StoryEditor

INFORMAČNÝ SERVIS VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 13. 07. 2005

01.08.2005, 11:24
Autor:
HNHN
Vlada SR na svojej 140. schodzi s pripomienkami schvalila Akcny plan trvalo udrzatelneho rozvoja v SR na roky 2005 - 2010. Material konkretizuje ciele v oblasti trvalo udrzatelneho rozvoja, ich vyhodnocovanie a sucinnost politik z hladiska vnutornych potrieb a medzinarodnych zavazkov.

AKČNÝ PLÁN TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA V SR NA ROKY 2005 - 2010

Vláda SR na svojej 140. schôdzi prerokovala a s pripomienkami schválila Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 - 2010.
Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja konkretizuje ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ich vyhodnocovanie a súčinnosť politík z hľadiska vnútorných potrieb a medzinárodných záväzkov
Ciele Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja 2005 - 2010 vypracoval Úrad vlády Slovenskej republiky v súčinnosti s príslušnými ministerstvami. Akčný plán vytyčuje 14 hlavných cieľov:
* Implementácia princípov a cieľov trvalo udržateľného rozvoja do dlhodobých ekonomických a spoločenských stratégií rozvoja SR.
* Implementácia princípov a cieľov trvalo udržateľného rozvoja do hospodárskej politiky SR.
* Vytvorenie databázy záväzných medzinárodných zmlúv a dokumentov týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja a zhodnotenie ich doterajšieho plnenia.
* Podpora využívania proenvironmentálnych moderných technológií a využitie existujúcich programov na ich implementáciu do ekonomiky SR.
* Podpora využívania všetkých dostupných finančných možností pre podporu trvalo udržateľného rozvoja v SR.
* Urbánna obnova a regenerácia územia.
* Podpora redukcie odpadu a opatrenia na redukciu energetickej náročnosti ekonomiky SR.
* Podpora rozvoja informačnej spoločnosti v SR.
* Príprava ľudských zdrojov na implementáciu trvalo udržateľného rozvoja do rozhodovania štátnych orgánov SR.
* Ochrana a racionálne využívanie prírody a krajiny.
* Implementovanie podpory trvalo udržateľného rozvoja do legislatívy SR.
* Implementovanie základných princípov trvalo udržateľného rozvoja do učebných osnov na všetkých stupňov škôl v SR a v systéme celoživotného vzdelávania.
* Vytvorenie a vyhodnocovanie databázy základných indikátorov trvalo udržateľného rozvoja a monitorovanie prechodu ekonomiky SR na trvalo udržateľný rozvoj.
* Trvalo udržateľná mobilita.


Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 - 2010 predpokladá plnenie cieľov Lisabonskej stratégie pre Slovensko a Národohospodárskej stratégie SR, ktoré budú mať pozitívny synergický efekt na plnenie cieľov akčného plánu.

Inštitucionálne trvalo udržateľný rozvoj v Slovenskej republike zabezpečujú:
* Rada vlády pre trvalo udržateľný rozvoj SR - je poradným a koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky pre uplatňovanie zásad trvalo udržateľného rozvoja. Členov rady schvaľuje vláda SR na návrh predsedu rady.
* Úrad vlády Slovenskej republiky
o Sekcia pre európske záležitosti zabezpečuje organizačno-technické činnosti Rady vlády pre trvalo udržateľný rozvoj SR.
o Odbor európskych záležitosti zabezpečuje organizačno-technické činnosti pracovnej skupiny pre trvalo udržateľný rozvoj Slovenskej republiky.
* Pracovná skupina pre trvalo udržateľný rozvoj Slovenskej republiky - skladá sa z rezortných expertov, zástupcov samosprávy a mimovládnych organizácií. Členov pracovnej skupiny schvaľuje podpredseda vlády na návrh rezortných ministrov a štatutárnych zástupcov

menuLevel = 1, menuRoute = dennik, menuAlias = dennik, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
30. marec 2023 00:45