StoryEditor

Študent a dohoda o vykonaní práce

12.02.2002, 23:00

Študent a dohoda o vykonaní práce
Som študentkou diaľkového štúdia na VŠ. Poberám sociálnu podporu. V r. 2001 po skončení SŠ som začala pracovať pre firmu, ktorá sa zaoberá rodinným finančným poradenstvom. Uzatváram stavebné sporenie, kapitálové životné poistenie, zákonné poistenie automobilov. Môžem vykonávať túto činnosť len na základe sprostredkovateľskej zmluvy bez živnostenského oprávnenia aj keď nemám hlavný pracovný pomer? Ak do konca roka 2001 nezarobím viac ako 10 000 Sk, musím podať daňové priznanie? Akým spôsobom, podľa nového zákonníka práce, by som mohla pracovať ako študentka?
-- Fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy zo sprostredkovateľskej činnosti na základe sprostredkovateľskej zmluvy, mandátnej zmluvy, prípadne zmluvy o obchodnom zastúpení bez živnostenského oprávnenia, si môže svoj príjem zdaniť:
a) podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (z. n. p.), ak sprostredkovanie je uzatvorené formou dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti a spĺňa náležitosti týchto dohôd podľa zákonníka práce,
b) podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v z. n. p., ak sa sprostredkovateľská činnosť vykonáva v rámci podnikateľských vzťahov upravených v obchodnom zákonníku (napr. sprostredkovateľská zmluva uzavretá podľa § 642 a ust. Obchodného zákonníka), pričom ide o sústavnú činnosť daňovníka, alebo
c) podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v z. n. p., ak sa sprostredkovateľská činnosť vykonáva v rámci nepodnikateľských vzťahov (napr. sprostredkovateľská zmluva podľa § 774 a nasl. občianskeho zákonníka), resp. sa táto činnosť vykonáva na základe zmluvy podľa Obchodného zákonníka, ale ide o príležitostnú, resp. náhodnú činnosť. V prípade, že vaše príjmy v zdaňovacom období (r. 2001) nepresiahli sumu 10 000 Sk, sú oslobodené od dane z príjmov (§ 10 ods. 1 písm. a) až c). V prípade, ak by vaše príjmy v zdaňovacom období, presiahli sumu 10 000, je potrebné ich zdaniť v zmysle zákona č. 366/1999 Z. z. v z. n. p.
Predpokladám, že vo vašom prípade sa jedná o príležitostný príjem podľa § 10 ZDP. V zmysle Občianskeho zákonníka podľa § 774 sa sprostredkovateľskou zmluvou sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi poskytnúť odmenu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa. Sprostredkovateľovi patrí odmena v dohodnutej výške, odmenu treba dojednať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, inak je zmluva neplatná. Záujemca a sprostredkovateľ sú povinní oznamovať si navzájom všetky dôležité okolnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie záujemcu uzavrieť sprostredkúvanú zmluvu. Sprostredkovateľ je oprávnený za záujemcu konať alebo prijímať čokoľvek, len ak bol na to splnomocnený písomným splnomocnením. Podľa ustanovení nového zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. s platnosťou od 1. 4. 2002 je možné vykonávať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 233). Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce a dohodu o brigádnickej práci študentov). Dohodu o vykonaní práce (§ 226) môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce, na ktorý sa táto dohoda uzatvára nepresahuje 300 hodín v kalendárnom roku. Do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. Dohodu o brigádnickej práci študentov (§ 227) môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta, aj keď predpokladaný rozsah nepresahuje 100 hodín v kalendárnom roku. Na základe dohody o brigádnickej práci študentov nemožno vykonávať v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času. Dodržiavanie dohodnutého a najviac prípustného rozsahu pracovného času podľa odseku predchádzajúceho sa posudzuje za celé obdobie, na ktoré bola dohoda uzatvorená, najdlhšie vak za 12 mesiacov. Predmetnú dohodu je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, prípadne na neurčitý čas. Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta podľa uvedenej dohody. Vo vašej otázke spomínate, že ste poberateľkou sociálnej podpory. O tejto problematike hovorí zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v z. n. p. Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnej pomoci, ktorej cieľom je zmierniť alebo prekonať s aktívnou účasťou občana hmotnú núdzu alebo sociálnu núdzu, zabezpečiť základné životné podmienky občana v prirodzenom prostredí. Chcela by som vás upozorniť, že v prípade vášho príjmu zo sprostredkovania, nebudete v zmysle tohto zákona občanom, ktorý je v hmotnej núdzi. To znamená, že by ste už nemuseli mať nárok na sociálne dávky. Keďže nepoznám a nemám informácie o konkrétnych údajoch, čo sa týka vášho príjmu za rok 2001, bolo by vhodné sa informovať na príslušnom okresnom úrade v mieste vášho bydliska, odbor sociálnych vecí.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
01. február 2023 01:03