15.07.2004, 00:00

Protiprávne pokyny nadriadených a ich vykonávanie podriadenými treba považovať za spoločensky veľmi nebezpečné

Zákonodarca v ustanovení paragrafu 81 ods. 1 písm. a. Zákonníka práce medzi základné povinnosti zamestnanca zaradil aj "plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi". To znamená, že tieto pokyny sa stávajú obligatórnou súčasťou obsahu pracovného pomeru so zamestnávateľom.

Zákonodarca v ustanovení paragrafu 81 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce medzi základné povinnosti zamestnanca zaradil aj "plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi". To znamená, že tieto pokyny sa stávajú obligatórnou súčasťou obsahu pracovného pomeru so zamestnávateľom. Ich porušovanie, prípadne neplnenie, sa môže hodnotiť aj ako porušovanie pracovnej disciplíny a zamestnávateľ môže uplatniť svoje oprávnenie vyvodiť z porušenia povinnosti príslušné opatrenia (sankcie).

Aj zamestnanec je povinný plniť pokyny nadriadeného, pravda, ak vyplývajú z právnych predpisov. Prameňom povinnosti zamestnanca sú tu teda napríklad aj kolektívne zmluvy, pracovné poriadky a pracovné zmluvy, ktoré neodporujú všeobecne záväzným právnym predpisom.
Z napísaného je evidentné, že nadriadený ani pod hrozbou sankcie nemôže od svojho podriadeného žiadať splnenie takých pokynov, ktoré neboli vydané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi. Ide tu o požiadavku legality (zákonnosti), ktorú musia rešpektovať bezvýhradne predovšetkým nadriadení majúci prvoradú povinnosť bdieť nad tým, aby sa protiprávne príkazy nevydávali ani nevykonávali.
Na druhej strane povinnosťou nadriadených je starať sa o to, aby sa pri výkone (realizácii) pokynov právo prísne zachovalo -- "zamestnanec je povinný najmä dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený" (paragraf 83 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce).
To znamená, že od zamestnanca sa očakáva, aby v medziach možnosti, ktoré má vzhľadom na svoje postavenie u príslušného zamestnávateľa, splnil si svoju povinnosť v tom, aby preskúmal právnosť pokynu, a ak to neurobí alebo urobí nedostatočne, dopustí sa zavinenia, a to: 1. ak pokyn vykoná, vediac o tom, že je protiprávny, dopustí sa úmyselného deliktu; 2. ak pokyn vykoná bez toho, že by venoval patričnú starostlivosť preskúmaniu jeho právnosti, dopustí sa nedbanlivosti a zodpovedá za nedbanlivý delikt.
Naproti tomu, ak protiprávnosť pokynu za daných okolností podriadený nemal spoznať, je bez zavinenia a napriek tomu, že jeho činnosť, ktorou nezákonný pokyn vykonal, je protiprávna, nebude za ňu zodpovedný -- na jeho strane absentuje zavinenie. Takéto riešenie zodpovedá tak požiadavke rešpektovania zákonnosti, ako aj pracovnej disciplíny a postavenia, prípadne úlohe nadriadeného, no na druhej strane zodpovedá tiež požiadavke prevencie a reparácie (náhrady za spôsobenú škodu).
V konečnom dôsledku zachovávanie práva a bdenie nad tým, aby aj iní zachovávali právo, je povinnosťou nadriadených i podriadených zamestnancov (zamestnanca aj vedúceho zamestnanca). Protiprávne pokyny nadriadených a ich vykonávanie podriadenými preto treba považovať za spoločensky veľmi nebezpečné (v dôsledku toho môžu byť sankcionované napríklad až trestným právom). A o porušení pracovnej disciplíny nesplnením pokynu nadriadeného možno kvalifikovane hovoriť iba vtedy, ak išlo o splnenie pokynu, na ktorého vydanie je nadriadený oprávnený v medziach právnych predpisov a pri dôslednom rešpektovaní základných práv a slobôd. Preto nemožno podceňovať ani poznanie právnych povinností nadriadených, ktoré vyplývajú predovšetkým z ich vedúceho postavenia u zamestnávateľa.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.