StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje o svojej činnosti

04.02.2004, 23:00
Správne konania a rozhodnutia v období od 16 do 30. januára 2004

1. Začal tieto správne konania:
Tretie strany, najmä spotrebitelia, dodávatelia, odberatelia a konkurenti účastníkov koncentrácie, môžu predložiť úradu námietky voči oznámenej koncentrácii v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia koncentrácie v Obchodnom vestníku,
* dňa 15. 1. 2004 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov LEKKERLAND -- TOBACCOLAND GmbH & Co. KG, Frechen, SRN a LEKKERLAND Europa Holding GmbH, Frechen, SRN,
* dňa 16. 1. 2004 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov EuroProcesing Intersational ASA, Oslo, Nórsko a Telenor Communicatin II AS, Fornebu, Nórsko,
* dňa 19. 1. 2004 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Colgate -- Palmolive Company , New York, USA a Gaba Holding AG, Basle, Švajčiarsko,
* dňa 23. 1. 2004 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov 3 SUISSES INTERNATIONAL, Francúzsko a MAGNET-CAMIF, a. s., Česká republika a ZÁBOR, s. r. o., Česká republika,
* dňa 26. 1. 2004 úrad začal správne konanie na základe návrhu podnikateľa Asociácia poskytovateľov internetu, Vazovova 5, Bratislava vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podnikateľom EuroWeb Slovakia, a. s., Priemyselná 1/A, Bratislava.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2004/FK/3/1/011 zo dňa 22. 1. 2004, ktorým úrad rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou, ktorá spočíva v získaní nepriamej kontroly podnikateľom Bain Capital Investors, LLC, Boston, MA, USA nad podnikom podnikateľa BRENNTAG SLOVAKIA s. r. o., Bratislava, HCI Slovakia s. r. o., Pezinok a Stinnes Interfer Beteiligungsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr, Nemecko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 1. 2004,
* rozhodnutie č. 2004/ZK/3/1/001 zo dňa 5. 1. 2004, ktorým úrad rozhodol tak, že správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov AKMCH, s. r. o., Kysucké Nové Mesto a KLF -- GULIČKAREŇ, a. s., Kysucké Nové Mesto zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 1. 2004.
* dňa 9. 1. 2004 vydala Rada PMÚ SR rozhodnutie č. 2004/KV/R/2/002, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie PMÚ SR, odboru dohôd obmedzujúcich súťaž, č. 2003/KV/1/1/141 zo dňa 3. 7. 2003 takto:
Bod 1 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Zmluva o nájme zásobníkov, dopravného a výdajného zariadenia čerpacej stanice LPG, o ich doprave, o zabezpečení servisu a o kúpe a predaji skvapalneného plynu VIFF PROBUGAS pre pohon motorových vozidiel, uzatvorená dňa 29. 2. 2000 medzi podnikateľom D-D Car s .r. o., Komenského 39, 937 01 Želiezovce a podnikateľom PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava, je podľa § 3 ods. 1 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 136/2001) v časti ustanovenia článku 6 bod 6.2 v znení:
"Zákazník sa zaväzuje po dobu platnosti tejto zmluvy kupovať plyn výhradne od a. s. Probugas. Zákazník sa zaväzuje pod sankciou odstúpenia od zmluvy záväzky uvedené v tomto článku bezpodmienečne dodržať." Dohodou obmedzujúcou súťaž a podľa § 3 ods. 3 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z. z. je ustanovenie článku 6 bod 6.2 v tomto znení zakázané.
Bod 2 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov za porušenie § 3 ods. 1 tohto zákona a podľa § 38 ods. 1 zákona č. 136/2001 za porušenie § 4 ods. 1 tohto zákona ukladá PMÚ SR:
1. podnikateľovi PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava, peňažnú pokutu v sume 50 000 Sk (slovom: päťdesiattisíc korún slovenských) a
2. podnikateľovi D-D Car s. r. o., Komenského 39, 937 01 Želiezovce, peňažnú pokutu v sume 2 000 Sk (slovom: dvetisíc korún slovenských), ktorú sú povinní uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia PMÚ SR na účet č. 19-8624002/0720, KS 1118, VS 002, vedený v Národnej banke Slovenska. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 1. 2004,
* dňa 9. 1. 2004 vydala Rada PMÚ SR rozhodnutie č. 2004/KV/R/2/006, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie PMÚ SR, odboru dohôd obmedzujúcich súťaž, č. 2003/KV/1/1/147 zo dňa 3. 7. 2003 takto:
Bod 1 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Zmluva o nájme zásobníkov, dopravného a výdajného zariadenia čerpacej stanice LPG, o ich doprave, o zabezpečení servisu a o kúpe a predaji skvapalneného plynu VIFF PROBUGAS pre pohon motorových vozidiel, uzatvorená dňa 20. 6. 2000 medzi podnikateľom Ján Sloboda -- AUTO ŠPORT, M. R. Štefánika 40, 963 01 Krupina a podnikateľom PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava, je podľa § 3 ods. 1 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. v časti ustanovenia článku 6 bod 6.2 v znení:
"Zákazník sa zaväzuje po dobu platnosti tejto zmluvy kupovať plyn výhradne od a. s. Probugas. Zákazník sa zaväzuje pod sankciou odstúpenia od zmluvy záväzky uvedené v tomto článku bezpodmienečne dodržať." Dohodou obmedzujúcou súťaž a podľa § 3 ods. 3 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z. z. je ustanovenie článku 6 bod 6.2 v tomto znení zakázané.
Bod 2 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov za porušenie § 3 ods. 1 tohto zákona a podľa § 38 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. za porušenie § 4 ods. 1 tohto zákona ukladá PMÚ SR:
1. podnikateľovi PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava, peňažnú pokutu v sume 50 000 Sk (slovom: päťdesiattisíc korún slovenských) a
2. podnikateľovi Ján Sloboda -- AUTO ŠPORT, M. R. Štefánika 40, 963 01 Krupina, peňažnú pokutu v sume 500 Sk (slovom: päťsto korún slovenských), ktorú sú povinní uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia PMÚ SR na účet č. 19-8624002/0720, KS 1118, VS 006, vedený v Národnej banke Slovenska. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 1. 2004,
* dňa 9. 1. 2004 vydala Rada PMÚ SR rozhodnutie č. 2004/KV/R/2/004, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie PMÚ SR, odboru dohôd obmedzujúcich súťaž, č. 2003/KV/1/1/145 zo dňa 3. 7. 2003 takto:
Bod 1 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Zmluva o nájme zásobníkov, dopravného a výdajného zariadenia čerpacej stanice LPG, o ich doprave, o zabezpečení servisu a o kúpe a predaji skvapalneného plynu VIFF PROBUGAS pre pohon motorových vozidiel, uzatvorená dňa 30. 9. 1999 medzi podnikateľom COMI spol. s r. o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné a podnikateľom PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava, je podľa § 3 ods. 1 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. v časti ustanovenia článku 6 bod 6.2 v znení:
"Zákazník sa zaväzuje po dobu platnosti tejto zmluvy kupovať plyn výhradne od a. s. Probugas. Zákazník sa zaväzuje pod sankciou odstúpenia od zmluvy záväzky uvedené v tomto článku bezpodmienečne dodržať." Dohodou obmedzujúcou súťaž a podľa § 3 ods. 3 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z. z. je ustanovenie článku 6 bod 6.2 v tomto znení zakázané.
Bod 2 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov za porušenie § 3 ods. 1 tohto zákona a podľa § 38 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. za porušenie § 4 ods. 1 tohto zákona ukladá PMÚ SR:
1. podnikateľovi PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava, peňažnú pokutu v sume 50 000 Sk (slovom: päťdesiattisíc korún slovenských) a
2. podnikateľovi COMI spol. s r. o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné, peňažnú pokutu v sume 1 500 Sk (slovom: tisícpäťsto korún slovenských), ktorú sú povinní uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia PMÚ SR na účet č. 19-8624002/0720, KS 1118, VS 004, vedený v Národnej banke Slovenska. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 1. 2004.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
22. máj 2024 22:21