StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

26.01.2003, 23:00

1. Začal tieto správne konania:
* dňa 23. 12. 2002 úrad začal správne konanie na základe návrhu ZVOZ -- združenia veľkoobchodných firiem s ovocím a so zeleninou, Radlinského 8, 010 01 Žilina proti spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v. o. s., Odborárska 3, 831 02 Bratislava vo veci zneužívania dominantného postavenia,
* dňa 23. 12. 2002 úrad začal správne konanie na základe návrhu Asociácie poskytovateľov internetu, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, voči spoločnosti EuroWeb Slovakia, a. s., Priemyselná ulica 1/A, 821 09 Bratislava vo veci zneužívania dominantného postavenia,
* dňa 23. 12. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutia podľa § 6 ods. 3 zákona o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na Koncesionársku zmluvu zo dňa 16. 12. 2002 uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a AUTO-LION, s. r. o., Trenčianska 51, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
* dňa 20. 12. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov N.V. BEKAERT S. A., Belgicko a Drôtovňa Drôty, a. s., Hlohovec, Drôtovňa KORDY, a. s., Hlohovec,
* dňa 23. 12. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Servipharm AG, Švajčiarsko a LEK, Slovinsko,
* dňa 2. 1. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov KMW Prešov, spol. s. r. o., Prešov a TAVO. s. r. o., Kysucké Nové Mesto,
* dňa 8. 1. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov VR LEASIN, Nemecko, OV AG, Rakúsko, VB LEASING, Rakúsko,
* dňa 8. 1. 2003 úrad začal správne konanie vo veci koncentrácie na základe podnetu podnikateľov ECCO Sko A/S, Dánsko, The Investment Fund for Central and Eastern Europe, Dánsko,
* dňa 10. 1. 2003 úrad začal správne konanie vo veci koncentrácie na základe podnetu podnikateľa Wiener Städische Allgemeine Vesicherung Aktiengesellschaft, Viedeň, Rakúsko a Kontinuita -- Slovenská životná poisťovňa, a. s., Bratislava,
* dňa 13. 1. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Marius Pedersen, a. s., Trenčín, LOBBE -- Lobbe Slovakia, s. r. o., Bratislava.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* dňa 7. 1. 2003 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č. 2002/ZK/2/1/271 zo dňa 12. 12. 2002, ktorým úrad zastavil správne konanie vo veci zneužitia dominantného postavenia, začaté na podnet podnikateľa URSTA -- import, export, s. r. o., so sídlom Ulica SNP 7, 965 01 Žiar nad Hronom z dôvodu, že navrhovateľ konania vzal svoj návrh na začatie správneho konania späť,
* dňa 12. 12. 2002 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č. 2002/ZK/2/1/251 zo dňa 25. 11. 2002, ktorým úrad zastavil správne konanie vo veci zneužitia dominantného postavenia, začaté na podnet podnikateľky Heleny Kašovej, Rozličný tovar so sídlom 935 51 Ondrejovce 53, z dôvodu, že navrhovateľka konania vzala svoj návrh na začatie správneho konania späť,
* rozhodnutie č. 2002/KV/1/1/262 zo dňa 10. 12. 2002, ktorým úrad rozhodol, že zmluva uzatvorená medzi podnikateľom Petit Press, a. s., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava a podnikateľom Slovakia Online, s. r. o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava vo vybraných článkoch zmluvy je dohodou obmedzujúcou súťaž. Úrad zároveň uložil podnikateľom pokutu za porušenie § 4 ods. 1 zákona. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 12. 2002,
* rozhodnutie č 2002/KV/1/1/264 zo dňa 10. 12. 2002, ktorým úrad rozhodol, že zmluva uzatvorená medzi podnikateľom REPUBLIKA, a. s., Mickiewiczova 1, 811 07 Bratislava a podnikateľom Slovakia Online, s. r. o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava vo vybraných článkoch zmluvy je dohodou obmedzujúcou súťaž. Úrad zároveň uložil podnikateľom pokutu za porušenie § 4 ods. 1 zákona. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 12. 2002,
* rozhodnutie č 2002/KV/1/1/267 zo dňa 10. 12. 2002, ktorým úrad rozhodol, že zmluva uzatvorená medzi podnikateľom SUNDRAPE spol. s r. o., Kolárska 8, 814 99 Bratislava a podnikateľom NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, s. r. o., Politických vězňů 10, Praha, ČR, pobočka Bratislava, organizačná zložka, Škultétyho 1 832 27 Bratislava vo vybraných článkoch zmluvy je dohodou obmedzujúcou súťaž. Úrad zároveň uložil podnikateľom pokutu za porušenie § 4 ods. 1 zákona. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 12. 2002,
* rozhodnutie č 2002/KV/1/1/270 zo dňa 12. 12. 2002, ktorým úrad rozhodol, že zmluva uzatvorená medzi podnikateľom Tlačová agentúra Slovenskej republiky -- Slovakia, Pribinova 23, 819 28 Bratislava a podnikateľom Zoznam, s. r. o. Karapatská 8, 811 05 Bratislava vo vybraných článkoch zmluvy je dohodou obmedzujúcou súťaž. Úrad zároveň uložil podnikateľom pokutu za porušenie § 4 ods. 1 zákona. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 12. 2002,
* dňa 6. 12. 2002 vydala predsedníčka PMÚ SR rozhodnutie č. 2002/DZ/R/2/261, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie PMÚ SR, odboru zneužívania dominantného postavenia č. 2002/DZ/2/1/154 zo dňa 23. 7. 2002 nasledovne:
Bod 1 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Konanie podnikateľa Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Žilina, Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina pri určovaní ceny za dodávku pitnej vody a odber odkanalizovanej vody v roku 2001 pre podnikateľa AVC a. s., Ul. slobody 1360, 022 11 Čadca nie je zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu dodávok pitnej vody a odberu odkanalizovanej vody pre ostatných odberateľov podľa § 7 ods. 5 písm. a) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov.
Bod 2 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Konanie podnikateľa Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Žilina, Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, spočívajúce v zachovaní ceny vodného pre podnikateľa AVC a. s., Ul. slobody 1360, 022 11 Čadca, platnej pre rok 2000, aj pre rok 2001 za podmienky, že odoberie minimálne množstvo 55 000 m3 pitnej vody, nie je zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu dodávok pitnej vody a odberu odkanalizovanej vody pre ostatných odberateľov podľa § 7 ods. 5 písm. a) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov.
Bod 3 výrokovej časti rozhodnutia sa vypúšťa. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 12. 2002,
* dňa 13. 12. 2002 vydala predsedníčka PMÚ SR rozhodnutie č. 2002/P/2/25E-2, ktorým rozhodla, že podľa § 60 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zamieta rozklad podnikateľa HEROLD TELE MEDIA s. r. o., Buková 2, 811 02 Bratislava zo dňa 6. 11. 2002, proti rozhodnutiu PMÚ SR, odboru legislatívno-právneho a európskej integrácie č. 25E-2/PMÚ SR/2002 zo dňa 7. 10. 2002, pretože bol podaný oneskorene a zároveň nie je dôvod na obnovu konania podľa § 62 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ani na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 12. 2002,
* dňa 13. 12. 2002 vydala Rada PMÚ SR rozhodnutie č. 2002/ZK/R/2/274, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie PMÚ SR, odboru zneužívania dominantného postavenia, č. 2002/DZ/2/1/103 zo dňa 29. 5. 2002 takto:
Bod 1 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov konanie začaté na návrh podnikateľa Palinayovci, spol. s r. o., Dolná 13, 974 01 Banská Bystrica, voči podnikateľovi Radoma Banská Bystrica, spol. s r. o., Zvolenská cesta 32, 974 05 Banská Bystrica, vo veci zneužitia dominantného postavenia zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný. Bod 2 výrokovej časti sa vypúšťa. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 12. 2002,
* dňa 13. 12. 2002 vydala Rada PMÚ SR rozhodnutie č. 2002/ZK/R/2/275, ktorým rozhodla podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie PMÚ SR, odboru zneužívania dominantného postavenia č. 2002/DZ/2/1/146 zo dňa 15. 7. 2002 takto:
Bod 1 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov konanie vo veci zneužitia dominantného postavenia podnikateľom Radoma Banská Bystrica, spol. s r. o., Zvolenská cesta 32, 974 01 Banská Bystrica začaté na návrh podnikateľa Palinayovci, spol. s r. o., Dolná 13, 974 01 Banská Bystrica zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 12. 2002,
* dňa 19. 12. 2002 vydala predsedníčka PMÚ SR rozhodnutie č. 2002/P/2/43E, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zrušuje fiktívne rozhodnutie PMÚ SR, odboru legislatívno-právneho a európskej integrácie č. 43E/PMÚ SR/2002 zo dňa 11. 11. 2002, ktorým nebolo vyhovené žiadosti podnikateľa HEROLD TELE MEDIA s. r. o., Buková 2, 811 02 Bratislava podanej dňa 31. 10. 2002, evidovanej pod č. 43E/PMÚ SR/2002 a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 12. 2002,
* dňa 19. 12. 2002 vydala predsedníčka PMÚ SR rozhodnutie č. 2002/P/2/45E, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zrušuje fiktívne rozhodnutie PMÚ SR, odboru legislatívno-právneho a európskej integrácie č. 45E/PMÚ SR/2002 zo dňa 14. 11. 2002, ktorým nebolo vyhovené žiadosti podnikateľa HEROLD TELE MEDIA s. r. o., Buková 2, 811 02 Bratislava podanej dňa 4. 11. 2002, evidovanej pod č. 45E/PMÚ SR/2002 a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 12. 2002,
* dňa 19. 12. 2002 vydala predsedníčka PMÚ SR rozhodnutie č. 2002/P/2/46E, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zrušuje fiktívne rozhodnutie PMÚ SR, odboru legislatívno-právneho a európskej integrácie č. 46E/PMÚ SR/2002 zo dňa 14. 11. 2002, ktorým nebolo vyhovené žiadosti podnikateľa HEROLD TELE MEDIA s. r. o., Buková 2, 811 02 Bratislava podanej dňa 4. 11. 2002, evidovanej pod č. 46E/PMÚ SR/2002 a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 12. 2002,
* dňa 19. 12. 2002 vydala predsedníčka PMÚ SR rozhodnutie č. 2002/P/2/47E, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zrušuje fiktívne rozhodnutie PMÚ SR, odboru legislatívno-právneho a európskej integrácie č. 47E/PMÚ SR/2002 zo dňa 14. 11. 2002, ktorým nebolo vyhovené žiadosti podnikateľa HEROLD TELE MEDIA s. r. o., Buková 2, 811 02 Bratislava podanej dňa 4. 11. 2002, evidovanej pod č. 47E/PMÚ SR/2002 a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 12. 2002,
* dňa 19. 12. 2002 vydala predsedníčka PMÚ SR rozhodnutie č. 2002/P/2/48E, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zrušuje fiktívne rozhodnutie PMÚ SR, odboru legislatívno-právneho a európskej integrácie č. 48E/PMÚ SR/2002 zo dňa 14. 11. 2002, ktorým nebolo vyhovené žiadosti podnikateľa HEROLD TELE MEDIA s. r. o., Buková 2, 811 02 Bratislava podanej dňa 4. 11. 2002, evidovanej pod č. 48E/PMÚ SR/2002 a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 12. 2002,
* dňa 19. 12. 2002 vydala predsedníčka PMÚ SR rozhodnutie č. 2002/P/2/50E, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zrušuje fiktívne rozhodnutie PMÚ SR, odboru legislatívno-právneho a európskej integrácie č. 50E/PMÚ SR/2002 zo dňa 18. 11. 2002, ktorým nebolo vyhovené žiadosti podnikateľa HEROLD TELE MEDIA s. r. o., Buková 2, 811 02 Bratislava podanej dňa 8. 11. 2002, evidovanej pod č. 50E/PMÚ SR/2002 a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 12. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/252 zo dňa 27. 11. 2002, ktorým úrad v správnom konaní podľa § 10 ods. 15 zákona vo veci výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov EUROBUS -- INVEST, Budapešť, Maďarsko, FNM SR, Bratislava a SAD Nové Zámky, a. s., Nové Zámky, Bratislava udeľuje výnimku zo zákazu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 13. 12. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/276 zo dňa 16. 12. 2002, ktorým úrad v správnom konaní podľa § 10 ods. 15 zákona vo veci výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov PRE -- OS spol. s r. o., Prešov, SAD Poprad, a. s., Poprad a FNM SR, Bratislava udeľuje výnimku zo zákazu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 7. 1. 2003,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/284 zo dňa 23. 12. 2002, ktorým úrad rozhodol, že zastavuje správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov AnTel HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, Nicosia, Cyprus nad KPNQwest Ebone Central Europe B.V., Hoofddorp, Holandsko, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 7. 1. 2003,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/280 zo dňa 19. 12. 2002, ktorým úrad rozhodol, že zastavuje správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov GRAFOBAL GROUP, a. s., Bratislava, MAC TV s. r. o., Košice a Česká produkční invest, a. s., Praha, ČR z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23. 12. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/285 zo dňa 23. 12. 2002, ktorým úrad v správnom konaní podľa § 10 ods. 15 zákona vo veci výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov DEZA a. s., Valašské Meziříčí, ČR a Istrochem, a. s., Bratislava udeľuje výnimku zo zákazu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23. 12. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/269 zo dňa 10. 1. 2003, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa Carlton Communications Plc, Londýn, Anglicko, Thomson Multimedia, S.A., Francúzsko nad podnikateľom RMB Slovakia, s. r. o., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 28. 12. 2002,
* rozhodnutie č. 2003/VP/3/1/1 zo dňa 8. 1. 2003, ktorým úrad rozhodol, že vracia správny poplatok podnikateľovi ISTRODEZA a. s., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 8. 1. 2003.

3. Odvolanie (rozklad) podané proti rozhodnutiu úradu:
* dňa 20. 12. 2002 podal podnikateľ PROBUGAS a. s., Lieskovská cesta 3, Bratislava rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2002/KV/1/1/259 zo dňa 4. 12. 2002,
* dňa 30. 12. 2002 podal podnikateľ Slovakia Online s. r. o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava a dňa 3. 1. 2002 podnikateľ Mirox, s. r. o., Nevädzová 5, Bratislava rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2002/KV/1/1/263 zo dňa 10. 12. 2002,
* dňa 20. 12. 2002 podal podnikateľ ŠPORTPRESS, spol. s r. o., Svätoplukova 2, 918 05 Bratislava rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2002/KV/1/1/268 zo dňa 10. 12. 2002,
* dňa 7. 1. 2002 podal podnikateľ Perex a. s., Pribinova 25, 810 11 Bratislava a podnikateľ Slovakia Online, s. r. o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2002/KV/1/277 zo dňa 18. 12. 2002,
* dňa 7. 1. 2002 podal podnikateľ Perex a. s., Pribinova 25, 810 11 Bratislava rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2002/KV/1/1/278 zo dňa 19. 12. 2002,
* dňa 7. 1. 2002 podal podnikateľ Perex, a. s., Pribinova 25, 810 11 Bratislava rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2002/KV/1/1/279 zo dňa 19. 12. 2002,
* dňa 8. 1. 2002 podal podnikateľ Autorizačné centrum Slovenska, a. s., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2002/KV/1/1/282 zo dňa 20. 12. 2002,
* dňa 23. 12. 2002 podal podnikateľ Südzucker AG, Mannheim, SRN odvolanie proti rozhodnutiu č. 2002/3/1/272 zo dňa 12. 12. 2002.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
30. máj 2024 09:00