16.04.2004, 00:00

Sociálna núdza a formy jej riešenia podľa zákona

Za sociálnu núdzu sa považuje aj stav, keď občan s ťažkým zdravotným postihnutím potrebuje zmierniť sociálne dôsledky takého zdravotného postihnutia alebo ich prekonať za podmienok ustanovených zákonom o sociálnej pomoci.

V § 19 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákona č. 45/2004 Z. z. je modifikovaná sociálna núdza ako stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, starostlivosť o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na:
o vek,
o nepriaznivý zdravotný stav alebo
o stratu zamestnania. Za sociálnu núdzu sa na účely tohto zákona považuje aj stav, keď občan s ťažkým zdravotným postihnutím potrebuje zmierniť sociálne dôsledky takého zdravotného postihnutia alebo ich prekonať za podmienok ustanovených zákonom o sociálnej pomoci.

Za nepriaznivý zdravotný stav sa na účely tohto zákona považujú:
-- invalidita podľa právoplatného rozhodnutia alebo posudku Sociálnej poisťovne,
-- choroba, porucha zdravia alebo zdravotné postihnutie (§ 2 písm. e) zákona č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku) uznané príslušným ošetrujúcim lekárom.

Formy riešenia sociálnej núdze
Zákonodarca ich premietol do ustanovení § 11 a nasledujúcich paragrafov citovaného zákona o sociálnej pomoci.
Sú to:
a)
sociálne poradenstvo,
b) sociálnoprávna ochrana,
c) sociálne služby,
d) sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie.

* Sociálne poradenstvo
je odborná činnosť zameraná na zistenie rozsahu a charakteru sociálnej núdze, na zistenie príčin jej vzniku, poskytnutie informácií o možnostiach riešenia hmotnej núdze alebo sociálnej núdze a na usmernenie občana pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci (sociálne poradenstvo sa poskytuje najmä rodinám). V rámci sociálneho poradenstva možno občanovi odporučiť poskytnutie odborných poradenských služieb špecializovanými inštitúciami.
* Sociálna ochrana je činnosť na ochranu práv a právom chránených záujmov občanov, najmä maloletých, a to:
-- výchovná činnosť (je najmä pôsobenie na prirodzené sociálne prostredie dieťaťa, zlepšenie vzťahov medzi rodičmi a deťmi, zlepšenie vzťahov medzi manželmi navzájom), vykonáva sa predovšetkým v rodinnom prostredí,
-- organizovanie náhradnej rodinnej starostlivosti (napr. je to vedenie prehľadu a spisovej dokumentácie o deťoch, ktorým treba zabezpečiť náhradnú starostlivosť, zabezpečovanie prípravy občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť, sledovanie vývoja detí v náhradnej rodinnej starostlivosti),
-- rozhodovanie o výchovných opatreniach, ak rodičia, iní občania zodpovední za výchovu dieťaťa alebo iní občania ohrozujú alebo narušujú riadnu výchovu dieťaťa, ak rodičia alebo iní občania zodpovední za výchovu dieťaťa vážne porušujú práva a povinnosti, najmä tým, že neutvárajú podmienky na výchovu, vzdelávanie a všestranný vývoj podľa schopností dieťaťa, alebo ak sa u dieťaťa prejavujú poruchy správania,
-- ďalšia činnosť (napr. výkon kolízneho opatrovníka maloletých, výkon funkcie opatrovníka maloletých, sledovanie vývoja detí v ústavnej výchove a v ochrannej výchove, spisovanie návrhov a podnetov vo veciach výchovy a výživy maloletých, plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov v oblasti práv detí).
* Sociálne služby sú špecializované činnosti na riešenie sociálnej núdze. Sociálne služby sú:
o opatrovateľská služba (§ 15 citovaného zákona o sociálnej pomoci),
o organizovanie spoločného stravovania (§ 16),
o prepravná služba (§ 17),
o starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb (§ 18 až 38 -- domov sociálnych služieb, zariadenie chráneného bývania, detský domov, domov pre osamelých rodičov, stanica opatrovateľskej služby , zariadenie pestúnskej starostlivosti, útulok pre občanov, krízové stredisko, resocializačné stredisko, rehabilitačné stredisko, zariadenie opatrovateľskej služby, domov-penzión pre dôchodcov, klub dôchodcov, jedáleň pre dôchodcov, stredisko osobnej hygieny a práčovňa).

Sociálnu pôžičku možno poskytovať občanovi, ktorému sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi (tu pozri zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov), na úhradu výdavkov na:
-- kúpu základného vybavenia domácnosti (sú nimi posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie teleso, sporák, chladnička, pravda, ak nie sú súčasťou vybavenia bytového domu),
-- opravu základného vybavenia domácnosti,
-- opravu strechy, rozvodu elektrickej energie, rozvodu vody a rozvodu plynu, ktoré sú príslušenstvom rodinného domu, ktorý občan užíva na trvalé bývanie.
V kontexte napísaného žiada sa podčiarknuť, že sociálnu pôžičku nemožno poskytnúť na základe vybavenia domácnosti, ktoré je súčasťou vybavenia bytového domu. Treba vedieť aj to, že sociálna pôžička sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí sociálnej pôžičky, ktorú uzatvára občan s obcou.
Táto zmluva musí obsahovať najmä:
a)
výšku pôžičky,
b) účel pôžičky,
c) lehotu splatnosti pôžičky,
d) výšku splátok,
e) záväzok občana, že pôžičku
1. začne splácať najneskôr do troch rokov od jej poskytnutia a splatí ju do piatich rokov od jej výplaty,
2. vráti, ak ju nepoužije na účel, na ktorý sa poskytla.
Sociálna pôžička je bezúročná, poskytuje sa v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu na účet právnickej osoby alebo fyzickej osoby, od ktorej občan kupuje základné vybavenie domácnosti.

Čo sa považuje za majetok na účely zákona o sociálnej pomoci?
-- Z dikcie § 9 zákona o sociálnej pomoci vyplýva, že za majetok na účely tohto zákona sa považujú hnuteľné veci a nehnuteľné veci, a ak to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty. Zákonodarca zároveň upravil, že od občana nemožno požadovať predaj alebo prenájom:
a) nehnuteľnosti, ktorú užíva na primerané trvalé bývanie,
b) poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, ktorú užíva pre svoju potrebu,
c) hnuteľnej veci, ktorá tvorí nevyhnutné vybavenie domácnosti (napr. § 322 Občianskeho súdneho poriadku, § 115 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti -- Exekučný poriadok, a o zmene a doplnení ďalších zákonov) alebo na ktorú sa poskytla sociálna pomoc alebo peňažný príspevok na kompenzáciu,
d) hnuteľnej veci a nehnuteľnej veci, ktorú potrebuje na výkon svojej práce alebo na profesijnú prípravu,
e) osobného motorového vozidla, ktoré 1. využíva na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo 2. je viac ako päťročné a jeho hodnota podľa znaleckého posudku nie je vyššia ako 100 000 Sk, alebo
f) hnuteľnej veci, ak bol v rozpore s morálnymi zásadami.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.