StoryEditor

Najzaujímavejšie sú informácie o práci v krajinách únie

26.07.2006, 00:00

V druhej polovici minulého roku uskutočnilo Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica prieskum medzi občanmi a návštevníkmi informačného centra Europe Direct. Cieľom bolo zistiť ich názory, postrehy a požiadavky na informovanosť o záležitostiach EÚ a zlepšiť úroveň služieb, ktoré poskytuje táto inštitúcia. Vyplynulo z neho, že občania najviac informácií o únii získavajú z internetových stránok (30,5 percenta respondentov), ako aj z televízie a tlače (po 26,5 percenta respondentov). Školenia a kurzy na získanie požadovaných informácií využíva len 6,6 percenta opýtaných. Na otázku, o aké oblasti sa najviac zaujímajú, 16 percent uviedlo, že o budúcnosť Európskej únie. Ekonomika a zavádzanie eura je zaujímavé pre 14,5 percenta respondentov, nasleduje problematika podnikania v Európskej únii (13,8 percenta) a regionálny rozvoj (12,8 percenta), pričom sociálna politika je dôležitá len pre 7,7 percenta respondentov. Ďalšie rozširovanie únie, obrana a bezpečnosť, inštitúcie a orgány Európskej únie či Ústavná zmluva sú zaujímavé len pre päť percent z opýtaných. Respondenti mali tiež určiť, v ktorých oblastiach je informovanie o Európskej únii nedostatočné a čo by sa malo zlepšiť. Najčastejšie spomínali štrukturálne fondy, regionálnu politiku, podnikanie, štúdium a prácu v EÚ. Vyjadrili tiež názor, že informácií a zdrojov je dostatok, ale zo strany občanov nie je o ne dostatočný záujem. "Na základe tohto prieskumu a vlastných zistení pripravujeme presne cielené aktivity na určité skupiny záujemcov. Získané informácie budú slúžiť pre odborné direktoriáty Európskej komisie, hlavne však ako spätná väzba pre implementáciu Plánu D v praxi," konštatoval Pisár.
Občania chcú hlavne informácie o práci v krajinách EÚ.

Zamestnanie v zahraničí
Podľa analýzy poskytovaných informácií, najviac občanov vyhľadáva v banskobystrickom informačnom centre informácie o možnostiach zamestnania v zahraničí. Často nemajú základné vedomosti o podmienkach prístupu na pracovný trh, pracovných povoleniach, povoleniach na pobyt, vízach a o tom, aké doklady potrebujú. Zaujímajú sa o podmienky pri uzatváraní zmluvy, o pracovný čas, mzdu, dovolenku, o výšku odvodov, daní, zdravotné a sociálne poistenie a v neposlednom rade aj o životné náklady v danej krajine. "Vieme občanom poradiť pri hľadaní budúceho zamestnávateľa priamo cez Európske služby zamestnanosti, poskytneme im užitočné adresy a rady alebo ich odporúčame na databázy ponúk a kontaktov. Informačné centrum priamo prácu nesprostredkúva, ale vie občanom pomôcť aj pri písaní životopisu a motivačného listu v európskom formáte," uviedol Pisár.
Druhou najdiskutovanejšou témou v informačnom centre ED je štúdium v krajinách únie. Mladých ľudí zaujíma v prvom rade výška školného a poplatky za štúdium. Pýtajú sa tiež na vzdelávacie programy EÚ, štipendiá a možnosť študovať a pracovať zároveň. Otázky návštevníkov smerujú aj na uznávanie diplomov, na platnosť medzinárodných jazykových certifikátov a na očakávanie pri jazykovej skúške. Týkajú sa napríklad zmien akademických titulov či európskeho prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System). Študenti navštevujú informačné centrum aj kvôli množstvu materiálov, ktoré im pomáhajú pri písaní seminárnych a diplomových prác. "Občania sa aktívne zaujímajú aj o možnosti čerpania prostriedkov z eurofondov, pýtajú si a vyhľadávajú Európske smernice, nariadenia Európskej komisie, zaujímajú sa o zmluvy a legislatívu. Obracajú sa na nás aj občania Slovenskej republiky, ktorí pôsobia v zahraničí a majú problémy s uplatňovaním svojich práv na trhoch Európskej únie, alebo nevedia riešiť svoju životnú situáciu," priblížil činnosť centra riaditeľ.

Aktivity informačného centra ED Banská Bystrica
V prvom polroku svojej existencie sa informačné centrum zameralo najmä na vlastnú propagáciu, aby ľudia vedeli, kde môžu informácie získať. V zmysle plánu Demokracia, diskusia a dialóg, ktorý prijala Európska komisia na jeseň minulého roka, sa v tomto roku jeho aktivity sústreďujú už smerom k občanovi, záujemcom o informácie. Okrem pravidelných prednášok pre študentov stredných škôl a informačných dní pre občanov, sa v spolupráci s celoslovenskou reprezentáciou Európskej komisie a Zastúpením Európskeho parlamentu podieľali na príprave osláv Dňa Európy na banskobystrickom námestí. Informačné centrum spolupracovalo aj pri príprave podujatia Medzinárodného dňa detí pre banskobystrické deti súťažou o únii. Na základe podpísanej zmluvy o partnerskej spolupráci s mestom Banská Bystrica bude toto leto pre Banskobystričanov k dispozícii informačný panel s množstvom materiálov a užitočných informácií o únii a jej politikách v Kultúrnom a informačnom stredisku na banskobystrickom námestí. Druhý rok Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica vydáva informačného spravodajcu Európa v regiónoch, ktoré má už pravidelnú sieť svojich čitateľov. Toto periodikum sa okrem zaujímavých oblasti európskej politiky špecificky zameriava na niektoré témy súvisiace s problematikou regionálneho rozvoja v banskobystrickom regióne.

Asociácia centier Európskej únie
Zlepšiť spoluprácu slovenských centier Europe Direct a efektívne presadzovať ich záujmy nielen na regionálnej, ale aj celoslovenskej úrovni, viedlo prednedávnom k založeniu záujmového združenia Asociácie centier Európskej únie. Sídlom združenia dvanástich existujúcich a fungujúcich slovenských informačných centier celoeurópskej siete Europe Direct sa stala Banská Bystrica a jeho predsedom Peter Pisár, riaditeľ Regionálneho európskeho informačného centra, ktoré prevádzkuje informačné miesto Europe Direct v Banskej Bystrici. "Hlavnou úlohou združenia bude vytvárať priaznivé podmienky pre trvalú informovanosť občianskej verejnosti o Európskej únii, podporovať rozvoj občianskej spoločnosti, euroobčianstva, rozvoj podnikania, rovnosť príležitostí, a tiež rozvoj vzdelanosti a kultúry v regiónoch Slovenskej republiky," uviedol pre HN. Združenie vykonáva viaceré aktivity od organizovania diskusných fór na riešenie spoločenských problémov na národnej úrovni vzhľadom na členstvo Slovenska v únii, cez podujatia a aktivity na podporu regionálneho rozvoja v podmienkach územných samospráv, až po informačné aktivity -- stretnutia, školenia, semináre, konferencie, výstavy, obchodné misie, študijné cesty. Ďalšia činnosť sa bude týkať podpory podnikania, zamestnanosti, osvetovej, informačnej, vzdelávacej, vydavateľskej a publikačnej činnosti, podporujúcej rozvoj občianskej spoločnosti, súkromného podnikania a rovnosti príležitostí v jednotlivých regiónoch.
Banskobystrické regionálne európske informačné centrum, ktoré je považované za jedno z najúspešnejších a je súčasťou európskej siete informačných centier ED, začalo svoju činnosť vlani v lete. Obyvatelia regiónu už rok bezplatne a na vysokej profesionálnej úrovni získavajú informácie o EÚ, jej politikách a inštitúciách. Ročná činnosť je výnimočná množstvom kontaktov s občanmi, spoluprácou s regionálnymi rozvojovými inštitúciami, ako aj informovaním rôznych skupín obyvateľov o európskej problematike vhodnými formami. Podľa Pisára významovo najdôležitejšou je oblasť budovania partnerskej spolupráce. Ide nielen o inštitúcie verejného sektora -- miestne samosprávy a neziskové organizácie, ale aj vytváranie kontaktov s podnikateľskými inštitúciami pôsobiacich v banskobystrickom regióne.

menuLevel = 1, menuRoute = svet, menuAlias = svet, menuRouteLevel0 = svet, homepage = false
04. december 2022 23:56