Pri výbere akcií uprednostňujeme najlepšie spoločnosti vo svojej triede

Napriek pandémii investičné produkty, ktoré sledujú ESG faktory, výrazne prekonali svoje referenčné hodnoty. EÚ a MMF medzitým požadujú postpandemické „ekologické oživenie“.

Jakub Křivan, Head of C-QUADRAT Investment Group
Zdroj: C-QUADRAT INVESTMENT GROUP

Krízy ako tá v súčasnosti sa na kapitálovom trhu opakujú. Dobré riadenie rizík sa začína pred nákupom cenných papierov, tvrdí Jakub Křivan, Head of CEE C-QUADRAT Investment Group.

O rok oslávi spoločnosť C-QUADRAT Investment Group pekné okrúhle jubileum, 30 rokov fungovania, povedzte viac, čomu sa venuje.

Firma bola založená v roku 1991 vo Viedni a v súčasnosti pôsobí v 20 rôznych krajinách. C-QUADRAT Investment
Group je skupina správcov aktív so silným zameraním na kvantitatívne stratégie a správu aktív založenú na ESG. Finančné produkty a služby sú distribuované inštitucionálnym klientom a prostredníctvom veľkoobchodných finančných kanálov na rôznych trhoch. Investičné fondy, investičné produkty a stratégie spravované našou skupinou patria už viac ako 25 rokov k najlepším vo svojich triedach aktív a získali množstvo ocenení. Patríme k priekopníkom v oblasti trvalo udržateľných investícií, v roku 2019 sme dostali prestížne ocenenie ESG Group of the year v Európe od časopisu Investor Magazine. Ďalšími oblasťami podnikania s overenými odbornými znalosťami sú mezanínový kapitál a alternatívne investície. C-QUADRAT Investment Group tiež dosahuje dobré výsledky v odvetví dôchodkových fondov.

Skúsenosti s finančnými produktmi aj investovaním najmä v rámci dôchodkového sporenia má už zrejme väčšina ľudí, ale mohli by ste vysvetliť, čo sa skrýva za pojmom ESG?

ESG prístup sa týka triedy investovania, ktorá je známa aj ako „udržateľné investovanie“. Toto je zastrešujúci pojem pre investície, ktoré sa usilujú o pozitívny výnos a dlhodobý vplyv na spoločnosť, životné prostredie a výkonnosť podniku. Mnoho investorov sa už nezaujíma len o finančný výsledok pri investovaní, ale taktiež o vplyv ich investícií a úlohu, ktorú môžu mať ich aktíva pri presadzovaní globálnych otázok, ako sú napríklad opatrenia v oblasti zmeny klímy. Environmentálne riziká spôsobené obchodnými aktivitami majú skutočný alebo potenciálny negatívny vplyv na ovzdušie, pôdu, vodu, ekosystémy a ľudské zdravie. Environmentálne činnosti spoločnosti považované za faktory ESG zahŕňajú riadenie zdrojov a predchádzanie znečisťovaniu, znižovanie emisií a vplyv na klímu a vykonávanie environmentálnych správ alebo zverejňovanie. Environmentálne pozitívne výsledky zahŕňajú predchádzanie alebo minimalizovanie
environmentálnych záväzkov, znižovanie nákladov a zvyšovanie ziskovosti prostredníctvom energetickej a inej efektívnosti a znižovanie regulačných, súdnych a reputačných rizík.

Sociálne riziká sa týkajú dosahu, ktorý môžu mať firmy na spoločnosť. Zaoberajú sa sociálnymi aktivitami firmy, ako je podpora zdravia a bezpečnosti, podpora vzťahov v oblasti riadenia práce, ochrana ľudských práv a zameranie na integritu výrobkov. Riziká správy sa týkajú spôsobu riadenia spoločností, ako sú nezávislosť a rozmanitosť firemných značiek, riadenie podnikových rizík, ochrana akcionárov a ich práv, zverejňovanie informácií. Medzi pozitívne výsledky riadenia patrí zosúladenie záujmov akcionárov a manažmentu a predchádzanie nepríjemným finančným udalostiam.

Kapitálový trh v roku 2020 možno určite opísať ako náročný s historickými maximami a „medvedím trhom s nadzvukovou rýchlosťou“. Ako ste vnímali posledných pár týždňov a aký je váš recept na udržanie chladnej hlavy v takýchto fázach?

Krízy ako tá v súčasnosti sa na kapitálovom trhu opakujú. Prepady na burze som zažil aj v rokoch 2000 a 2008 a doteraz som nezaznamenal zásadný rozdiel oproti súčasnej fáze. Silná časová kompresia cenových strát v marci, klesajúca likvidita na trhu s dlhopismi, „cenové medzery“ jedného alebo druhého nástroja už existovali. Určite je užitočné mať robustné riadenie rizika, ktoré kompenzuje neočakávané zmeny. Spoliehame sa na náš strategický svetový pohľad (správna klasifikácia makroekonomickej situácie), starostlivý výber akcií (vysokokvalitné spoločnosti), dostatočná diverzifikácia (naprieč čo najväčším počtom rizikových faktorov) a nakoniec taktické riadenie kvót (predovšetkým flexibilné prispôsobenie akciovej kvóty). Vždy hovoríme, že dobré riadenie rizík sa začína pred nákupom cenných papierov.

Koronavírus ovplyvnil aj vaše dynamické ESG produkty. Na rozdiel od priemeru peer group a referenčného indexu ste však už po šiestich mesiacoch napríklad vo fonde C-QUADRAT Greenstars ESG opäť v pozitívnom teritóriu. Ako vysvetlíte túto výkonnosť? Upravili ste svoje rozdelenie aktív v posledných týždňoch?

Majetkovú kvótu vo fonde môžeme meniť medzi 51 až 100 percentami, kvótu sme naplno využili v roku 2019. Existovali však už rôzne náznaky hroziacej krízy na konci roku 2019, predovšetkým pretrvávajúce klesajúce úrokové sadzby. „Celosvetovo synchronizovaná reflácia“ údajne vedie k normalizácii úrokovej sadzby, ale opak sa stal pravodu. Rast zostal utlmený, úrokové sadzby klesli a americká centrálna banka musela zasiahnuť, aby stabilizovala situáciu. Výsledkom je, že od konca roku 2019 sme akciové kvóty znížili približne na 65 percent a dlho sme kupovali americké dlhopisy vysokokvalitných emitentov.

Ako sa vo vašej stratégii zohľadňujú kritériá ESG a do akej miery ovplyvnili faktory ESG v poslednom čase celkový výkon?

Hľadáme spoločnosti, ktoré preberajú zodpovednosť. Z tohto dôvodu vykonávame úplnú integráciu ESG pomocou takzvaného prístupu best-in-class. Pri výbere akcií sa uprednostňujú najlepšie spoločnosti v tomto odvetví. Zohľadňujú sa pozitívne kritériá, ako je hodnotenie ESG, ako aj negatívne kritériá, ako napríklad vylúčenie v prípade negatívneho dosahu na životné prostredie. Spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb, ako je MSCI ESG Research, ale tiež vytvárame vlastné analýzy a uplatňujeme veľmi prísne normy. Podľa spoločnosti Morningstar a jej hodnotenia Sustainalytics’ ESG rating sme v našej porovnávacej skupine v top dvoch percentách z tisíc fondov. Okrem integrácie ESG je užitočný aj náš základný výber akcií. Kvalitné spoločnosti vo všeobecnosti konajú dlhodobo, takže pracujú finančne udržateľne. Integrácia ESG je doplnková a predovšetkým nám pomáha pozitívne ovplyvňovať celkový výkon prostredníctvom znižovania rizika. Vysoké štandardy ESG, a teda nízke riziká ESG, musia zvýšiť zisky spoločností. Toto je jediný spôsob integrácie ESG pre investičné produkty v budúcnosti.

Na politickej úrovni existujú obavy, že zameranie na udržateľnosť, ktoré sa v Európskej únii čoraz viac zvýrazňuje, by mohlo v dôsledku koronakrízy v súčasnosti stratiť význam. Domnievate sa, že je možné myslieť aj na trvalý pokles dynamiky v oblasti investovania do ESG?

Nie som fanúšik štátnych intervencií. Ako už bolo uvedené, integrácia ESG musí byť prínosom pre firmy a investorov, inak tento prístup nemá budúcnosť. Tento princíp uplatňujeme v našom produkte VMF Microfinance už 14 rokov. Spoločnosti si musia uvedomiť, že ochrana prírodných zdrojov, dobré profesionálne vzťahy so zákazníkmi a zamestnancami a vysoké štandardy riadenia sú v ich vlastnom záujme. Kontrola prostredníctvom regulácie alebo dokonca odvodov je nielen filozoficky problematická, ale aj kontraproduktívna.

Spomínali ste produkt Microfinance, mohli by ste vysvetliť, čo to vlastne mikrofinancovanie je?

Mikrofinancovanie sa všeobecne vzťahuje na poskytovanie základných finančných služieb, ako sú pôžičky, sporiace účty a poistenie pre ľudí s nízkym príjmom, ale ekonomicky aktívnych. Vo väčšine prípadov sa pojem mikrofinancovanie vzťahuje na poskytovanie malých pôžičiek (mikroúverov) mikropodnikateľom. OSN verí, že mikrofinancovanie zohráva ústrednú úlohu v boji proti chudobe a rok 2005 vyhlásil za „medzinárodný rok mikroúverov“. Myšlienka mikrofinancovania však nie je nová, ale dá sa vysledovať až po princíp svojpomoci a solidarity, ktorý vytvorili sporiteľne a družstevné bankové skupiny (napríklad Raiffeisen alebo ERSTE) už pred 150 rokmi. V 70. rokoch začal Mohamed Yunus, profesor ekonómie, rozdávať malé pôžičky vo svojej domovskej krajine Bangladéš. Grameen Bank založil v roku 1983, dnes pôsobí vo viac ako 70 000 dedinách v Bangladéši. Grameen Bank zamestnáva 25 000 ľudí a má 7,4 milióna dlžníkov, z ktorých 97 percent sú ženy. Muhammad Yunus získal vďaka myšlienke mikrofinancovania Nobelovu cenu za mier v roku 2006. Jeho koncepcia sa dnes uplatňuje v 60 rozvojových krajinách.

Jediné, čo je potrebné na záchranu chudobných pred chudobou, je vytvorenie fungujúceho prostredia. Keď chudobní môžu uvoľniť svoju energiu a tvorivosť, chudoba rýchlo zmizne, povedal Muhammad Yunus, profesor ekonómie, z Grameen Bank, v prednáške o udelení Nobelovej ceny za mier v Osle 10. decembra 2006.

Prečo je poskytovanie malých pôžičiek také dôležité?

Ľudia s nízkymi príjmami zvyčajne nemajú zábezpeku, a preto nemajú šancu vziať si pôžičku, ušetriť peniaze alebo investovať do budúcnosti. Napríklad kúpa malého pozemku, šijacieho stroja alebo stánku na trhu by mnohým ľuďom pomohla uplatniť ich nápady a uniknúť chudobe. Jedinou alternatívou sú často takzvaní loan sharks – úveroví žraloci, ktorí účtujú neadekvátne úrokové sadzby až niekoľko sto percent mesačne. Práve preto je mikrofinancovanie dôležité. Vďaka regulovanému prístupu k peniazom ponúka mikrofinancovanie tri charakteristiky: bezpečnosť, hospodársky rast a príležitosť vziať svoju budúcnosť do vlastných rúk. Cieľ OSN do roku 2030 hovorí, že všetkým mužom a ženám, najmä chudobným a slabým, majú byť zaistené rovnaké práva na hospodárske zdroje a prístup k základným službám, vlastníctvu a kontrole nad pôdou a k iným formám vlastníctva, dedičstvu, prírodným zdrojom, primeraným novým technológiám a finančným službám vrátane mikrofinancovania.

Môžu z mikrofinancovania profitovať investori, ako môžu investovať?

V našom Microfinance fonde sa riadime mottom: „Investovať. A konať dobro.“ Máme dve možnosti. Po prvé, veľký fond s viac ako 500 miliónmi eur v spravovaných aktívach, ktorý zvyčajne požičiava v dolároch a je zaistený voči euru, po druhé produkt, ktorý požičiava v lokálnych menách. Výhodou tohto produktu je, že nekoreluje s tradičnými triedami aktív (ako sú akcie/dlhopisy) a hlavne v eur triede je nízka volatilita a stabilný výnos.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.