21.12.2003, 23:00
BSM a motorové vozidlo

BSM a motorové vozidlo
Manžel (podnikateľ) si po dohode s manželkou (nepodnikateľkou) vypožičiava motorové vozidlo, ktorého vlastníkom je manželka. Po dohode manželov dané motorové vozidlo nie je zahrnuté do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Motorové vozidlo si manžel vypožičiava za účelom podnikania za určitý poplatok (25 000 Sk ročne). Akým spôsobom možno z príjmu odrátať zvýšené náklady spojené s prevádzkou vozidla? V prípade, ak je potrebné vykonať opravu motorového vozidla, kto znáša uvedené náklady s tým spojené?
-- Pri bezpodielovom spoluvlastníctve sa miera účasti spoluvlastníka na spoločnej veci, t. j. miera, v akej spoločnú vec užíva, poberá z nej úžitky a znáša náklady na ňu vynaložené, nevyjadruje. Spoluvlastníkmi sú tu manželia žijúci v rodinnom a spotrebnom spoločenstve, pri ktorých by také vymedzenie účasti na spoločnej veci nebolo namieste. V zmysle Občianskeho zákonníka platí, že v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Manželia môžu taktiež v zmysle Občianskeho zákonníka dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. K platnému zapožičaniu medzi manželmi môže dôjsť iba v prípade, ak motorové vozidlo pochádza z výlučného vlastníctva manželky -- požičiavateľa. Predmetom nájmu môžu byť tak veci hnuteľné, ako aj nehnuteľnosti, s výnimkou dopravných prostriedkov. Ak takúto zmluvu uzavierajú podnikatelia, tak platí osobitná úprava zmluvy o nájme dopravného prostriedku podľa Obchodného zákonníka. Z uvedeného vyplýva, že takýto vzťah nie je možné posudzovať v zmysle zmluvy o výpožičke podľa Občianskeho zákonníka, keďže jedným z pojmových znakov takejto zmluvy je jej bezplatnosť, a vychádzajúc zo znenia otázky medzi manželmi dochádza k odplatnému plneniu. Na uvedené účely je možné uzatvoriť medzi manželmi zmluvu o nájme dopravného prostriedku v zmysle Obchodného zákonníka. Na vznik takejto zmluvy, na rozdiel od všeobecnej úpravy nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, je potrebná písomná forma, ktorá patrí medzi základné pojmové znaky tejto zmluvy.
V prípade manželky:
-- budú teda plynúť príjmy z prenájmu automobilu fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom,
-- z hľadiska zdaňovania príjmov sa bude postupovať podľa ustanovenia § 9 zákona o daniach z príjmov (príjmy z prenájmu), keďže nepredpokladáme, že ide o tzv. príležitostný prenájom automobilu, keď by sa postupovalo v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 písm. b) zákona o daniach z príjmov. Predpokladáme teda, že prenájom má charakter trvalého právneho vzťahu založeného písomnou nájomnou zmluvou.
Na strane manželky druh nájomného vzťahu ovplyvňuje aj uplatnenie výdavkov pri stanovení jej základu dane:
-- v prípade prenájmu podľa § 9 zákona o daniach z príjmov je základom dane (čiastkovým základom dane) príjem z prenájmu znížený o výdavky vynaložené na jeho dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie. To znamená, že manželka by si mohla ako daňový náklad uplatniť všetky druhy výdavkov uvedené v § 24 -- daňové výdavky zákona o daniach z príjmov (napr. odpisy, poistné, cestná daň a pod.),
-- v prípade príležitostného prenájmu podľa § 10 zákona o daniach z príjmov by bol jej (čiastkovým) základom dane príjem znížený len o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie (t. j. nie je možné uplatniť si odpisy).
Na strane manželky je zdaniteľným príjmom pri prenájme automobilu nájomné. Pri určení výšky nájomného je potrebné vychádzať z § 671 ods. 1 Občianskeho zákonníka, t. j. nájomca je povinný platiť nájomné podľa zmluvy s prihliadnutím na hodnotu prenajatej veci a spôsob jej užívania. Pretože v danom prípade dôjde k nájomnému vzťahu medzi závislými osobami (manželka prenajala svoj automobil, nezahrnutý v rámci BSM, svojmu manželovi -- podnikateľovi), je potrebné rešpektovať znenie § 23 ods. 6 až 9 zákona o daniach z príjmov, ak ide o výšku nájomného, ktoré možno uznať za daňovo uznateľný náklad. To znamená, že medzi ekonomicky závislými osobami (v tomto prípade vzniká obchodný vzťah medzi tzv. blízkymi osobami, čo je pre účely zdaňovania považované za majetkové prepojenie) sa na daňové účely použijú obvyklé ceny. Na strane manžela ako nájomcu je potrebné si uvedomiť, že nájomca vozidla je povinný ho udržiavať v stave, v akom ho prevzal na účet prenajímateľa (manželky). To znamená, že povinnosť hradiť udržiavacie náklady (náklady na opravu a údržbu vozidla) má prenajímateľ, a ak tieto náklady vynaložil nájomca, vzniká mu nárok na ich úhradu od prenajímateľa. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi včas potrebu opráv a nechať ich vykonať na účet prenajímateľa, ak zmluva o nájme neustanovuje inak.
-- Ak tak nájomca neurobí, stráca právo na úhradu nákladov vynaložených pri oprave vozidla. Môže sa však domáhať toho, o čo sa prenajímateľ opravou obohatil. Zároveň platí, že nárok na úhradu vynaložených nákladov nájomca nemá, ak sa oprava týkala odstránenia škody, ktorú spôsobil nájomca alebo osoby, ktorým nájomca umožnil prístup k motorovému vozidlu.
Možnosť zahrnúť náklady na údržbu a opravy motorového vozidla do daňových výdavkov závisí od toho, komu takáto povinnosť vyplýva zo zmluvy o nájme, resp. z Obchodného zákonníka. Na základe nájomnej zmluvy môže byť nájomcovi uložené, aby na automobile vykonával počas doby nájmu nevyhnutnú údržbu. To isté možno dohodnúť aj o prevádzkových nákladoch. V tomto prípade by nájomca mohol tieto prevádzkové a udržiavacie náklady zahnúť do svojich daňových výdavkov, ak vozidlo používal na dosahovanie svojich zdaniteľných príjmov.
-- Ak nájomná zmluva neobsahuje výslovné ustanovenie o tom, kto má znášať prevádzkové a udržiavacie náklady automobilu, do daňových výdavkov si ich môže uplatniť iba prenajímateľ, keďže jemu takáto povinnosť vyplýva z Obchodného zákonníka. Čo sa týka vykonania opravy predmetného automobilu vo vlastnej réžii podnikateľa -- manžela, je potrebné postupovať v zmysle doteraz uvedeného. Ak je nájomnou zmluvou viazaný na úhradu takýchto výdavkov nájomca (manžel), budú vynaložené náklady súvisiace s opravou automobilu predstavovať jeho vlastné daňové výdavky. V prípade, ak je v zmysle nájomnej zmluvy na úhradu nákladov súvisiacich s opravou vozidla viazaná manželka (prenajímateľ), manžel jej takúto službu vyfakturuje rovnakým spôsobom, ako fakturuje realizáciu opravárenských prác iným zákazníkom. V tomto prípade však odporúčame dodržať z titulu závislosti osôb primeranú cenu s primeraným ziskom. Z uvedeného vyplýva že nájomca vozidla je povinný ho udržiavať v stave, v akom ho prevzal, na účet prenajímateľa (manželky). To znamená, že povinnosť hradiť udržiavacie náklady (náklady na opravu a údržbu vozidla) má prenajímateľ a ak tieto náklady vynaložil nájomca, vzniká mu nárok na ich úhradu od prenajímateľa.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
31. január 2023 23:36