StoryEditor

INFORMAČNÝ SERVIS VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 14. 09. 2005

19.09.2005, 09:55
Autor:
HNHN
Vlada SR na svojej 144. schodzi prerokovala a schvalila Navrh priebeznej spravy o plneni Akcneho planu predchadzania vsetkym formam diskriminacie, rasizmu, xenofobie, antisemitizmu a ostatnym prejavom intolerancie na obdobie rokov 2004 - 2005. Cielom spravy je informovat o plneni aktivit Akcneho planu za prvy polrok jeho realizacie. Akcny plan je zamerany na zvysenie tolerancie v spolocnosti a na predchadzane vsetkym formam diskriminacie prostrednictvom roznych aktivit prislusnych rezortov, mimovladnych organizacii a dalsich subjektov zaoberajucich sa touto problematikou.

NÁVRH PRIEBEŽNEJ SPRÁVY O PLNENÍ AKČNÉHO PLÁNU PREDCHÁDZANIA VŠETKÝM FORMÁM DISKRIMINÁCIE, RASIZMU, XENOFÓBIE, ANTISEMITIZMU A OSTANÝM PREJAVOM INTOLERANCIE NA OBDOBIE ROKOV 2004 - 2005

Vláda SR na svojej 144. schôdzi prerokovala a schválila Návrh priebežnej správy o plnení Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostaným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2004 - 2005.
Cieľom správy je informovať o plnení aktivít Akčného plánu za prvý polrok jeho realizácie. Akčný plán je zameraný na zvýšenie tolerancie v spoločnosti a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie prostredníctvom rôznych aktivít príslušných rezortov, mimovládnych organizácií a ďalších subjektov zaoberajúcich sa touto problematikou.
Správa taktiež zdôvodňuje potrebu pokračovať v aktivitách Akčného plánu aj v roku 2005 i v ďalších rokoch a to ešte vo väčšej intenzite. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že Akčný plán je jedinou aktivitou vlády SR zameranou na boj proti intolerancii a z tohto pohľadu je aj jedinou aktivitou, ktorou SR prezentuje na medzinárodnej úrovni riešenie otázok intolerancie a diskriminácie.
Akčný plán na obdobie rokov 2004 - 2005 je už tretím akčným plánom od roku 2000. Pomáha tak vytvárať v rámci jednotlivých rezortov systematickú a trvalú pozornosť problematike dodržiavania ľudských práv a predchádzania diskriminácii. Skúsenosti mimovládnych organizácií sú optimálnym zdrojom informácií, východiskom pre systematické vzdelávanie príslušníkov profesionálnych skupín, ale aj pre prijímanie lepších opatrení verejnej správy v príslušných oblastiach. Na základe dobrých skúseností chcú rezorty s mimovládnymi organizáciami i naďalej spolupracovať.
Odôvodnenosť realizácie aktivít smerujúcich k predchádzaniu intolerancie a diskriminácie potvrdzujú aj reprezentatívne výskumy Inštitútu pre verejné otázky (ďalej IVO) z roku 2003 a 2004. Názory verejnosti na postavenie a šance vybraných spoločenských skupín sú jasne viditeľné v nasledujúcej tabuľke:

"Ako hodnotíte postavenie a šance nasledujúcich skupín v našej spoločnosti?" (v %)
Horšie Rovnaké Lepšie Neviem
Ženy v porovnaní s mužmi 61 (64) 33 (29) 4 (5) 2 (3)
Rómovia v porovnaní s ostatnými obyvateľmi 52 (51) 28 (25) 17 (19) 3 (5)

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2003, november 2004.
Poznámka: V zátvorke je uvedený údaj zo septembra 2003.

Ako ukazuje tabuľka, Rómom priznáva horšie postavenie a znížené šance približne polovica populácie.
Podľa výskumov IVO, slovenská verejnosť tiež vníma EÚ v porovnaní so Slovenskom ako tolerantnejšiu voči rôznym skupinám obyvateľstva - voči ľuďom so zdravotným postihnutím, voči sexuálnym menšinám, starým ľuďom, ženám a imigrantom, ale aj ako sféru s väčšou svetonázorovou a náboženskou toleranciou.
Zohľadňujúc tieto skutočnosti, bol Akčný plán zameraný na viaceré oblasti spoločenského a kultúrneho života.
Aktivity boli smerované najmä k zvyšovaniu vedomostnej úrovne občanov SR v oblasti ľudských práv všeobecne, ako aj konkrétne k predchádzaniu negatívnym javom v spoločnosti, akými sú diskriminácia, rasizmus, xenofóbia, antisemitizmus a ďalšie podoby intolerancie. V súvislosti so vstupom SR do EÚ boli aktivity akčného plánu zamerané aj na novú oblasť - oblasť migrácie a zintenzívnenia systematického vzdelávania a informovanosti smerom k žiadateľom o azyl, ktorí z hľadiska rešpektovania ľudských práv a možností rozličných foriem diskriminácie patria k jednej z najviac ohrozených skupín v rámci množiny cudzincov žijúcich na území SR.

Aktivity v Akčnom pláne sú rozdelené do štyroch hlavných oblastí:

* systematické vzdelávania príslušníkov profesionálnych skupín, ktorí pri výkone svojho povolania majú vplyv na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
* zintenzívnenie systematického vzdelávania a mienkotvornej činnosti zamestnancov v štátnej a verejnej službe a žiakov stredných škôl vo vzťahu k migrantom ako aj poskytovanie právnej pomoci samotným migrantom,
* príprava a realizácia spoločenských a kultúrnych aktivít venovaných problematike dodržiavania ľudských práv a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
* činnosť Medzirezortnej skupiny na realizáciu Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2004 - 2005.

Materiál obsahuje podrobný prehľad aktivít realizovaných v rámci akčného plánu v období od jeho prijatia vládou SR do 31. decembra 2004.

menuLevel = 1, menuRoute = dennik, menuAlias = dennik, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
12. august 2022 14:00