StoryEditor

Servis - Oslobodenie od dane z príjmov

17.06.2002, 00:00

Oslobodenie od dane z príjmov
V roku 1999 -- 2000 som bol evidovaný na Okresnom úrade práce. Od februára r. 2001 som začal podnikať ako živnostník do 15. 1. 2002. Chcel by som vedieť, či živnostník má právo byť oslobodený od dane v prípade, že bol 24 mesiacov evidovaný na úrade práce. Aké príjmy sú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb?
-- Pred spracovaním daňového priznania je potrebné si uvedomiť, že daňovníkmi dane z príjmov fyzických osôb sú všetky fyzické osoby (ľudia) definované Občianskym zákonníkom, ktorým plynú príjmy podliehajúce dani podľa zákona o daniach z príjmov. Daňovníkom tejto dane môže teda byť aj neplnoleté dieťa, ak mu plynú zdaniteľné príjmy. V daňovom konaní však nevystupuje samostatne. Predmetom dane z príjmov fyzických osôb sú príjmy zo závislej činnosti a funkčné požitky, príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z kapitálového majetku, príjmy z prenájmu a ostatné príjmy. Za príjem je považovaný akýkoľvek peňažný i nepeňažný príjem, a to dosiahnutý aj zámenou, vrátane zisteného majetkového prírastku nadobudnutého z takých príjmov, ktoré sú predmetom dane a neboli zdanené. Predmetom dane z príjmov nie sú príjmy vymenované v zákone o daniach z príjmov a to:
* príjmy získané nadobudnutím cenných papierov (dlhopisov FNM SR),
* príjmy získané dedením nehnuteľností, hnuteľnej veci alebo majetkového práva,
* príjmy získané vydaním nehnuteľností, hnuteľnej veci alebo majetkového práva podľa rôznych osobitných predpisov (zmiernenie následkov majetkových krívd, súdne a mimosúdne rehabilitácie a pod.),
* príjmy získané darovaním nehnuteľností, hnuteľnej veci alebo majetkového práva v zmysle darovacej zmluvy (ak z takto nadobudnutého majetku plynú príjmy, tieto už sú predmetom dane)
* úvery a pôžičky,
* cestovné náhrady vyplácané zamestnávateľom zamestnancovi (len do limitovanej výšky v zmysle zákona o cestovných náhradách),
* hodnota poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov, osobných hygienických prostriedkov a pracovného oblečenia vrátane ich udržiavania (ide len o nepeňažné plnenie),
* hodnota poskytovaných rekondičných, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácii preventívnej zdravotnej starostlivosti v súlade so Zákonníkom práce, náhrada výdavkov zamestnanca zahraničnej služby,
* suma prijatá zamestnancom ako preddavok od zamestnávateľa, aby ju v jeho mene vydal, alebo suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky, ktoré za zamestnávateľa vynaložil zo svojho tak, ako by ich vynaložil priamo zamestnávateľ. Zákon určuje povinnosť podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie každému daňovníkovi, ktorý dosiahol ročné príjmy presahujúce 10 000 Sk, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb, s ustanovenými výnimkami. Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ktorý:
* má len príjmy, ktoré sú od dane oslobodené, v prípade ak má príjmy vyššie ako 10 000 Sk, napr. 30 000 Sk, ale z týchto príjmov je 25 000 Sk od dane oslobodených, t. j., že dosiahol zdaniteľné príjmy len vo výške limitu -- 5 000 Sk, nie je povinný podať daňové priznanie,
* má len príjmy, ktoré sú zdaňované osobitnou sadzbou dane,
* má len príjmy vylúčené zo zdanenia, ak má daňovník okrem príjmov vylúčených zo zdanenia aj iné druhy príjmov a úhrn obidvoch týchto príjmov je vyšší ako 10 000 Sk, je povinný podať daňové priznanie a musí v ňom uviesť aj príjmy vylúčené zo zdanenia z dôvodu výpočtu dane z príjmov, ktoré nie sú vylúčené zo zdanenia. Zákon určuje povinnosť podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie aj takému daňovníkovi, ktorého ročné príjmy síce nepresiahli 10 000 Sk, ale vykazuje daňovú stratu. Niektoré príjmy sú predmetom dane, ale sú od dane oslobodené. Príjmy oslobodené od dane sú vymedzené v § 4, § 6 (v súvislosti so závislou činnosťou), § 10 zákona o daniach z príjmov. V § 4 písm. k) Zákona o daniach z príjmov č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sa hovorí, že od dane je oslobodený aj príjem poskytovaný formou dávok, podpôr a služieb z povinného zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a z poistenia v nezamestnanosti. Z uvedeného vyplýva, že samostatne zárobkovo činná osoba si príjem -- podporu v nezamestnanosti za mesiac január neuvedie v daňovom priznaní, nakoľko tento príjem je od dane oslobodený. Príjem z podnikania je povinný uviesť do daňového priznania (§ 7). Tým, že ste boli evidovaný pred založením živnosti na Okresnom úrade práce 24 mesiacov, nemá žiadny vplyv na to, aby ste na základe tejto skutočnosti boli oslobodený od dane z príjmov.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
01. február 2023 01:30