03.04.2003, 00:00

Nevyčerpaná dovolenka a náhrada mzdy
Zamestnanec u nás pracoval do 31. 12. 2002 na plný úväzok -- 40 hod. týždenne. Od 1. 1. 2003 sa dohodou zmenil jeho pracovný pomer na polovičný úväzok, t. j. 4 hodiny denne. Uvedený zamestnanec si v roku 2002 nevyčerpal celú dovolenku za uvedený kalendárny rok. Nevyčerpaný zostatok tejto dovolenky si čerpá teraz. Akú náhradu mzdy mu máme poskytnúť, keď čerpá dovolenku za obdobie, keď pracoval na plný úväzok, pričom teraz už deň jeho dovolenky predstavuje len štyri hodiny?
-- Za dobu čerpania dovolenky na zotavenie má zamestnanec nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku. Náhrada mzdy sa poskytuje za toľko pracovných dní, koľko zamestnanec neodpracoval v dôsledku čerpania dovolenky. Výška náhrady závisí aj od toho, či zamestnanec pracuje na plný pracovný úväzok alebo na kratší pracovný čas, pretože vtedy náhrada mzdy za čerpanú dovolenku zodpovedá jeho kratšej pracovnej zmene. Uvedené platí aj v prípade, že ide o náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú vznikol zamestnancovi nárok v predchádzajúcom roku, kedy zamestnanec pracoval na plný pracovný úväzok, avšak v čase čerpania dovolenky pracuje na polovičný úväzok. Z uvedeného vyplýva, že váš zamestnanec má nárok na náhradu mzdy vypočítanej z priemerného zárobku za štvrtý kalendárny štvrťrok 2002, avšak vo výške, zodpovedajúcej dĺžke jeho denného pracovného času určeného v čase čerpania dovolenky, t. j. štyri hodiny za každý deň čerpania dovolenky.

Rozvrhnutie pracovného času
Naši zamestnanci pracujú ako kontrolóri. V organizácii je zavedený týždenný pružný pracovný čas s tým, že základná doba je od 8.00 do 13.00 hod. Uvedení zamestnanci pri plnení svojich povinností musia často kontrolu vykonávať aj neskoro popoludní, pretože v čase medzi 16.00 -- 20.00 hod. sa vykonáva činnosť, ktorú kontrolujú. Vtedy sa vracajú na pracovisko aj o 18.00 či 19.00 hod. Čas týchto kontrol je vykonávaný nad riadny pracovný čas, avšak nejde o prácu vykonávanú na príkaz riaditeľa, preto nie je vlastne nadčasom. Môže riaditeľ nariadiť, že ak jeden deň vykonávajú 10 hodín, keď kontrolujú predmetnú činnosť do 18.00 hod., že nasledujúci alebo v iný deň v mesiaci si potom môžu odpracovať len 6 hodín? Alebo sa táto práca vždy posudzuje ako nadčas a musia sa pritom dodržať ustanovenia Zákonníka práce o práci nadčas? Čo vtedy, ak kontrolnú činnosť vykonávajú v sobotu alebo nedeľu?
-- Ak by uvedení zamestnanci v záujme plnenia svojich povinností boli nútení pracovať v niektorý deň 10 hodín a nešlo by o prácu nadčas, prekračovali by zákonom stanovený limit pracovného času, čo by znamenalo porušovanie Zákonníka práce. Každý zamestnávateľ je povinný vytvárať pre svojich zamestnancov také pracovné podmienky, aby mohli prácu vykonávať v súlade so zákonom. Charakter práce uvedených zamestnancov je taký, že na plnenie povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy je potrebné, aby pracovali aj neskôr po pracovnom čase zavedenom u zamestnávateľa. Preto rozvrhnutie pracovného času musí byť také, aby zamestnanci túto prácu vykonávali vo svojom riadnom pracovnom čase. K tomu môže slúžiť zavedený pružný pracovný čas. Voliteľný pracovný čas by mal umožniť, aby sa uvedení zamestnanci ešte v rámci tohto pracovného času mohli po výkone kontroly vrátiť späť na pracovisko a vybaviť si tam príslušné pracovné úkony. Tento pracovný čas by mal byť teda až do 18.00 alebo až do 19.00 hod. Zamestnanci by si potom mohli určovať svoj pracovný čas tak, že by boli v práci napríklad od 8.00 do 13.00 hod. (základný pracovný čas), potom by z práce odišli, kontrolu by vykonali v čase od 16.00 do 18.00 hod., a potom by ešte hodinu mohli v práci pracovať. Tým by v daný deň odpracovali 8 hodín. V opačnom prípade sa práca navyše musí považovať za nadčas. V ich prípade je jasné, že zamestnanci môžu dôsledne plniť svoje pracovné povinnosti len tak, že musia pracovať v nadčase. Ide o prácu na príkaz zamestnávateľa bez toho, že by riaditeľ resp. nadriadený musel dávať tento príkaz osobitne každý raz. V tomto prípade však treba dodržiavať zákonom uvedený limit práce nadčas. Uvedené platí aj vtedy, ak zamestnanci vykonávajú kontrolnú činnosť v sobotu alebo v nedeľu. Táto práca buď pôjde do limitu riadneho pracovného času, alebo pôjde o nadčas. V tomto prípade však bude potrebné zamestnancom zabezpečiť nepretržitý odpočinok v týždni v dĺžke dvoch dní, ktorý môže byť aj v iné dni ako je sobota a nedeľa (§ 93 ods. 2 Zákonníka práce).

Prerušenie dovolenky
Zamestnanec počas čerpania dovolenky absolvoval lekárske vyšetrenie, o čom predložil potvrdenia od obvodného lekára. Považuje sa vyšetrenie u lekára za prerušenie dovolenky?
-- Dovolenka sa zo zákona prerušuje, ak zamestnanec počas nej nastúpi službu v ozbrojených silách alebo civilnú službu, ak bol počas dovolenky uznaný práceneschopným pre chorobu alebo úraz, ak ošetruje chorého člena rodiny alebo ak zamestnankyňa nastúpi na materskú dovolenku alebo zamestnanec na rodičovskú dovolenku. Na druhej strane zamestnanec môže v prípade ošetrovania chorého člena rodiny požiadať o čerpanie dovolenky na túto dobu. Dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca (vyšetrenie, ošetrenie u lekára, sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie, svadba, pohreb, atď.), nie sú dôvodom na prerušenie dovolenky. Ak zamestnanec čerpá dovolenku a nastane dôvod, ktorý by inak bol prekážkou v práci, dovolenka sa mu neprerušuje. Zamestnanec bude teda čerpať dovolenku, a nie pracovné voľno počas doby, po ktorú trvá osobná prekážka v práci.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
08. august 2022 10:27