StoryEditor

Chcete kolektory, kotol alebo čerpadlá? Blíži sa termín výzvy

18.07.2016, 07:22
Chcete mať na dome štátom a z eurofondov dotované slnečné kolektory, fotovoltické panely, či tepelné čerpadlá alebo kotly na biomasu? Využite čas a dôsledne si vyberte vhodný zdroj a dodávateľa.

 

 

Choďte na www.zelenadomacnostiam.sk a vyberte si firmu, ktorá vám poradí a zariadenie nainštaluje. Stanislav Jurikovič zo SIEA vraví, že poukážky sú užitočné, len ak ste pripravení.

 

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravuje už tretie kolo vydávania poukážok. Bytové a rodinné domy mali mať už vybrané zariadenie aj firmu? Pre ktoré regióny bude výzva určená?

Len pre mimobratislavské regióny. Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Podporované sú malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW, čo sú fotovoltaické panely, a zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome. Tu ide o slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. 

Na využitie poukážok mali domácnosti v prvom kole šesť mesiacov, v druhom štyri. V treťom kole chcete skrátiť platnosť poukážok na tri mesiace, z akého dôvodu?

Skrátenie platnosti má domácnosti motivovať k tomu, aby o poukážky žiadali až vtedy, keď sú na inštalácie pripravené a sú schopné ich v stanovenom termíne zrealizovať.

Celkovo je na národný projekt vyčlenených 45 miliónov eur, z toho pre mimobratislavské regióny 38 miliónov eur. Tieto sa však vzhľadom na špecifiká financovania národných projektov uvoľňujú postupne, prostredníctvom alokácií určených pre jednotlivé kolá.

Ak je vydaná poukážka, sú prostriedky na ňu automaticky rezervované až do skončenia jej platnosti. Pre ostatných záujemcov sú teda blokované a nemôže ich využiť nikto iný.

Znamená to, že po zverejnení výzvy budú musieť do troch mesiacov zhotovitelia uviesť zariadenie do prevádzky a požiadať o preplatenie poukážky?

Presne tak. Postupné skracovanie lehoty sme plánovali od začiatku projektu. Skúsenosti z prvých dvoch kôl jednoznačne ukazujú, že tri mesiace sú dostatočný čas, ak je domácnosť pripravená, riadi sa našimi odporúčaniami a dohodne si vopred so zhotoviteľom inštaláciu zariadenia v stanovenom termíne.

Čo všetko musí domácnosť splniť, aby bola pripravená? Mala by so stavebnou firmou uzavrieť nejakú zmluvu ešte pred zverejnením výzvy? Ak áno, akú?

Pre domácnosti je dôležité, aby poznali konkrétny druh a inštalovaný výkon navrhovaného zariadenia, pretože od toho závisí výška podpory.

Inštalovaný výkon určuje, aké množstvo energie bude zariadenie schopné “vyrobiť” a nahradiť tak výrobu energie z fosílnych palív.

Konzultovať to treba s oprávnenými zhotoviteľmi, to znamená s firmami, ktoré majú so SIEA uzatvorenú zmluvu o preplácaní poukážok.

Tieto spoločnosti poradia a potvrdia, či je možné vybrané zariadenie v stanovenom termíne nainštalovať.

Domácnosť si môže zariadenie vybrať len zo zoznamu zariadení, ktoré spĺňajú určené technické podmienky.

Koľko firiem a domácností sa do projektu doteraz prihlásilo?

Celkovo bolo v prvom a druhom kole vydaných vyše 4 600 poukážok za viac ako 10 miliónov eur. Doručených bolo viac ako 3000 žiadostí o preplatenie poukážok v hodnote vyše 6 miliónov eur. Zariadenia domácnosti už využívajú.

Za akých podmienok a komu ste doteraz preplácali poukážky?

Inštaláciu môžu zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb len zhotovitelia, ktorí splnia požadované podmienky, uzatvoria so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou zmluvu o preplácaní poukážok a budú uvedení v zozname oprávnených zhotoviteľov.

Dnes máme evidovaných a zazmluvnených viac ako 800 zhotoviteľov.

Ich mená a kontakty, ako aj všetky potrebné informácie k projektu sú zverejnené na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Koľko zo žiadostí bude aj preplatených vyplynie z ich posúdenia, ktoré momentálne ešte prebieha, pretože veľká časť poukážok bola doručená tesne pred skončením kôl.

O aké zariadenia bol najväčší záujem?

O slnečné kolektory a fotovoltické panely, z ktorých sa nainštalovalo po vyše 1000 zariadení. Vyšer 600 žiadostí o preplatenie sa týkalo tepelných čerpadiel a 200 kotlov na biomasu.

S akou výškou príspevku môžu domácnosti počítať?

Príspevok pokrýva v priemere 30 a maximálne 50 percent z celkových oprávnených výdavkov na systém.

Akých chýb by sa mali domácnosti aj zhotovitelia vyvarovať?

Domácnosti by si mali dobre zvážiť, aké zariadenie je pre nich vhodné a či sú pripravené v určenej dobe toto zariadenie inštalovať.

Preto je potrebné, aby sa u zhotoviteľov informovali, či je zariadenie pre nich výhodné a či spĺňajú podmienky.

Po vyhlásení výzvy je dôležité čím skôr požiadať o poukážku. V prípade nejasností poskytujeme informácie telefonicky, alebo osobne na kontaktných miestach v Bratislave, ale aj v Banskej Bystrici, Trenčíne, a v Košiciach.

Všetky potrebné informácie a kontakty sú na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Aká celková suma je určená na projekt?

Celkom je vyčlenených 115 miliónov eur z európskych a štátnych zdrojov prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

V rámci pilotného národného projektu SIEA s názvom Zelená domácnostiam je do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov eur.

8. rád, ako sa pripraviť na preplatenie poukážky

1. Skôr, ako podáte žiadosť, konzultujte svoje zámery s firmami, ktoré majú zmluvný vzťah so SIEA a len tie sú oprávnenými zhotoviteľmi.

2. Dajte si potvrdiť, že firma je schopná vybrané zariadenie v stanovenom termíne nainštalovať.

3. Zariadenie si vyberajte len zo zoznamu zariadení, len tie spĺňajú určené technické podmienky.

4. Elektronicky podajte žiadosť o vydanie poukážky až po zverejnení výzvy - deň a stanovený čas vyhlásenia tretieho kola bude vopred známy.

Zverejnenie výzvy sledujte na: www.siea.sk alebo www.zelenadomacnostiam.sk

5. Zaregistrujte sa na odber správ zo stránky SIEA, informáciu o termíne dostanete ihneď po zverejnení.

6. Ak získate poukážku, do mesiaca si ju musíte uplatniť u zhotoviteľa, inak stratí platnosť.

7. Dokumentáciu k inštalácii odovzdávate zhotoviteľovi – ten ju predkladá SIEA pri podávaní žiadosti o preplatenie poukážky.

8. Trvajte na dôsledných službách pri zabezpečovaní zariadenia- zhotovitelia sa zaviazali pomáhať domácnostiam, musia skontrolovať, či sú všetky dokumenty správne vyplnené a kompletné, aby bolo možné poukážku preplatiť.

 

Chcete viac informácií? Kliknite si na:

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-11823/ako-sa-pripravit-na-3-kolo-zelenej-domacnostiam/

http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/ako-sa-pripravit-na-3-kolo-zelenej-domacnostiam/

Kroky pred zverejnením výzvy:

1. Choďte na web stránku www. zelenadomacnostiam.sk, kde nájdete zoznam zariadení, ktoré sú finančne podporované. Sú v ňom výrobky, ktoré spĺňajú technické podmienky, vybrať si môžete len zariadenia zo zoznamu.

2. Poraďte sa so zhotoviteľmi, ktorí dané zariadenia inštalujú, či vyhovuje potrebám vašej domácnosti.

3. Vyberte si zhotoviteľa, ktorý zariadenie dodá a nainštaluje - tiež zo zoznamu zhotoviteľov.

Rada HN: Zoznam zariadení SIEA priebežne dopĺňa, avšak každé musí prejsť schvaľovacím procesom.

Splniť musí minimálne technické požiadavky týkajúce sa energetickej efektívnosti.

Výhodou zverejneného zoznamu je, že doklady preukazujúce splnenie technických podmienok, už nemusíte k žiadosti prikladať. Ak teda uvažujete o zariadení mimo zoznamu, počítajte s tým, že musí prejsť schvaľovacím procesom, a teda nemusíte stihnúť tretie kolo. 

 

Kroky po zverejnení výzvy:

1. Vyplníte formulár, ktorý bude zverejnený na web stránke www.siea.sk

Do formulára napríklad uvádzate, či spĺňate uprednostňujúce podmienky. Ak áno, máte väčšie šance získať poukážku.

V prípade, že žiadate o tepelné zdroje - o solárne kolektory, kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo - tak pokiaľ máte dom nový alebo už zateplený, nové okná, čiže ste už do domu investovali, aby zariadenie malo nižší výkon - môžete sa v poradí žiadateľov o poukážku dostať vyššie.

Zvýhodnené sú aj tie domácnosti, ktoré nie sú v dosahu teplární, ktoré zabezpečujú centrálnu dodávku tepla do domácností. Platí to nielen pre bytové, ale aj rodinné domy.

Ak chcete na dome nainštalovať fotovoltické panely a chcete pritom využiť aj akumulátory, aby ste maximalizovali možnosti zužitkovať vlastnú zelenú energiu, môžete byť zvýhodnení a dostanete sa medzi žiadateľov o poukážky vyššie..

2. Potvrdíte žiadosť a príde vám mail, potvrdíte aktivačný link a v tom momente ste v hre.

3. Informačný systém zoradí žiadateľov podľa času prihlásenia a potom ich podľa kritérií, ktoré spĺňajú, preradí na vyššie pozície. Systém vyhodnocuje žiadosti v určitých časových intervaloch.

Ak sa do systému po vyhlásení výzvy prihlásia len pripravené domácnosti a bytové domy, ktoré už budú mať zariadenia vybraté a firmy ich budú schopné inštalovať do troch mesiacov, budú mať väčšie šance na využitie poukážky.

! Do žiadosti uvádzate list vlastníctva k stavbe, v ktorej sa bude zariadenie využívať. Ak nie je dom dokončený, musíte mať list vlastníctva, na ktorom je budova zapísaná ako rozostavaný dom.

! Musíte mať dostatok vlastných zdrojov na inštaláciu zariadenia.

! Ak nebudete pripravení a získanú poukážku nakoniec nevyužijete, zablokujte ostatným záujemcom finančné prostriedky - tie totiž počas platnosti poukážky budú viazané na tri mesiace.

 

Čo musíte urobiť predtým, než požiadate o poukážku

1. Zoznámte sa s podmienkami podpory a už teraz si dajte poradiť od zhotoviteľov - ich zoznam a všetky informácie sú na web stránke www. zelenadomacnostiam.sk. Zhotoviteľ vám s tým pomôže - ten totiž nedostane len peniaze za to, že vám zariadenie nainštaluje, ale má aj poradiť, aby ste si nedali do domu inštalovať zlé zariadenie.

2. Overte si, aký obnoviteľný zdroj energie je pre vašu domácnosť vhodný.

3. Oslovte viacerých zhotoviteľov a dajte si poradiť, ktoré zariadenie je pre váš dom vhodné. Ak oslovíte len jedného, bude svoj výrobok chváliť a hrozí vám, že si vyberie nesprávne riešenie.

4. Tieto kroky musíte urobiť ešte predtým, než vyplníte poukážku - potom totiž už zariadenie s konkrétnym výkonom, ktoré si vyberiete zo zoznamu, nemôžete zmeniť. Nedá sa zmeniť žiadny parameter uvedený na poukážke. Papiere musia sedieť.

5. Uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom. Je to poistka aj pre vás, pretože ak ste si aj vybrali zariadenie zo zoznamu, to nemusí byť v čase uverejnenia výzvy v SR na trhu alebo zhotoviteľ, ktorého ste si vybrali, také zariadenie neinštaluje z iných dôvodov.

Ak tieto kroky nepodniknete a nebudete pripravení a požiadate o vydanie poukážky, môžete blokovať ostatné - pripravené domácnosti.

01 - Modified: 2023-03-21 14:32:50 - Feat.: - Title: Poslanci pri legislatívnych návrhoch opäť obchádzajú samosprávy, tvrdí Únia miest Slovenska 02 - Modified: 2023-03-21 09:00:00 - Feat.: - Title: Zmena lídra v krajine. Mochovce po rokoch „kradnú“ primát Bohuniciam (Brífing HN) 03 - Modified: 2023-03-17 13:55:02 - Feat.: - Title: Zimu sme zvládli nad očakávania. Riešenie je však neudržateľné, hovorí odborník 04 - Modified: 2023-03-10 11:44:49 - Feat.: - Title: Inštitúcie Európskej únie sa dohodli na nových energetických cieľoch do roku 2030, prekročili pôvodný návrh 05 - Modified: 2023-03-10 10:48:17 - Feat.: - Title: SEPS podporí vzdelávanie detí v energetickej oblasti
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. marec 2023 18:37