Dennis SkleyFlickr.com/Dennis Skley
StoryEditor

Dedičské konanie? Takto sa počíta výška odmeny pre notára

17.02.2017, 01:00
Autor:
redred
Aké poplatky čakajú na dedičov? Pozrite sa na modelový výpočet.

Odmena notára sa podľa Vyhlášky o odmenách a náhradách notárov vypočíta percentuálnou sadzbou. A to od 2 do 0,2 percenta zo základu. Základom odmeny je trhová hodnota majetku poručiteľa. Je to cena, za ktorú sa obvykle vec zahrnutá do dedičstva predáva v mieste, kde sa v čase poručiteľovej smrti nachádza. Ak sú tvrdenia účastníkov dedičského konania týkajúce sa základu odmeny, jeho hodnotu určí znalecké dokazovanie.

Koľko sa notárovi platí
■ z prvých 3 330 eur – 2 percentá
■ z presahujúcej sumy až do 16 500 eur – 1 percento
■ z presahujúcej sumy až do 33 100 eur – 0,7 percenta
■ z presahujúcej sumy až do 99 500 eur – 0,4 percenta
■ z presahujúcej sumy až do 663 800 eur – 0,2 percenta
■ najmenej 23 eur, suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočíta

Príklad z praxe
Otec s tromi deťmi vlastní rodinný dom. Aké poplatky po jeho úmrtí budú musieť platiť dedičia –
tri deti – v dedičskom konaní, ak je hodnota domu 100 000 eur?


■ hodnota dedičstva sa určí na základe dohody dedičov
■ ak k dohode nepríde alebo notár nesúhlasí s cenou, určí sa znaleckým posudkom
■ odmena notára pri hodnote veci za 100 000 eur je asi 581 eur + náklady notára + DPH
■ odmenu notára zaplatia dedičia, každý rovným dielom (1/3), prípade podľa podielu
■ musia zaplatiť súdny poplatok – pri dedičstve 100 000 eur je to približne 165,50 eura
■ ak dediča zastúpi advokát, môže dohodnúť podielovú, paušálnu či tarifnú odmenu
■ podielová odmena (maximálne 20 percent z hodnoty veci),
paušálna (za všetky úkony) či tarifná (asi 600 eur za úkon)
■ z daňového hľadiska sa na dedičov vzťahuje iba miestna daň z nehnuteľnosti, prípadne daň z príjmu z

Čo by ste ešte mali vedieť o dedičstve
■ Dedí sa zo zákona alebo zo závetu. Ak neexistuje závet, dedí sa zo zákona.
■ Ak manželstvo trvalo až do smrti manžela, najskôr sa vysporadúva bezpodielové spoluvlastníctvo. Zvyšná
polovica sa dedí rovným dielom medzi manželku a deti.
■ Ak zosnulý nemal potomkov, v druhej skupine dedí manžel, rodičia poručiteľa a tí, ktorí žili so zosnulým aspoň počas jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti.
■ V tretej skupine dedia súrodenci a osoby, ktoré s poručiteľom žili aspoň počas roka pred jeho smrťou v domácnosti. Ak nededí súrodenec, dedia rovnakým dielom súrodencove deti.
■ Vo štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti, čiže poručiteľovi ujovia, strýkovia a tety.
■ V prípade, ak nie ste zosobášení, je najlepšie u notára spísať závet, aby ste sa vyhli problémom
v dedičskom konaní. Závet musí spísať každý z partnerov zvlášť.
■ Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom
poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli spolu s dedičstvom.
■ Ak je dedičov viac, pri platbe notárskeho poplatku sa pomerne delia podľa výšky ceny nimi nadobudnutého dedičstva.

18. máj 2022 07:06