StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje o svojej činnosti

04.02.2004, 23:00
Správne konania, rozhodnutia odvolania (rozklady) v období od 16 do 30. januára 2004

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* dňa 9. 1. 2004 vydala Rada PMÚ SR rozhodnutie č. 2004/DZ/R/2/007, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie PMÚ SR, odboru zneužitia dominantného postavenia, č. 2003/DZ/2/1/123 zo dňa 23. 6. 2003 takto:
Výroková časť rozhodnutia znie:
1. konanie spoločnosti Východoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p., Komenského 50, 042 48 Košice spočívajúce v ukončení dodávok surovej vody na ďalšie spracovanie a odmietnutí ich obnovenia pre podnikateľa DAMIJO KOMPLET, spol. s .r. o., Stropkovská 705, 089 01 Svidník je zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu dodávok surovej vody na ďalšie spracovanie podľa § 7 ods. 5 písm. b) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov a podľa § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z.,
2. konanie podnikateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, spočívajúce v odmietnutí dodávok surovej vody na ďalšie spracovanie pre podnikateľa DAMIJO KOMPLET, spol. s. r. o., Stropkovská 705, 089 01 Svidník je zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu dodávok surovej vody na ďalšie spracovanie podľa § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z.,
3. podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z. je podnikateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice povinný zdržať sa zneužívania dominantného postavenia na relevantnom trhu dodávok surovej vody na ďalšie spracovanie a odstrániť tento závadný stav obnovením dodávok surovej vody na ďalšie spracovanie pre podnikateľa DAMIJO KOMPLET, spol. s r. o., Stropkovská 705, 089 01 Svidník do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia,
4. za porušenie ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z. PMÚ SR ukladá podnikateľovi Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice pokutu vo výške 500 000 Sk, slovom päťstotisíc slovenských korún, ktorú je povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet PMÚ SR, vedeného v Národnej banke Slovenska pod číslom 19-8624-002/0720, konštantný symbol: 1118, variabilný symbol 007. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 1. 2004,
* dňa 9. 1. 2004 vydala Rada PMÚ SR rozhodnutie č. 2004/KV/R/2/003, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie PMÚ SR, odboru dohôd obmedzujúcich súťaž, č. 2003/KV/1/1/143 zo dňa 3. 7. 2003 takto:
Bod 1 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Zmluva o nájme zásobníkov, dopravného a výdajného zariadenia čerpacej stanice LPG, o ich doprave, o zabezpečení servisu a o kúpe a predaji skvapalneného plynu VIFF PROBUGAS pre pohon motorových vozidiel, uzatvorená dňa 29. 2. 2000 medzi podnikateľom Sikers, spol. s r. o., Kukučínova 209/24-206, Považská Bystrica a podnikateľom PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava, je podľa § 3 ods. 1 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. v časti ustanovenia článku 6 bod 6.2 v znení:
"Zákazník sa zaväzuje po dobu platnosti tejto zmluvy kupovať plyn výhradne od a. s. Probugas. Zákazník sa zaväzuje pod sankciou odstúpenia od zmluvy záväzky uvedené v tomto článku bezpodmienečne dodržať." Dohodou obmedzujúcou súťaž a podľa § 3 ods. 3 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z. z. je ustanovenie článku 6 bod 6.2 v tomto znení zakázané.
Bod 2 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov za porušenie § 3 ods. 1 tohto zákona a podľa § 38 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. za porušenie § 4 ods. 1 tohto zákona ukladá PMÚ SR:
1. podnikateľovi PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava, peňažnú pokutu v sume 50 000 Sk (slovom: päťdesiattisíc korún slovenských) a
2. podnikateľovi Sikers, spol. s r. o., Kukučínova 209/24-206, Považská Bystrica, peňažnú pokutu v sume 2 500 Sk (slovom: dvetisícpäťsto korún slovenských), ktorú sú povinní uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia PMÚ SR na účet č. 19-8624002/0720, KS 1118, VS 003, vedený v Národnej banke Slovenska. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 1. 2004,
* dňa 9. 1. 2004 vydala Rada PMÚ SR rozhodnutie č. 2004/KV/R/2/005, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie PMÚ SR, odboru dohôd obmedzujúcich súťaž, č. 2003/KV/1/1/146 zo dňa 3. 7. 2003 takto:
Bod 1 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Zmluva o nájme zásobníkov, dopravného a výdajného zariadenia čerpacej stanice LPG, o ich doprave, o zabezpečení servisu a o kúpe a predaji skvapalneného plynu VIFF PROBUGAS pre pohon motorových vozidiel, uzatvorená dňa 10. 11. 1999 medzi podnikateľom REAL-K, s. r. o., Dunajské nábrežie 2, 945 01 Komárno a podnikateľom PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava, je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. v časti ustanovenia článku 6 bod 6.2 v znení:
"Zákazník sa zaväzuje po dobu platnosti tejto zmluvy kupovať plyn výhradne od a. s. Probugas. Zákazník sa zaväzuje pod sankciou odstúpenia od zmluvy záväzky uvedené v tomto článku bezpodmienečne dodržať." Dohodou obmedzujúcou súťaž a podľa § 4 ods. 4 citovaného zákona je ustanovenie článku 6 bod 6.2 v tomto znení zakázané.
Bod 2 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. za porušenie § 4 ods. 1 tohto zákona ukladá PMÚ SR:
3. podnikateľovi PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava, peňažnú pokutu v sume 50 000 Sk (slovom: päťdesiattisíc korún slovenských) a
4. podnikateľovi REAL-K, s. r. o., Dunajské nábrežie 2, 945 01 Komárno, peňažnú pokutu v sume 20 000 Sk (slovom: dvadsaťtisíc korún slovenských), ktorú sú povinní uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia PMÚ SR na účet č. 19-8624002/0720, KS 1118, VS 005, vedený v Národnej banke Slovenska. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 1. 2004,
* dňa 23. 1. 2004 vydala Rada PMÚ SR rozhodnutie č. 2004/FH/R/2/013, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) mení rozhodnutie PMÚ SR, odboru koncentrácií č. 2003/FH/3/1/115 zo dňa 12. 6. 2003 takto:
Výroková časť rozhodnutia znie:
PMÚ SR podľa § 22 ods. 1 písm. c) v spojení s § 38 ods. 2 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. ukladá podnikateľovi Nöm AG, Vöslauer Strasse 109, Baden, Rakúsko pokutu vo výške 200 000 Sk (slovom dvestotisíc slovenských korún) za porušenie zákazu podľa § 10 ods. 13 zákona č. 136/2001 Z. z. podnikateľmi Meggle GmbH, Megglestrasse 6-12, D-835 12 Wasserburg, Spolková republika Nemecko a Nöm AG, Vöslauer Strasse 109, Baden, Rakúsko vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie týchto podnikateľov na základe Zmluvy o kúpe akcií uzatvorenej medzi podnikateľmi Meggle GmbH, Megglestrasse 6-12, D-835 12 Wasserburg, Spolková republika Nemecko a Nöm AG, Vöslauer Strasse 109, Baden, Rakúsko dňa 25. 4. 2002 odovzdaním hromadnej akcie na meno podnikateľa Nöm AG, Vöslauer Strasse 109, Baden, Rakúsko podnikateľovi Meggle GmbH, Megglestrasse 6-12, D-835 12 Wasserburg, Spolková republika Nemecko dňa 22. 5. 2002, v dôsledku čoho sa znížil podiel podnikateľa Nöm AG Vöslauer Strasse 109, Baden, Rakúsko na 50 % -- 1 akcia na základnom imaní spoločnosti Rajo, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava. Podnikateľ Nöm AG Vöslauer Strasse 109, Baden, Rakúsko je povinný uloženú pokutu zaplatiť na účet PMÚ SR č. 19-8624002/0720, KS 1118, VS 013, vedený v Národnej banke Slovenska v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 1. 2004,
* rozhodnutie č. 2003/KV/1/1/304 zo dňa 19. 12. 2003, ktorým úrad rozhodol, že činnosť Zväzu výrobcov cementu a vápna Slovenskej republiky, Partizánska cesta 91, Banská Bystrica a jeho členov CEMMAC, a.s., 914 42, Horné Srnie, Holcim (Slovensko), a. s., 906 38 Rohožník, Považská cementáreň, a. s., 018 63 Ladce, Stredoslovenská cementáreň, a. s., Partizánska cesta 91, 975 44 Banská Bystrica, VSH, a. s., 044 02 Turňa nad Bodvou, CARMEUSE Slovakia, s. r. o., 044 54 Košice, COMBIN Vápenka s .r. o., 980 61 Tisovec, Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s., Žilinská cesta, 013 11 Lietavská Lúčka, Kalcit, s. r. o., 049 11 Plešivec, Kameňolom a vápenka, a. s., 951 74 Žirany, Vápenka Margecany, a. s., 055 40 Margecany, Zeocem Bystré, a. s., Bystré 282, 094 34 Bystré,
nie je v rozpore s § 4 zákona č. 136/2001 Z. z. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 1. 2004,

3. Odvolanie (rozklad) podané proti rozhodnutiu úradu:
* dňa 22. 1. 2004 podal podnikateľ Electrolux Slovakia s. r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2003/KV/1/1/307 zo dňa 22. 12. 2003,
* dňa 26. 1. 2004 dostal úrad rozklad od právneho zástupcu spoločnosti Železničná spoločnosť, a. s., Klemensova 8, Bratislava, proti rozhodnutiu č. 2003/DZ/2/1/303 zo dňa 18. 12. 2003 vo veci zneužívania dominantného postavenia touto spoločnosťou.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
22. máj 2024 23:14