StoryEditor

Sedem rozdielov medzi poistením úveru z banky a životným poistením

26.09.2016, 09:53
Autor:
zkzk
Riziká spojené so splácaním hypotéky si možno poistiť nielen formou poistenia pre prípad neschopnosti úver splácať, ktoré vám ponúknu v banke, ale aj životným poistením.

Hoci je podstata oboch typov poistení rovnaká, je medzi nimi viacero významných rozdielov:

1. Mesačné poistné a výška plnenia

Poistenie úveru v banke má konštantnú výšku mesačného poistného, no výška poistného plnenia pre prípad smrti či trvalej invalidity postupne s klesajúcim zostatkom úveru klesá. Zjednodušene povedané, platíte stále rovnako, no suma, ktorú dostanete v prípade poistnej udalosti je každým mesiacom nižšia.

Životné poistenie však ponúka viacero možností. Podľa toho, čo vám najviac vyhovuje, si môžete vybrať štandardné poistenie, pri ktorom sú poistná suma aj mesačné poistné nemenné, alebo poistenie, pri ktorom poistná suma postupne klesá a s ňou klesá i mesačné poistné, obdobne ako pri bankovom type. Prípadne môžete kedykoľvek poistnú sumu znížiť, čím sa automaticky zníži poistné, a to nie je pri bankovom poistení úveru možné.

2. Vyplatenie plnenia

V prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poisťovňa plnenie zo životnej poistky priamo poistenému (resp. oprávnenej osobe) a je na ňom, ako s ním naloží. V prípade poistenia úveru ide poistné plnenie banke. Na jednej strane je tak proces z pohľadu klienta jednoduchší, na druhej strane poistený alebo oprávnené osoby, ktoré sú prijímateľmi poistného plnenia, nemajú voľnosť nakladania s vyplatenými peniazmi. Pri životnej poistke tak môžete časť peňazí použiť napríklad na čiastočné vyplatenie úveru a pokračovať v jeho splácaní s nižšími splátkami a zo zvyšku uhradiť iné potrebné výdavky.

3. Výpočet poistného

Sadzba poistného je pri poistení úveru v banke rovnaká pre všetkých poistencov bez ohľadu na ich individuálnu rizikovosť a počíta sa najčastejšie ako určitý podiel z celkovej výšky úveru alebo z výšky mesačnej splátky. Pri životnom poistení sa hodnotí rizikovosť klientov a tí, ktorí predstavujú menšie riziko majú poistku lacnejšiu a naopak, klienti s vyšším rizikom drahšiu.

4. Plnenie v prípade invalidity

Pripoistenie pre prípad trvalej invalidity sa pri poistení úveru v banke vzťahuje na prípady trvalej invalidity, ktorá poistenému znižuje schopnosť vykonávať pracovnú činnosť o viac ako 70 % (tzv. plná invalidita). „Pri životnom poistení je možné získať poistné plnenie aj pri čiastočnej invalidite, čo je omnoho častejší prípad,“ hovorí Peter Brudňák, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne. Jeho slová potvrdzujú aj oficiálne štatistiky Sociálnej poisťovne.

Tá v minulom roku priznala vyše 5 800 plných invalidných dôchodkov. Počet čiastočných invalidných dôchodkov však bol takmer trojnásobný a presiahol 16 500 prípadov. Ďalšou podmienkou pri poistení úveru je, že vyplatenie plnenia z poistenia úveru je závislé od rozhodnutia o priznaní invalidného dôchodku Sociálnou poisťovňou, zatiaľ čo niektoré životné poisťovne ho nepožadujú a plnenie tak môžu získať i ľudia, ktorí oficiálne nie sú poberateľmi invalidného dôchodku, prípadne ho môžu získať skôr, ako im je dôchodok priznaný.

5. Nastavenie výšky poistnej sumy

Poistenie hypotéky v banke je možné dojednať len na sumu zodpovedajúcu výške úveru, zatiaľ čo životné poistenie si môže poistený nastaviť ľubovoľne. „Ľudom, ktorí už majú životné poistenie, tak poistenie úveru zbytočne zvyšuje mesačné náklady, pretože ich celková poistná suma je vyššia, ako reálne potrebujú. Samozrejme, v prípade poistnej udalosti by mohli dostať dve plnenia, no účelom poistenia nie je na ňom zarobiť, ale ním efektívne pokryť výpadok príjmov,“ vysvetľuje P. Brudňák.

6. Krytie rizík

V rámci poistenia hypotéky banky ponúkajú štandardne krytie štyroch rizík – smrť, trvalá invalidita, dlhodobá práceneschopnosť a strata zamestnania. Tie sú zvyčajne v balíkoch bez možnosti výberu jednotlivých rizík. V životnom poistení si môžete presne vybrať aké riziká chcete poistiť, pričom ponuka je oveľa širšia, vrátane rizika vzniku kritických chorôb či trvalých následkov.

7. Zmeny podmienok

Veľkou nevýhodou poistenia hypotéky v banke je fakt, že je viazané len na jeden konkrétny úver. Napríklad pri refinancovaní úveru v inej banke pôvodná poistka zaniká a dlžník si v prípade záujmu musí zriadiť nové poistenie. Môže sa však stať, že medzičasom dôjde u dlžníka k zhoršeniu zdravotného stavu a on si už nové poistenie nebude schopný zabezpečiť. Poistenie úveru tiež v priebehu trvania poistného vzťahu neponúka možnosť pracovať s výškami poistných súm. Mnoho ľudí v priebehu splatnosti hypotéky urobí jednu alebo viac mimoriadnych splátok, čím sa zníži dlžná suma.

Z pohľadu poistenia hypotéky sa automaticky zníži aj potenciálne maximálne plnenie, avšak na výške mesačného poistného sa to neodrazí. Výnimkou je prípad, ak má dlžník počítané poistné na základe mesačnej splátky úveru (nie z jeho celkovej výšky) a súčasne si po mimoriadnej splátke ponechá pôvodnú dobu splatnosti. Pri životnej poistke si poistený môže kedykoľvek zmeniť poistnú sumu alebo aj rozšíriť či zúžiť poistné krytie.

Výhody poistenia úveru:

  • Jednoduchosť: poistenie vybavíte priamo v banke, mesačné poistné je súčasťou splátky úveru.
  • Lepšie podmienky hypotéky: banky bežne ponúkajú zľavy z úrokovej sadzby klientom, ktorí si u nich zakúpia aj poistenie.
  • Jednoduchší proces pri vzniku poistnej udalosti.

Výhody životnej poistky:

  • Väčšia flexibilita, možnosti úprav podmienok počas trvania zmluvy.
  • Možnosť nastavenia poistnej sumy aj konkrétnych rizík presne podľa potrieb poisteného.
  • Oveľa širšia ponuka krytia rôznych rizík.
  • Poistka zostáva v platnosti aj pri prenose hypotéky do inej banky.
  • Voľnosť naloženia s vyplatenými peniazmi.
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
03. február 2023 15:03