26.05.2004, 14:34

INFORMAČNÝ SERVIS VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 26. 05. 2004

Vlada SR na svojej 87. schodzi schvalila Navrh zakona o rozpoctovych pravidlach uzemnej samospravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Predmetom navrhu zakona je komplexna pravna uprava o postaveni a obsahu rozpoctu obce a rozpoctu vyssieho uzemneho celku, jednotlivych etapach rozpoctoveho procesu a pravidlach hospodarenia s rozpoctovymi prostriedkami obci a vyssich uzemnych celkov. Navrh zakona vytvara pravny ramec pre realizaciu procesu decentralizacie financii od roku 2005 a zabezpecuje transparentnost a jednotnost upravy rozpoctoveho procesu a pravidiel hospodarenia s prostriedkami rozpoctov obci a rozpoctov vyssich uzemnych celkov.

NÁVRH ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Vláda SR na dnešnej 87. schôdzi prerokovala a schválila Návrh zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Vypracovanie samostatného zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nadväzuje na realizované zmeny v štruktúre orgánov verejnej správy, kde sa výrazne posilnilo postavenie týchto orgánov.


Cieľom návrhu zákona je vytvoriť právny rámec pre realizáciu procesu decentralizácie financií od roku 2005 a zabezpečiť transparentnosť a jednotnosť úpravy rozpočtového procesu a pravidiel hospodárenia s prostriedkami rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov.


Predmetom návrhu zákona je komplexná právna úprava o postavení a obsahu rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku, jednotlivých etapách rozpočtového procesu a pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obcí a vyšších územných celkov.

Tento zákon upravuje :


 • rozpočty územnej samosprávy, ktorými sú rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku,


 • rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku,


 • finančné vzťahy medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami obcí a štátnym rozpočtom a rozpočtami vyšších územných celkov, finančné vzťahy medzi rozpočtami obcí a rozpočtami vyšších územných celkov navzájom, ako aj finančné vzťahy rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov k iným právnickým osobám a fyzickým osobám.

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na mestské časti, ktoré sú právnickými osobami, v rovnakom rozsahu ako na obce; pri určovaní príjmov a výdavkov rozpočtu mestských častí sa prihliada na podmienky vymedzené štatútom podľa osobitného predpisu.


Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov

Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a rozpočtom vyšších územných celkov sú: • podiely na daniach v správe štátu ako osobitný druh finančného vzťahu,
 • dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
 • ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Postavenie a obsah rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku

Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce a vyššieho územného celku.


Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku vyjadruje samostatnosť ich hospodárenia. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom pôsobiacim na území obce alebo vyššieho územného celku, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území.


Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy k rozpočtom iných obcí, ako aj finančné vzťahy k rozpočtu vyššieho územného celku, do územia ktorého obec patrí, ak plnia spoločné úlohy. Rozpočet vyššieho územného celku môže obsahovať finančné vzťahy k rozpočtom iných vyšších územných celkov, ako aj finančné vzťahy k rozpočtom obcí na jeho území.

Príjmy rozpočtu obce

Príjmy rozpočtu obce sú: • výnosy miestnych daní, podľa zákona o miestnych daniach sú to:
 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za ubytovanie,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
 • daň za likvidáciu komunálneho odpadu,
 • daň za jadrové zariadenie,
 • nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona,
 • výnosy z finančných prostriedkov obce,
 • sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,
 • dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
 • podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
 • dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
 • ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
 • účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,
 • prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
 • iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj: • prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov,
 • zisk z podnikateľskej činnosti,
 • návratné zdroje financovania,
 • združené prostriedky.

Príjmy rozpočtu vyššieho územného celku

Príjmy rozpočtu vyššieho územného celku sú • výnos miestnej dane, podľa zákona o miestnych daniach je to:
 • daň z motorových vozidiel,
 • nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku vyššieho územného celku a z činnosti vyššieho územného celku a jeho rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona,
 • výnosy z finančných prostriedkov vyššieho územného celku,
 • sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené vyšším územným celkom,
 • dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech vyššieho územného celku,
 • podiely na iných daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu.

Výdavky rozpočtu obce

Z rozpočtu obce sa uhrádzajú: • záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
 • výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,
 • výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
 • výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
 • záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
 • výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,
 • úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
 • výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich,
 • iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Výdavky rozpočtu vyššieho územného celku

Z rozpočtu vyššieho územného celku sa uhrádzajú: • záväzky vyššieho územného celku vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
 • výdavky na výkon samosprávnych pôsobností vyššieho územného celku podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených vyšším územným celkom,
 • výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
 • výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku vyššieho územného celku a majetku iných osôb, ktorý vyšší územný celok užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
 • záväzky vzniknuté zo spolupráce s iným vyšším územným celkom alebo obcou, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti vyššieho územného celku vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
 • výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce alebo z členstva v medzinárodnom združení,
 • úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
 • výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných vyšším územným celkom a výdavky na úhradu výnosov z nich,
 • iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Oproti súčasne platnému zneniu predložený návrh zákona v podmienkach obcí a vyšších územných celkov obsahuje tieto najdôležitejšie zmeny a doplnky:


 • komplexne upravuje postavenie a obsah rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku ako aj jednotlivé etapy rozpočtového procesu,
 • zavádza zostavovanie viacročného rozpočtu na tri roky,
 • nanovo definuje druhy finančných vzťahov štátu k rozpočtom obcí a rozpočtom vyšších územných celkov,
 • ako osobitný druh finančného vzťahu sa ustanovuje prevod podielov na daniach v správe štátu z dôvodu ekonomického postavenia týchto prostriedkov v sústave príjmov rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov.
 • prenesený výkon štátnej správy sa bude zabezpečovať dotáciami z kapitoly štátneho rozpočtu, ktorej patrí vecná pôsobnosť na tento výkon,
 • vnútorné členenie rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku na bežný rozpočet a kapitálový rozpočet sa rozširuje o finančné operácie,
 • s cieľom zamedziť neodôvodnenému zvyšovaniu zadlžovania územných samospráv sa nanovo formulujú a sprísňujú podmienky prijímania návratných zdrojov financovania.
 • v inštitúte nútenej správy sa rozširuje oprávnenie ministerstva financií zaviesť tento režim hospodárenia nad obcou, pričom náklady spojené s výkonom nútenej správy uhrádza v plnom rozsahu obec.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.