StoryEditor

Možnosti a predpoklady konkurencieschopnosti

21.08.2003, 00:00

Slovenské poľnohospodárstvo sa vo svojom vývoji dostáva na dôležitú križovatku. Bude sa musieť rozhodnúť, aké miesto chce v budúcnosti zaujať v zjednocujúcej sa Európe. Zostáva necelý rok do momentu, v ktorom sa naši poľnohospodári ocitnú v spoločnosti vyspelých krajín. Tu síce poľnohospodárske subjekty hospodária na menších výmerách, ale v dokonalejšie organizovanom systéme pokrývajúcom celú vertikálu od prvovýroby cez pozberové spracovanie, skladovanie, odbyt a marketing.
V poľnohospodársky vyspelých krajinách možno pozorovať intenzívnu akceleráciu technického rozvoja. Technický rozvoj sa prejavuje nielen prostredníctvom využívania dokonalejších strojov, ale najmä zavádzaním a používaním progresívnych prvkov v procese riadenia výrobných procesov. Tento rozvoj súvisí so vstupom informačných technológií do sféry riadenia procesu výroby, pričom význam informačných technológií sa neustále posilňuje.
Za hlavné trendy, vyplývajúce z inovovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky krajín Európskej únie, ktoré ovplyvňujú súčasnú i budúcu situáciu v európskom poľnohospodárstve, možno jednoznačne označiť, že domáca potravinová bezpečnosť prestáva byť prvoradou prioritou rezortu pôdohospodárstva jednotlivých krajín. Do popredia sa dostávajú nové významné priority, medzi ktoré patrí:
˙ záruka kvality potravín,
˙ dosiahnutie maximálnej konkurencieschopnosti v cenách produktov,
˙ znižovanie výrobných nákladov,
˙ ochrana životného prostredia.
Dosahovanie týchto cieľov bude ovplyvňovať aj situáciu v slovenskom poľnohospodárstve. Je pochopiteľné, že na Slovensku si situácia vyžaduje prispôsobovať sa európskym trendom a pozorne sledovať technologický vývoj prebiehajúci vo vyspelých krajinách. Preto je potrebné zohľadňovať a využívať dostupné technické, technologické a ekonomické možnosti a racionálne preberať a adaptovať nové poznatky. Na dosiahnutí uvedených cieľov sa rozhodujúcou mierou bude podieľať technika, ktorej racionálna obnova v slovenskom poľnohospodárstve predstavuje veľmi aktuálny problém. Ako totiž uvádza Zelená správa rezortu pôdohospodárstva z roku 2002, veľmi pomalé tempo obnovy technickej základne a zastaraná veková štruktúra poľnohospodárskych strojov predstavujú jedno z hlavných rizík realizácie koncepcie v oblasti zefektívňovania poľnohospodárskej výroby a zvyšovania konkurencieschopnosti na otvorenom európskom trhu. Ďalšia inovácia techniky by mala byť vedená v poľnohospodárskych podnikoch takým smerom, aby sa posilnila schopnosť prvovýrobcu uviesť svoj produkt do kvalitného a obchodovateľného stavu a to v ľubovoľnom momente počas celého roka.
Tieto riziká si uvedomujú aj dodávatelia poľnohospodárskej techniky a za nevyhnutné považujú modifikovať zaužívané marketingové stratégie. Možno uviesť konkrétny príklad. Popredný slovenský dodávateľ techniky pre poľnohospodárstvo -- spoločnosť AGROSERVIS, spol. s r. o., so sídlom v Komárne, hromadný dovozca strojov značky John Deere a Kuhn a výhradný zástupca viacerých európskych firiem, orientuje svoju marketingovú stratégiu na pokrytie čo najširšieho segmentu strojov a technologických zariadení vo vertikále výroby agrokomodít. Ak pred dvoma či tromi rokmi v ponuke dominovali výkonné kolesové traktory, sejacie stroje, zberové rezačky či obilné kombajny, tak v súčasnosti je tento sortiment strojovej techniky rozšírený aj o zariadenia na zavlažovanie, dojenie, pozberové spracovanie zrnín a ich skladovanie. Toto rozšírenie sortimentu vyplýva zo snahy spoločnosti poskytovať slovenským pestovateľom účinné nástroje na zvýšenie trhovej hodnoty dopestovanej produkcie. Ak na jednej strane poľná technika dodávaná spoločnosťou AGROSERVIS prispieva k dopestovaniu určitého množstva úrody, tak technologické zariadenia, napr. na pozberové spracovanie a skladovanie, dávajú pestovateľovi možnosť lepšie zhodnocovať dopestovanú agroprodukciu.
V súvislosti so skladovaním zrna treba konštatovať, že skladovanie významne ovplyvňuje celkový efekt pestovania určitej plodiny. Riešenie spôsobu skladovania závisí predovšetkým od ekonomickej účelnosti, konkrétnych výrobných podmienok a požiadaviek na rozsah a priebeh skladovania. Súčasný stav zariadení na skladovanie zrnín na Slovensku nie je priaznivý. Na skladovanie zrna sa v súčasnosti v poľnohospodárskej prvovýrobe používajú najčastejšie hangárové sklady, alebo sa zrno skladuje prostredníctvom služieb vo verejných skladoch v betónových vežových silách. Prevažná časť týchto objektov je staršia ako 30 rokov, čo jednoznačne potvrdzuje vysoký stupeň fyzického opotrebovania a technickej zaostalosti. Preto niektoré podniky si vo vlastnej réžii zabezpečujú rekonštrukciu existujúcich objektov, čo je síce na jednej strane východisko z núdze, ale na druhej strane je to len provizórium, ktoré nemôže spĺňať náročné požiadavky na kvalitu skladovania. Vybudovanie nových skladovacích kapacít typu pozinkovaných vežových síl umožňuje komplexne riešiť problém príjmu, skladovania a vyskladňovania zrnín v súlade s platnými normami. Vzhľadom na to, že na vybudovanie sa vynakladajú nemalé finančné prostriedky je viac ako dôležité, aby sa stratégia zámeru odvíjala od kvalifikovaných výpočtov a rozhodnutí.
V súvislosti so vstupom do Európskej únie sa očakáva, že v rezorte poľnohospodárstva dôjde k zvýšeniu cien služieb v rozmedzí 5 -- 15 %. Ide o služby biologické, rastlinno-lekárske, sušiarenské, skladovacie, opravárenské a ďalšie iné. Preto tie podniky a subjekty, ktoré zachytili uvedený trend a začali napr. budovať a obnovovať svoje zariadenia na pozberové spracovanie, resp. skladovacie kapacity, sa tak dostávajú do výhody pred tými subjektmi, ktoré tieto trendy podcenili.
Mnohé zmeny, ktoré prináša hospodársky život sú odrazom značnej turbulencie v ekonomickej, ale aj spoločensko-politickej situácii v krajinách Európskej únie a vo svete vôbec. Tieto zmeny rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú ceny agrokomodít. Práve preto dôležitým predpokladom úspechu na trhu sú a budú dva faktory:
-- včas mať informácie o cenách obchodovateľných komodít,
-- vlastniť a mať k dispozícii v požadovanej kvalite hľadaný produkt.
V súčasnosti elektronické médiá, predovšetkým internet, poskytujú široký rozsah marketingových informácií využiteľných v manažmente výrobných systémov a v obchodovaní. Napriek značnému rozšíreniu počítačovej techniky, programové produkty a počítačové systémy umožňujúce rýchle a operatívne výpočty, vstupujú do nášho poľnohospodárstva neraz iba sporadicky. Preto počítačové programy zamerané napr. na výpočty takých ukazovateľov, ako je prah zisku, bod zvratu, bod ukončenia výroby či nákladovo-výnosová analýza výroby určitej agrokomodity v podmienkach premenlivých a neistých cien vstupov a výstupov na európskom trhu, mali by byť samozrejmosťou. Naši poľnohospodári si však musia uvedomiť, že stále platí ľudová múdrosť "Kto počtuje -- ten gazduje". Zvládnutie týchto predpokladov bude mať veľký význam z hľadiska výrobného procesu, ale aj na hospodárenie celého podniku. Naši agromanažéri si musia preto uvedomiť, že iba komplexné budovanie výrobných systémov a zvládnutie informačných technológií bude determinovať úspešnosť na európskom trhu.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/servisne-prilohy, menuAlias = servisne-prilohy, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
09. jún 2023 00:19