20.02.2019, 00:00

Nájom pôdy si poistite správnou zmluvou

Každá nájomná zmluva je jedinečná. Aké náležitosti v nej nesmú chýbať, definuje zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.

Nájom pôdy si poistite správnou zmluvou
Zdroj: Dreamstime

Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely
uzatvorená podľa zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Prenajímateľ: ........................., trvale bytom:.........................., nar.: ............, bankové spojenie: ..................., číslo účtu: .....................(ďalej len Prenajímateľ)
a
Nájomca: ..............................., trvale bytom: ........................., nar.: ..........., bankové spojenie: .................., číslo účtu: ...................... (ďalej len Nájomca)

za nasledujúcich zmluvných podmienok:

I.
Predmet nájmu

1. Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy je poľnohospodárska pôda špecifikovaná čo do výmery, druhu a veľkosti spoluvlastníckeho podielu v bode 2 tohto článku (ďalej ako predmet nájmu).

2. Zoznam predmetu nájmu: List vlastníctva ........, Katastrálne územie ..........., Obec ........., Okres ..........., Číslo parcely ........., Register .........., Výmera .........., Spoluvlastnícky podiel ............., Výmera podielu v m2 .........., Druh pozemku ......................

3. Celková výmera predmetu nájmu ...................m2.


II.
Účel nájmu

1. Účelom nájmu je dočasné prenechanie predmetu nájmu do užívania nájomcovi, a to na poľnohospodárske účely.

III.
Čas trvania nájmu

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na určitý čas, a to na ............ rokov, so začiatkom nájmu od ..................
2. Zmluvné strany sa dohodli na prolongácii trvania tejto zmluvy vždy o obdobie ................ rokov, ak jedna zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane, a to písomne najneskôr dva mesiace pred skončením nájmu, že nemieni ďalej predmet nájmu prenajímať alebo užívať.
3. Ak si nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy, má po skončení nájmu pri dodržaní ostatných ustanovení osobitného predpisu prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemky za nájomné v obvyklej výške.

IV.
Nájomné a spôsob platenia
1. Zmluvné strany určili výšku ročného nájomného za predmet nájmu dohodou, a to vo výške ............. eur (slovom .................... eur).
2. Nájomca znáša obvyklé náklady pri bežnom užívaní prenajatého pozemku spojené s jeho udržiavaním v stave spôsobilom na dosiahnutie účelu nájmu.
3. Nájomné uhrádza nájomca ročne a je splatné k ............. príslušného kalendárneho roka za tento kalendárny rok bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa. Nájomné je uhradené, ak je pripísané na bankový účet prenajímateľa najneskôr k dátumu uvedenému v prvej vete tohto bodu.
4. Nájomné za kalendárny rok 20... (alikvotnú časť) prevzal prenajímateľ pri podpise tejto zmluvy, čo potvrdzuje svojím podpisom na tejto zmluve.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že okrem výpovedných dôvodov stanovených ustanoveniami Občianskeho zákonníka má prenajímateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
a) nájomca podstatným spôsobom zmenil druh pozemku bez súhlasu prenajímateľa,
b) nájomca, hoci upomenutý, nezaplatil splatné nájomné ani do splatnosti ďalšieho nájomného,
c) nájomca nenakladá s pozemkom so starostlivosťou riadneho hospodára,
d) nájomca užíva pozemok v rozpore s osobitnými predpismi.

V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu na poľnohospodárske účely.
2. Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté pozemky na poľnohospodárske účely, na pestovanie poľnohospodárskych produktov a túto svoju činnosť vykonávať so starostlivosťou riadneho hospodára primerane druhu pozemku

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.