dane, daňové priznaniePavol Funtál
StoryEditor

Poradíme vám, ako sa vyhnúť pokute pri daňovom priznaní a znížiť svoju daň

17.03.2022, 13:00
Pre fyzické osoby – živnostníkov platí od nového roka, že podávajú daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby na tlačive, ktorého vzor bol vydaný ministerstvom financií. Nezabudnite, že v tlačive daňového priznania v prípade typu B existuje niekoľko výrazných zmien. Ktoré sú to? A ako by ste mohli ešte znížiť svoju daň?

Odpovede pripravené v spolupráci s Finančnou správou

1. Novinky v daniach

Čo všetko sa mení pre živnostníkov pri vyplnení daňového priznania?

Jednou z najzávažnejších je, že vzhľadom na skutočnosť, že za rok 2021 už zákon o dani z príjmov neumožňuje uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, dochádza k vypusteniu riadkov súvisiacich s údajmi na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Konkrétne k úprave stĺpcov v riadku 33, k úprave textu nad riadkami 31 a 33 a úprave textu v odkaze 7. V súvislosti s vypustením riadkov sa nasledujúce riadky až po riadok 49 prečíslovávajú. Vo väzbe na prečíslovanie riadkov sa menia vzorce výpočtov v príslušných riadkoch DP FO typu B. Zároveň dochádza k vypusteniu riadkov, v ktorých si daňovník túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatňoval.

2. Poskytovanie dotácie

Uviedli by ste aj ďalšie výrazné zmeny?

V nadväznosti na možnosť poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa v súvislosti s uplatňovaním daňového bonusu podľa paragrafu 33 a paragrafu 52 zákona o dani z príjmov upravuje text v odkaze 9.

3. Mikrodaňovníci

Čo je nové v tlačive daňového priznania pre mikrodaňovníkov?

Pod tabuľkou 1 sa dopĺňa nové zaškrtávacie pole, ktoré daňovník zaškrtne v prípade, ak spĺňa podmienky pre mikrodaňovníka podľa paragrafu 2 písmena w) zákona o dani z príjmov pri príjmov podľa paragrafu 6 odseku 1 a 2 zákona o dani z príjmov a rozhodne sa uplatniť výhody, ktoré mikrodaňovníkovi vyplývajú zo zákona o dani z príjmov.

Viac informácií k uplatňovaniu špecifických legislatívnych úprav určených pre mikrodaňovníka – fyzickú osobu, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa paragrafu 6 odseku 10 alebo 11 zákona o dani z príjmov, nájdete aj na webe Finančnej správy.

4. Daňová strata

Aká je situácia, čo sa týka uplatňovania daňovej straty?

Nadväzujúc na posun rokov v súvislosti s uplatňovaním daňovej straty – daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie roku 2016 bolo možné poslednýkrát umorovať v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 – a zmenu paragrafu 30 zákona o dani z príjmov, účinnú od 1. januára 2020, sa mení obsahová náplň riadkov, respektíve stĺpcov 47 až 54.

Pritom v stĺpcoch, respektíve riadkoch 47 až 52 sa uvádza prehľad o vzniku daňových strát a ich uplatnenie podľa zákona o dani z príjmov a podľa zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. V riadkoch 53 a 54 sa uvádza uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období v príslušnom zdaňovacom období.

Okrem toho v súlade s legislatívnou zmenou sa z povinne uvádzaných údajov vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie vypúšťa povinnosť uvádzať sídlo a právnu formu prijímateľa podielu zaplatenej dane. V nadväznosti na túto zmenu dochádza k vypusteniu polí, v ktorých daňovník tieto údaje uvádzal. Daňovník v súvislosti s poukázaním podielu zaplatenej dane v XII. oddiele DP FO typu B uvádza len IČO a obchodné meno prijímateľa podielu zaplatenej dane.

5. Odloženie priznania

Majú možnosť živnostníci odložiť podanie daňového priznania?

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je stanovená do 31. marca 2022. Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa zákona o dani z príjmov, sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii.

Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná. Oznámením podaným príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania sa predlžuje táto lehota najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii.

Daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo a ktoré je k dispozícii na internetovej stránke Finančnej správy.

6. Ukončenie podnikania

Aká je lehota na podanie daňového priznania, ak došlo v priebehu roka k ukončeniu živnosti?

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia živnostník zrušil živnostenské oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti, lehota na podanie daňového priznania zostáva nezmenená. Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je do 31. marca 2022, pričom rovnako platí aj možnosť predĺženia tejto lehoty.

7. V prípade úmrtia

Ako je to s lehotou na podanie daňového priznania, ak živnostník zomrie?

Ak živnostník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak dedič podá žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

8. Pozor na sankcie

Hrozia sankcie pre samostatne zárobkovo činnú osobu, ak by nepodala včas daňové priznanie?

Správne delikty a pokuty sú upravené v paragrafe 154 a paragrafe 155 zákona o správe daní – daňový poriadok. Podľa legislatívy sa správneho deliktu dopustí daňový subjekt, ak nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote. Lehoty na podanie daňových priznaní sú stanovené v jednotlivých hmotnoprávnych predpisoch.

Ak sa daňový subjekt dopustí správneho deliktu podľa paragrafu 154 daňového poriadku, teda nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote, správca dane mu podľa paragrafu 155 daňového poriadku uloží pokutu od 30 eur do 16-tisíc eur. Podľa paragrafu 155 odseku 4 daňového poriadku správca dane pri určovaní výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu a na index daňovej spoľahlivosti.

9. Oprava je možná

Aké majú možnosti živnostníci na opravné daňové priznanie?

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňovník podať opravné daňové priznanie. V takomto prípade správca dane berie do úvahy opravné daňové priznanie a na predtým podané daňové priznanie sa neprihliada.

Zákon neobmedzuje počet podaných opravných daňových priznaní, čo znamená, že daňovník môže do lehoty na podanie daňového priznania podať aj viac opravných daňových priznaní. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné opravné daňové priznanie, pričom na predchádzajúce opravné daňové priznanie sa neprihliada. Na tlačive daňového priznania je potrebné v záhlaví I. časti vyznačiť, že ide o opravné daňové priznanie.

Odpovedá Petra Lacková, daňová poradkyňa

10. Zmeny pre podnikateľov

Čo priniesol nový rok pre živnostníkov, čo sa týka ich daňových priznaní?

Čo sa týka samotného tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B), prišlo k posunu riadkov z dôvodu úplného vypustenia nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť. Formálne sa upravil nadpis o uplatnení daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa vzhľadom na rôznu výšku daňového bonusu podľa veku dieťaťa.

Doplnila sa informácia o uplatnení nároku na daňový bonus na dieťa, ak si daňovník neuplatnil dotáciu na podporu výchovy so stravovacím návykom dieťaťa, a vypustili sa údaje o prijímateľovi asignácie dane (2 percent) vďaka antibyrokratickému zákonu – právna forma a sídlo prijímateľa. Všeobecne však vo vypĺňaní daňového priznania výrazné zmeny nenastali.

11. V tieni COVID-19

Nastali zmeny v súvislosti s pandémiou koronavírusu?

Ešte 16. februára 2022 parlament schválil novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon o regionálnej investičnej pomoci, pričom táto novela mení okrem iného aj zákon s číslom 67 z roku 2020 – lex korona. Parlamentom schválená právna úprava je pokračovaním opatrenia v oblasti zmiernenia podmienok pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa aj za zdaňovacie obdobie roku 2021.

To znamená, že na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy – 3 738 eur na rok 2021 – považujú za zdaniteľné príjmy aj oslobodené plnenia, ktoré takíto daňovníci prijali v súvislosti s niektorými protipandemickými opatreniami: príspevky Prvá pomoc, Prvá pomoc+, Prvá pomoc++ (ÚPSVaR), covid dotácie z ministerstva kultúry, pandemické nemocenské vyplatené za obdobie PN z dôvodu karantény alebo izolácie, pandemické ošetrovné.

12. V prípade dotácie

Uviedli by ste aj konkrétny príklad?

Na ilustráciu, ak niektorý živnostník poberal v roku 2021 len dotáciu z úradu práce v súvislosti s poklesom tržieb a zároveň dosiahol príjmy z podnikania vo výške 2 800 eur, na daňový bonus stratil nárok, pretože jeho posudzované príjmy nepresiahli 3 738 eur. Schválená právna úprava však „povolila“ zahrnúť aj takéto oslobodené plnenia medzi zdaniteľné príjmy, čo zaistí takýmto daňovníkom, že o svoj daňový bonus neprídu. Ak medzičasom daňové priznanie už podali, môžu do lehoty na podanie daňového priznania podať opravné daňové priznanie.

13. Opravte si priznanie

Aké majú možnosti živnostníci na opravné daňové priznanie?

Základný rozdiel medzi opravným a dodatočným daňovým priznaním je ten, že opravné daňové priznanie má daňovník možnosť podať pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane ho stále vníma ako riadne daňové priznanie a nehrozí žiadna pokuta za jeho podanie. V nadnesenom zmysle slova, takýchto opravných daňových priznaní môže daňovník pred uplynutím lehoty podať aj sto. V takomto prípade správca dane berie do úvahy posledné opravné daňové priznanie a na predtým podané riadne alebo opravné daňové priznanie sa neprihliada.

14. Rôzne termíny

Uviedli by ste zopár termínov, čo sa týka odkladu podania daňového priznania v súčasnosti?

Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2021, je povinný toto daňové priznanie podať v lehote do 31. marca 2022. Daňovník si môže zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, pričom oznámenie musí byť podané najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, teda do 31. marca 2022.

Predĺženie lehoty sa teda nežiada, ale oznamuje. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo a ktoré je zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva. Na základe oznámenia sa potom lehota na podanie daňového priznania automaticky predlžuje najviac o tri celé kalendárne mesiace.

15. Na toto nezabudnite

Čo je povinný daňovník uviesť v oznámení?

Musí uviesť aj novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je daň aj splatná. Teda novou lehotou na podanie daňového priznania môže byť 30. apríl 2022, 31. máj 2022 alebo 30. jún 2022. Lehota sa tiež predlžuje o najviac šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo likvidácii. Takýto daňovník podá daňové priznanie do 30. septembra 2022 a v tejto novej lehote je daň aj splatná.

16. Preukázateľné výdavky

Ako to je v prípade uplatnenia preukázateľných výdavkov?

Daňovým výdavkom je výdavok, ktorý slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, ktorý je preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v evidencii podľa paragrafu 6 odseku 11 zákona o dani z príjmov. Pri posudzovaní opodstatnenosti konkrétneho výdavku je potrebné prihliadať na charakter podnikania konkrétneho živnostníka. Podnikateľ si môže uplatniť iba tie výdavky, ktoré vie preukázať, podložiť, napríklad dokladom z eKasy, faktúrou, prípadne zmluvou. Medzi takéto výdavky patria zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, nákup materiálu, pohonné látky, nájom, stravné, cestovné atď. Vo všeobecnosti však musí ísť o výdavky spojené s podnikateľskou činnosťou alebo predmetom podnikania daňovníka.

17. Čo sa dá započítať

Je rozdiel, či si bonboniéru kúpi podnikateľ ako súčasť svojho sortimentu určeného na ďalší predaj a napríklad programátor, ktorý sa chce poďakovať svojej účtovníčke za poskytnuté služby?

Kým v prvom prípade by išlo o daňový výdavok za tovar, v tom druhom už ide o nedaňový výdavok, vzhľadom na povahu a charakter podnikania. Primárnym rozhodnutím, ktoré zo spomenutých spôsobov uplatnenia daňových výdavkov použiť, by mala byť jednoducho výsledná výška dane. Logicky, uplatnenie skutočných výdavkov sa viac oplatí tým daňovníkom, u ktorých prevýšia tie paušálne.

18. Znížte si náklady

Akým spôsobom by mohli ešte živnostníci znížiť svoje náklady, a teda zaplatiť menšie dane?

Vo všeobecnosti je ideálne mať prehľad o svojej podnikateľskej činnosti počas celého roka. Dôrazne neodporúčam odovzdanie účtovných dokladov účtovníčke, respektíve daňovému poradcovi tesne pred termínom podávania daňových priznaní. Daňovník tak stráca akúkoľvek kontrolu nad možnosťou zahrnutia niektorých daňových výdavkov, ktoré sú daňovými výdavkami až po zaplatení: nájomné, poradenské, právne služby, daň z poistenia, účtovníctvo, daňové poradenstvo.

Pred koncom roka je tiež vhodné, aby si daňovník skontroloval, či má uhradené všetky odvody do Sociálnej poisťovne a preddavky do zdravotnej poisťovne za rok 2021. A to aj nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020. Tieto výdavky sa uplatňujú v skutočnej výške nielen pri vedení jednoduchého účtovníctva alebo pri daňovej evidencii, ale aj pri uplatnení výdavkov percentom z príjmov.

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vznikne k 1. júlu 2022, respektíve k 1. októbru 2022 tomu živnostníkovi, ktorého zdaniteľný príjem za rok 2021 – uvedený v daňovom priznaní k dani z príjmov – presiahne sumu 6 798 eur. Z tohto pohľadu živnostníkom, ktorí doteraz odvody na sociálne poistenie neplatili a od 1. júla by im vznikla povinnosť platiť povinné odvody, odporúčam podať už spomínané oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a oddialiť si tak platenie odvodov do Sociálne poisťovne až od 1. októbra.

Obdobne sú na tom aj živnostníci, ktorým už vznikla povinnosť odvody platiť v minulom roku, ale podaním daňového priznania sa ich výška v tomto roku zvýši. Čo by som radila živnostníkom, ktorým by sa podaním daňového priznania znížili povinné odvody? Aby podali daňové priznanie v lehote do 31. marca 2022 a neoznamovali predĺženie lehoty správcovi dane.

Odpovedá Miroslav Gandžala, AGRICO

19. Nové pravidlá

Musí byť u mikrodaňovníka dodržaná podmienka maximálnej výšky 50 percent?

Nemusí byť. V súvislosti s uplatňovaním umorovania daňovej straty podľa nových pravidiel došlo aj k zmene tlačiva daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021, a to v riadkoch 47 až 55. Na uplatňovanie umorenia daňovej straty za rok 2020 slúži riadok 52/1, 2, 3 daňového priznania. Pri zostavovaní daňového priznania netreba zabudnúť, ak ste mali ako živnostník v predošlých rokoch stratu, na možnosť uplatnenia odpočtu daňovej straty, a to na základe nových pravidiel.

20. Neuvedenie DIČ

Stáva sa, že daňovník neuvedie napríklad DIČ?

Neuvedenie DIČ na každej strane, ale ani neuvedenie SK NACE kódu či neuvedenie dátumov sa už nevyskytuje, keďže účtovné softvéry a aj rozhranie Finančnej správy, pomocou ktorého sa daňové priznanie na Finančnú správu odosiela, vykonávajú kontrolu týchto údajov a upozornia na ich nevyplnenie. Rovnako, z dôvodu elektronického podávania daňového priznania, je, samozrejme, irelevantná požiadavka na podpisovanie daňového priznania. 

01 - Modified: 2023-09-28 18:17:41 - Feat.: - Title: Rusko oznámilo masívne zvýšenie výdavkov na vedenie "hybridnej vojny" 02 - Modified: 2023-09-12 17:00:00 - Feat.: - Title: Daň z bieleho jedu 03 - Modified: 2023-09-12 08:36:16 - Feat.: - Title: Úspory klesajú, výdavky rastú. Takmer tri štvrtiny Slovákov podľa prieskumu utrácajú peniaze na zbytočnosti 04 - Modified: 2023-09-07 09:25:02 - Feat.: - Title: Do konca septembra treba zaplatiť odložené poistné z marca 2021 05 - Modified: 2023-06-28 14:39:54 - Feat.: - Title: Na podanie daňových priznaní odložených o tri mesiace ostávajú posledné tri dni
menuLevel = 2, menuRoute = prakticke-hn/poradenstvo, menuAlias = poradenstvo, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
03. október 2023 09:13