Slovenské firmy podceňujú transferové oceňovanie a to im môže prísť draho

Otázkou transferového oceňovania sa firmy často zaoberajú až vtedy, keď si audítor alebo daňový kontrolór pýta transferovú dokumentáciu. Takýto postup má však negatívne dopady, ktorým sa dá ľahko predísť.

Slovenské firmy podceňujú transferové oceňovanie a to im môže prísť draho
Zdroj: AdobeStock

Transferové oceňovanie musia riešiť tisícky spoločností na Slovensku

Transferové oceňovanie riešia všetky spoločnosti, ktoré majú transakcie so závislými osobami. Závislé osoby sú väčšinou spoločnosti, ktoré sú prepojené buď ekonomicky, prostredníctvom obchodných podielov alebo personálne – firmy majú v manažmente rovnaké osoby. Pri nadnárodných spoločnostiach, ak má jedna krajina výhodnejšie daňové zaťaženie ako iné, v ktorých skupina spoločností podniká, niekedy vzniká snaha optimalizovať a premiestňovať zisky tam, kde je daň nižšia. Nejde pritom iba o nadnárodné firmy, ale aj o prepojené spoločnosti v rámci Slovenska. Transferové oceňovanie je teda otázkou aj medzi spriaznenými spoločnosťami v jednej krajine. Aj tu si treba dať pozor na to, či sú ceny nastavené v závislosti od aktuálneho trhu alebo sa od trhových cien a podmienok odlišujú.

Transferové oceňovanie nie je exaktná veda

Téma transferového oceňovania je aktuálna už niekoľko rokov. Dôvodom je iniciatíva Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá sa zaoberá metódami a spôsobmi, ako nadnárodné spoločnosti presúvajú zisky do krajín, kde je nižšie daňové zaťaženie. V rámci tejto iniciatívy sa OECD zamerala aj na transferové oceňovanie a vypracovala country by country reporting, ktorý je súčasťou pravidiel transferového oceňovania. Týka sa väčších nadnárodných spoločností. Tie musia v niektorých krajinách oznámiť určité informácie o svojich transakciách so spoločnosťami v skupine. Poskytnuté údaje si potom vzájomne daňové úrady v jednotlivých štátoch vymieňajú. Daňový úrad podľa toho môže odhadnúť, v ktorej krajine sa transferové ceny nestanovujú správne alebo či sa zisky presúvajú do zahraničia. Transferové oceňovanie nie je exaktná veda. Vždy je priestor na diskusiu a obhajobu primeranej ceny či trhovej podmienky, ktorú by mali spoločnosti dodržiavať. V rámci daňových kontrol sa často komunikuje s daňovým úradom a diskutuje o tom, kde sú hranice. Predmetom diskusie sú aj analýzy porovnateľnosti. Daňový úrad si urobí analýzu porovnateľnosti a aj poradenská spoločnosť má tú svoju. Porovnávajú sa a hľadá sa kompromis.

Ako je to na Slovensku

 Daňová správa na Slovensku si vytvorila už pred mnohými rokmi tím, ktorý sa špecializuje na transferové oceňovanie a na Úrade pre vybrané hospodárske subjekty je špecializovaná skupina, ktorá následne vykonáva kontroly zamerané na transferové oceňovanie. Sú to odborníci, ktorí sú v tejto oblasti naozaj doma. Ak spoločnosti nemajú za sebou tím odborníkov, tak tým, že transferové oceňovanie je komplikovaná téma, môže daňový úrad pri bežnej kontrole vymáhať astronomické sumy na dodatočnej dani alebo pokutách. Do roku 2019 narastal počet daňových kontrol. Na začiatku pandémie na chvíľu ustali, no v súčasnosti daňoví úradníci naplno rozbehli kolotoč daňových kontrol odznova. KPMG očakáva, že počet daňových kontrol v tejto oblasti bude naďalej rásť.

Transferové oceňovanie počas pandémie COVID-19

 Počas pandémie viaceré spoločnosti zažili výpadok tržieb, ale nie všetky. Napríklad pri internetových obchodoch pôsobila pandémia opačne. Výnosy a tržby sa pri týchto firmách výrazne zvýšili. Pri transferovom oceňovaní a analýzach je teda potrebné myslieť na výnimočnú situáciu a urobiť úpravy. Odborníci sa musia pozrieť na to, ktoré firmy sú pre danú spoločnosť naozaj ekonomicky porovnateľné. To, čo platilo pred rokom, už nemusí platiť dnes. Analýza porovnateľnosti je preto zložitejšia, no zároveň nevyhnutná na zhodnotenie, či je cenotvorba spoločnosti v rámci vzťahov so závislými osobami v súlade s princípom nezávislého vzťahu, t. j. na úrovni trhových cien alebo nie. Manažmenty slovenských firiem čelia mnohým výzvam, ktoré súvisia s finančným riadením. Daňové témy sú zvyčajne v úzadí toho celého. Otázkou transferového oceňovania sa firmy často zaoberajú až vtedy, keď si audítor pýta transferovú dokumentáciu. V tomto bode začína firma premýšľať nad tým, ako a kedy vypracovať potrebnú dokumentáciu.

Kedy sa stretnete s kontrolou transferovej dokumentácie?

Niektorí audítori vyžadujú transferovú dokumentáciu pre štatutárny audit a firmy sa s ňou stretnú aj pri daňovej kontrole. Daňový úrad si ju však môže vypýtať aj bez toho, aby prišiel na daňovú kontrolu. Ak obchodné spoločnosti nemajú dostatok časovej kapacity alebo odborné zázemie na spracovanie transferovej dokumentácie výlučne pomocou interných zdrojov, je vhodné osloviť odborníkov, napríklad z KPMG na Slovensku. Pomáha firmám a vypracuje pre nich celú dokumentáciu tak, aby spĺňala náležitosti slovenskej legislatívy. V KPMG sa občas stáva, že klient osloví odborníkov až v momente, keď si daňový úrad vypýtal transferovú dokumentáciu. Na jej prípravu potom zostane zo zákona 15 dní, čo je vzhľadom na povahu dokumentu veľmi krátky čas. Navyše, v rámci týchto dní si ju klient musí prečítať a podať na daňový úrad. Ak daňovník dokumentáciu nepredloží, môže dostať pokutu a zároveň riskuje aj dodatočnú daň z titulu úpravy transferových cien daňovým úradom. Tieto úpravy cien by daňový úrad možno nevykonal, ak by existovala dokumentácia, ktorá by uplatnené ceny dostatočne obhájila.

Pokuty sa môžu vyšplhať vysoko

Pri problematike transferového oceňovania existujú dve pokuty, ktoré môže firma dostať. Prvá je za nepredloženie dokumentácie – 3 000 eur, tá je však nízka a pre väčšinu firiem zanedbateľná. Väčší problém nastáva, keď už príde ku kontrole. Pokuta sa následne vypočítava ako percento p. a. Za každý rok sa uplatňuje 10 % p. a. od momentu, kedy bola daň splatná. Maximálna pokuta je 100 % dodatočnej dane. Daňovú kontrolu v prípade transferového oceňovania môže daňový úrad uskutočniť maximálne do 11 rokov od konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Daňový úrad väčšinou kontroluje veľkých alebo stredne veľkých hráčov na trhu. Pozorujeme však už trend kontrolovať aj menšie subjekty. Štátny rozpočet v dôsledku transferového oceňovania prichádza o príjmy, a preto transferové oceňovanie začala Finančná správa viac kontrolovať. Za posledné dva roky daňoví kontrolóri vybrali až 180 miliónov eur na dodatočnej dani.

PRÍKLADY z PRAXE

STAVEBNÝ SEKTOR:

Ak som vlastníkom stavebnej firmy, treba si zvážiť, aké mám transakcie so spriaznenými osobami. Veľmi často sú to manažérske služby či poplatky za licencie a práva alebo úrokové náklady, ktoré prechádzajú do zahraničia alebo v rámci Slovenska. V rámci transakcií je potrebné zamerať sa na ich konkrétne typy, nastavuje sa totiž podľa nich trhová cena. V prvom rade je potrebné pozrieť sa na nastavenie cenotvorby v skupine a potom na to, ako nastavujú cenu nezávislé osoby, a to prostredníctvom analýzy porovnateľnosti. Táto analýza je však pri niektorých transferových dokumentáciách povinnou súčasťou a pri iných je len odporúčaná.

AUTOMOBILOVÝ SEKTOR:

 Nie je výnimočné, že sa na Slovensku nájde spoločnosť zahraničnej firmy, ktorá sa zameriava napríklad na výrobu komponentov do automobilov a zahraničná – materská – spoločnosť jej dá pokyn nakúpiť vstupný materiál od konkrétneho dodávateľa. Niektoré materiály môže dodať priamo materská alebo sesterská firma. Výmenou za výrobky dostane firma na Slovensku poradenské služby alebo poskytne licenciu na výrobný know-how. Stále ide však o transakcie služieb, materiálu i licencií, ktoré je potrebné posúdiť a zdokumentovať samostatne. Klienti často prídu za expertmi v KPMG s tým, že stanovili ceny odhadom alebo že im chýbajú podklady k evidencii o trhovej cene. Daňový úrad sa zaujíma o spoločnosti, ktoré vykazujú stratu alebo dosahujú veľmi nízku prevádzkovú ziskovosť.

   

Aké spoločnosti sú v hľadáčikoch úradov?

  • Nie plne autonómne firmy, ktoré majú na našom území výrobné dcérske spoločnosti, a zároveň sú niekoľko rokov v strate, prípadne ich zisk výrazne kolíše.

  • Spoločnosti, ktoré prijali služby od sesterskej alebo inej závislej spoločnosti, avšak nevedia preukázať, čo im bolo presne poskytnuté, na aký účel, aký z toho dosiahli úžitok a pod.
     

Ako dokázať, za čo sme zaplatili?

Pokiaľ nezávislé spoločnosti poskytujú poradenské služby, zvyčajne existuje zmluva, kde je presne všetko špecifikované. Zhotovia sa taktiež zápisy z oficiálnych stretnutí, záznamy zo vzájomnej komunikácie (napr. e-maily) a taktiež je samotný výstup zo služby zdokumentovaný. Avšak, medzi závislými spoločnosťami nie sú vždy vzťahy nastavené tak, že sa uchováva detailná evidencia, ani samotné vzájomné transakcie nepodliehajú takej internej kontrole ako v prípade obchodov s partnermi mimo skupiny. Je to do určitej miery aj logické, keďže neexistuje riziko odlivu finančných zdrojov mimo skupiny. Na konsolidovanej úrovni sa bežne vzájomné transakcie neberú do úvahy. Nevýhodou však je, že firma môže mať potom niekoľko tisíc až miliónov eur v nákladoch fakturovaných inými spoločnosťami v skupine, no nevie dodanie služby preukázať dostatočnou evidenciou. Zároveň, po rokoch, v čase daňovej kontroly, už nemusia niektorí ľudia vo firme pracovať, čo ešte sťažuje hľadanie dôkazov a evidencie. Z tohto dôvodu je transferová dokumentácia cennou pomôckou k preukázaniu daňového výdavku, najmä ak je pravidelne aktualizovaná čo najskôr po ukončení predmetného zdaňovacieho obdobia.

Najčastejšie chyby, ktoré firmy robia:

  • Ceny sa stanovujú odhadom bez hlbšej analýzy.
  • Chýba evidencia/dôkaz, že cena je trhová.
  • Transferová dokumentácia, ktorá bola vypracovaná v zahraničí, sa ďalej neupraví a nie je tak v súlade so slovenskou legislatívou a s aplikačnou praxou.
  • Zamestnanec, ktorý nepozná detailne problematiku transferového oceňovania, nechtiac uvedie v dokumentácii informácie, ktoré môžu byť nesprávne interpretované daňovým úradom v neprospech daňovníka.

O Dokumentácii

To, čo musí obsahovať dokumentácia, je dané usmernením Ministerstva financií SR, ktoré uvádza aj jednoznačný zoznam obsahu. Historicky a aj v súčasnosti existujú rôzne typy dokumentácií podľa rozsahu (napr. úplná, základná, skrátená, atď.). Daňovník v prvom rade potrebuje zistiť, ktorý typ je povinný viesť v predmetnom zdaňovacom období, najmä s ohľadom na jeho veľkosť, výšku či typ jeho transakcií so závislými osobami.

 Praktická rada: Pokiaľ si dokumentáciu robí spoločnosť sama, in-house, je potrebné, aby personál mal znalosti v predmetnom odbore. Nejde o agendu, ktorú vie pokryť bežné účtovné oddelenie spoločnosti. V dokumentácii transferového oceňovania sú aj typologicky úplne iné informácie, ako má účtovné oddelenie k dispozícii. Dokumentácia k transferovému oceňovaniu predstavuje skôr analýzu a ak sa pripraví in-house, bez dostatočných odborných znalostí, je pravdepodobné, že nebude obsahovať všetky potrebné informácie, prípadne bude obsahovať informácie, ktoré môžu byť nesprávne interpretované daňovým úradom v neprospech daňovníka. Ak príde daňová kontrola, takáto dokumentácia firme nemusí pomôcť a KPMG sa stretlo, bohužiaľ, aj s prípadmi, že skôr uškodila. 

Ako vie KPMG pomôcť firmám, ktoré riešia problematiku transferového oceňovania?

V KPMG pracuje tím expertov, ktorí komunikujú naprieč krajinami na dennej báze. Vymieňajú si skúsenosti a rady. Takmer vždy spolu kooperujú aspoň dve krajiny. Keďže transakcie presahujú hranice štátov, je vždy dobré mať poradcu so zahraničnými skúsenosťami. Na slovenskej strane disponuje tím KPMG bohatými skúsenosťami s prípravou transferových dokumentácií

pre všetky veľkosti spoločností. KPMG na základe 30 rokov praxe na Slovensku a viac ako 100 rokov vo svete vie, čo úradníkom udrie do očí a na čom vedia firmy nachytať. Klientom preto ponúka možnosť rýchlej kontroly prostredníctvom tzv. online previerky transferového oceňovania. Vďaka nej si môžete skontrolovať, či máte transakcie, ktoré je potrebné posudzovať z hľadiska transferového oceňovania a či máte všetko nastavené správne.  Je to rýchla pomoc, ktorá klienta finančne nezaťaží, ale môže mu výrazne v budúcnosti ušetriť náklady.

Najlepšie je začať prevenciou V rámci prevencie sa tím odborníkov v KPMG pozerá na materiál, ktorý má spoločnosť k dispozícii. Preverí dokumentáciu vzhľadom na možné riziká a poskytuje poradenstvo pri transakciách i nastaveniach trhových cien a podmienok. To, aby dokumentácia obhajovala cenu a obsahovala všetko, čo má, je najdôležitejšie. Tím expertov KPMG má bohaté skúsenosti s daňovými kontrolami a vie, čo daňový úrad najviac zaujme. Dokumentáciu pre transferové oceňovanie dokážu napísať tak, aby klienta obhájila a neobsahovala „nášľapné míny“. Kontroly sú náročné a väčšinou ťahá daňovník za kratší koniec. Ak k nej však dôjde, KPMG na Slovensku už vzhľadom na prax vie, akým spôsobom pripraviť argumentáciu a obhájiť situáciu klienta. Najlepšie skúsenosti majú klienti, keď zapoja do procesu daňovej kontroly KPMG od úplného začiatku, aby konzultanti vedeli, ako prebieha komunikácia, aké majú práva a povinnosti a taktiež odporúčaný postup a konkrétne kroky. S pomocou KPMG môže klient dosiahnuť úspech, resp. minimalizovať negatívne dôsledky. Správnou obhajobou takto KPMG zachránilo klientom už milióny eur na dodatočnej dani.

O KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobí v 146 krajinách a jej členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 227 000 ľudí. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná entita a takým spôsobom aj vystupuje. KPMG International Limited je súkromná anglická spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 12 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.