30.03.2004, 00:00

Finančné fondy verejnej vysokej školy

Zákonom č. 528 zo 6. novembra 2003 s účinnosťou od 1. januára 2004 došlo k zmene a doplneniu zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákonom č. 528 zo 6. novembra 2003 s účinnosťou od 1. januára 2004 došlo k zmene a doplneniu zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejná vysoká škola v zmysle § 16a ods. 1 tvorí najmä tieto finančné fondy:
a)
rezervný fond,
b) fond reprodukcie,
c) štipendijný fond,
d) fond na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím a
e) fondy podľa osobitných predpisov (napr. zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov).

Tvorba finančných fondov
Z ods. 2 § 16a vyplýva, že finančné fondy verejnej vysokej školy (okrem fondov podľa ods. 2 písm. e) -- "fondy podľa osobitných predpisov") sa tvoria
o z kladného celkového hospodárskeho výsledku verejnej vysokej školy (zisk verejnej vysokej školy),
o
z darov,
o z dedičstva a
o z výnosov z nich, pravda, ak tento zákon neustanovuje inak. Žiada sa upozorniť, že účelovo určené peňažné dary sa použijú v súlade s ich určením. Celkový hospodársky výsledok verejnej vysokej školy je súčet jej hospodárskeho výsledku v hlavnej činnosti a hospodárskeho výsledku podnikateľskej činnosti (§ 18 -- "podnikateľská činnosť") po zdanení. V súvislosti s § 18 treba mať na zreteli nové znenie odseku 3: "Verejná vysoká škola vedie vo svojom účtovníctve výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou oddelene od výnosov a nákladov spojených s hlavnou činnosťou. Verejná vysoká škola vedie príjmy a výdavky spojené s podnikateľskou činnosťou na samostatnom bežnom účte alebo na samostatných bežných účtoch. Výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti nie sú súčasťou rozpočtu verejnej vysokej školy (§ 16 ods. 1)". Z doterajšieho znenia § 18 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Vytváranie fondu reprodukcie
Z dikcie ods. 4 § 16a je zrejmé, že fond reprodukcie sa okrem prostriedkov podľa vyššie citovaných odsekov 2 a 3 vytvára z odpisov hmotného a nehmotného majetku v intenciách osobitného predpisu (§ 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve) a z výnosov z predaja hmotného a nehmotného majetku. Fond reprodukcie sa používa podľa § 17 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení.

Štipendijný fond a fond na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím
Podľa ods. 5 § 16a študijný fond sa (okrem prostriedkov podľa odsekov 2 a 3 § 16a) vytvára z časti výnosov:
-- zo školného (§ 92 ods. 15),
-- z časti dotácie na sociálnu podporu študentov (§ 89 ods. 7) určenú na sociálne štipendiá (§ 96). Štipendijný fond sa používa na poskytovanie štipendií podľa § 95 až 97 a pôžičiek v zmysle § 101 ods. 3 zákona o vysokých školách v platnom znení. Fond na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím možno použiť na finančné zabezpečenie zodpovedajúcich podmienok štúdia študentov so zdravotným postihnutím vzhľadom na ich sociálne študijné potreby (ods. 6 § 16a). V kontexte uvedeného dávame do pozornosti ustanovenie § 100, ktoré vrátane nadpisu znie: "Podpora študentov so zdravotným postihnutím -- Vysoká škola vytvára zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so zdravotným postihnutím vzhľadom na ich špeciálne študijné potreby bez znižovania požiadaviek na študijný výkon". Pre úplnosť uvádzame, že zákonodarca splnomocnil ministerstvo, aby podrobnosti tvorby a použitia finančných fondov verejnej vysokej školy podľa ods. 1 § 16a ustanovilo všeobecne záväzným predpisom.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.