14.10.2004, 00:00
Registračná pokladnica.

Elektronická registračná pokladnica
Som SZČO, vediem jednoduché účtovníctvo a som platiteľom DPH. Je možné úhradu pohľadávky inkasovať aj bez registračnej pokladnice? Akým spôsobom možno inkasovať za tovar v hotovosti ak nevlastním registračnú pokladnicu?
-- Daňový subjekt, ktorého predmetom podnikania je predaj tovaru, alebo poskytovaním služieb, musí používať na účely evidencie tržieb elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) s tlačiarňou, a to vo všetkých svojich predajných miestach, v ktorých dochádza k úhrade v hotovosti (vyhláška č. 55/1994 Z. z. § 1 ods. 1 o spôsobe evidencie tržieb ERP v z. n. p.). Osobitný význam má povinnosť vedenia evidencie tržieb pomocou ERP u platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH) z dôvodov, že umožňuje zjednodušenie vedenia týchto tržieb na účely stanovenia daňovej povinnosti. Daňové subjekty boli povinné pokladnicu používať od 1. januára 1995.
Povinnosť používania ERP sa vzťahuje na tie daňové subjekty, ktoré súčasne spĺňajú 3 podmienky a to:
-- sú podnikateľmi,
-- predmetom ich podnikania je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb taxatívne stanovených vyhláškou,
-- prijímajú úhradu v hotovosti.
Podľa Obchodného zákonníka podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatným podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
Podnikateľom podľa tohto zákona je:
a)
osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (napr. audítor, daňový poradca, komerčný právnik),
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (napr. samostatne hospodáriaci roľník).
Tovarom sa rozumie tovar vyrobený, upravený, nakúpený alebo prevzatý daňovým subjektom a ním následne predávaný v spotrebiteľskej úprave. Ak daňový subjekt napr. predáva cement ďalšiemu podnikateľovi, ktorý ho použije v rámci svojej podnikateľskej činnosti na stavbe budovy, nemusí sa tržba prijatá v hotovosti za takýto cement evidovať v pokladnici. V danom prípade nejde o spotrebiteľskú úpravu tovaru. V prípade, že cement bude predaný občanovi na súkromné účely, musí sa tržba prijatá v hotovosti evidovať v pokladnici. V danom prípade ide o spotrebiteľskú úpravu tovaru. Úhradou v hotovosti je príjem peňazí v hotovosti a to bankoviek a mincí platnej slovenskej meny. Vyhláška upravuje evidenciu tržieb prijatých v hotovosti, ale len tých, ktoré sú prijaté v slovenskej mene. V súčasnosti je aktuálna otázka, či je možné evidovať aj úhrady uskutočnené v cudzej mene. V zmysle platných právnych predpisov je možné prijímať za predaný tovar alebo poskytnutú službu aj peňažné prostriedky v cudzej mene. Ak sa daňový subjekt rozhodne prijímať úhrady v cudzej mene, je potrebné, aby tieto boli prepočítané platným kurzom Národnej banky Slovenska, ale tržby za predaný tovar alebo poskytnutú službu je potrebné evidovať v pokladnici v slovenskej mene. Výstupy z pokladnice a výkazy denných a mesačných obratov treba upraviť tak, aby z nich bolo zrejmé, že daňový subjekt prijíma aj úhrady uskutočnené v cudzej mene.
Podľa vyhlášky sa za úhradu v hotovosti nepovažuje úhrada pohľadávky a úhrada dobierky, čo v praxi znamená, že ak daňový subjekt prijme úhradu v hotovosti za plnenie skôr uskutočnené, ku ktorému už vystavil doklad, napr. faktúru, účtovný doklad, zmluvu, dohodu, nie je povinný takto prijatú úhradu evidovať v pokladnici, pretože nejde o predaj tovaru alebo o poskytnutie služby spojenej s úhradou, ale iba o úhradu pohľadávky. V takomto prípade však daňový subjekt vystaví príjmový pokladničný doklad s uvedením čísla dokladu, na ktorý sa úhrada vzťahuje. To znamená, že ak daňový subjekt v jeden deň vystaví daňový doklad na predaj tovaru alebo poskytnutú službu a úhrada v hotovosti je uskutočnená až na druhý deň, nemusí prijatú tržbu evidovať v pokladnici.
ERP nie je potrebné používať v určitých prípadoch, a to napr. vtedy, ak likvidovaná organizácia ako aj organizácia vyhlásená do konkurzu už nevykonáva podnikateľskú činnosť, v danom prípade nemusí používať pokladnicu. Rozpočtová a príspevková organizácia, ktorá poskytuje služby v rámci svojej hlavnej činnosti, nemusí evidovať tržby prijaté v hotovosti v pokladnici. V prípade, že takáto organizácia poskytuje služby v rámci podnikateľskej činnosti, v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a v zmysle Obchodného zákonníka, je povinná používať pokladnicu.
V pokladnici sa nemusia evidovať tržby, ak daňový subjekt poskytuje služby, ktoré sú taxatívne vymedzené vyhláškou, a ktoré vykonáva na základe oprávnenia na podnikateľskú činnosť, a tieto sú poskytované:
-- držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP-S,
-- vo vysokohorských zariadeniach -- chaty, bufety bez priameho napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
-- v rámci odbornej výučby žiakov sa to týka služieb poskytovaných v rámci odbornej výučby žiakov pre širokú verejnosť, napr. služby reštauračné, kadernícke, kozmetické,
-- prostredníctvom automatov.
Pri predaji tovaru sa tržby nemusia evidovať v pokladnici za predaj tovaru, ktorý sa vykonáva na základe oprávnenia na podnikateľskú činnosť. Ide o predaj:
-- cenín, lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej a periodickej tlače,
-- pamätných a príležitostných mincí v bankách a na filatelistických a numizmatických burzách,
-- tovaru prostredníctvom automatov,
-- doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovanými službami pošty,
-- tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb v prostriedkoch železničnej, autobusovej, leteckej a vodnej dopravy,
-- tovaru držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP-S,
-- živých zvierat okrem akváriových rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
-- tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez priameho napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
-- tovaru vyrobeného v rámci odbornej výučby žiakov, ktorý potom žiaci predávajú širokej verejnosti.
Čo sa týka predaja ovocia, zeleniny a kvetov platí, že ak osoba, ktorá si prenajme miesto na trhovisku alebo v tržnici na dobu dlhšiu ako 30 dní, alebo takýto predaj vykonáva v rovnakej lehote v pojazdnej predajni alebo iným ambulantným spôsobom, musí sa podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. zaevidovať ako podnikateľ -- samostatne hospodáriaci roľník v obci a taktiež je povinný používať v zmysle vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. v z. n. p. na účely evidencie tržieb pokladnicu s tlačiarňou a to vo všetkých svojich predajných miestach, v ktorých dochádza k úhrade hotovosti. Z uvedeného vyplýva, že na predajcov ovocia, zeleniny a kvetov sa povinnosť evidencie tržieb v pokladnici nevzťahuje len vtedy, ak takýto predaj uskutočňujú menej ako 30 dní v roku.
Odpoveď na vašu otázku je nasledovná:
Povinnosť evidovať tržby pomocou ERP je len v prípade, ak dochádza k úhrade za predaj tovaru alebo poskytnutie služby v hotovosti. Úhradou v hotovosti sa pritom pre účely uvedenej vyhlášky považuje príjem v hotovosti a to bankoviek a mincí platnej meny. Za úhradu v hotovosti sa nepovažuje úhrada pohľadávky a úhrada dobierky. K úhrade v hotovosti teda dochádza vtedy, ak deň poskytnutia služby je zhodný s dňom prijatia úhrady v hotovosti -- v danom prípade je podnikateľ povinný použiť ERP. Ak podnikateľ prijme úhradu v hotovosti za plnenie skôr uskutočnené (predaný tovar), ku ktorej už vystavil daňový doklad, napr. faktúru, účtovný doklad, zmluvu a pod., nie je povinný úhradu v hotovosti evidovať na ERP, nakoľko v danom prípade nejde o predaj tovaru spojený s úhradou, ale iba o úhradu pohľadávky. Takýto postup však platí len vtedy, ak na úhradu pohľadávky v hotovosti podnikateľ vystaví príjmový pokladničný doklad s uvedeným čísla dokladu, na ktorý sa úhrada vzťahuje. To znamená, že ak podnikateľ vystaví faktúru v ten deň, keď došlo k predaju tovaru a úhrada faktúry sa uskutoční až na druhý deň, prípadne ďalší deň, nemusí sa takto prijatá tržba evidovať na ERP. Ak sa však úhrada faktúry v hotovosti uskutoční v rovnaký deň, v aký bude tovar predaný a faktúra vystavená, potom pôjde v zmysle vyhlášky o ERP o úhradu v hotovosti a podnikateľ musí tržbu zaevidovať na ERP.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
10. august 2022 00:57