nbsHN/ Pavol Funtal
StoryEditor

Guvernéra má vyšetrovať NAKA, Rapid life klame, reaguje NBS

20.04.2017, 09:08
Upozornenie na porušovanie práv spotrebiteľov vyvolalo roztržku. Košická poisťovňa tvrdí, že jej regulátor spôsobil vysokú škodu.

Národná banka Slovenska, ktorá má v kompetencii aj ochranu spotrebiteľov, upozornila v utorok na zvýšený počet sťažností voči poisťovni Rapid life. Týkajú sa nevyplatených plnení či odkupných hodnôt. Regulátor upozornil, že nemôže nariadiť poisťovni vyplatiť poistné plnenia ani odkupnú hodnotu, klientov však odkázal na súdy.

Samotná poisťovňa reagovala prvý raz až pre televíziu TA3. V stanovisku, ktoré poskytla aj HN, uvádza, že súčasný stav je „nespochybniteľne dôsledkom konania Národnej banky, ktorá svojou činnosťou spôsobila našej spoločnosti vysokú škodu. Skonštatovať to mali to okresný aj krajský súd.

 Ako už HN informovali, spor sa týka nesprávne stanovej výšky poistného a technických rezerv, ktorú si vypočítala poisťovňa sama v roku 1995 a odobrilo ju ministerstvo.

Až v roku 2007 spochybnila výpočet NBS. Výška škody v stanovisku uvedená nie je, poisťovňa si však ešte v roku 2008 si nechala ušlý zisk vyrátať v znaleckom posudku. Košická spoločnosť Audit – pol ho stanovila za roky 1995 až 2007 v prepočte na eurá na 32 miliónov eur.

Kto ingoruje rozsudky?

V súčasnosti sa zákazníci sťažujú, že im poisťovňa neplatí, koľko požadujú. Rapid life v reakcii vyjadruje ľútosť nad tým, v akej situácii sa ocitla časť jej klientov a tvrdí, že opakovane vyzvala guvernéra NBS na rokovanie. „Ten však do dnešného dňa v rozpore so zákonom ignoruje rozsudky súdov i naše výzvy. Namiesto urovnania sporu a    úhrady škody sa NBS rozhodla eskalovať situáciu a zverejnila negatívnu správu o našej spoločnosti, čím chce zrejme v rozpore s jej úlohami vyvolať paniku, destabilizovať trh a ešte viac poškodiť Rapid life,“ tvrdí.

Podľa súčasných kompetencií má NBS dve zdanlivo protichodné kompetencie. Má dohliadať na stabilitu jednotlivých inštitúcií i celého finančného sektora. Na druhej strane však musí chrániť práva spotrebiteľov.

Poisťovňa tiež dodáva, že oprávnenosť ich nároku potvrdzuje aj snaha guvernéra Makúcha a  šéfa právneho oddelenia Štefana Hrčku preniesť spôsobenú škodu na štátny rozpočet. „Zrejme aj z tohto dôvodu čelia predstavitelia NBS vyšetrovaniu Národnej kriminálnej agentúry,“ dodáva v stanovisku.

Národná banka Slovenska reaguje, že vyhlásenie spoločnosti Rapid Life je plné „účelových klamstiev a spresňuje, že košická poisťovňa žalovala Slovenskú republiku, ktorú majú zastupovať Národná banka a Ministerstvo financií a to práve za údajný nesprávny úradný postup pri dohľade nad poisťovňou Rapid v rokoch 1995 až 2003 zo strany vtedajších príslušných orgánov dohľadu a dozoru.

Pomýlila sa poisťovňa

 „Podstatou tohto údajného nesprávneho úradného postupu vraj malo byť to, že Ministerstvo financií  v roku 1995 udelilo poisťovni povolenie na vznik poisťovne a podnikanie aj napriek tomu, že poisťovňa vraj predložila jej chybné poistno-matematické výpočty a kalkulácie sadzieb poistného. NBS však dodáva, že za správnosť kalkulácie zodpovedá aktuár a nie Slovenská republika.   

V prípade samotného sporu NBS podala ešte v októbri 2016 dovolanie na Najvyšší súd proti rozsudku odvolacieho Krajského súdu a to ešte nie je ukončené.    

Spoločnosť Rapid Life vyvíja systematický nátlak na NBS, aby stiahla dovolanie podané na Najvyšší súd. Súčasťou nátlaku je aj veľký počet trestných a iných podaní, kde pracovníci NBS vystupujú v pozícii svedka, prípadne podávajú príslušné vysvetlenia, upozorňuje v stanovisku regulátor. Zároveň dodáva, že súčasťou nátlaku bola aj morálna diskreditácia guvernéra v denníku Plus 1 deň.  Text informoval o zahraničných pracovných cestách guvernéra, na ktorých si mal dopriať „kráľovský luxus.

Spoločnosť Rapid Life žiada od NBS vyplatenie vysokej čiastky peňazí prostredníctvom mimosúdneho vyrovnania, na ktoré nie je podľa nášho názoru žiadny relevantný dôvod. Podľa názoru NBS Slovenská republika nespôsobila žiadnu škodu poisťovni Rapid, zhŕňa regulátor a dodáva, že ani prípadné spory medzi poisťovňou a orgánom dohľadu nemajú vplyv na povinnosť poisťovne plniť jej záväzky z poistných zmlúv so spotrebiteľmi.

Kde je podstata sporu?

Situácia je vyústením dlhoročného sporu medzi regulátorom a finančnou inštitúciou, ktorá sa kedysi volala Prvá česko-slovenská poisťovňa. V roku 2007 Národná banka konštatovala chyby v stanovení poistného a technických rezerv.

Kalkulačné vzorce (...) nie sú v súlade s poistno-matematickými metódami na výpočet poistného a technických rezerv a kalkulačné vzorce niektorých produktov nezohľadňujú všetky záväzky voči poisteným, ktoré sa PČSP zaväzuje plniť v prípade nastania poistnej udalosti,“ uvádza sa z protokolu o dohľade.

Poistné však bolo stanovené už v roku 1995 a ministerstvo financií, ako zodpovedný orgán, vtedy výpočet odobrilo. Až NBS o viac ako 10 rokov neskôr zistila, že poistné bolo počítané z poistnej sumy na smrť, pričom správne malo byť pri konkrétnom produkte počítané z vyššej poistnej sumy na dožitie. Zdanlivá drobnosť má dôsledky doteraz a dotkla sa aj poistencov.

Dopady preniesli na klientov

Z pohľadu klienta nastal problém, keď sa finančníci žiadali doplatiť poistné od klientov, alebo im navrhli nové zmluvy podľa nových podmienok. Nie všetci však súhlasili so zmenami a žiadali vyplatiť pôvodne dohodnuté peniaze, čo sa stalo predmetom viacerých súdnych sporov.

Poisťovňa v nich argumentovala nesprávnymi výpočtami, s tým, že poistení platili nízke poistné, čo nezodpovedá žalovanému nároku. Viaceré zmluvy označila za uzatvorené neplatne, klienti nedostali peniaze, ktoré očakávali.

V reakcii na to Národná banka uviedla že poisťovňa „nie je oprávnená prerušiť prebiehajúcu likvidáciu poistných udalostí a prestať vyplácať poistné plnenia dohodnuté v poistných zmluvách len z dôvodu, že sama nadobudla pochybnosť o platnosti poistných zmlúv.“ Tiež upozorňuje, že poisťovňa začala spochybňovať platnosť zmlúv až keď mala platiť klientom, nie už keď inkasovala poistné.

Spory sa už týkajú aj zmlúv, kde klienti súhlasili so zmenami podmienok v prospech poisťovne. HN majú k dispozícii prípad klientky, ktorá po roku 2007 súhlasila s novými podmienkami. Poisťovňa jej ešte vlani oznámila, že odkupnú hodnotu jej vyplatí do 14 dní po zániku poistenia. V stanovenom termíne však nezaslala žiadne a nereagovala ani na predžalobnú výzvu.

Odpovedala až na dopyt Národnej banky, v ktorom uviedla, že podľa poistných podmienok klient stráca nárok na výplatu poistného plnenia v prípade predčasného zrušenia poistnej zmluvy.

Národná banka následne sťažovateľke odpísala, že jej situácia veľmi komplikovaná. „Ak máte záujem na vyriešení vášho podania, je potrebné čo najskôr sa obrátiť na súd,“ odporučila.

Stanovisko Národnej banky Slovenska v plnom znení

 Národná banka Slovenska (NBS) konštatuje, že vyhlásenie spoločnosti Rapid Life je plné účelových klamstiev. V záujme zabrániť šíreniu dezinformácií uverejňujeme nasledovné stanovisko:   

Spoločnosť Rapid life životná poisťovňa, a.s. žalovala Slovenskú republiku, ktorú podľa žaloby poisťovne Rapid má zastupovať Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií SR, a to za údajný nesprávny úradný postup pri dohľade nad poisťovňou Rapid v rokoch 1995 až 2003 zo strany vtedajších príslušných orgánov dohľadu a dozoru. Pritom podľa tvrdení poisťovne Rapid podstatou tohto údajného nesprávneho úradného postupu vraj malo byť to, že Ministerstvo financií SR v roku 1995 udelilo poisťovni Rapid povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve aj napriek tomu, že poisťovňa Rapid ako jednu z príloh k svojej žiadosti vraj predložila jej chybné poistno-matematické výpočty a kalkulácie sadzieb poistného. Za správnosť kalkulácie zodpovedá aktuár a nie Slovenská republika.   

V tejto veci Národná banka Slovenska podala dňa 26.10.2016 dovolanie na Najvyšší súd SR proti rozsudku odvolacieho Krajského súdu v Bratislave, pričom dovolacie konanie na Najvyššom súde SR ešte nie je právoplatne ukončené.   

Spoločnosť Rapid Life vyvíja systematický nátlak na NBS, aby stiahla dovolanie podané na Najvyšší súd SR. Súčasťou nátlaku je aj veľký počet trestných a iných podaní, kde pracovníci NBS vystupujú v pozícii svedka, prípadne podávajú príslušné vysvetlenia. Súčasťou nátlaku bola aj morálna diskreditácia guvernéra v denníku Plus 1 deň. Stiahnutím podaného dovolania by bolo znemožnené objektívne rozhodnutie právneho sporu Rapidu Life so Slovenskou republikou. NBS má nielen právo, ale aj povinnosť využiť všetky dostupné právne prostriedky.             

Spoločnosť Rapid Life žiada od NBS vyplatenie vysokej čiastky peňazí prostredníctvom mimosúdneho vyrovnania, na ktoré nie je podľa nášho názoru žiadny relevantný dôvod. Podľa názoru NBS Slovenská republika nespôsobila žiadnu škodu poisťovni Rapid.   

V súvislosti s verejným vyhlásením poisťovne NBS využije všetky dostupné právne prostriedky na svoju ochranu a na ochranu žalovanej Slovenskej republiky.   

Súčasne je dôležité podotknúť, že slovenské súdy vrátane Najvyššieho súdu SR niekoľkokrát v rozsudkoch uviedli, že akýkoľvek spor medzi poisťovňou a orgánom dohľadu nemá vplyv na povinnosť poisťovne plniť jej záväzky z poistných zmlúv so spotrebiteľmi.    Poisťovňa nie je oprávnená prerušiť prebiehajúcu likvidáciu poistných zmlúv a prestať vyplácať zmluvne dohodnuté poistné plnenia len z dôvodu, že sama nadobudla nejaké jej pochybnosti o platnosti poistných zmlúv.   

Stanovisko poisťovne Rapid Life v plnom znení

 Rapid life vyjadruje ľútosť nad tým, v akej situácii sa ocitla časť jej klientov a plne ich chápe.   

Súčasný stav je však nespochybniteľne dôsledkom konania Národnej banky Slovenska, ktorá svojou činnosťou spôsobila našej spoločnosti vysokú škodu. Skonštatovali to okresný aj krajský súd a ich právoplatné rozsudky sú jediné relevantné v danej veci.   

Rapid life sa snažil tejto situácii predísť už pred rokom a opakovane vyzval NBS a jej guvernéra Makúcha na rokovanie. Ten však do dnešného dňa v rozpore so zákonom ignoruje rozsudky súdov i naše výzvy.   

Naši klienti sú v neistote, pretože nám NBS dlží peniaze a    jej guvernér Makúch a    šéf právneho oddelenia Hrčka odmietajú uznať, že banka pochybila a    ignorujú právoplatné rozhodnutie súdu.

Namiesto urovnania sporu a    úhrady škody sa NBS rozhodla eskalovať situáciu a zverejnila negatívnu správu o našej spoločnosti, čím chce zrejme v rozpore s jej úlohami vyvolať paniku, destabilizovať trh a ešte viac poškodiť Rapid life.    Oprávnenosť nášho nároku potvrdzuje aj snaha guvernéra Makúcha a    šéfa právneho oddelenia Štefana Hrčku preniesť spôsobenú škodu na štátny rozpočet. Zrejme aj z    tohto dôvodu čelia predstavitelia NBS vyšetrovaniu Národnej kriminálnej agentúry.   

Ak teda guvernér odmieta uhradiť škodu našej spoločnosti tak ho vyzývame, aby zaplatil priamo aspoň našim klientom, ktorých vystavil do pozície rukojemníkov.    Súčasne dávame verejný prísľub, že financie, ktoré NBS klientom zaplatí jej neskôr započítame. Takýmto spôsobom môže NBS okamžite ochrániť záujmy dotknutých finančných spotrebiteľov.

 

 

 

 

01 - Modified: 2022-08-04 09:57:56 - Feat.: - Title: NBS hlási obrat na realitnom trhu. Predávajúci si na kupcov počkajú až pár mesiacov 02 - Modified: 2022-07-16 13:29:09 - Feat.: - Title: Hrozí Slovensku recesia? To riziko tu je, varuje hlavný ekonóm NBS 03 - Modified: 2022-06-30 16:30:00 - Feat.: - Title: Rastúce úroky posielajú záujem o hypotéky nadol. Po lete môže prísť skok 04 - Modified: 2022-06-26 22:00:00 - Feat.: - Title: NBS sa obáva zlyhávania úverov, bankám prikazuje zvýšiť rezervu 05 - Modified: 2022-06-23 09:56:00 - Feat.: - Title: Úvery domácnostiam pokračujú v silnom raste, dopyt podporuje inflácia, tvrdí Národná banka
menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
10. august 2022 16:04