z. n. p. v § 15 sa hovorí, že samostatne zárobkovo činná osoba platí poistné vo výške 4,8 percenta na nemocenské poistenie a 28 percent na dôchodkové zabezpečenie z vymeriavacieho základu. Vymeriavacím základom na určenie poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb, ak nie je ďalej uvedené inak, je polovica pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutých v rozhodujúcom období v súvislosti s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti. Pomernou časťou základu dane sa rozumie časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období. Takto zistený vymeriavací základ sa použije od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka (§ 16, ods. 5 zákona o SP). Vymeriavacím základom na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá nemá vymeriavací základ podľa predchádzajúceho odseku, je ňou určená suma. Vymeriavací základ podľa ods. 5 je najmenej:
a) 4 000 Sk mesačne,
b) 3 000 Sk mesačne, ak ide o poberateľa čiastočného invalidného dôchodku a o mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov,
c) 2 000 Sk mesačne, ak ide o poberateľa invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov a o zamestnanca mladšieho ako 16 rokov.
Vymeriavací základ je najviac 32 000 Sk mesačne. Rozhodujúcim obdobím, z ktorého sa zisťuje vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb, je predchádzajúci kalendárny rok. Samostatne zárobkovo činná osoba zúčastnená na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení je povinná prihlásiť sa v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu najneskôr do ôsmich dní od vzniku účasti na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení. Oznamovacia povinnosť je splnená aj vtedy, ak sa prihláška podá v ustanovenej lehote na pošte alebo faxom. Prihlášku podanú faxom treba do troch dní odo dňa doručenia potvrdiť písomne. Prihlásenie sa musí vykonať na tlačive, ktorého obsah a formu určí Sociálna poisťovňa. Poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie sa platí:
-- bezhotovostným prevodom,
-- poštovou poukážkou,
-- v hotovosti v príslušnej pobočke. V zmysle zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v § 12 ods. 5 sa hovorí, že samostatne zárobkovo činná osoba platí poistné v sume 14,0 % z vymeriavacieho základu, v prípade ak je SZČO občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou, platí poistné v sume 6,3 % z vymeriavacieho základu. Vymeriavacím základom na určenie poistného samostatne zárobkovo činných osôb je polovica pomernej časti základu dane z príjmov dosiahnutých v rozhodujúcom období v súvislosti s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti. Pomernou časťou základu dane sa rozumie časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období. Na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu sa začala vykonávať samostatná zárobková činnosť po prvom dni v tomto mesiaci sa neprihliada. Takto zistený vymeriavací základ sa použije od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roku. Vymeriavacím základom na určenie poistného samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré začali prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť v kalendárnom roku alebo ktoré prevádzkovali takúto činnosť v predchádzajúcom roku v čase kratšom ako šesť mesiacov, je nimi určená suma. Takto zistený vymeriavací základ sa použije do 30. júna nasledujúceho roku. Vymeriavací základ zistený podľa predchádzajúceho odseku je najmenej:
a) 3 000 Sk,
b) 2 250 Sk, ak ide o poberateľa čiastočného invalidného dôchodku a o mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov,
c) 1 500 Sk, ak ide o poberateľa invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 16 rokov. Pokiaľ ide o maximum z hľadiska platenia poistného na zdravotné poistenie u SZČO je najviac 32 000 Sk. Vymeriavacím základom na určenie poistného samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré sú na zdravotnom poistení zúčastnené už z iného dôvodu, je polovica pomernej časti základu dane z príjmov dosiahnutých v rozhodujúcom období v súvislosti s výkonom samostatnej zárobkovej činnosti, ak je vyššia ako 3000 Sk. Rozhodujúcim obdobím, z ktorého sa zisťuje vymeriavací základ na určenie poistného samostatne zárobkovo činných osôb, je predchádzajúci kalendárny rok, ak tieto osoby prevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť počas aspoň šesť mesiacov v tomto kalendárnom roku. Poistné sa platí za kalendárny mesiac, v ktorom trvala účasť na zdravotnom poistení, ak účasť na zdravotnom poistení trvala iba časť kalendárneho mesiaca, poistné sa platí len za túto časť. Poistné sa platí:
a) bezhotovostným prevodom,
b) poštovou poukážkou,
c) v hotovosti v príslušnej poisťovni. Poistné za príslušný kalendárny mesiac, ktoré odvádzajú SZČO, je splatné do ôsmeho dňa po uplynutí tohto mesiaca. Napr. ak váš syn mal v roku 2001 príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti vo výške 280 000 Sk. Daňový základ (z daňového priznania) je 60 000 Sk. Vymeriavací základ vypočítate: 60 000 : 12 : 2 = 2 500. Od 1. 7. 2002 rozhodujúcim obdobím je rok 2001. Z nášho výpočtu vyplýva, že polovica pomernej časti základu dane (t. j. vymeriavací základ) z rozhodujúceho obdobia nebola vyššia ako 3 000 Sk. To znamená, že váš syn od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2003 nie je povinný platiť poistné na zdravotné poistenie. Dôvodom je nielen suma 2 500 Sk -- vymeriavací základ nižší ako 3 000 Sk, ale aj to, že študenti sú účastníkmi zdravotného poistenia. Váš syn by bol povinný platiť na zdravotné poistenie vtedy, ak by bol vymeriavací základ vyšší ako 3 000 Sk. V zmysle zákona č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v z. n. p. § 58 -- samostatne zárobkovo činná osoba platí príspevok na poistenie v nezamestnanosti vo výške 3 % z určeného vymeriavacieho základu. Ak samostatne zárobkovo činná osoba už platí príspevok na poistenie v nezamestnanosti z iného dôvodu, nie je povinná platiť príspevok na poistenie v nezamestnanosti z príjmov dosiahnutých v súvislosti s prevádzkovaním alebo s vykonávaním samostatnej zárobkovej činnosti, ak jej pomerná časť základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutých v rozhodujúcom období z tejto činnosti je nižšia ako 3 000 Sk. Vymeriavacím základom na určenie výšky príspevku na poistenie v nezamestnanosti samostatne zárobkovo činnej osoby je polovica pomernej časti jej základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutých v rozhodujúcom období v súvislosti s prevádzkovaním alebo s vykonávaním samostatnej zárobkovej činnosti. Pomernou časťou základu dane sa rozumie časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období. Polovica pomernej časti sumy, o ktorú príjmy dosiahnuté v rozhodujúcom období v súvislosti s prevádzkovaním alebo vykonávaním samostatnej zárobkovej činnosti presahujú výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie, je vymeriavacím základom aj vtedy, ak táto suma nepodlieha dani z príjmov fyzických osôb len preto, že tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia. Ak samostatne zárobkovo činná osoba začala prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, vymeriavacím základom je ňou určená suma až do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roku. Vymeriavací základ na určenie výšky príspevku na poistenie v nezamestnanosti SZČO nesmie byť nižší ako 3 000 Sk, resp. 2250 Sk, ak ide o osobu čiastočne invalidnú, resp. 1 500 Sk, ak ide o osobu invalidnú. Vymeriavací základ SZČO ako platiteľa príspevku na poistenie v nezamestnanosti je najviac 24 000 Sk. Rozhodujúcim obdobím, z ktorého sa zisťuje vymeriavací základ na určenie príspevku na poistenie v nezamestnanosti u SZČO, je:
a) v čase od 1. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roku kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku,
b) v čase od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roku kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
SZČO je povinná predložiť na predpísanom tlačive okresnému úradu práce vždy do 30. júna výpis z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok. SZČO je povinná prihlásiť sa písomne na predpísanom tlačive ako odvádzateľ príspevku na poistenie v nezamestnanosti na okresnom úrade práce, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, najneskôr v deň splatnosti príspevku.
Príspevok na poistenie v nezamestnanosti za príslušný kalendárny mesiac, ktorý odvádza SZČO, je splatný do ôsmich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa tento príspevok platí. Ak SZČO začala prevádzkovať alebo vykonávať činnosť v priebehu kalendárneho mesiaca, príspevok na poistenie v nezamestnanosti za tento mesiac je splatný do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Keďže z titulu postavenia študenta sa neplatí príspevok na poistenie v nezamestnanosti, vo vašom prípade samostatne zárobkovo činná osoba aj keď je študentom, je povinná platiť príspevok na poistenie v nezamestnanosti.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
03. február 2023 00:48