20.02.2019, 00:00

Nájom pôdy si poistite správnou zmluvou

Každá nájomná zmluva je jedinečná. Aké náležitosti v nej nesmú chýbať, definuje zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.

Nájom pôdy si poistite správnou zmluvou
Zdroj: Dreamstime

Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely
uzatvorená podľa zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Prenajímateľ: ........................., trvale bytom:.........................., nar.: ............, bankové spojenie: ..................., číslo účtu: .....................(ďalej len Prenajímateľ)
a
Nájomca: ..............................., trvale bytom: ........................., nar.: ..........., bankové spojenie: .................., číslo účtu: ...................... (ďalej len Nájomca)

za nasledujúcich zmluvných podmienok:

I.
Predmet nájmu

1. Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy je poľnohospodárska pôda špecifikovaná čo do výmery, druhu a veľkosti spoluvlastníckeho podielu v bode 2 tohto článku (ďalej ako predmet nájmu).

2. Zoznam predmetu nájmu: List vlastníctva ........, Katastrálne územie ..........., Obec ........., Okres ..........., Číslo parcely ........., Register .........., Výmera .........., Spoluvlastnícky podiel ............., Výmera podielu v m2 .........., Druh pozemku ......................

3. Celková výmera predmetu nájmu ...................m2.


II.
Účel nájmu

1. Účelom nájmu je dočasné prenechanie predmetu nájmu do užívania nájomcovi, a to na poľnohospodárske účely.

III.
Čas trvania nájmu

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na určitý čas, a to na ............ rokov, so začiatkom nájmu od ..................
2. Zmluvné strany sa dohodli na prolongácii trvania tejto zmluvy vždy o obdobie ................ rokov, ak jedna zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane, a to písomne najneskôr dva mesiace pred skončením nájmu, že nemieni ďalej predmet nájmu prenajímať alebo užívať.
3. Ak si nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy, má po skončení nájmu pri dodržaní ostatných ustanovení osobitného predpisu prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemky za nájomné v obvyklej výške.

IV.
Nájomné a spôsob platenia
1. Zmluvné strany určili výšku ročného nájomného za predmet nájmu dohodou, a to vo výške ............. eur (slovom .................... eur).
2. Nájomca znáša obvyklé náklady pri bežnom užívaní prenajatého pozemku spojené s jeho udržiavaním v stave spôsobilom na dosiahnutie účelu nájmu.
3. Nájomné uhrádza nájomca ročne a je splatné k ............. príslušného kalendárneho roka za tento kalendárny rok bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa. Nájomné je uhradené, ak je pripísané na bankový účet prenajímateľa najneskôr k dátumu uvedenému v prvej vete tohto bodu.
4. Nájomné za kalendárn

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.