StoryEditor

Top triky pri daňovom priznaní, ktoré vás zachránia pred pokutou

08.03.2022, 17:00
V tlačive daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb – typ B v roku 2021 došlo k zmene týkajúcej sa uplatnenia odpočtu daňovej straty. Tá sa týka mikrodaňovníkov a živnostníkov s príjmami podľa zákona o dani z príjmov. Na ďalšie náležitosti, na ktoré treba myslieť zo strany samostatne zárobkovo činnej osoby, upozorňuje v rozhovore pre HN Miroslav Gandžala z účtovnej spoločnosti AGRICO.

Platia pri podávaní daňového priznania za rok 2021 nové, zmenené pravidlá pri odpočte daňovej straty?

Áno. Umorenie sa dá uplatniť dvomi nasledujúcimi spôsobmi: v prvom prípade majú daňovníci možnosť odpočtu daňovej straty počas piatich bezprostredne za sebou nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc rokom 2021. Mení sa lehota odpočtu daňovej straty z pôvodných štyroch na päť rokov. Tí daňovníci, na ktorých sa nevzťahuje štatút mikrodaňovníka, napríklad živnostníci, však majú možnosť každoročného odpočtu daňovej straty v maximálnej výške 50 percent zo základu dane, teda čiastkového základu dane. Straty sa neumorujú rovnomerne, teda podnikateľ môže uplatniť ľubovoľnú výšku daňovej straty, maximálne však len do výšky 50 percent zo základu dane.

Musí byť u mikrodaňovníka dodržaná podmienka maximálnej výšky 50 percent?

Nemusí byť. V súvislosti s uplatňovaním umorovania daňovej straty podľa nových pravidiel došlo aj k zmene tlačiva daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021, a to v riadkoch 47 až 55. Na uplatňovanie umorenia daňovej straty za rok 2020 slúži riadok 52/1, 2, 3 daňového priznania. Pri zostavovaní daňového priznania netreba zabudnúť, ak ste mali ako živnostník v predošlých rokoch stratu, na možnosť uplatnenia odpočtu daňovej straty, a to na základe nových pravidiel takto:

a. jednu štvrtinu za rok 2017,

b. jednu štvrtinu za rok 2018,

c. jednu štvrtinu za rok 2019,

d. stratu za rok 2020 v maximálnej výške 50 percent zo základu dane podľa nových pravidiel.

Nastala aj ďalšia zmena, čo sa týka mikrodaňovníka?

Ďalšou zmenou, ku ktorej došlo k zmene, je, že v daňovom priznaní FO typu B pribudol na strane 2 riadok s textom: „Spĺňam podmienky pre mikrodaňovníka podľa paragrafu 2 písmena w) zákona pri príjmoch podľa paragrafu 6 ods. 1 a 2 zákona“. Tento riadok daňovník označí vtedy, ak je:

a. fyzickou osobou, ktorej zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú na účely registrácie k dani z pridanej hodnoty (neprevyšujú sumu 49 790 eur),

b. právnickou osobou, ktorej zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú uvedenú sumu (49 790 eur).

Naopak, toto pole nemôže označiť daňovník (aj keď spĺňa jednu z predošlých podmienok), ak:

a. je závislou osobou podľa paragrafu 2 písmena n) až r) zákona o dani z príjmov a realizuje kontrolované transakcie za toto zdaňovacie obdobie,

b. bol na neho vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,

c. jeho zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

Aké majú možnosti živnostníci, čo sa týka odkladu podania daňového priznania v súčasnosti?

Daňovníci pri podávaní daňového priznania za rok 2021 majú možnosť oznámiť Finančnej správe odklad podania daňového priznania (oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania) nasledovne:

a. najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení je povinný uviesť novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná, teda novou lehotou na podanie daňového priznania môže byť 30. apríla 2022, 31. mája 2022 alebo 30. júna 2022.

b. najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo likvidácii; daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a tiež uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná. Ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane vyrubí pokutu za oneskorené podanie daňového priznania.

Akým spôsobom môžu podnikatelia podať oznámenie o predĺžení lehoty na daňové priznanie?

Podnikatelia majú povinnosť podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 len elektronicky, a to na predpísanom tlačive, ktoré nájdu na portáli Finančnej správy.

Často sa stáva, že daňovník oznámi odklad daňového priznania, napríklad do 30. júna, a daňové priznanie podá aj napriek odkladu v riadnom termíne, teda do 31. marca. Po 31. marci daňovník zistí skutočnosti, na základe ktorých opraví údaje v daňovom priznaní. Často sa daňovníci v takejto situácii pýtajú, či majú podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie.

Do dátumu 30. júna môže daňovník podať (podávať) opravné daňové priznanie.

Daňovník oznámil 25. februára odklad podania daňového priznania do 30. apríla. Zistil, že daňové priznanie do 30. apríla nestihne podať, a preto 30. marca podal ďalšie oznámenie o odklade podania daňového priznania do 30. júna.

V tomto prípade platí nová lehota na podanie daňového priznanie – do 30. júna –, keďže oznámenie podal v termíne do 31. marca. Na oznámenie podané 25. februára sa nebude prihliadať.

Musím tu upozorniť, že pokiaľ v stanovenej lehote, teda do 31. marca 2022, oznámite Finančnej správe odklad daňového priznania o šesť mesiacov, čiže do 30. septembra 2022, z dôvodov dosahovania príjmov zo zdrojov v zahraničí a v podanom daňovom priznaní takéto príjmy nebudú uvedené, správca dane vám vyrubí pokutu za oneskorené podanie daňového priznania, keďže toto daňové priznanie malo byť podané do 31. marca 2022, a nie do 30. septembra 2022.

Sankcie do akej výšky hrozia, ak by živnostník nepodal včas daňové priznanie, a od čoho výška sankcie závisí?

Nepodanie daňového priznania sa považuje za správny delikt. Ak daňovník nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote, bude mu vyrubená pokuta od 30 eur až do 16-tisíc eur. Pokiaľ podnikateľ nepodá daňové priznanie ani v lehote, ktorú mu určí správca dane, bude mu vyrubená pokuta vo výške od 60 eur do 32-tisíc eur.

Správca dane pri určovaní výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie a možné následky protiprávneho stavu. Predpokladám, že správca dane prihliada predovšetkým na výšku daňovej povinnosti u daňovníka, ako aj na „daňovú spoľahlivosť“ daňovníka, ktorý nepodal v termíne daňové priznanie.

Aké majú možnosti daňovníci opraviť daňové priznanie?

Pokiaľ daňovník po podaní daňového priznania zistí chybu v daňovom priznaní alebo dôjde k zmene údajov v daňovom priznaní – na základe nových skutočností, napríklad doúčtovaním dokladov, uplatnením či neuplatnením daňového bonusu alebo nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela, neoznačení uplatnenia daňového preplatku alebo daňového bonusu –, môže do termínu na podanie daňového priznania podať opravné daňové priznanie. Toto opravné daňové priznanie môže podať do:

a. 31. marca 2022, pokiaľ neoznámil odklad daňového priznania,

b. 30. apríla 2022, 31. mája 2022, 30. júna 2022, pokiaľ oznámil odklad daňového priznania do 30. apríla 2022, 31. mája 2022, 30. júna 2022,

c. 30. septembra 2022, pokiaľ oznámil odklad daňového priznania do 30. septembra 2022.

V týchto lehotách môže podať aj viaceré opravné daňové priznania. Správca dane bude vždy prihliadať na posledné opravné daňové priznanie, teda predošlé opravné daňové priznania nebude brať do úvahy. Po týchto lehotách daňovník môže podať už len dodatočné daňové priznanie, respektíve priznania.

Poradili by ste, akým spôsobom môžu živnostníci znížiť svoje náklady, a teda zaplatiť menšie dane?

Živnostník mohol do 31. decembra 2021 legálne nakúpiť majetok na základe kúpnej zmluvy od fyzickej osoby, ktorá ho nemala zaradený v obchodnom majetku (paragraf 9 odsek 1 písmeno c). Takto dostane živnostník tento majetok do daňových výdavkov. Pokiaľ ide o majetok v hodnote do 1 700 eur, môže ísť hodnota tohto majetku do výdavkov v celej sume. Ak by cena takto nakúpeného majetku presiahla 1 700 eur, je potrebné majetok zaradiť a odpisovať. Samozrejme, platí, že to musí byť majetok, ktorý podnikateľovi bude slúžiť v súvislosti s podnikaním.

Ďalšie možnosti?

Taktiež mohol živnostník do 31. decembra 2021 nakúpiť zásoby tovaru alebo materiálu. Na uplatnenie daňových výdavkov za tovar alebo materiál v roku 2021 musí byť splnená podmienka, že ich zaplatí do 31. decembra 2021.

Do konca roka 2021 je dobré, aby si daňovník skontroloval, či má uhradené všetky odvody do Sociálnej poisťovne a preddavky do zdravotnej poisťovne za rok 2021 – aj nedoplatok ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020. Tieto výdavky vám znížia čiastkový základ dane nielen pri vedení jednoduchého účtovníctva alebo pri daňovej evidencii, ale aj pri uplatnení výdavkov percentom z príjmov (pri paušále).

Môže pomôcť aj uhradenie záväzkov?

Rovnako na zníženie základu dane pomôže, ak podnikateľ do konca roka 2021 uhradí čo najviac svojich záväzkov svojim dodávateľom, aj napriek tomu, že splatnosť záväzku je v nasledujúcom roku.

Dajú sa zvýšiť oprávnené výdavky aj vďaka stravným lístkom?

V minulých účtovných obdobiach bolo pre samostatne zárobkovo činné osoby výhodné na konci roka zakúpiť si stravné lístky na budúci rok. Takto si mohol v roku 2021 znížiť základ dane o 1 280,10 eura za predpokladu, že činnosť vykonával napríklad 251 pracovných dní v roku 2021. Na uznanie daňových výdavkov na zakúpené stravné lístky však musí byť splnená podmienka, že tieto boli zakúpené vopred. To znamená, že zakúpenie stravných lístkov na rok 2021 teraz je už bezpredmetné.

Zakúpenie stravných lístkov pre samostatne zárobkovo činné osoby v roku 2021 na rok 2022 nemá význam, keďže od 1. januára 2022 už nemá povinnosť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom a môže si bez zdokladovania automaticky uplatniť sumu 2,81 eura na každý deň, keď vykonával podnikateľskú činnosť. Môže to byť okrem pracovných dní aj sobota, nedeľa alebo sviatok. Skutočnosť, že vykonával činnosť aj v tieto dni, však musí preukázať.

A ako to je s využívaním motorového vozidla na podnikanie?

Živnostník má možnosť uplatniť si vo výdavkoch výdavky súvisiace s využitím súkromného motorového vozidla na podnikanie. Toto auto nemusí byť zaradené v majetku podnikateľa. Výdavky si môže uplatniť dvoma spôsobmi:

1. Do nákladov zahrnie spotrebované pohonné látky a základnú náhradu za kilometer (0,193 eura/km). Je potrebné viesť knihu jázd.

2. Do nákladov zahrnie 50 percent preukázateľne nakúpených pohonných látok za príslušné obdobie prislúchajúcich počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci daného roka a nie je potrebné viesť knihu jázd. Stav tachometra je daňovník povinný preukázať hodnoverným dokladom.

V čom robia živnostníci, čo sa týka áut, najväčšie chyby?

Podnikatelia často robia chybu, že si uplatňujú výdavky na spotrebu pohonných látok na základe ceny zistenej z internetového portálu. Toto nie je správne, keďže pri používaní vlastného osobného motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku na pracovnú cestu daňovník uplatňuje výdavky na spotrebu pohonných látok na základe dokladov o nákupe pohonných látok na základe bločkov z ERP od predajcu pohonných látok, ktorými preukazuje cenu pohonných látok platnú v čase nákupu.

Preto je potrebné už počas roka myslieť na správne zdokladovanie nákupu pohonných látok. Zároveň pripomínam, že za predmetné motorové vozidlo musí byť podané daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatená daň z motorových vozidiel. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva do 31. januára nasledujúceho roka a v tomto termíne je splatná aj daňová povinnosť.

Uviedli by ste možnosti, na ktoré najčastejšie zabudnú živnostníci, a pritom by im mohli pomôcť?

Nemám takú skúsenosť, ale možno toto: niekedy sa stane, že živnostníci si nedostatočne sledujú daňové straty v predošlých účtovných obdobiach. Jednoducho opomenú, že pred troma rokmi vykázali z podnikania daňovú stratu a zabudnú si túto stratu uplatniť v aktuálnom daňovom priznaní alebo si ju uplatnia v nesprávnej výške. Tento rok si treba uvedomiť, že je možné uplatniť si daňovú stratu ešte z roku 2017. Takže odporúčam skontrolovať si predošlé daňové priznania.

Niektorí živnostníci si uplatňujú preukázateľné výdavky aj napriek tomu, že ich nemajú v dostatočnej výške a nepokúsia sa „nasimulovať“ si daňové priznanie s uplatnením výdavkov percentom z príjmov, takzvanými paušálnymi výdavkami. Pri uplatnení paušálnych 60-percentných výdavkov plus výdavkov na odvody na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie im môže vyjsť základ dane lepšie ako pri uplatnení preukázateľných výdavkov.

Na čo treba dávať najväčší pozor pri vyplnení daňového priznania zo strany živnostníka?

Medzi najčastejšie „chronické“ chyby, ktoré živnostníci robia v daňovom priznaní, patrí, že nesprávne posúdia príjem manželky, manžela na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, ak si uplatňujú na manželku/manžela nezdaniteľnú časť. V tejto súvislosti robia daňovníci chybu nielen v sume, ale nesprávne posúdia, za ktoré obdobie si túto nezdaniteľnú časť na manželku alebo manžela môžu uplatniť.

Častou chybou je nesprávne uplatňovanie daňového bonusu na deti, keď si rodičia deti v rámci daňového priznania „rozdelia“ a jeden rodič si uplatňuje bonus na jedno dieťa a druhý rodič na druhé dieťa. Tento postup nie je správny. Nie je možné, aby si jeden rodič uplatnil daňový bonus na jedno dieťa vyživované v spoločnej domácnosti a druhý rodič na druhé dieťa vyživované v rámci tej istej domácnosti. Možné je uplatniť si daňový bonus u jedného rodiča na niektoré mesiace a u druhého rodiča na ďalšie mesiace, tzn. delenie podľa mesiacov je možné.

Čo by ste ešte v tejto súvislosti vyzdvihli?

Veľmi podstatná zmena v súvislosti s daňovým bonusom, na ktorú by som rád upozornil, je, že pokiaľ sa na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov a nedovŕšilo 15 rokov, v niektorých kalendárnych mesiacoch zdaňovacieho obdobia počnúc mesiacom august 2021 poskytla dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, daňovník za tieto kalendárne mesiace nemá nárok na uplatnenie daňového bonusu podľa paragrafu 33 zákona.

Na čo by nemali zabudnúť živnostníci?

Daňovníci, ktorí si uplatňujú preukázateľné výdavky z daňovej evidencie, nesmú opomenúť túto skutočnosť vyznačiť v daňovom priznaní na strane 4 a zároveň uviesť údaje v tabuľke číslo 1a daňového priznania na strane 4.

Taktiež daňovníci, ktorí si uplatňujú výdavky percentom z príjmov, nesmú opomenúť túto skutočnosť vyznačiť v daňovom priznaní na strane 4 a zároveň uviesť údaje v tabuľke číslo 1b daňového priznania na strane 4.

Pokiaľ má daňovník daňovú povinnosť, vykázanú v riadku 124, môže poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, teda 2 alebo 3 percentá, prijímateľovi podielu zaplatenej dane. Tento rok stačí uviesť len sumu, IČO a názov prijímateľa, adresa sa už neuvádza.

Aké chyby sa ešte opakujú?

Opakujúcou sa chybou je, že daňovník v daňovom priznaní (riadok 153) uvedie nesprávny počet príloh. Keďže prílohy 1 až 3 sú „pevné“ prílohy daňového priznania, počet príloh v tomto riadku nesmie mať hodnotu nižšiu ako „3“.

Chronickou chybou býva neoznačenie žiadosti o vrátenie preplatku dane alebo vyplatenie daňového bonusu v XIV. oddiele daňového priznania, ako aj uvedenie nesprávneho čísla účtu.

V prílohe 3 daňového priznania robia daňovníci niekedy chybu, keď nesprávne vykážu výšku zaplatených odvodov na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie. Platí, že v tejto prílohe sa uvádzajú odvody a nedoplatky, ktoré daňovník zaplatil medzi 1. januárom 2021 a 31.decembrom 2021, teda platba odvodov za december 2020 zaplatená v januári 2021 sa v tejto prílohe uvádza, ale platba odvodov za december 2021 zaplatená v januári 2022 sa v tejto prílohe neuvádza.

Stáva sa, že daňovník neuvedie napríklad DIČ?

Neuvedenie DIČ na každej strane, ale ani neuvedenie SK NACE kódu či neuvedenie dátumov sa už nevyskytuje, keďže účtovné softvéry a aj rozhranie Finančnej správy, pomocou ktorého sa daňové priznanie na Finančnú správu odosiela, vykonávajú kontrolu týchto údajov a upozornia na ich nevyplnenie. Rovnako, z dôvodu elektronického podávania daňového priznania, je, samozrejme, irelevantná požiadavka na podpisovanie daňového priznania.

01 - Modified: 2023-09-07 09:25:02 - Feat.: - Title: Do konca septembra treba zaplatiť odložené poistné z marca 2021 02 - Modified: 2023-08-21 16:55:18 - Feat.: - Title: Talianska vláda po bankách nezavedie ďalšie mimoriadne dane, vyhlásil minister obchodu 03 - Modified: 2023-08-18 10:44:33 - Feat.: - Title: Európska centrálna banka má výhrady voči talianskej bankovej dani 04 - Modified: 2023-08-16 19:40:59 - Feat.: - Title: Nemecká vláda nenašla dohodu pri daňových úľavách pre firmy. Ministerka chce peniaze radšej pre rodiny 05 - Modified: 2023-08-21 22:00:00 - Feat.: - Title: Digitalizácia neobchádza ani dane
menuLevel = 2, menuRoute = prakticke-hn/poradenstvo, menuAlias = poradenstvo, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
17. september 2023 19:50