StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

09.02.2003, 23:00

1. Začal tieto správne konania
* dňa 22. 1. 2003 začal úrad správne konanie na základe návrhu podnikateľa Slovakia Cable Company, Drieňová 34, 826 03 Bratislava, voči Stavebnému bytovému družstvu Šaľa, Horná 926/1, 927 01 Šaľa vo veci zneužitia dominantného postavenia na relevantnom trhu
* dňa 24. 1. 2003 začal správne konanie na návrh podnikateľa Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé, 922 08 Veselé vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) týkajúcej sa ustanovenia cien povinného zmluvného, poistenia motorových vozidiel voči podnikateľom: UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, Komunálna poisťovňa, a. s., Horná 25, 974 01 Banská Bystrica, Generali poisťovňa, a. s., Mlynské nivy 1, 811 09 Bratislava, Česká poisťovňa -- Slovensko, a. s., Prievozská 6, 821 09 Bratislava, ERGO poisťovňa, a. s., Drieňová 7, 821 02 Bratislava, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,
* dňa 15. 1. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Bratislava a Slovenské aerolínie, a. s., Bratislava,
*dňa 20. 1. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov HD Erwerbs und Verwaltungs GmbH, Heidelberg, SRN a Jagenberg Slovensko, spol. s r. o., Nové Mesto nad Váhom,
* dňa 21. 1. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Zentiva B. V., Amsterdam, Holandsko a SL HOLDING GmbH, Viedeň, Rakúsko,
* dňa 28. 1. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov ECCO, Fond, Bredebra, Dánsko a Ecco SK, Martin,
* dňa 28. 1. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Close Invesstment Partners Limited, Veľká Británia Fosroc Mining,
* dňa 15. 1. 2003 začal úrad správne konanie podľa § 10 ods. 15 zákona vo veci výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Bratislava a Slovenské aerolínie, a. s., Bratislava.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* dňa 10. 1. 2003 vydala Rada Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2003/DZ/R/2/2, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru zneužívania dominantného postavenia č. 2002/DZ/2/1/105 zo dňa 30. 5. 2002 takto:
Bod 1 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Konanie podnikateľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, Mamateyova 17, 850 05 Bratislava spočívajúce v určovaní maximálneho objemu finančných výkonov, a teda rozsahu úhrady zdravotnej starostlivosti poskytnutej zdravotníckymi zariadeniami poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Mamateyova 17, 850 05 Bratislava v uzatvorených zmluvách o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti nie je zneužitím dominantného postavenia podľa § 8 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 165/2002 Z. z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 7 ods. 5 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov.
Bod 2 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Konanie podnikateľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, Mamateyova 17, 850 05 Bratislava spočívajúce v uplatňovaní ustanovenia o možnosti vypovedania zmluvy o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti bez udania dôvodu nie je zneužitím dominantného postavenia podľa § 8 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov, štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 7 ods. 5 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 1. 2003.
* dňa 24. 1. 2003 vydala Rada Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2003/PE/R/2/011, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru legislatívno-právneho a európskej integrácie č. 2002/PE/L/1/228 zo dňa 25. 10. 2002 takto:
Výroková časť rozhodnutia znie:
Podnikateľ M-MOIL, spol. s r. o., Galantská cesta 4, 929 01 Dunajská Streda je povinný podľa § 14 ods. 7 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov v spojení s § 38 ods. 8 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oneskorené zaplatenie pokuty uloženej mu rozhodnutím Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, II. výkonného odboru č. 2000/SP/2/1/21 zo dňa 6. 1. 2000, potvrdeného rozhodnutím predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 2000/SP/P/2/97 zo dňa 27. 4. 2000, zaplatiť penále v sume 206 031 Sk (slovom dvestošesťtisíctridsaťjeden slovenských korún) za obdobie od 18. 5. 2000 do 6. 10. 2002, t. j. za 872 dní omeškania na účet Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 3017-8624-002/0720, konštantný symbol 0558, vedený v Národnej banke Slovenska v lehote do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 1. 2003;
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/283 zo dňa 20. 1. 2002, ktorým úrad v správnom konaní podľa § 10 ods. 15 zákona č. 136/2001 Z. z. vo veci výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov JM -- AUTODOPRAVA s. r. o., Trebišov a FNM SR, Bratislava SAD Michalovce, a. s., Michalovce udeľuje výnimku zo zákazu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 13. 1. 2003;
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/012 zo dňa 24. 1. 2003, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa Rohm and Haas Company, Pennsylsvania, Spojené štáty americké nad podnikateľom Kureha Chemical Industry Company Ltd., Tokio, Japonsko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 1. 2003;
* rozhodnutie č. 2003/VP/3/1/005 zo dňa 17. 1. 2003, ktorým úrad rozhodol, že vracia správny poplatok podnikateľovi AnTel HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, Nicosia, Cyprus. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 1. 2003.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
30. máj 2024 08:16