02.09.2013, 15:00

Dlhujú vám peniaze? Takto ich dostanete späť

Neplatenie dlhov sa dá vyriešiť súdom. Ten môže vydať rozkaz už do desiatich dní.

Snímka: Dreamstime
Zdroj: Dreamstime
Dlžia vám peniaze a neviete prinútiť dlžníka zaplatiť? Nebaví vás už dookola počúvať tie isté výhovorky, prečo mešká? Súdne rozhodnutie, ktorým prinútite dlžníka zaplatiť, môžete mať už do 10 dní. Platobným rozkazom možno rozhodnúť občianskoprávne a obchodnoprávne spory týkajúce sa zaplatenia peňažného záväzku, napríklad faktúry po lehote splatnosti.

Súd vydá platobný rozkaz na základe návrhu na vydanie platobného rozkazu. Z návrhu musí byť jasné, ktorému súdu je určené, ktorej veci sa týka a čo sleduje. Pokiaľ navrhovateľ spolu s návrhom predloží vyplnené tlačivo platobného rozkazu a zaplatí súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz už do 10 dní. Vydaný platobný rozkaz sa doručuje dlžníkovi do vlastných rúk. V prípade, že jeho pobyt nie je známy, alebo sa zdržiava v cudzine, súd platobný rozkaz nevydá. Súd začne vo veci konať po zaplatení súdneho poplatku. Jeho výška je 6 % z hodnoty sporu. Súčasťou tejto hodnoty nie sú úroky z omeškania, trovy konania a ani právneho zastúpenia. Je ňou len istina. Minimálny súdny poplatok ktorý treba zaplatiť je 16,50 eur, maximálny 16 596,50 eura

 Príklad: Spoločnosť Pekný dom, s.r.o. vám doteraz nezaplatila faktúru na sumu 5 000 eur, splatnú dňa 1. 1. 2011. Prostredníctvom svojho advokáta ste podali 1. 7. 2013 návrh na vydanie platobného rozkazu, v ktorom požadujete, aby súd zaviazal dlžníka zaplatiť istinu vo výške 5 000 eur, úroky z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 5 000 eur od 1. 1. 2011 do zaplatenia a nahradil trovy konania. Úroky z omeškania predstavujú ku dňu podania návrhu sumu 1 124,38 eura. Za vydanie platobného rozkazu teda zaplatíte súdny poplatok vo výške 6 % zo sumy 5 000 eur, čo je 300 eur.

 Dlžník sa môže brániť

Dlžník, ktorému bol platobný rozkaz doručený, je povinný do 15 dní zaplatiť dlžnú sumu, alebo v rovnakej lehote podať proti platobnému rozkazu odpor. Odpor je opravný prostriedok, na základe ktorého súd uznesením platobný rozkaz zruší a nariadi vo veci hlavné pojednávanie. Ak dlžník v stanovenej lehote dlžnú sumu nezaplatí, ani nepodá odpor, platobný rozkaz sa stáva právoplatným a vykonateľným. Takého rozhodnutie je exekučným titulom, na základe ktorého možno v exekučnom konaní postihnúť majetok dlžníka.

 Barbora Lániková, advokátska kancelária Lanikova Group

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.