StoryEditor

Príjmy členov združenia fyzických osôb v podnikaní

08.07.2003, 00:00

Som účastníkom združenia fyzických osôb. Môžete mi vysvetliť, akým spôsobom sa delia príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní na základe písomnej zmluvy o združení? Ktorý zákon rieši túto problematiku?

-- Združenie nie je právnym subjektom, nie je ani daňovníkom podľa daňových zákonov, nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, nemôže byť zamestnávateľom podľa Zákonníka práce. Združenia podľa § 829 Občianskeho zákonníka nemajú spôsobilosť na práva a povinnosti. Na spoločné podnikanie na základe zmluvy o združení to má významné dôsledky. Každý z účastníkov združenia je povinný vyvíjať činnosť na dosiahnutie dohodnutého účelu spôsobom určeným v zmluve a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie tohto účelu. Popri pracovnej činnosti môžu byť účastníci združenia podľa zmluvy povinní poskytnúť na účely združenia peniaze alebo iné veci. Ak v zmluve nie je určená výška, predpokladá sa, že účastníci sú povinní poskytnúť rovnaké hodnoty. Majetkové hodnoty je účastník povinný poskytnúť na účely zmluvy v dobe určenej v zmluve, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy. Poskytnuté peniaze alebo iné veci určené podľa druhu sú vo spoluvlastníctve všetkých účastníkov v pomere k ich výške, a to oznámením o ich oddelení od ostatného majetku účastníka alebo odovzdaním poverenému účastníkovi. Veci jednotlivo určené sú v bezplatnom užívaní všetkých účastníkov. Majetok získaný pri spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov. Podiely na majetku získanom spoločnou činnosťou sú rovnaké, ak zmluva neurčuje inak. Zo záväzkov voči tretím osobám sú účastníci zaviazaní spoločne a nerozdielne. Každý účastník, aj keď nevykonáva správu, má právo sa presvedčiť o hospodárskom stave združenia. Ustanovenia zmluvy, ktoré tomu odporujú, sú neplatné. Účastníkovi, ktorý vystúpil, alebo bol vylúčený, sa veci vnesené do združenia vrátia. Podiel majetku podľa stavu v deň vystúpenia alebo vylúčenia sa mu vyplatí v peniazoch. Účastník, ktorý vystúpil alebo bol vylúčený sa nezbavuje zodpovednosti za záväzky z činnosti združenia, ktoré vznikli do dňa vystúpenia alebo vylúčenia. Pri rozpustení združenia majú účastníci nárok na vrátenie hodnôt poskytnutých na účel združenia a vyrovnajú sa medzi sebou o majetok získaný výkonom spoločnej činnosti združenia spôsobom určeným v zmluve, inak rovným dielom. V zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov sa príjmy dosiahnuté daňovníkmi pri spoločnom podnikaní na základe písomnej zmluvy o združení alebo písomného vyhlásenia o združení rozdeľujú medzi daňovníkov rovnakým dielom, ak nie je v zmluve o združení dohodnuté inak. To znamená, že uzávierková operácia týkajúca sa účtovania podielu príjmov člena združenia sa týka iba tých daňovníkov:
* ktorí majú uzavretú zmluvu o združení podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka, alebo
* ktorí založili pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity písomným vyhlásením o združení sa podľa § 10 zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Zákon č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v z. n. p. upravuje vznik, právne postavenie, hospodárenie a zánik pozemkových spoločenstiev, ako aj niektoré práva, povinnosti a vzájomné vzťahy členov pozemkového spoločenstva. Spoločenstvo podľa tohto zákona môže vzniknúť ako spoločenstvo bez právnej subjektivity alebo ako spoločenstvo s právnou subjektivitou. Podľa § 10 zákona č. 181/1995 Z. z. v z. n. p. spoločenstvo bez právnej subjektivity zakladajú vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti (spoločníci) zápisom do zoznamu spoločníkov. Podmienkou zápisu je aj spoločné vyhlásenie spoločníkov o združení sa. Na vznik spoločenstva bez právnej subjektivity je potrebný zápis spoločníkov vlastniacich najmenej dve tretiny spoločnej nehnuteľnosti a súhlas Slovenského pozemkového fondu za vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti v jeho správe. Spoločníci sú povinní oznámiť vznik spoločenstva bez právnej subjektivity obvodnému úradu, ktorý vedie register pozemkových spoločenstiev a príslušnému lesnému úradu. Spoločníci súčasne oznámia, kto je splnomocnený v ich mene konať navonok. Za záväzky spoločenstva voči iným osobám ručia spoločníci spoločne a nerozdielne. Delenie príjmov dosiahnutých pri spoločnom podnikaní na základe písomnej zmluvy o združení alebo písomného vyhlásenia o združení sa, ustanovený v § 11 ods. 2 zákona o daniach z príjmov, nemôžu uplatniť daňovníci, ktorí pri zdanení príjmov uplatňujú osobitný spôsob zdaňovania podľa § 15 zákona o daniach z príjmov (t. j. paušálnu daň). Postup delenia príjmov podľa spomínaného ustanovenia zákona o daniach z príjmov sa uplatní pri spoločnom podnikaní na základe písomnej zmluvy o združení nielen fyzických osôb, ale aj pri spoločnom podnikaní fyzických osôb s právnickými osobami. Z pohľadu uzávierkových operácií toto delenie v zmysle zákona o daniach z príjmov znamená, že účtovná jednotka si v rámci príjmových uzávierkových účtových operácií zaúčtuje príjmy, ktoré dosiahla v združení, t. j. iba jej príjmy, ktoré na ňu pripadli po rozdelení celkových zdaniteľných príjmov. Ako súčasť interného účtovného dokladu sa odporúča priložiť prehľad detailného rozdelenia príjmov a výdavkov na jednotlivých členov združenia a zároveň uviesť, u ktorého člena združenia sú uložené účtovné doklady a prípadné účtovníctvo združenia. Zmluvou o združení nevzniká nový právny subjekt, subjektom práva a záväzkov sú všetci jednotliví členovia združenia.
Aj po uzavretí zmluvy o združení zostáva každý účastník samostatným podnikateľským subjektom, samostatnou účtovnou jednotkou. Preto každý z účastníkov musí dodržiavať ustanovenia zákona o účtovníctve. Musia účtovať o majetku, záväzkoch, príjmoch a výdavkoch, a musia vykázať hospodársky výsledok. Musia dokladovať skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, účtovnými dokladmi a musia robiť účtovné zápisy. Musia viesť účtovné knihy a zostavovať účtovnú závierku. Združenie nie je povinné viesť účtovníctvo. Nie je však porušením zákona, ak sa príjmy a výdavky v súvislosti s činnosťou združenia evidujú napr. v osobitnom peňažnom denníku. Táto evidencia má však interný charakter a význam len pre účastníkov združenia. Zmluvu o združení je potrebné prikladať k daňovému priznaniu u každého účastníka združenia. Účastníci združenia sa môžu v zmluve dohodnúť, kto z nich a v ktorých prípadoch bude pri spoločnom podnikaní vystupovať navonok. Združenie nemôže kupovať a predávať -- dohoda určí, kto bude vystupovať pri zabezpečovaní spoločných cieľov ako partner dodávateľov a odberateľov. Ten potom aj plní záväzky a nadobúda práva z dodávateľsko-odberateľských vzťahov, vystavuje pod svojím menom doklady, tej je uvedený na účtovných dokladoch ako účastník účtovného prípadu a ten aj účtuje v priebehu roka. Pri nedostatku legislatívnych úprav je najvhodnejším také riešenie, že účastníci združenia v zmluve poveria niektorého o transakciách združenia a tento účastník účtuje o hospodárskych operáciách združenia v rámci svojho účtovníctva. Na konci účtovného obdobia sa vykoná zúčtovanie spoločných príjmov a výdavkov v rámci uzávierkových účtovných operácií. Na účely vykázania hospodárskeho výsledku a základu dane z príjmov treba, aby si členovia združenia v rámci uzávierkových prác vykonali vzájomné zúčtovanie a upravili hospodársky výsledok v súlade so zákonom o daniach z príjmov. Účastníci účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva to urobia v rámci uzávierkových účtovných operácií.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. január 2023 17:04