zákony, legislatívaDreamstime
StoryEditor

Toto je prehľad legislatívnych zmien v roku 2016

12.12.2016, 23:00
Za revolučnú zmenu považujú odborníci najmä účinnosť nových civilných procesných kódexov. Starý Občiansky súdny poriadok už neplatí.

HN vám prinášajú zoznam najdôležitejších zmien zákonov, ktoré nastali tento rok. Najviac z nich opäť prebehlo v januári. Vznikali aj úplne nové predpisy, napríklad o cezhraničnej spolupráci.

Január

Zákon o dani z príjmov
V Daňovom poriadku sa novelizovali pravidlá o elektronickom doručovaní písomností správcom dane smerom k daňovým subjektom. Začiatkom roka sa aj zmenil spôsob výpočtu niektorých pokút a zaviedla sa takzvaná úhrnná pokuta. Ide o spoločnú pokutu za viac samostatných porušení v rámci jedného zákona. O výške pokuty rozhoduje aj to, či si chybu v daniach prizná podnikateľ, alebo ju odhalí správca dane. Po novom majú daňovníci taktiež možnosť podať dodatočné daňové priznanie po začatí daňovej kontroly. Musí to byť však do 15 dní odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej
kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole alebo rozšírení daňovej kontroly.

Zákon o DPH
Platitelia DPH sa od začiatku tohto roka môžu rozhodnúť, či využijú uplatňovanie DPH založené na platbách. Daňová povinnosť dodávateľovi tak vznikne až vtedy, keď mu odberateľ zaplatí, a v rozsahu zodpovedajúcom výške platby. Ide o dobrovoľnú úpravu, ktorú môžu využiť platitelia dane, ak je ich ročný obrat nižší ako 100 000 eur a nebol na nich vyhlásený konkurz alebo nevstúpili do likvidácie.

Zákon o účtovníctve
Začiatkom roka sa zrušilo oceňovanie reprodukčnou obstarávacou cenou. Takto oceňovaný majetok sa po novom oceňuje reálnou hodnotou. Účtovná jednotka má po novom pri prvotnom ocenení cenných papierov a podielov určených na predaj možnosť vybrať si medzi ocenením obstarávacou cenou a reálnou hodnotou. Od januára sa taktiež stanovila lehota na uloženie schválenej účtovnej závierky alebo oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok. A to najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.

Obchodný zákonník
Zaviedol sa inštitút spoločnosť v kríze. Spoločnosti s ručením obmedzeným a ďalšie vybranéobchodné spoločnosti začali od nového roka povinne sledovať pomer vlastného imania a záväzkov. Obchodný zákonník ustanovuje pomery (na rok 2016 je to 4 ku 100), keď spoločnosti hrozí úpadok. Ak spoločnosť s ručením obmedzeným v úpadku už je, tak má konateľ povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Inak mu hrozí pokuta 12 500 eur. Register diskvalifikovaných osôb je už neverejným registrom, ktorý bude počas troch rokov obsahovať informácie o osobách, ktorým súd zakázal výkon funkcie štatutárneho orgánu, člena dozornej rady, vedúceho organizačnej zložky či prokuristu.

Za transakcie s konfliktom záujmov sa po novom považujú transakcie, pri ktorých obchodná spoločnosť nadobúda majetok na základe zmluvy uzatvorenej s jej zakladateľom alebo spoločníkom za protihodnotu vo výške najmenej desať percent hodnoty. Pravidlá pre transakcie s konfliktom záujmov platia len pre akciové spoločnosti.

Na preukázanie splatenia peňažných vkladov už opäť stačí len písomné vyhlásenie správcu vkladu o ich splatení.

Autorský zákon
Úplné nový autorský zákon v plnom rozsahu nahradil starý. Zmenili sa zmluvné formy súvisiace s tvorbou chránených diel a licenčných zmlúv a zaviedol sa nový zmluvný typ – zmluva o vytvorení diela na objednávku. Rozšírili sa taktiež prípady, keď je možné používať autorské diela a iné predmety ochrany bez licencie. Medzi nové výnimky patrí napríklad karikatúra a paródia, náhodné použitie diela či použitie diela na úradné účely.

Apríl

Zákon o verejnom obstarávaní
Doteraz potrebné doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní už môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom. Zjednodušuje to účasť na obstarávaniach aj zahraničným záujemcom. Zákazku má po novom obstarávateľ právo rozdeliť na viaceré časti a je na záujemcovi, či svoju ponuku predloží pre každú časť, len niektorú časť alebo pre celok.

Najmä malé a stredné podniky už majú lepší prístup k verejným zákazkám. Prostredníctvom inštitútu spoločného predkladania ponuky sú schopní spojiť sily proti väčším hráčom. Obstarávateľ môže po novom vyžadovať od uchádzača, aby špecifikoval podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom. Navyše platby za tovar, stavebné práce alebo služby už môžu byť uhradené priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby dodávateľovi.

Máj

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje colný kódex Únie
Nové colné pravidlá priniesli zmeny pre spotrebiteľov, ktorí nakupujú v mimoeurópskych, najmä čínskych, amerických či tureckých e-shopoch. Kým doteraz boli takéto zásielky definované ako tovar neobchodného charakteru, s čím súviseli viaceré pozitívne výnimky, teraz sa považujú za obchodné.

Po novom zahŕňa colná hodnota balíka aj náklady na poštovú prepravu. Táto colná hodnota predstavuje základ pre výpočet cla. Celý nákup sa tak predraží.

Pri balíkoch s hodnotou do 150 eur ostáva postup nezmenený. Na zásielky s hodnotou nad 150 eur však už musia príjemcovia podať colné vyhlásenie.

Jún

Zákon o cezhraničnej spolupráci
Nový zákon má zefektívniť kontrolu a zamedziť nelegálnemu zamestnávaniu. Zamestnávatelia z iných krajín Únie majú voči Národnému inšpektorátu práce nové povinnosti. Nové pravidlá sa týkajú tých zahraničných firiem, ktoré vyšlú svojich zamestnancov na Slovensko.

Štát už napríklad vyžaduje osobné údaje o pracovníkovi, jeho pracovnú zmluvu a výšku platu, ako aj evidenciu pracovného času počas jeho pobytu na našom území.

Spolu s týmto zákonom sa upravil aj zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákon o inšpekcii práce a Zákonník práce.

Júl

Civilné kódexy
Tri nové civilné procesné kódexy nahradili Občiansky súdny poriadok.

Civilný sporový poriadok – nová právna úprava by mala zefektívniť, zhospodárniť a zrýchliť spravodlivú ochranu práv a právom chránených záujmov strán v procesnom konaní, a tým aj skvalitniť rozhodovanie súdov.

Civilný mimosporový poriadok – pre mimosporové konanie nie je charakteristický spor o konkrétne právo. Ide napríklad o konania o ustanovenie opatrovníka, vyhlásenie za mŕtveho, vo veciach výchovy maloletého či výživného.

Správny súdny poriadok – jeho prijatie si vyžiadal stav, v ktorom súdy v konaní o súkromnoprávnych nárokoch používajú rovnaký právny predpis ako v konaní o žalobách z verejného práva. Úprava procesného postupu pri verejnom práve sa preto odčlenila do samostatného kódexu.

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Od polovice roka vstúpil do platnosti aj nový zákon o trestnej zodpovednosti firiem. Zaviedol takzvanú priamu trestnú zodpovednosť právnických osôb. Firma sa po novom dopustí trestného činu, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom. Zároveň musí platiť, že konal jej štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoby, ktoré vykonávajú kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, alebo tieňoví manažéri.

Nový zákon umožní potrestať široké spektrum právnických osôb. Pokarhané môžu byť politické strany, ale aj nadnárodné spoločnosti. Trestne zodpovedné nebudú právnické osoby zriadené zákonom, medzinárodné organizácie či obce.

September

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Začiatkom nového školského roka sa učiteľom zvýšili platy. A to o šesť percent. Zmeny sa týkajú aj učiteľov vysokých škôl. Tí dosiaľ neboli odmeňovaní samostatne. Novela zákona preto zaviedla osobitnú stupnicu platových taríf pre učiteľov vysokých škôl. Aj im porastú platy o šesť percent od septembra a následne každoročne od januára 2018.

November

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj
Cieľom nového zákona je poskytnúť samosprávam obcí finančný nástroj, ktorý si každá obec zavedie všeobecne záväzným nariadením.

Poplatok bude vyberaný najmä tam, kde sa predpokladá stavebný rozvoj. Od novembra tohto roka teda platí, že stavebník môže zaplatiť pri nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia poplatok. Rozsah poplatku bude od 10 do 35 eur za štvorcový meter. Sadzbu bude schvaľovať zastupiteľstvo obcí. Vplyv na výšku poplatku budú mať údaje zo stavebného povolenia. Platiť sa bude jednorazovo, pre jednotlivé časti územia obce môže byť rôzna sadzba. Poplatok sa nebude vzťahovať na stavby sociálnej a technickej infraštruktúry či drobné stavby.

Zákon o diaľničnej známke
Novela upravuje najmä zníženie pokuty za jazdu bez diaľničnej známky na polovicu. A to z 300 na 150 eur. Prevádzkovatelia motorových vozidiel do 3,5 tony zaplatia sto eur pri úhrade pokuty do pätnástich dní. Vodiči bez známky môžu po novom dostať pokutu len raz za mesiac, a nie za každý deň. Ak teda niekto napríklad jazdil bez známky aspoň raz vo februári, marci aj apríli, dostane tri pokuty po 150 eur, teda spolu 450 eur. Ak vodič zaplatí do 15 dní, bude platiť dokonca len 300 eur, keďže pri platbe do 15 dní stačí uhradiť dve tretiny pokuty. Ak by šofér dostal opäť pokutu v priebehu dvanástich mesiacov a dodatočne si zakúpi diaľničnú známku, ďalšiu sankciu nebude musieť zaplatiť. Novela počíta s jednorazovou pokutou 150 eur aj spätne pre všetky tieto priestupky zaznamenané doteraz kamerovým systémom Národnej diaľničnej spoločnosti.

01 - Modified: 2022-09-09 09:29:48 - Feat.: - Title: Z koaličnej krízy sa stala zámienka na poslaneckú anarchiu, zákony sú bez diskusie, tvrdia zamestnávatelia 02 - Modified: 2022-05-26 19:03:06 - Feat.: - Title: Chcú poslanci od RTVS nemožné? Okamžite titulkujte hokej, žiadajú. Televízia sa bráni 03 - Modified: 2022-02-18 14:37:52 - Feat.: - Title: Poslanci pichli do hniezda. Vydráždili včelárov aj milovníkov slovenského medu 04 - Modified: 2022-01-10 14:14:38 - Feat.: - Title: Koaličná rada má riešiť zákony, Kollár chcel hovoriť aj o prípade v Miloslavove 05 - Modified: 2021-11-10 05:10:20 - Feat.: - Title: Sudca sa pustil do Lipšicovho prokurátora: Nerešpektuje práva obvinených, svojím postupom porušuje zákon
menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
28. september 2022 20:26