11.06.2003, 00:00

Začínajúci podnikateľ -- I. časť
V máji roku 2003 by chcel začať podnikať v oblasti služieb na základe živnostenského oprávnenia. Nemám žiadne vedomosti ani skúsenosti, kde všade je potrebné sa zaregistrovať a čo všetko je potrebné vybaviť si ešte pred samotným začatím podnikania.
-- Živnosťou je v zmysle živnostenského zákona sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Môže ju prevádzkovať fyzická osoba, tzv. živnostník, alebo právnická osoba po splnení ustanovených podmienok zákona (ďalej len podnikateľ). Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:
a) dosiahnutie veku 18 rokov,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) bezúhonnosť, ak živnostenský zákon neustanovuje inak. Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť vymedzená živnostenským zákonom alebo osobitnými predpismi, a to pri remeselných, viazaných a koncesovaných živnostiach. Živnosti sa rozdeľujú na ohlasovacie a koncesované:
* oprávnenie prevádzkovať ohlasovaciu živnosť vzniká dňom ohlásenia. Kto chce prevádzkovať ohlasovaciu živnosť, je to povinný ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby -- Odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa. Podnikateľ písomne ohlási, aký druh činnosti chce vykonávať. Svoje ohlásenie v súlade s § 46 ods. 1 živnostenského zákona (ŽZ) doloží výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, občianskym preukazom, prípadne aj dokladom o vzdelaní a praxi a pripojí kolok (1 000 Sk kolok za vydanie živnostenského listu a 2 000 Sk za vydanie koncesnej listiny). Údaje, ktoré je potrebné uviesť v ohlásení, a doklady, ktoré musí podnikateľ k ohláseniu pripojiť, aby mu bol vydaný živnostenský list, vymedzuje zákon v § 45 a § 46. Na živnostenskom oprávnení je možné mať uvedený aj väčší počet predmetov podnikania. Vydanie živnostenského listu je najneskôr do 15 dní od doručenia ohlásenia živnosti. Všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti je podnikateľ povinný oznámiť do 15 dní od ich vzniku a predložiť o nich doklady spôsobom uvedeným v zákone.

Rozsah živnostenského oprávnenia
Koncesované živnosti môžu sa prevádzkovať na základe koncesie v zmysle § 50 ŽZ. Záujemca o prevádzkovanie koncesovanej živnosti musí podať žiadosť o udelenie koncesie, t. j. štátneho privolenia na vykonávanie živnosti, ktorú doloží potrebnými dokladmi. Pri rozhodovaní o koncesii živnostenský úrad zisťuje, či sú splnené všeobecné a osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti. Na posúdenie plnenia podmienky spoľahlivosti si vyžiada vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory. Oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká dňom doručenia koncesnej listiny. Náležitosti koncesnej listiny vydanej fyzickej osobe spresňuje § 54 ŽZ. Koncesované živnosti sú vymenované v prílohe č. 3 ŽZ. Odborná spôsobilosť je upravená osobitnými predpismi. Živnostenský úrad rozhodne o žiadosti o udelenie koncesie do 30 dní odo dňa jej podania.
Pod ohlasovacími živnosťami podľa § 19 ŽZ rozumieme:
-- remeselné živnosti, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. Patrí sem napríklad výroba kovov a kovových výrobkov (zámočníctvo, nástrojárstvo a iné), výroba motorových a ostatných prostriedkov (opravy pracovných strojov, opravy cestných motorových vozidiel a iné) a ďalšie skupiny vymenované prílohe č. 1 ŽZ;
-- viazané živnosti, ak je podmienkou preukazovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak. Zoznam viazaných živností a požadovaný preukaz spôsobilosti pre jednotlivé živnosti sú uvedené v prílohe č. 2. Viazanou živnosťou je napríklad zlievanie drahých kovov, výroba strojov a prístrojov všeobecná a podobne;
-- voľné živnosti, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živností odborná spôsobilosť ustanovená. Sú to živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 až 3 ŽZ.
Rozsah živnostenského oprávnenia sa posudzuje podľa obsahu živnostenského listu alebo koncesnej listiny. Náležitosti živnostenského listu upravuje v § 47 ods. 2, obsah koncesnej listiny vymedzuje § 54 ods. 1 ŽZ. Podnikateľ je zo zákona povinný prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne. Zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyplýva pri prevádzkovaní živnosti povinnosť používať obchodné meno zapísané v živnostenskom registri.
Ak bude podnikateľ prevádzkovať prevádzkareň alebo viac prevádzkarní podľa § 17 ŽZ, musí mať inšpekčnú knihu autorizovanú živnostenským úradom v každej prevádzkarni. Do inšpekčnej knihy kontrolné, inšpekčné a dozorné orgány vykonávajú záznamy a zapisujú prípadné zistenia a prijaté opatrenia.
Z hľadiska predmetu podnikania živnosti členíme na:
-- obchodné živnosti podľa § 33, §34, §38 ŽZ. Sú to najmä kúpa tovaru na účel jeho predaja a pohostinná činnosť. Podnikateľ môže v rámci svojho živnostenského oprávnenia tiež prenajímať tovar, sprostredkúvať kúpu a predaj tovaru v jednotlivých prípadoch a vykonávať iné činnosti spojené s kúpou tovaru na účel jeho predaja v rámci zákona. Pohostinskou činnosťou sa rozumie príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu na mieste;
-- výrobné živnosti podľa § 42 ŽZ, pri ktorých má podnikateľ právo v rámci živnostenského oprávnenia vykonávať súbor nadväzných činností súvisiacich so zabezpečením výroby finálneho produktu, zhotovovať stroje, náradie a prípravky určené na výrobu finálneho produktu, predávať a opravovať výrobky, ak zostane zachovaná povaha živnosti a ďalšie činnosti vymedzené zákonom;
-- činnosti poskytujúce služby v zmysle § 43 ŽZ, pričom službami sa na účel tohto zákona rozumie poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb.
Živnostenské úrady vedú v súlade s § 60 ŽZ živnostenské registre, do ktorých zapisujú podnikateľov, ktorí majú živnosť v územnom obvode ich pôsobností, a to podľa poradia, v akom boli vydané živnostenské oprávnenia. Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. Do verejnej časti má právo nahliadnuť každý, prípadne z neho požadovať výpis. V praxi sa často stretávame pri vybavovaní rôznych záležitostí s požiadavkou o predloženie výpisu zo živnostenského registra nie staršieho ako 6 mesiacov.
Podnikateľ na začatie podnikania potrebuje:
1. plnoletosť (nadobúda sa dovŕšením 18. roku),
2. platný občiansky preukaz,
3. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
S občianskym preukazom a výpisom z registra trestov požiada podnikateľ živnostenský úrad o živnostenské oprávnenie podľa svojho rozhodnutia. Svoju žiadosť doloží kolkom požadovanej hodnoty. Ak má podnikateľ živnostenské oprávnenie -- živnostenský list, pridelené identifikačné číslo (IČO) začnú sa na neho vzťahovať ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje postavenie podnikateľa, obchodno-záväzkové vzťahy, ako aj iné vzťahy súvisiace s podnikaním. V krátkosti uvedieme, ako niektoré pojmy vymedzuje Obchodný zákonník.
Podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Pojem fyzická osoba je vymedzený v Občianskom zákonníku. Všetky uvedené fyzické osoby sa nazývajú podnikateľom. Každý podnikateľ je povinný podľa § 3a Obchodného zákonníka na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len obchodné dokumenty) uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak ho má pridelené. Podnikateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádza aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu.

Obchodné meno
Obchodným menom podľa § 8 Obchodného zákonníka sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druhu podnikania. Obchodný zákonník pripúšťa možnosť, resp. v určených prípadoch povinnosť, používať dodatky aj osobné, napríklad akademické tituly, mladší, starší, syn a pod., a vecné ako kaderníčka, zámočník, kníhkupec, nákladná doprava a pod.

(Pokračovanie vo štvrtok 12. júna)

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. január 2023 18:44