Zmluva, podpisovanie zmluvyDreamstime
StoryEditor

Závetom spresníte vášho dediča

Keď partneri nespíšu testament, príde na rad dedenie zo zákona. Druh, s ktorými žili, tak nedostane nič.

Nad závetom nemusia uvažovať iba starší ľudia, ale pokojne už aj mladší, trebárs tridsiatnici. V tomto veku už totiž ľudia obvykle vlastnia určitý majetok a chcú rozhodnúť o tom, kto ho zdedí po ich smrti. Pozreli sme sa na to spolu s expertmi z praxe.

Mária Dvončová, právnička
1. Hlavní a náhradní dedičia
Ktoré dôvody najčastejšie vedú partnerov k tomu, aby spísali závet? Spisuje ho zvyčajne ten majetnejší, prípadne to odporúčate obidvom?
Ak sa jeden z partnerov alebo obaja rozhodnú spísať závet, je to zvyčajne preto, lebo chcú ovplyvniť to, komu pripadne ich majetok po smrti. Samozrejme, viac k tomu pristupujú tí, ktorí vlastnia určitý majetok a ten by radi odkázali partnerovi. Aj tu však treba mať na zreteli, že existujú tzv. neopomenuteľní dedičia, ktorí musia zo zákona vždy dostať aspoň určitú časť majetku po zosnulom partnerovi, a to aj napriek tomu, že partner spísal závet. Sú nimi deti poručiteľa, ak, samozrejme, neboli vydedené osobitnou listinou. V prípade, ak partneri závet nespíšu, nastupuje dedenie zo zákona podľa tzv. dedičských skupín. V prvej dedičskej skupine sú dedičmi manžel a poručiteľove deti. Ak partneri neboli zosobášení, ale poručiteľ mal deti, bez ohľadu na to s kým, tieto deti budú dedičmi. Partner, ktorý žil s poručiteľom v spoločnej domácnosti, nedostane nič.

2. Spísanie listiny
Akým chybám sa majú vyhnúť partneri, ak uvažujú, že spolu dlhodobo zostarnú a kedykoľvek sa im môže niečo prihodiť? Na čo by nemali zabúdať?
Z majetkového hľadiska je vhodné mať potvrdenie/doklady potvrdzujúce kto, kedy a z akých zdrojov nadobudol majetok do vlastníctva. Dohodnúť sa na tom, kto, ako a akým spôsobom čo uhrádzal. Určite je dôležité zamyslieť sa aj nad možnosťou závetu a uvedomiť si právne následky jeho nespísania, teda kto bude dediť, ak závet nebude spísaný vôbec.

Miriam Imrich Breznoščáková, notárka
3. Povinná notárska zápisnica
Kedy musím urobiť závet formou notárskej zápisnice?
Forma notárskej zápisnice pri závete je povinná len v jedinom prípade, a to ak je závetcom osoba maloletá, ale staršia ako 15 rokov. V prípade nemých a nepočujúcich osôb, ktoré však vedia čítať a písať, sa nevyžaduje účasť troch svedkov, keďže závet je spísaný u notára, ale závet si závetca sám prečíta a vlastnou rukou dopíše, že si notársku zápisnicu prečítal a schvaľuje ju. Avšak, ak títo ľudia nevedia čítať alebo písať, vyžaduje sa prítomnosť dvoch svedkov úkonu a navyše dôverníka, ktorý sa s takouto osobou dokáže dorozumieť a prostredníctvom ktorého notár zistí, že osoba je hluchá či nemá a nevie čítať alebo písať a že súhlasí s prejavom svojej poslednej vôle pojatej do notárskej zápisnice. V prípade ostatných osôb, ktoré nevedia čítať alebo písať, sa vyžaduje len prítomnosť dvoch svedkov úkonu.

4. Osobitné požiadavky
Aké osobitné požiadavky treba splniť pri poslednej vôli, keď je niekto zdravotne hendikepovaný?
Osobitné požiadavky pre platnosť závetu sa vyžadujú v prípade hendikepovaných závetcov, ktorí nemôžu čítať alebo písať, napríklad z dôvodu telesného či iného postihnutia, ako aj u nevidomých alebo nepočujúcich. Pri týchto závetoch sa vyžaduje účasť troch svedkov a navyše účasť pisateľa a predčitateľa, pričom tieto dve osoby nemôžu byť totožné, ale môžu byť súčasne svedkami. Takýto závet musí obsahovať údaj o tom, že závetca nemôže čítať alebo písať, ďalej údaje o svedkoch, pisateľovi a predčitateľovi, ako aj údaj o tom, akým spôsobom hendikepovaný závetca prejavil, že tento závet je prejavom jeho vážnej a slobodnej vôle. Samozrejme, potrebný je aj vlastnoručný podpis všetkých svedkov. Podobne je to aj u nevidomých a u tých, ktorí sú nepočujúci, súčasne nemôžu čítať alebo písať, kde navyše traja svedkovia musia ovládať posunkovú reč, v ktorej musí byť závet tlmočený. Obsah závetu sa potom musí pretlmočiť do znakovej reči.

5. Na čo nezabúdať pri závetoch
Ktoré náležitosti by mal určite obsahovať testament, aby bol platný?
Pre platnosť všetkých troch druhov závetov (holografný, alografný, vo forme notárskej zápisnice) sa vyžaduje, aby bol datovaný, obsahoval deň, mesiac a rok spísania, určoval závetného dediča, generáliami alebo aspoň menom a príbuzenským vzťahom, aby bolo možné jednoznačne identifikovať závetného dediča a nezameniť ho s niekým iným. Takisto aby bol vlastnoručne podpísaný závetcom, pričom tento podpis má byť v závere celého závetu, v zmysle zásady „čo nie je kryté podpisom závetcu, neplatí“. Požiadavka dátumu je zrejmá z dôvodu, že v prípade zanechaných viacerých závetov platí, že neskorší závet ruší závet skorší. Okrem týchto základných náležitostí sa u alografného závetu vyžaduje, aby bol závet spísaný za prítomnosti dvoch svedkov spôsobilých na právne úkony, ktorí sa musia na jeho záver vlastnoručne podpísať. Svedkom nemôže byť závetný ani zákonný dedič, ani im blízke osoby, osoby nevidomé, nepočujúce, nemé a tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa závet píše.

6. Podklady pre notára
Opíšte, čo si má človek priniesť k notárovi, aby takýto závet mohol u vás spísať?
Je to pomerne jednoduché. Závetcu poučíme, že ak sa rozhodne v závete podeliť všetok majetok, o ktorom v čase spísania vie, že ho vlastní, tento závet sa bude vzťahovať len na tento majetok. V prípade, že ku dňu smrti, ale po spísaní závetu, však bude vlastniť aj iný majetok, ktorý opomenul v závete, alebo ho ešte v čase spísania nevlastnil, lebo závet písal napríklad päť rokov pred smrťou, tento iný, v závete opomenutý majetok, bude predmetom dedenia zo zákona. Teda prejde na zákonných dedičov podľa dedičských skupín, vtedy hovoríme o kombinácii dedenia zo zákona a dedenia zo závetu.

7. Čo uviesť v testamente
Ako správne vysporiadať majetok, ktorý chcem odkázať závetom?
Ak máte jasno v tom, že chcete závetom usporiadať celý svoj majetok, nielen určitú vec, chcete vylúčiť či uprednostniť závetných dedičov oproti zákonným, je vhodnejšie formulovať v závete „akýkoľvek majetok, ktorý budem vlastniť ku dňu svojej smrti“. Nevzbudí to žiadne pochybnosti o vašej vôli závetom riešiť celý majetok. Vtedy hovoríme o tzv. univerzálnom závete. V takom prípadne nie je potrebné doniesť vlastne žiadne doklady svedčiace o existencii tohto majetku, iba ak by to, samozrejme, z hľadiska jeho istoty chcel výslovne zvýrazniť v závete, keď by som odporúčala formuláciu „celý svoj majetok, najmä...“. Ak sa má závet dotýkať len určitej či určitých konkrétnych vecí z majetku závetcu, hovoríme o singulárnom závete a vtedy by závetca, klient, mal predložiť doklady, ktoré pomôžu opísať tento konkrétny hnuteľný majetok (napríklad technický preukaz od auta, číslo účtu, obchodný podiel) alebo výpis z listu vlastníctva (ak ide o dom, byt, chatu, pozemok...), o ktorých vie, že mu skutočne patria, pričom sa nevyžadujú žiadne nové výpisy svedčiace o ich vlastníctve.

8. Predsudky ľudí
Obávajú sa ľudia predsudkov, že keď spíšu závet, naozaj sa im niečo prihodí, lebo si to privolajú?
Moja skúsenosť mi hovorí, že ak niekto osloví notára so žiadosťou o spísanie závetu, tieto predsudky už nemá. No najmä je tu aj notár, aby správne klientovi vysvetlil všetky možné variácie právnych následkov aplikácie závetu pri prejednaní dedičstva, najmä prípady predúmrtia závetcu práve závetným dedičom, možnosť ustanovenia náhradného dediča. Samozrejme, stretávam sa s rôznymi ľuďmi, dokonca aj s požiadavkou spísania listiny o vydedení pre všetky generácie svojho potomka.

9. Cena spísania závetu
Koľko reálne stojí spísanie závetu, prípadne len jeho uschovanie? Všetko sa musí uschovávať v registri závetov?
Ak ide o spísanie notárskej zápisnice vrátane registrácie v Notárskom centrálnom registri závetov ohľadne jedného úkonu (len testament), na jednej strane je odmena notára a registračné poplatky pre notársku komoru, ktoré predstavujú 38,12 eura bez DPH. Pokiaľ by závetca žiadal o spísanie dvoch úkonov v jednej listine (napríklad závetu a listiny o vydedení), táto suma by sa zvýšila o 26,56 eura a 1,33 eura bez DPH za registráciu ďalšej strany do notárskeho registra. Ak klient príde v ruke so spísaným závetom, môže požiadať o úschovu závetu. Notár však nezodpovedá za jeho obsah, len za jeho úschovu a registráciu. V každom prípade notár poučí závetcu o prípadných nedostatkoch poslednej vôle, ak predložená listina nespĺňa formálne alebo obsahové náležitosti závetu, čím by sa ani za platný závet nepovažovala. V tomto prípade bude poplatok 32,89 eura, čo je len o necelých šesť eur menej oproti závetu spísanom v notárskej zápisnici s jeho neporovnateľnými výhodami.

10. Odmena notárovi
Z čoho sa vypočíta odmena notárov pri dedičstve? Je jedno, či niekto zanechá dedičstvo závetom alebo zákonom?
Odmenu notára a jeho hotové výdavky platí ten dedič, ktorý dedičstvo nadobudol, bez ohľadu na to, či bol zákonným alebo závetným dedičom. Ušetriť môže len ten, kto nadobudne menej, lebo spomínaný poplatok sa vypočítava zo všeobecnej hodnoty majetku, teda hodnoty tohto majetku, ktorý konkrétny dedič nadobudne, presnejšie je určená pomerom tejto dielčej odmeny k odmene celkovej.

11. Časté nedostatky
Možno deti vynechať zo závetu? Na čo by som nemal zabudnúť pri testamente?
Najväčší problém pri závete, ktorý často prekvapí mnohých závetcov, je inštitút neopomenuteľných dedičov, ktorými sú potomkovia poručiteľa, závetcu. Ak sa závetca rozhodne, že zanechá celý majetok len jednému zo svojich dvoch detí, to druhé, závetom opomenuté dieťa, má nárok na 1/2 svojho zákonného dedičského podielu (teda 1/4). Ak ide o plnoletého potomka a na celý svoj zákonný dedičský podiel (1/2) , ak ide o maloletého potomka. Tento nárok si uplatní neopomenuteľný dedič priamo na pojednávaní u notára po náležitom poučení a v takomto prípade, ak nedôjde k inej dohode medzi týmto závetným dedičom a znevýhodneným, opomenutým zákonným dedičom, sa vlastne nenaplní vôľa závetcu. O tejto relatívnej neplatnosti závetu notár náležite poučí závetcu, ktorý napriek tomu, samozrejme, môže zotrvať na prejave svoje vôle. Hovoríme o tzv. relatívnej neplatnosti závetu, na ktorú notár prejednávajúci dedičstvo prihliadne len vtedy, ak ju závetom opomenutý potomok bude namietať a žiadať si svoj zákonný podiel.

12. Podmienky v testamente
Možno v testamente uviesť nejaké podmienky či príkazy?
Závetca môže v závete uviesť rôzne podmienky, príkazy a pokyny pre závetného dediča či iných zákonných dedičov, ktoré však vo väčšine prípadov. Avšak tie nemajú vôbec žiadne právne účinky a sú nevykonateľné a nevymáhateľné. Napríklad, ak závetca uvedie v závete, že odkazuje synovi dom s podmienkou, že v tomto dome zriadi múzeum alebo že odkazuje dcére peniaze na účte, ale tá je povinná vystrojiť mu pohreb v tom a tom kostole, za prítomnosti konkrétnych osôb, toto všetko sú podmienky, ktoré nemajú žiadne právne následky. Tieto situácie vidíme často v amerických filmoch, kde je však dedičské právo založené na absolútne iných princípoch anglosaského práva. V našom právnom režime ich môžeme posudzovať len ako priania.

Milan Ficek, advokát
13. Závet v manželstve
Kedy odporúčate spísať manželom závet a na čo v ňom treba prihliadať?
Spísanie závetu možno odporučiť, keď poručiteľ chce určiť iných dedičov, ako by boli zo zákona. Prípadne vtedy, ak chce poručiteľ konkrétne určiť rozdelenie svojho majetku medzi svojich dedičov. Ak by totiž napríklad aj v závete len určil dedičov svojho majetku, ale neurčil by jeho konkrétne rozdelenie, stále by bolo či už na dohode dedičov alebo na rozhodnutí súdu, ako konkrétne bude majetok medzi závetných dedičov rozdelený. Ak chce teda poručiteľ predísť prípadným sporom medzi dedičmi o rozdelenie dedičstva, môže ho presne určiť už v závete. Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný. Je teda zo zákona vylúčené, aby manželia spísali spoločný závet. Ak chcú manželia spísať závet, musí každý spísať samostatne svoj vlastný závet.


14. Rozvodové konanie
Čo v prípade, ak sú manželia v rozvodom konaní, ale vysporiadanie BSM ešte neprebehlo. Jeden z nich zomrie – ako to bude s dedičstvom?
Ak sú manželia v rozvodovom konaní a jeden z nich počas tohto konania zomrie, nemá skutočnosť, že boli v rozvodovom konaní žiadny vplyv na dedičské konanie. Naopak, bude prebiehať rovnakým spôsobom ako každé iné dedičské konanie po poručiteľovi, ktorý bol v čase smrti v manželstve. Bezpodielové spoluvlastníctvo poručiteľa a jeho manžela sa vysporiada v konaní o dedičstve tak, že sa vymedzí rozsah majetku poručiteľa a jeho dlhov. Na základe toho sa vyčísli hodnota majetku a určí sa, čo z tohto majetku patrí do dedičstva a čo patrí pozostalému manželovi. Vychádza sa zo zásady, že podiely oboch manželov sú rovnaké, spravidla polovica majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva je prikázaná do vlastníctva manželovi poručiteľa a druhá polovica je zahrnutá do dedičstva. Tento majetok sa potom spolu s ostatným majetkom patriacim do dedičstva prededí, či už na základe závetu alebo zo zákona.

15. Problémy v praxi
Ktoré problémy najčastejšie ľudia riešia, ak jeden z manželov nečakane zomrie? Na čo môžu v praxi naraziť?
V prípade zomrelých osôb sú najčastejšie konflikty o dedičstvo, ktoré sa prejavia práve v konaní o dedičstve. Spory o samotnú organizáciu pohrebu spravidla nebývajú v praxi až také časté. Pomerne časté spory sú aj medzi blízkymi osobami zomrelého v prípade, ak časť blízkych osôb chce a požiada Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o nariadenie pitvy a časť blízkych osôb zomrelého to odmieta. Vtedy je na posúdení Úradu pre dohľad, ako danú situáciu posúdi a či pitvu nariadi.

16. Bezdetní manželia
Na čo by mali myslieť pri spisovaní poslednej vôle bezdetní manželia?
Ak obaja bezdetní manželia zriadili svoj vlastný závet, v ktorom určili dedičov svojho majetku, mohli určiť za svojho dediča ktorúkoľvek osobu a rovnako aj ich dedičský podiel na dedičstve v ľubovoľnom rozsahu. Keďže totiž nemali žiadne deti, nemusí ich závet spĺňať podmienku, že pri dedení na základe neho sa musí dostať plnoletým potomkom poručiteľa aspoň toľko, koľko robí polovica ich dedičského podielu zo zákona a maloletým potomkom poručiteľa aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona. V prípade úmrtia jedného z manželov sa v rámci konania o dedičstve najskôr vysporiada bezpodielové spoluvlastníctvo poručiteľa a jeho manžela. Spravidla polovica majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva sa prikáže manželovi poručiteľa a zvyšok sa zahrnie do dedičstva. Dedičstvo sa potom prejedná tak, ako to bolo určené v závete – dedia v závete určené osoby v závete určené dedičské podiely alebo na dedičstve, prípadne na konkrétnych veciach určených v závete.

Peter Danczi, notár
17. Notárska listina
Prečo je lepšie spísať závet s notárom formou notárskej zápisnice?
Notárska zápisnica sa do budúcnosti považuje za verejnú listinu. Teda nie v zmysle, že je verejne prístupná, ale má vyššiu dôkaznú silu ako obyčajná listina. Ak by napríklad niekto spochybňoval skutočnosť, že bola podpísaná závetcom, tak by túto skutočnosť musel preukázať. Pri závetoch, ktoré nie sú notárskymi zápisnicami je preto ľahšie spochybniť už takéto základné veci. Ďalším rizikom závetov, ktoré nie sú notárskymi zápisnicami, sú nesprávne formulácie alebo z neznalosti práva vyplývajúce chyby. Niektoré životné situácie však nedovoľujú prizvať zakaždým notára k spisovaniu závetu, a preto sú využívané aj iné formy.

18. Spisovanie testamentu
Kto najčastejšie spisuje závet formou notárskej zápisnice a komu, naopak, stačí spísať ho aj doma, vlastnoručne či na počítači?
Závet formou notárskej zápisnice sa využíva pomerne často, práve z dôvodu vysokej bezpečnosti a automatickej archivácie. Okrem toho, že je zaevidovaný v registri závetov, je archivovaný aj elektronicky ako listina a v prípade straty, požiaru a podobne, je možné ho podstatne jednoduchšie obnoviť a rekonštruovať. Ak však niekto nemôže ísť, napríklad pre časovú tieseň, k notárovi a rovnako ani notár nemôže prísť k závetcovi, ponúka sa, samozrejme, aj možnosť spisovať závet doma, či už vlastnou rukou alebo na počítači s dvoma svedkami.

19. Spisovanie testamentu
Je dobré spísať závet „pre každý prípad“ aj v mladom veku, alebo to nechať na starobu?
Závet je určite vhodné spisovať vtedy, keď si to životná situácia vyžaduje. Veľmi často v dedičských konaniach odznie aj veta, že chcel spísať závet, odkladal to a nakoniec to nestihol. Aj pri vydedení sa napríklad prihliada na dôvody vydedenia iba vtedy, ak existovali v čase spisovania listiny o vydedení. Aj mnohí mladí a bezdetní ľudia spisujú závety, keďže chcú mať stanovenú inú dedičskú postupnosť, ako im ponúka zákonné dedenie. Napríklad pri zhoršených vzťahoch s rodičmi alebo inými zákonnými dedičmi. Takže vek nerozhoduje. Je však obvyklejšie, že závety spisujeme skôr so staršími osobami.

20. Hlavní a náhradní dediči
Určuje zákon pojem hlavní dedičia a náhradní dedičia, keby tí hlavní náhodou zomreli? Ako to funguje?
Pri spisovaní závetu zvykneme závetcom ponúknuť možnosť určiť náhradného dediča. Tento by dedil iba v prípade, ak by nededil z akéhokoľvek dôvodu závetom určený dedič. Je to vhodné v situáciách, keby zomrel závetom určený dedič skôr ako závetca. Ak sa však v závete uvedie náhradný dedič, mohol by majetok nadobudnúť on a majetok by tak nešiel na dedenie podľa zákona. V každej situácii je to však individuálne.

01 - Modified: 2023-01-25 16:24:20 - Feat.: - Title: Ruskí poslanci si zrušili povinnosť preukazovať majetok. "Vraciame sa k sovietskemu modelu," tvrdí politológ 02 - Modified: 2023-01-24 14:04:19 - Feat.: - Title: Predseda Dumy navrhuje zabaviť majetok Rusom, ktorí emigrovali. Tvrdí, že "urážajú Rusko" 03 - Modified: 2023-01-30 10:00:00 - Feat.: - Title: Darovanie majetku: čo musí obsahovať závet a v ktorých prípadoch sa môžete obrátiť na súdy? 04 - Modified: 2023-01-07 15:42:44 - Feat.: - Title: Najbohatšie zvieratá na planéte. Mačka Taylor Swift má hodnotu takmer 100 miliónov dolárov, pes Gunther VI. až pol miliardy 05 - Modified: 2022-12-24 10:00:00 - Feat.: - Title: Rodiny sa o majetok bijú aj počas Vianoc. Ako má vyzerať závet?
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
04. február 2023 06:32