03.10.2018, 00:00

Pozemky sú už dôsledne evidované

Agrofirmy a roľníci sú aj naďalej povinní viesť evidenciu o nájomnom. Novinky v prenájme pôdy z dielne ministerstva pôdohospodárstva majú sprehľadniť zmluvy.

Pozemky sú už dôsledne evidované
Zdroj: Dreamstime

Povinnosť nájomcu viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom nie je žiadnou novinkou. Povinnosť platí od účinnosti samotného zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, teda od 1. januára 2004. „Ide väčšinou o agropodniky, poľnohospodárske družstvá, samostatne hospodáriacich roľníkov v pozícii nájomcov. Povinnosť sa netýka vlastníkov ako prenajímateľov,“ podčiarkuje Lenka Hrnčiarová z odboru legislatívy ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Pred nadobudnutím účinnosti najnovšej vyhlášky z dielne ministerstva upravovala podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov  vyhláška z roku 2008.

Obsahovala prílohy v podobe šiestich tabuliek, ktoré sa týkali evidencie pozemkov. V aplikačnej praxi  vyvolávali celý rad otázok a problémov. Nová, ktorá nadobudla účinnosť od 1. júla 2018, namiesto šiestich tabuliek evidencie pozemkov zaviedla len jednu.


„Obsahuje identifikačné údaje o nájomcoch, prenajímateľoch, o poľnohospodárskej pôde, ktorá je predmetom nájomných a podnájomných vzťahov, ostatných užívacích vzťahoch a údaje o začatí a skončení nájmu,“ priblížila Hrnčiarová. Pripomína tiež, že nová vyhláška upravuje aj podrobnosti ďalších evidencií a obvyklej výšky nájomného.


Hrozba sankcií
Zákon jasne hovorí o povinnosti nájomcu viesť evidencie. „Každý gazda predsa chce mať prehľad, takže si vedie evidenciu, keďže je to v jeho záujme. Ak by ju neviedol, išiel by sám proti sebe,“ vraví Hrnčiarová. Sankcie za porušenie povinnosti síce nehrozia, avšak nevylučuje možnosť, že v budúcnosti sa nejaká forma sankcie uzákoní.


Doterajší systém automatickej obnovy nájomnej zmluvy, ktorý spôsoboval v praxi problémy, bol nahradený novým mechanizmom. Nájomca po uplynutí času nájmu musí aktívne osloviť vlastníka s návrhom novej nájomnej zmluvy.

Prednostné právo nájmu
Hrnčiarová upozorňuje, že ustanovenie o prednostnom práve nájmu na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy treba vykladať v spojitosti s ďalším ustanovením zákona, ktorý reguluje nájom pôdy. Toto právo nájomcu sa neuplatní v prípadoch, ktoré definuje posledná novela: ak si nájomca neplní záväzky zo zmluvy riadne a včas alebo ak prenajímateľ podniká v poľnohospodárstve, ak nájomcom má byť blízka osoba prenajímateľa alebo ak ním má byť právnická osoba, ktorej je prenajímateľ členom alebo spoločníkom. Prednostné právo nájmu doterajší nájomca nemá, ani ak ide o pozemok, ktorý je podľa osobitného predpisu určený na iné ako na poľnohospodárske účely, a tiež, ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemku.


Nové je, že novela nastavila mechanizmus, keď nájomca realizuje svoje prednostné právo. Teda najskôr rok a najneskôr dva mesiace pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, doručí prenajímateľovi návrh novej nájomnej zmluvy preukázateľným spôsobom. Ak sa na prenajímateľa vzťahuje niektorý z dôvodov, pre ktoré jeho doterajší nájomca nemá prednostné právo nájmu alebo si prenajímateľ myslí, že navrhnutá výška nájomného nie je obvyklá za poľnohospodársku pôdu v danom katastrálnom území, mal by návrh nájomcu odmietnuť. „Musí tak urobiť do dvoch mesiacov odo dňa jeho doručenia. V opačnom prípade platí, že vznikne nájomný vzťah za podmienok uvedených v návrhu nájomnej zmluvy, ktorú nájomca zaslal prenajímateľovi,“ upozorňuje Hrnčiarová. Náležitosti, ktoré musí nájomná zmluva obsahovať, sú stanovené Občianskym zákonníkom.

Výška nájmu
Pri stanovení obvyklej výšky nájomného okresný úrad bude vychádzať z údajov, ktoré mu nájomca poskytne na formulári, ktorý tvorí prílohu novej vyhlášky. Obvyklá výška nájomného sa stanoví pre každé katastrálne územie a členenia poľnohospodárskej pôdy ako podiel súčtu dohodnutého nájomného a súčtu výmery v hektároch. Údaje sa prvýkrát zverejnia v roku 2019 za predchádzajúci rok 2018.


Ak nastane situácia, keď nebude možné stanoviť obvyklú výšku nájomného, určí sa ako dve percentá z hodnoty ornej pôdy pre dané katastrálne územie podľa zákona o miestnych daniach. V prípadoch, ak nastane situácia, keď nebude pre príslušné katastrálne územie uvedená hodnota pôdy, použije sa najvyššia hodnota zo všetkých susediacich katastrálnych území.


„Ak môžem povedať, v rámci diskusií, okrúhlych stolov, ktoré prebehli s odbornou poľnohospodárskou verejnosťou, došlo ku konsenzu s takto nastavenou legislatívou a návrh citovanej vyhlášky sa predkladal bez rozporov,“ dodáva Hrnčiarová. Ministerstvo podľa nej nastavilo systém na Slovenku, prostredníctvom ktorého bude zabezpečená prehľadnosť v užívacích vzťahoch v súvislosti s užívaním poľnohospodárskej pôdy.

1. Pod zákon o nájme patrí už širší okruh pozemkov.
Vzťahuje sa jednak na poľnohospodársku pôdu a na iné pozemky prenechané na poľnohospodárske účely (to znamená aj na ostatné plochy, pokiaľ boli prenechané na poľnohospodárske účely).


Vzťahuje sa už aj na pozemky, ktoré sú v katastri evidované ako zastavané plochy, avšak len na tie, ktoré slúžia na poľnohospodárske účely – tento údaj kataster neeviduje. Ide hlavne o bývalé či súčasné hospodárske dvory, poľné cesty, poľné hnojiská a aj iné plochy, ktoré boli v extraviláne, ak slúžia na poľnohospodárske účely.

Dôvod zmeny: Vlastníci sa často sporili s užívateľmi takých pozemkov, pod aký režim patria. Keďže sú v katastri evidované ako zastavaná plocha, tak si žiadali nájomné ako za stavebné pozemky. Zmena tieto spory vylúčila, keďže aj zastavané plochy, ak slúžia na poľnohospodárske účely, budú spadať pod režim zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

Pod

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.