16.02.2004, 23:00
Dohoda -- študent

Dohoda -- študent
Mohol zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o vykonaní práce, resp. dohodu o brigádnickej práci študentov so študentom, ktorý v máji r. 2003 ukončil strednú školu a od septembra sa stal študentom vysokej školy? Aké odvodové a daňové povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi v prípade pracovnoprávneho vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru so študentom?
-- Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom práce a ktorej výkon v pracovnom pomere by bol pre zamestnávateľa neúčelný a nehospodárny. Nie je podstatné, či občan je študent alebo zamestnanec u iného zamestnávateľa alebo vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Dohodu o vykonaní práce uzatvára zamestnávateľ s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce nepresahuje 300 hodín v kalendárnom roku. Do predpokladaného rozsahu práce sa započítavajú aj práce vykonávané zamestnancom na základe inej dohody o vykonaní práce, resp. viacerých dohôd o vykonaní práce u toho istého zamestnávateľa. Zamestnanec môže uzatvoriť dohodu o vykonaní práce aj s viacerými zamestnávateľmi, pričom u každého z nich musí byť dodržaný ročný limit najviac 300 hodín v kalendárnom roku. Zamestnanci sa teda zaväzujú na splnenie určitej pracovnej úlohy. Dohoda o vykonaní práce nezakladá účasť na povinnom poistnom. Z dohody o vykonaní práce sa neplatí poistné na zdravotné poistenie v prípade, ak príjem nie je vyšší ako 3 000 Sk (ak je príjem vyšší ako 3 000 Sk platia sa odvody do Zdravotnej poisťovne vo výške 14 % z vymeriavacieho základu), nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie, ani príspevok na poistenie v nezamestnanosti.
Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ zdaňuje preddavkovým spôsobom, ak príjem z tejto dohody je vyšší ako 4 000 Sk. Ak výška príjmu nepresiahne v kalendárnom mesiaci sumu 4 000 Sk a zároveň si zamestnanec u toho istého zamestnávateľa neuplatňuje nezdaniteľné časti základu dane na výpočet preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, môže sa aplikovať osobitná sadzba dane vo výške 10 %, ktorá je vyberaná zrážkovou formou. Zákonník práce ponúka možnosť uzatvorenia obdobného pracovného vzťahu so študentom dohodu o brigádnickej práci študentov. Pri uzatváraní sa vyžaduje potvrdenie o štatúte študenta. Štatút študenta je potrebné preukázať potvrdením školy o štúdiu, pričom toto potvrdenie je dôležitou súčasťou písomnej dohody o brigádnickej práci študentov. V prípade, ak by študent mal počas štúdia uzatvorený pracovný pomer, nadobúda štatút zamestnanca, ktorý má prednosť pred štatútom študenta. V danom prípade by dohodu o brigádnickej práci študenta nebolo možné uzatvoriť. Zákonník práce nikde nedefinuje a nevysvetľuje pojem študent. Pod pojmom študent je potrebné na účely dohody o brigádnickej práci študentov rozumieť študenta vysokej školy v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ale aj účastníka štúdia na strednej škole v zmysle zákona č. 29/1984 Zb. (školský zákon). V zmysle zákona o vysokých školách sa uchádzač prijatý na štúdium stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium. V prípade, ak bolo študentovi povolené prerušenie štúdia odo dňa opätovného zápisu na štúdium. Študent prestáva byť študentom odo dňa, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia, odo dňa skončenia štúdia iným spôsobom (napr. zanechaním štúdia, vylúčením zo štúdia) odo dňa prerušenia štúdia na žiadosť študenta za podmienok určených študijným poriadkom.
V prípade nástupu na vysokú školu, ak zamestnávateľ uzatvorí so študentom dohodu o brigádnickej práci študentov. Potom študent neplatí odvody na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie, príspevok na poistenie v nezamestnanosti ani príspevok do garančného fondu. V prípade, ak jeho príjem nie je vyšší ako 3 000 Sk, neplatí ani príspevok na zdravotné poistenie. Ak je však príjem vyšší ako 3 000 Sk, platí študent príspevok na zdravotné poistenie vo výške 14 % z vymeriavacieho základu.
Na rok 2004 budú platiť v prípade, ak zamestnávateľ zamestná študenta (nezaopatrené dieťa) na dohodu o výkone prace alebo na základe dohody o brigádnickej práci študentov, nasledujúce odvody:
-- študent nebude platiť príspevok na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie -- starobné, dôchodkové poistenie -- invalidné, úrazové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond;
-- zamestnávateľ nebude platiť príspevok na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie -- starobné, dôchodkové poistenie -- invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond. Bude platiť iba úrazové poistenie vo výške 0,8 % z odmeny za vykonanú prácu na základe dohody o vykonaní práce, resp. dohody o brigádnickej práci študentov.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
14. august 2022 16:22