StoryEditor

Konkurz Dopravnej banky speje do finále

22.05.2003, 00:00
Autor:
HNHN

Speňažovanie majetku Dopravnej banky (DB), a. s., Banská Bystrica sa skončí, ak sa do 27 mája nájde kupec na cenné papiere v hodnote 6,9 mil. Sk, na prevod ktorých sa však vyžaduje predchádzajúci súhlas štatutárneho orgánu emitenta. Podľa správcu konkurznej podstaty JUDr. Juraja Kovala sa potom po vyhotovení konečnej správy a spracovaní rozvrhového uznesenia môže skončiť konkurz tejto banky do konca roku 2003. V pláne speňaženia, schváleného veriteľským výborom v októbri 2002, bol celý majetok banky rozdelený do štyroch súborov. Prvý tvorili všetky hnuteľné i nehnuteľné veci, druhý všetky pohľadávky DB (v účtovnom objeme takmer 1 mld. Sk, podľa znaleckého posudku 100 mil. Sk), v treťom boli zahrnuté cenné papiere, na prevod ktorých sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas štatutárneho orgánu emitenta, a vo štvrtom súbore uvedené cenné papiere, na ktorých prevod sa súhlas vyžaduje. Na základe súťaže veriteľský výbor súhlasil s predajom prvých troch súborov jednému záujemcovi s najvyššou ponukou, ktorým bola spoločnosť S-Invest, s. r. o., Bratislava. Hnuteľné a nehnuteľné veci predal správca za 26,1 mil. Sk, pohľadávky za 31,1 mil. Sk a cenné papiere za 205 mil. Sk. Celý finančný obnos S-Invest zaplatil a vzápätí všetky pohľadávky postúpil cyperskej firme Tikka Investments Ltd. Nikózia, ktorá poverila vymáhaním pohľadávok finančnú skupinu Penta Group. V súčasnosti má DB, a. s. v konkurze, na účtoch takmer 1 mld. Sk, čo je podľa J. Kovala skutočne úspech. Za dva roky sa podarilo vymôcť od veriteľov DB 500 mil. Sk a nebyť spochybnenia pohľadávky najväčšieho veriteľa, ktorým je Fond na ochranu vkladov (FOV), zo strany bývalého správcu konkurznej podstaty, nebol by sa konkurz tak predlžoval. Aj napriek tomu však budú veritelia DB na rozdiel od veriteľov skrachovanej Devín banky, AG Banky a Slovenskej kreditnej banky relatívne spokojní. Ak by sa totiž bol majetok DB predal na dražbe, ako to navrhovali pôvodní správcovia konkurznej podstaty, získaná suma by bola takmer o polovicu nižšia. Uznané a preskúmané pohľadávky veriteľov sa budú uspokojovať v súlade so zákonom pomerným spôsobom.
Národná banka Slovenska (NBS) uvalila na Dopravnú banku 1. júla 2000 nútenú správu. Bolo to len deň po tom, čo predstavenstvo banky oznámilo svoju abdikáciu. Už 18. júla na základe oznámenia správcu pre výkon nútenej správy NBS vyhlásila banku za neschopnú vyplácať vklady. Výplatu náhrad za nedostupné vklady podliehajúce ochrane realizoval Fond na ochranu vkladov, ktorý si na tento účel požičal od NBS 2,3 mld. Sk. S vyplácaním náhrad začal FOV 14. augusta. Konkurz na DP vyhlásil Krajský súd v Banskej Bystrici 22. augusta 2000.

25. máj 2022 21:02