StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

15.12.2002, 23:00

1. Začal tieto správne konania:
* dňa 17. 10. 2002 začal úrad správne konanie na podnet podnikateľa Helena Kašová, Rozličný tovar, 935 51 Ondrejovce 53, vo veci zneužitia dominantného postavenia.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/234 zo dňa 31. 10. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní nepriamej kontroly podnikateľom VETROPACK MORAVIA GLASS, a. s., Česká republika, nad časťou podniku podnikateľa Skloobal, a. s., Nemšová. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 4. 11. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FV/3/1/232 zo dňa 29. 10. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní priamej kontroly podnikateľom Podravka prehrambena industria d. d., Chorvátsko nad podnikateľom Lagris Slovakia, s. r. o., Zvolen. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 29. 10. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/213 zo dňa 30. 9. 2002, ktorým úrad v správnom konaní podľa § 10 ods. 15 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) vo veci výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov Northrop Grumman Corporation, USA a TRW Inc. USA zastavuje, pretože podnikatelia vzali návrh na začatie konania späť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23. 10. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/VP/3/1/225 zo dňa 22. 10. 2002, ktorým úrad rozhodol, že vracia preplatok správneho poplatku podnikateľovi Deutsche Bahn AG, NSR, pretože poplatník zaplatil viac než bol povinný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 24. 10. 2002,
* dňa 18. 10. 2002 vydala Rada Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2002/DZ/R/2/223, vo veci rozkladu podnikateľa Slovenské Telekomunikácie, a. s., Bratislava, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zrušuje rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru zneužívania dominantného postavenia č. 2002/DZ/2/1/075 zo dňa 26. 4. 2002, ktorým bolo rozhodnuté o zneužívaní dominantného postavenia podnikateľom Slovenské telekomunikácie, a. s., Bratislava, a vec vracia prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 10. 2002,
* dňa 25. 10. 2002 vydala Rada Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2002/PE/R/2/229, vo veci rozkladu podnikateľa PhDr. Vladimíra Opršala AUTOCENTRUM, Púchov, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru legislatívnoprávneho a európskej integrácie č. 2002/PE/L/1/158 zo dňa 15. 8. 2002 nasledujúco:
-- výroková časť rozhodnutia znie: Podnikateľ PhDr. Vladimír Opršal AUTOCENTRUM, Štefánikova 814, 020 01 Púchov, je povinný podľa § 14 ods. 7 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov v spojení s § 38 ods. 8 zákona za oneskorené zaplatenie pokuty uloženej mu rozhodnutím Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, II. výkonného odboru č. 2000/SP/2/1/18 zo dňa 25. 1. 2000, potvrdeného rozhodnutím predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 2000/SP/P/2/95 zo dňa 27. 4. 2000, zaplatiť penále v sume 97 250 Sk (slovom deväťdesiatsedemtisícdvestopäťdesiat slovenských korún) za obdobie od 18. 5. 2000 do 27. 12. 2001, t. j. za 589 dní omeškania na účet Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 3017-8624-002/0720, konštantný symbol 0558, vedený v Národnej banke Slovenska v lehote do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 10. 2002,
* dňa 8. 11. 2002 vydala Rada Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2002/PO/R/2/236, vo veci rozkladu podnikateľa UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zrušuje rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru zneužívania dominantného postavenia č. 2002/PO/2/1/098 zo dňa 23. 5. 2002, ktorým bola podnikateľovi UPC Slovensko, s. r. o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava uložená povinnosť zdržať sa odpájania svojich zákazníkov -- zmluvných odberateľov služby retransmisie televízneho a rozhlasového vysielania prostredníctvom káblových rozvodov od príjmu uvedenej služby z dôvodu neuhradenia časti ceny, ktorá zodpovedá rozdielu medzi požadovanou cenou podnikateľom UPC Slovensko, s. r. o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava podľa Cenníka 1/2001 platného pre mestá Bratislava, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Trenčín, Žilina od 1. 2. 2001, Cenníka 1/2002 platného pre mestá Bratislava, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Trenčín, Žilina od 1. 2. 2002 a cenou určenou v súlade s Rozhodnutím Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi, uverejneného v Zbierke zákonov pod č. 5/2001 Z. z.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 11. 2002.

3. Odvolanie (rozklad) podané proti rozhodnutiu úradu:
* dňa 18. 11. 2002 dostal úrad rozklad od splnomocneného zástupcu spoločnosti Rádio Nitra, spol. s. r. o., Štefánikova 46, 949 01 Nitra, voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2002/DZ/2/1/233 zo dňa 31. 11. 2002.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. január 2023 04:34