04.12.2018, 23:35

Návrh na vklad má jasné pravidlá

Každá zmluva, ktorá sa týka prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, musí prejsť rukami vkladára, teda odborníka katastrálneho úradu. Ten posúdi, či je v nej všetko, čo si vyžadujú naše zákony. Na to, aby sa konanie vôbec začalo, je potrebný návrh na vklad. Veronika Balintová, právnička právneho portálu Xpravo.eu, upozorňuje na náležitosti, informácie a prílohy, ktoré nesmú v návrhu chýbať.

Návrh na vklad má jasné pravidlá
Zdroj: Dreamstime

A. Označíte navrhovateľa
Ak návrh podáva občan – fyzická osoba, musíte uviesť jeho meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, adresu na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti.

Pozor: Ak ide o cudzinca, rodné číslo sa nahradí iným identifikátorom. Napríklad aj číslom pasu, číslom sociálneho poistenia či vodičského preukazu. Súčasne, ak fyzická osoba nemá adresu v registri obyvateľov a ani neuvedie v návrhu adresu na doručovanie v tuzemsku, okresný úrad jej doručuje písomnosti špeciálne. A to tak, že to oznámi na svojej úradnej tabuli a webe. Listina je v takom prípade doručená po 15 dňoch od zverejnenia. Ak ide o právnickú osobu, návrh musí obsahovať jej názov – obchodné meno, identifikačné číslo (IČO), sídlo a adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla.

B. Uvediete okresný úrad príslušný na konanie
Označíte presný názov okresného úradu, v územnom obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. Ten je totiž príslušný konať. V prípade, že je nehnuteľnosť vo viacerých obvodoch katastrálnych úradov, návrh môžete adresovať ktorémukoľvek z nich.

Pozor: Ak by ste totiž doručili návrh na iný úrad, počítajte s tým, že konanie by sa oddialilo.

C. Predmet návrhu
Ide zjednodušene o označenie toho, čoho sa navrhovateľ domáha; môže ísť napríklad o zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom, záznamom alebo poznámkou, ale napríklad aj o opravu chýb v katastrálnom operáte.

Pozor: Do októbra, odkedy novela katastrálneho zákona vstúpila do praxe, sa to nemuselo v návrhu uvádzať. Okresné úrady však nedokázali posúdiť, čoho sa vlastne navrhovateľ domáha. Musíte teda presne uviesť, čoho sa návrh týka, napríklad: „povolenie vkladu vlastníckeho práva“ alebo „povolenie vkladu vecného bremena“.

D. Označíte právny úkon
Povinne to musí byť len v návrhu na vklad.

Pozor: V návrhu sa musia označiť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a ktoré podliehajú vkladu. V praxi pôjde napríklad o kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, zmluvu o zriadení vecného bremena, alebo aj o zmluvu o prevode vlastníctva a o zriadení vecného bremena. Za každý úkon sa totiž platí osobitný správny poplatok.

E. Označíte nehnuteľnosti
Každá nehnuteľnosť musí byť označená tými údajmi, ktoré si vyžaduje katastrálny zákon. Osobitné údaje sa vyžadujú v prípade, že ide o byt, pozemok alebo rodinný dom.


Pozor: Katastrálny zákon určuje, ako sa má označiť nehnuteľnosť, ktorej sa návrh týka, takto:
– pri každej nehnuteľnosti uvediete katastrálne územie,
– pri pozemkoch ich parcelné čísla evidované v katastri, označíte, či ide o pozemok evidovaný ako parcela registra C alebo parcela registra E, a podľa údajov v katastri označíte druh pozemku a jeho výmeru,
– pri stavbách treba uviesť súpisné čísla stavby a parcelné čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená,
– pri bytoch alebo nebytových priestoroch čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, tiež súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozem

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.