02.06.2014, 13:00

Máte e-shop? Štát má pre vás novinky

Od júna platia nové pravidlá pre obchodovanie na diaľku - cez e-shopy, e-mail či dokonca telefón. Pozrite sa, na čo by ste mali pripraviť svoj biznis.

Ak podnikáte a máte založený e-shop, mali by ste spozornieť. Od 13. júna totiž platia pre všetkých „elektronických“ obchodníkov nové pravidlá, ktoré majú podľa vlády chrániť spotrebiteľa vo väčšom rozsahu. Nový zákon o ochrane spotrebiteľa rieši najmä predaj tovaru či poskytnutie služby cez internet alebo katalóg, ale má aj ustanovenia, ktoré ovplyvňujú predaj na takzvaných predvádzacích akciách.

„Zákon posilňuje najmä ochranu spotrebiteľa, ktorý nakupuje v internetovom obchode, prostredníctvom e-mailu, cez telefón či fax,“ hovorí Martin Kluch, partner advokátskej kancelárie Hamala Kluch Víglaský. Zákon výrazne rozširuje množinu informáciu, ktoré vám e-shop musí poskytnúť ešte pred podpísaním zmluvy s kupujúcim, teda pred odoslaním objednávky.

Najsilnejším momentom je podľa odborníkov nové právo spotrebiteľa, ktorý môže od podpísanej zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní (doteraz to bolo sedem pracovných dní), a to bez akéhokoľvek dôvodu. Nové pravidlá platia nielen na nákup tovar, ale napríklad aj na zmluvy o poskytnutí elektronického obsahu, napríklad kúpy elektronickej hudby či predplatného (napr. online prístup k obsahu novín a pod.).

Ak pred odoslaním objednávky nedostanete informácie, ktoré vymenúva zákon, odstúpiť od zmluvy môžete až do jedného roka od kúpy tovaru. Nemusíte pritom dokazovať, že ste boli neinformovaný, zákon káže obchodníkom, aby dokázali, že vás o všetkom informovali tak, ako to káže zákon.

Nové zmluvy = nové podmienky

Medzi ďalšie novinky, na ktoré by sa mali podnikatelia pripraviť od polovice júna, patria aj nové typy zmlúv. Medzi ne patrí napríklad nová Zmluva uzavretá na diaľku, teda zmluva, ktorú uzavrie predávajúci a kupujúci bez toho, aby sa fyzicky stretli. Ide najmä o e-shopy, či predaj cez telefón. Ďalšie nové zmluvy sú Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorá môže byť podpísaná napríklad počas predajnej akcie alebo na inom prezentačnom stretnutí.

„Podľa nového zákona je možné uzatvoriť aj dohodu o predplatnom či doplnkovú zmluvu,“ vymenúva Kluch. Dohoda o predplatnom je pritom dohoda, ktorou sa obchodník zaviaže dodať spotrebiteľovi tovar či službu počas vopred dohodnutého obdobia, pričom kupujúci musí za tovar či službu platiť. „Podľa zákona nemusí kupujúci platiť vopred,“ dodáva Kluch, pričom nemusí ísť ani o pravidelnú dodávku. Ide najmú o opakovaný obchod, na ktorom sa predávajúci s kupujúcim dohodne.

Informovanosť je na prvom mieste

Po novom bude musieť každý obchodník vo svojich podmienkach informovať kupujúceho o všetkom tak, aby spotrebiteľ nemal skreslené či neúplné informácie.

Aké údaje teda bude musieť zmluva obsahovať? Hlavné vlastnosti tovaru či služby, obchodné meno a sídlo či miesto podnikania predávajúceho, kontaktné údaje predávajúceho (teda telefónne číslo či e-mail), adresu, na ktorej môže kupujúci reklamovať tovar či podať sťažnosť.

Asi najdôležitejším údajom, o ktorom bude musieť obchodník kupujúce informovať, bude celková cena tovaru či služby a to vrátane DPH či ostatných daní. „Pokiaľ nie je možné cenu určiť vopred, treba v zmluve uviesť spôsob, ako sa cena vypočíta. Patria sem taktiež aj náklady na dopravu či poštovné,“ upozorňuje Kluch.

Podľa zákona nemusí byť zmluva, ktorá sa podpisuje na diaľku, v písomnej podobe, a teda stačí podpísanie zmluvy elektronicky (cez formulár na konkrétnej stránke e-shopu). Iné pravidlá však platia v prípade, ak kupujúci podpisuje s predávajúcim zmluvu mimo prevádzkových priestorov, teda najčastejšie pri osobnom predaji či na predajných akciách.

Vtedy musí byť zmluva podpísaná písomne a len so súhlasom kupujúceho sa môže použiť trvalý nosič, okrem papiera napríklad aj e-mail, USB kľúč, CD či pamäťová karta.

„Na zmenu akejkoľvek informácie v zmluve musí obchodník upozorniť kupujúceho ešte pred podpísaním zmluvy a zmeniť ju môže len s jeho súhlasom,“ hovorí odborník. Dodáva však, že každý kupujúci musí byť vopred informovaný aj o nákladoch na doručenie tovaru či o iných poplatkoch, ktoré musí predávajúci zaplatiť.

„Obchodníci by nemali zabudnúť upozorniť spotrebiteľa, že v prípade, ak vracia tovar späť predávajúcemu, teda kupujúci odstúpil od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru platí spotrebiteľ,“ uzatvára Martin Kluch. Pokiaľ by zákazník nebol vopred o tomto informovaný, obchodník nemá právo žiadať ho, aby náklady na vrátenie tovaru zaplatil.


O čom bude musieť predávajúci informovať spotrebiteľa pred podpísaním zmluvy:

 • hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby,
 • obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,
 • telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä e-mail a číslo faxu,
 • adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu či podať sťažnosť,
 • celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane DPH a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky,
 • cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť za účelom uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
 • podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
 • informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a podmienkach pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy,
 • informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
 • informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas,
 • informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby 
 • informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,
 • informáciu o existencii príslušných kódexov správania predávajúceho, a a tiež spôsob, ako sa o nich môže dozvedieť spotrebiteľ
 • informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,
 • informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
 • informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
 • informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
 • informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,
 • informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať. 

Zdroj: Hamala Kluch Víglaský

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.