05.07.2017, 07:07

Nemáte stavebné povolenie? Pozor na mastné pokuty

Začali ste stavať bez stavebného povolenia? Alebo ste stavbu ani neohlásili? Chyba. Hrozí vám niekoľko tisícová pokuta.

Nemáte stavebné povolenie? Pozor na mastné pokuty

Tomáš Bednárik z Advokátskej kancelárie PLAVEC & Partners v každom prípade radí, aby ste neobchádzali stavebný úrad. „Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie odporúčame poradiť sa s odborníkom, a to buď so zamestnancami miestne príslušného stavebného úradu alebo advokátom. Správne podaná žiadosť môže celý proces výrazne urýchliť.“

Čo musí obsahovať žiadosť o stavebné povolenie:

- označenie stavebníka
- druh, účel a miesto stavby
- predpokladaný termín jej dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania
- označenie stavebného pozemku a susedných pozemkov
- označenie projektanta
- údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou
- základné údaje o stavbe
- zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi.


Aké všetky povolenia sa prikladajú:

- doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo
- projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
- doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
- ak ide svojpomocnú výstavbu, tak vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že zabezpečí odborné vedenie uskutočňovania stavby.

Aké poplatky sa platia:
- správny poplatok sa líši od druhu stavby. Napríklad pri žiadosti o stavebné povolenie na stavbu rodinného domu je správny poplatok 50 eur.

Dokedy dostanete rozhodnutie:
- obec ako stavebný úrad by mala rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania
- vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní
- lehota sa predĺži o čas, kedy je stavebné konanie prerušené - napríklad, ak chýbajú všetky potrebné podklady pre rozhodnutie
- stavebný úrad vás vyzve na doplnenie žiadosti a pokračuje až po doplnení požadovaných podkladov.

Rada právnika: Samozrejme je možné zabezpečiť si obstaranie stavebného povolenia prostredníctvom inej osoby, napr. advokáta, ktorý sa špecializuje na stavebné právo. Advokátom sa môžete nechať zastúpiť aj na celé konanie. V takom prípade nemáte s vybavovaním stavebného povolenia žiadne starosti. Cenu za uvedené služby je náročné odhadnúť. Závisí najmä na zložitosti stavby.

Čo, ak stavebný úrad rozhoduje dlho:

Pokiaľ nerozhodol v zákonom ustanovenej  lehote, môžete sa obrátiť na odvolací orgán alebo iniciovať konanie o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy.

V ktorých prípadoch stačí stavbu len ohlásiť:
- pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
- pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
- pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
- pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
- pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
- pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,
- pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby,
- pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.

Rada právnika: Ak sa chcete pustiť do niektorej z uvedených stavieb, vopred ju písomne ohláste. Stavať môžete až po písomnom oznámení stavebného úradu, že proti nej nemá námietky. Nestačí teda len doručiť ohlásenie, je potrebné počkať na vyjadrenie stavebného úradu. Za ohlásenie jednoduchej stavby pre fyzickú osobu je správny poplatok 20 eur.

Pozor na sankcie
Odstupňované sú podľa druhu závažnosti konania. Stavebník – fyzická osoba môže byť napríklad za uskutočňovanie novej stavby bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním potrestaný pokutou až do výšky 33 193,90 eura. Za identické konanie môže byť právnická osoba potrestaná pokutou až do výšky 165 969,60 eura.

Za vykonávanie stavby bez stavebného povolenia v chránenom území alebo v ochrannom pásme či na pozemku, ktorý nie je určený na zastavanie, najmä na poľnohospodárskom alebo lesnom pozemku, môže byť fyzická osoba potrestaná pokutou až do výšky 165 969,60 eur.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.