StoryEditor

Servis - práva tichého spoločníka

04.12.2002, 23:00

Práva tichého spoločníka
Má tichý spoločník právo nahliadať do obchodných dokladov?
-- Áno. Konkrétne ide o úpravu v § 675 Obchodného zákonníka v platnom znení, podľa ktorého tichý spoločník je oprávnený nahliadať do všetkých obchodných dokladov a účtovných záznamov týkajúcich sa podnikania, na ktorom sa podieľa svojím vkladom v zmysle zmluvy o tichom spoločenstve. Z ods. 2 tohto paragrafu vyplýva povinnosť pre podnikateľa poskytnúť tichému spoločníkovi na požiadanie informácie o podnikateľskom zámere na budúce obdobie a o predpokladanom vývoji stavu majetku a financií týkajúcich sa podnikania, na ktorom sa tichý spoločník podieľa svojím vkladom podľa zmluvy o tichom spoločenstve. Dokonca podnikateľ je povinný na požiadanie poskytnúť tichému spoločníkovi kópiu účtovnej závierky, ak zákon ukladá podnikateľovi povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom, a výročnú správu. Ak zo zmluvy medzi podnikateľom a tichým spoločníkom nevyplýva iný spôsob poskytnutia informácií a listín, podľa citovaného ods. 2 § 675, podnikateľ je povinný na žiadosť tichého spoločníka zaslať požadované informácie alebo kópie listín tichému spoločníkovi na nim uvedenú adresu na vlastné náklady (inak je povinný ich poskytnúť v mieste svojho bydliska -- porovnaj ods. 3 § 675).

Daňová povinnosť pri dani z dedičstva
Som výlučným dedičom majetku po otcovi. Akú mám povinnosť pri dani z dedičstva?
-- Podľa § 19 zákona č. 107/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov, daňová povinnosť pri dani z dedičstva vzniká dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o nadobudnutí dedičstva alebo dňom právoplatnosti osvedčenia o dedičstve. Základom dane z dedičstva je čistá hodnota z dedeného majetku podľa právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu alebo právoplatného osvedčenia o dedičstve (bližšie o tom § 4 zákona). Daňovník dane z dedičstva, u ktorého základ dane prevyšuje nezdaniteľnú sumu, je povinný do 90 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie na príslušnom daňovom úrade, je povinný v ňom uviesť aj všetky požadované údaje a daň si sám vypočítať. Ak daňové priznanie nebolo podané v uvedenej lehote alebo vôbec, môže daňový úrad uložiť daňovníkovi dane z dedičstva pokutu najviac 500 Sk (fyzickej osobe). Daň z dedičstva, ktorá neprevyšuje 100 Sk, sa neplatí. Rovnako daň z dedičstva sa nevyrubuje, ak neprevyšuje 100 Sk. Ak daňovník dane z dedičstva nezaplatí daň najneskôr v lehote jej splatnosti v správnej výške, je povinný zaplatiť penále 0,1 % z nedoplatku dane za každý deň omeškania, počínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane až do dňa platby vrátane, najviac však do 100 % dlžnej sumy. Penále sa nevyrubí, ak neprevyšuje 100 Sk. Penále je splatné do 30 dní odo dňa doručenia platobného výmeru (bližšie pozri § 20, 21, 23 a 23a zákona). Pre informáciu dodávame, že súd alebo notár, ktorý prerokoval dedičstvo, zašle právoplatné rozhodnutie alebo osvedčenie o dedičstve miestne príslušnému daňovému úradu v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Ak však pred 1. aprílom 2002 vznikla daňová povinnosť k dani z dedičstva, postupuje sa podľa doterajších predpisov.

Vrátenie dane z darovania
Ako darca po zaplatení dane z darovania som zistil, že túto povinnosť mal obdarovaný. Aká je právna úprava pri vrátení dane?
-- Predovšetkým dávame do pozornosti, že Národná rada Slovenskej republiky 5. februára 2002 sa uzniesla na zákone číslo 107, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov. Je uverejnený v Zbierke zákonov SR, čiastka 43, s účinnosťou od 1. apríla 2002. Ak pred 1. aprílom 2002 vznikla daňová povinnosť k dani z dedičstva, dani z darovania a k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, postupuje sa v intenciách doterajších predpisov. Podľa súčasne platnej právnej úpravy daňovníkom dane z darovania je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudla majetok darovaním (obdarovaný). Upozorňujeme, že ak má obdarovaný trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, je daňovníkom dane z darovania darca (porovnaj ods. 1 § 5 zákona č. 107/2002 Z. z.). Správu dane z darovania vykonávajú daňové úrady (pozri zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly). Pri dani z darovania hnuteľných vecí je miestne príslušný daňový úrad, v obvode ktorého má obdarovaný trvalý pobyt alebo sídlo. Pri darovaní hnuteľných vecí do cudziny je miestne príslušný daňový úrad, v obvode ktorého má trvalý pobyt alebo sídlo darca. Pri dani z darovania nehnuteľností je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť nachádza. Daňový úrad vráti daň z darovania, ak ju zaplatil ten, kto na to nebol povinný. Daňový úrad vydá o vrátení dane z darovania rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať. Daňový úrad vráti daň z darovania do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení dane (porovnaj § 24 ods. 1, 4 a 5 zákona č. 107/2002 Z. z.). Keďže k otázke chýbajú podstatné konkrétne skutočnosti, odporúčame obrátiť sa na príslušný daňový úrad.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
17. august 2022 22:35