StoryEditor

Z akého základu počítať daň z prenájmu bytov

18.12.2007, 23:00

Príjem z prenájmu
Nie som slovenská daňovníčka, mám trvalý pobyt mimo SR. Aké mám daňové povinnosti v prípade prenajímania bytu, čo mi prináša určitý zisk? Nájomné a byt obhospodaruje správca, ktorý však drží celý výnos v rezerve na opravy.
-- Príjem z prenájmu nehnuteľnosti na Slovensku je považovaný podľa zákona o dani z príjmov /zákon č. 595/2003 Z. z. za príjem zo zdrojov na území SR, ktorý sa v SR zdaní, pričom treba prihliadať aj na zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenú so štátom, do ktorého takýto príjem plynie. U daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentov), čo je aj váš prípad, sa príjem zdaňuje v podanom daňovom priznaní. Platiteľ tohto príjmu je povinný zraziť tzv. zabezpečenie dane vo výške 19 % z príjmu (plateného nájomného) zníženého o 40 % výdavkov. Zabezpečenie dane má charakter preddavku a platiteľ má povinnosť odviesť ho na daňový úrad podľa § 44 zákona o dani z príjmov. Túto povinnosť nemá v prípade, že príjem vypláca, poukazuje alebo pripisuje v prospech daňovníka z členského štátu EÚ. Príjemca príjmu (daňovník) je povinný podať v SR daňové priznanie do 31. 3. 2008, v ktorom uvedie príjem z prenájmu ako príjem v § 6 ods. 3, ku ktorému si uplatní podľa vlastného rozhodnutia buď preukázateľne vynaložené výdavky, alebo paušálne výdavky 40 %. Od vypočítanej dane si v prípade, ak mu bolo zrazené zabezpečenie dane, odpočíta túto sumu ako preddavok. Ak vám plynie z územia SR len príjem z prenájmu, môžete si uplatniť oslobodenie do výšky 24 900 korún a v daňovom priznaní uvediete len príjmy nad uvedenú sumu, pričom výdavky k príjmom zahrnutým do základu dane vypočítate rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom.
Povinnosť podania daňového priznania za rok 2007 nevzniká pri zdaniteľných príjmoch nepresahujúcich 47 808 korún, do tohto limitu sa nepočítajú oslobodené príjmy.
Registrácia na daňovom úrade
Musím sa zaregistrovať na daňovom úrade, keď prenajímam cez sezónu izby v rodinnom dome, máme to ako privát bez živnosti a nepresahuje to sumu 24 900 korún ročne? Platíme poplatky mestu za ubytovanie a smeti.
Zákon o správe daní a poplatkov (zákon č. 511/1992 Zb.) zaviedol od 1. septembra 2007 registračnú, resp. oznamovaciu povinnosť pri prenájme nehnuteľností. Ak fyzická osoba prenajíma časť nehnuteľnosti, tieto povinnosti sa na ňu nevzťahujú. Ak však vo vašom prípade prenajímate takú časť rodinného domu, ktorá tvorí samostatnú bytovú jednotku (napríklad samostatná izba a príslušenstvo), vzniká vám povinnosť registrácie do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom ste prenajali nehnuteľnosť, ak k začatiu prenájmu došlo po 1. 9. 2007 alebo do 31. 12. 2007, ak ste nehnuteľnosť prenajímali už pred 1. 9. 2007. Na registračnú povinnosť nemá vplyv výška príjmu z prenájmu.
Základ dane
Z akého základu sa budú počítať dane z prenájmu bytov, ak v priebehu roka trikrát prenajmem byt v iných cenách a tri mesiace nebudem mať nájomcu? Akou sumou sa zdaní prenájom a aká bude odpočítateľná položka?
Príjem z prenájmu bytu, ak na túto činnosť nemáte živnosť, patrí podľa zákona o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z.) do príjmov v § 6 ods. 3. Predmetom zdanenia budú príjmy, ktoré ste dostali v roku 2007 bez ohľadu na to, ktorého obdobia sa týkajú. K týmto príjmom si uplatníte podľa vlastného rozhodnutia buď preukázateľne vynaložené výdavky. Vtedy vediete evidenciu v rozsahu § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov alebo paušálne výdavky 40 % z príjmov. Na rok 2007 je pri vymenovaných druhoch príjmov (v niektorých prípadoch znížených o výdavky) oslobodená suma 24 900 korún. Ak máte príjmy z prenájmu a okrem nich nemáte žiaden z príjmov, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie (príjem z príležitostných činností vrátane príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, príležitostný prenájom hnuteľných vecí, príjem z prevodu opcií, cenných papierov, účasti, podielu na s. r. o., k. s., členských práv v družstve), môžete si uplatniť oslobodenie do výšky príjmov 24 900 korún a do základu dane zahrniete len príjmy nad uvedenú sumu. Výdavky k príjmom zahrnutým do základu dane vypočítate rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom. Príjmy z prenájmu zdaníte spolu s ostatnými svojimi zdaniteľnými príjmami v daňovom priznaní. Daň vypočítate zo súčtu základov dane všetkých svojich príjmov, po odpočítaní nezdaniteľných častí základu dane, sadzbou 19 %. Povinnosť podania daňového priznania za rok 2007 nevzniká pri zdaniteľných príjmoch nepresahujúcich 47 808 korún, do tohto limitu sa nepočítajú oslobodené príjmy.

menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/poradca, menuAlias = poradca, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
05. február 2023 08:24