StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje o svojej činnosti

17.12.2003, 23:00
Rozhodnutia a odvolania (rozklady) v období od 14. do 28. novembra 2003

* Dňa 14. 11. 2003 vydala Rada rozhodnutie č. 2003/KV/R/2/262, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie PMÚ SR odboru dohôd obmedzujúcich súťaž, č. 2003/KV/1/1/129 zo dňa 27. 6. 2003, takto:
Bod 1 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Zmluva o nájme zásobníkov, dopravného a výdajného zariadenia čerpacej stanice LPG, o ich doprave, o zabezpečení servisu a o kúpe a predaji skvapalneného plynu VIFF PROBUGAS na pohon motorových vozidiel, uzatvorená dňa 15. 3. 1999 medzi podnikateľom Martin Puzder MVDr. ALEX. -- M., Pivničná 254, 076 82 Veľká Tŕňa a podnikateľom PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava, je podľa § 3 ods. 1 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1 zákona v časti ustanovenia článku 6 bod 6.2 v znení: "Zákazník sa zaväzuje po dobu platnosti tejto zmluvy kupovať plyn výhradne od a. s. Probugas. (...) Zákazník sa zaväzuje pod sankciou odstúpenia od zmluvy záväzky uvedené v tomto článku bezpodmienečne dodržať."
Dohodou obmedzujúcou súťaž a podľa § 3 ods. 3 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 4 zákona je ustanovenie článku 6 bod 6.2 v tomto znení zakázané.
Bod 2 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov za porušenie § 3 ods. 1 tohto zákona a podľa § 38 ods. 1 zákona za porušenie § 4 ods. 1 tohto zákona ukladá úrad:
1. podnikateľovi PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava, peňažnú pokutu v sume 50 000 Sk (slovom: päťdesiattisíc korún slovenských) a
2. podnikateľovi Martin Puzder MVDr. ALEX. -- M., Pivničná 254, 076 82 Veľká Tŕňa, peňažnú pokutu v sume 500 Sk (slovom: päťsto korún slovenských), ktorú sú povinní uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia úradu na účet č. 19-8624002/0720, KS 1118, VS 262, vedený v Národnej banke Slovenska. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 11. 2003.
* Dňa 14. 11. 2003 vydala rada rozhodnutie č. 2003/KV/R/2/263, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie PMÚ SR, odboru dohôd obmedzujúcich súťaž, č. 2003/KV/1/1/130 zo dňa 27. 6. 2003 takto:
Bod 1 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Zmluva o nájme zásobníkov, dopravného a výdajného zariadenia čerpacej stanice LPG, o ich doprave, o zabezpečení servisu a o kúpe a predaji skvapalneného plynu VIFF PROBUGAS na pohon motorových vozidiel, uzatvorená dňa 27. 9. 2000 medzi podnikateľom GM AUTOSERVIS s. r. o., 962 04 Kriváň 583 a podnikateľom PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava, je podľa § 3 ods. 1 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1 zákona v časti ustanovenia článku 6 bod 6.2 v znení: "Zákazník sa zaväzuje po dobu platnosti tejto zmluvy kupovať plyn výhradne od a. s. Probugas. (...) Zákazník sa zaväzuje pod sankciou odstúpenia od zmluvy záväzky uvedené v tomto článku bezpodmienečne dodržať." Dohodou obmedzujúcou súťaž a podľa § 3 ods. 3 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 4 zákona je ustanovenie článku 6 bod 6.2 v tomto znení zakázané.
Bod 2 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov za porušenie § 3 ods. 1 tohto zákona a podľa § 38 ods. 1 zákona za porušenie § 4 ods. 1 tohto zákona ukladá úrad:
1. podnikateľovi PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava, peňažnú pokutu v sume 50 000 Sk (slovom: päťdesiattisíc korún slovenských) a
2. podnikateľovi GM AUTOSERVIS, s. r. o., 962 04 Kriváň 583, peňažnú pokutu v sume 500 Sk (slovom: päťsto korún slovenských), ktorú sú povinní uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia úradu na účet č. 19-8624002/0720, KS 1118, VS 263, vedený v Národnej banke Slovenska. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 11. 2003.
* Dňa 14. 11. 2003 vydala Rada rozhodnutie č. 2003/KV/R/2/268, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie PMÚ SR, odboru dohôd obmedzujúcich súťaž, č. 2003/KV/1/1/136 zo dňa 2. 7. 2003 takto:
Bod 1 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Zmluva o nájme zásobníkov, dopravného a výdajného zariadenia čerpacej stanice LPG, o ich doprave, o zabezpečení servisu a o kúpe a predaji skvapalneného plynu VIFF PROBUGAS na pohon motorových vozidiel, uzatvorená dňa 23. 10. 2000 medzi podnikateľom ARGO, s. r. o., Rieka 1333, 022 01 Čadca a podnikateľom PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava, je podľa § 3 ods. 1 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1 zákona v časti ustanovenia článku 6 bod 6.2 v znení: "Zákazník sa zaväzuje po dobu platnosti tejto zmluvy kupovať plyn výhradne od a. s. Probugas. (...) Zákazník sa zaväzuje pod sankciou odstúpenia od zmluvy záväzky uvedené v tomto článku bezpodmienečne dodržať." Dohodou obmedzujúcou súťaž a podľa § 3 ods. 3 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 4 zákona je ustanovenie článku 6 bod 6.2 v tomto znení zakázané.
Bod 2 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov za porušenie § 3 ods. 1 tohto zákona a podľa § 38 ods. 1 zákona za porušenie § 4 ods. 1 tohto zákona ukladá úrad:
1. podnikateľovi PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava, peňažnú pokutu v sume 50 000 Sk (slovom: päťdesiattisíc korún slovenských) a
2. podnikateľovi ARGO, s. r. o., Rieka 1333, 022 01 Čadca, peňažnú pokutu v sume 500 Sk (slovom: päťsto korún slovenských), ktorú sú povinní uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia úradu na účet č. 19-8624002/0720, KS 1118, VS 268, vedený v Národnej banke Slovenska. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 11. 2003.
* Dňa 14. 11. 2003 vydala rada rozhodnutie č. 2003/KV/R/2/264, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie PMÚ SR, odboru dohôd obmedzujúcich súťaž, č. 2003/KV/1/1/131 zo dňa 27. 6. 2003 takto:
Bod 1 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Zmluva o nájme zásobníkov, dopravného a výdajného zariadenia čerpacej stanice LPG, o ich doprave, o zabezpečení servisu a o kúpe a predaji skvapalneného plynu VIFF PROBUGAS na pohon motorových vozidiel, uzatvorená dňa 15. 3. 1999 medzi podnikateľom Vincent Beer-JVF-CARGAS, Ku Bangortu 34, 040 16 Košice a podnikateľom PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava, je podľa § 3 ods. 1 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1 zákona v časti ustanovenia článku 6 bod 6.2 v znení: "Zákazník sa zaväzuje po dobu platnosti tejto zmluvy kupovať plyn výhradne od a. s. Probugas. (...) Zákazník sa zaväzuje pod sankciou odstúpenia od zmluvy záväzky uvedené v tomto článku bezpodmienečne dodržať." Dohodou obmedzujúcou súťaž a podľa § 3 ods. 3 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 4 zákona je ustanovenie článku 6 bod 6.2 v tomto znení zakázané.
Bod 2 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Podľa §14 ods. 1 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov za porušenie § 3 ods. 1 tohto zákona a podľa § 38 ods. 1 zákona za porušenie § 4 ods. 1 tohto zákona ukladá úrad:
1. podnikateľovi PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava, peňažnú pokutu v sume 50 000 Sk (slovom: päťdesiattisíc korún slovenských) a
2. podnikateľovi Vincent Beer-JVF-CARGAS, Ku Bangortu 34, 040 16 Košice, peňažnú pokutu v sume 1 000 Sk (slovom: tisíc korún slovenských), ktorú sú povinní uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia úradu na účet č. 19-8624002/0720, KS 1118, VS 264, vedený v Národnej banke Slovenska. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 11. 2003.

3. Odvolanie (rozklad) podané proti rozhodnutiu úradu:
* dňa 4. 11. 2003 podal podnikateľ Slovenská lekárnická komora, Strečnianska 14, 851 05 Bratislava, rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2003/KH/1/1/240 zo dňa 21. 10. 2003
* dňa 28. 11. 2003 dostal úrad rozklad od spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a. s., Námestie slobody 6, Bratislava proti rozhodnutiu 2003/ZK/2/1/257 zo dňa 12. 11. 2003 vo veci možného zneužívania dominantného postavenia spoločnosťou Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, Bratislava

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
01. február 2023 04:24