StoryEditor

Firmy a zamestnanci, pozor. Na tieto daňové termíny nezabudnite.

10.02.2016, 23:01
Autor:
turtur
Podnikatelia a zamestnanci, nezabudnite na svoje povinnosti. Pozrite sa, aké daňové termíny musíte dodržať do konca februára.

Prinášame vám termíny splnenia si daňových povinností a informujeme vás o subjektoch (fyzických či právnických osobách), ktorých sa to týka. Okrem toho sa dozviete, aká vám za nesplnenie tejto povinnosti hrozí sankcia (pokuta).


Do 15. 2. 2016
Doručiť písomnú žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov.
Zamestnanec (§ 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

Zrazenú daň z príjmov odviesť správcovi dane za január 2016 a predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov za január 2016.
Platiteľ dane (fyzická alebo právnická osoba) pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka – prijímateľa platby (§ 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).
Správca dane vyrubí úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku, najmenej však 15 % p. a. (§ 156 ods. 1 písm. e) a ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok).
Správca dane uloží pokutu od 30 eur do 3 000 eur za správny delikt (§ 154 ods. 1 písm. c) a § 155 ods. 1 písm. d) zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok).

Predložiť INTRASTAT-SK hlásenie (o prijatí alebo odoslaní tovaru) príslušnej pobočke colného úradu v elektronickej forme za kalendárny mesiac január 2016.
Spravodajská jednotka, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok prijala alebo odoslala tovar v súhrnnej hodnote, ktorá prekročila prah oslobodenia.
Spravodajskej jednotke je možné uložiť pokutu do výšky 3 320 eur za nesplnenie spravodajskej povinnosti (§ 32 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike).


Do 25. 2. 2016
Podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení mesiaca január 2016.
Platiteľ DPH.  
Správca dane uloží pokutu od 30 eur do 16 000 eur za správny delikt (§ 154 ods. 1 písm. a) a § 155 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok).

Podanie daňového priznania k DPH za január 2016 a uhradenie vlastnej daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie mesiaca január 2016 podľa podaného daňového priznania k DPH.
Platiteľ DPH, osoby registrované podľa § 7 a § 7a zákona o DPH (§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH).
Správca dane uloží pokutu od 30 EUR do 16 000 eur za správny delikt (§ 154 ods. 1 písm. a) a § 155 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok).
Pri omeškaní s úhradou správca dane vyrubí úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB platnej v deň vzniku daňového nedoplatku, najmenej však 15 % p. a. (§ 156 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok).

Podať colnému úradu daňové priznanie za január 2016 k spotrebným daniam (z alkoholických nápojov, z tabakových výrobkov, z minerálneho oleja, z elektriny, uhlia a zemného plynu) a uhradiť colnému úradu daňovú povinnosť za mesiac január 2016.
Platiteľ dane (§ 12 zákona č. 530/2011; § 13 zákona č. 106/2004; § 14 zákona č. 98/2004; § 12, § 24, § 36 zákona č. 609/2007).
Správca dane uloží pokutu od 30 eur do 16 000 eur za správny delikt (§ 154 ods. 1 písm. a) a § 155 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok).
Pri omeškaní s úhradou správca dane vyrubí úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB platnej v deň vzniku daňového nedoplatku, najmenej však 15 % p. a. (§ 156 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok).

Oznámiť množstvo cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za kalendárny mesiac január 2016 v členení podľa obchodného názvu cigariet, ceny cigariet uvedenej na kontrolnej známke a podľa počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení.
Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca cigariet (§ 9 ods. 10 zákona č. 106/2004 Z. z. o SD z tabakových výrobkov).
Správca dane uloží pokutu od 30 eur do 3 000 eur za správny delikt (§ 154 ods. 1 písm. c) a § 155 ods. 1 písm. d) zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok).

Oznámiť údaje z evidencie spotrebiteľských balení (podľa dokladu o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia a čiarového kódu EAN) za január 2016.
Osoba oprávnená na distribúciu (§ 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z. z. o SD z alkoholických nápojov).
Správca dane uloží pokutu od 30 eur do 3 000 eur za správny delikt (§ 154 ods. 1 písm. c) a § 155 ods. 1 písm. d) zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok).

Podať colnému úradu za mesiac január 2016  daňové priznanie k spotrebnej dani a zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických nápojov za mesiac január 2016.
Malý samostatný pivovar (§ 66 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. o SD z alkoholických nápojov) a prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia (§ 49 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. o SD z alkoholických nápojov).
Správca dane uloží pokutu od 30 eur do 16 000 eur za správny delikt (§ 154 ods. 1 písm. a) a § 155 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok).
Správca dane vyrubí úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB platnej v deň vzniku daňového nedoplatku, najmenej však 15 % p. a. (§ 156 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok).

Podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za zdaňovacie obdobie mesiaca január 2016.
Platiteľ DPH je povinný podať KV elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia (§78a ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH).
Ak platiteľ nedoručí KV, doručí KV oneskorene, uvedie v KV neúplné alebo nesprávne údaje alebo v lehote určenej vo výzve daňového úradu neodstráni nedostatky podaného KV, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur. Pri opakovanom porušení tohto ustanovenia daňový úrad uloží pokutu do výšky 100 000 eur. (§78a ods. 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH).


Do 29. 2. 2016
Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska za mesiac február 2016 (v prípade mesačného platiteľa úhrady).
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň 3 zamestnancov (§ 3 zákona č. 340/2012 o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska).
Platiteľ je povinný zaplatiť pokutu vo výške 33 eur až 166 eur – podľa počtu zamestnancov (§ 10 ods. 4 zákona č. 340/2012 o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS).

Úhrada mesačného preddavku za február 2016 k dani z motorových vozidiel.
Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur (mesačný platiteľ); § 10 zákona č. 361/2014 o dani z motorových vozidiel.
Správca dane vyrubí úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB platnej v deň vzniku daňového nedoplatku, najmenej však 15 % p. a. (§ 156 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok).

Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za mesiac január 2016.
Platiteľ dane zo závislej činnosti (zamestnávateľ); § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Správca dane uloží pokutu od 30 eur do 3 000 eur za správny delikt (§ 154 ods. 1 písm. c) a § 155 ods. 1 písm. d) zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok).

Úhrada mesačného preddavku za február 2016 k dani z príjmov fyzických osôb a úhrada mesačného preddavku za február 2016 k dani z príjmov právnických osôb.
Fyzická osoba, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 eur (mesačný platiteľ); § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov./
Právnická osoba, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 eur (mesačný platiteľ); § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Správca dane vyrubí úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB platnej v deň vzniku daňového nedoplatku, najmenej však 15 % p. a. (§ 156 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok).

Úhrada preddavku na verejné zdravotné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ, ak nie je určený deň na výplatu miezd zamestnancov, pričom preddavok na poistné sa platí za január 2016./
Úhrada poistného na sociálne poistenie, ktoré platí zamestnávateľ, ak nie je určený deň na výplatu miezd zamestnancov, pričom poistné sa platí za január 2016.
Platiteľ poistného (zamestnávateľ); § 17 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. /
Zamestnávateľ (§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení).
Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB, najmenej však 15 % (§ 18 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení)./
Penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania (§ 240 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení).


Podnikatelia, SZČO, zamestnanci a dohodári, POZOR! Sledujte pravidelne Hospodárske noviny. Do konca marca v nich každý deň nájdete odpovede na otázky, rady a informácie o daniach a súvisiacich témach.

01 - Modified: 2008-02-03 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Microsoft si to chce rozdať s Google kúpou Yahoo!
01 - Modified: 2023-12-07 16:54:24 - Feat.: - Title: Ficov konsolidačný balík ide do druhého čítania. Zvyšuje dane a odvody, zoberie druhému pilieru 02 - Modified: 2023-12-07 17:07:22 - Feat.: - Title: Prerod z montážnej dielne na „trendsettera“. Náš sused zažíva rozmach a jeho firmy sa obzerajú aj po Slovensku 03 - Modified: 2023-12-06 17:30:00 - Feat.: - Title: Vláda budúci rok uchmatne podnikateľom milióny z ich ziskov. Zapláta nimi deravý štátny rozpočet 04 - Modified: 2023-12-06 10:47:18 - Feat.: - Title: Banalita, ktorá môže vyjsť vodičov v zime draho. Na túto maličkosť určite nezabúdajte 05 - Modified: 2023-12-05 09:55:08 - Feat.: - Title: Zmeny v trinástom a rodičovskom dôchodku neovplyvnia dve percentá z dane, potvrdil Erik Tomáš
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
09. december 2023 05:54