StoryEditor

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty po novom

18.02.2003, 23:00

Zákony č. 511/2002 Z. z. a č. 637/2002 Z. z., ktoré zásadným spôsobom novelizujú zákon č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (DPH) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), sa stali účinnými od 1. januára 2003. Rozsah a charakter zmien, najmä v oblasti používanej terminológie, odpočítania dane a vrátenia nadmerného odpočtu, si vynútil úpravu tlačiva daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (ďalej len priznanie). Ministerstvo financií (MF) SR publikovalo vzor nového tlačiva priznania a poučenie na jeho vyplnenie opatrením č. 20831/2002-73 vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2002. Článok bol pripravený na základe informácií dostupných v období jeho prípravy a na základe odborného úsudku autorov, ktorí nemôžu vylúčiť, že v konkrétnych súvislostiach môže byť prístup k posudzovanej problematike odlišný. Cieľom bolo poskytnúť čitateľom základné informácie o vypĺňaní nového tlačiva priznania s poukázaním na rozdiely oproti predchádzajúcemu tlačivu, pričom problémov spojených s vedením evidencie na účely správnej aplikácie zákona sa dotýka iba okrajovo.

Zmeny tlačiva
Prvá strana priznania obsahujúca identifikačné údaje platiteľa zostala rovnaká ako pri priznaní používanom za zdaňovacie obdobia roku 2002. Zmenilo sa však poradie údajov týkajúcich sa uskutočnených a prijatých zdaniteľných plnení uvádzaných na jednotlivých riadkoch druhej strany priznania. Na rozdiel od predchádzajúceho priznania, keď sa v riadku 05 oddelene uvádzali zdaniteľné plnenia oslobodené od dane podľa § 26 nemajúce vplyv na koeficient, v jeho súčasnej verzii sa samostatne uvádzajú iba niektoré zdaniteľné plnenia, ktoré neovplyvňujú koeficient. Konkrétne ide o predaj podniku alebo jeho časti platiteľovi dane. Pribudli tiež riadky súvisiace s novými skutočnosťami majúcimi v zmysle novelizovaného zákona vplyv na výšku vlastnej daňovej povinnosti, resp. na nadmerný odpočet (r. 26, 36). Niektoré údaje obsiahnuté v priznaní platnom v predchádzajúcom roku boli v novom tlačive vypustené (vývoz tovaru v r. 32 a koeficient v r. 33 starého tlačiva).

Kedy prvýkrát
Platitelia dane z pridanej hodnoty sú povinní podať priznanie na novom tlačive už za prvé zdaňovacie obdobie roku 2003 (do 25. februára mesační platitelia alebo do 25. apríla štvrťroční platitelia). Prezentovaná problematika je z dôvodu ľahšej orientácie demonštrovaná na nasledujúcom príklade transakcií, s ktorými sa platitelia dane pri vykonávaní svojej činnosti môžu bežne stretnúť. Jednotlivé zdaniteľné plnenia sú uvedené v príklade v poradí vo väzbe na číslovanie riadkov priznania.

Príklad:
Spoločnosť ABC s. r. o. (ďalej len spoločnosť) vyrába nábytok, predáva ho spolu s iným tovarom vo svojej predajni v Žiline a v prípade potreby zabezpečuje aj prepravu tovaru k zákazníkovi vlastným nákladným autom. Spoločnosť je mesačným platiteľom dane. V januári 2003 spoločnosť uskutočnila a prijala nasledujúce zdaniteľné plnenia, vzhľadom na čo riadok 01 daňového priznania sa nevyplní (v opačnom prípade by sa označil x).
A) Uskutočnené zdaniteľné plnenia
Oslobodené zdaniteľné plnenia podľa § 26
* Dňa 5. 5. 2002 spoločnosť poskytla úročenú pôžičku inej obchodnej spoločnosti. V zmysle podmienok zmluvy o pôžičke istina je splatná spolu s úrokom vo výške 13 000 Sk dňa 31. 1. 2003. Dlžník splatil celú pôžičku dňa 2. 2. 2003.
Poskytnutie pôžičky je v zmysle § 29 ods. 1 písm. a) zákona považované za finančnú službu oslobodenú od dane bez možnosti odpočítania dane na vstupe. V uvedenom prípade zdaniteľné plnenie je uskutočnené dňom, keď má byť zaplatený úrok bez ohľadu na jeho skutočné zaplatenie. Spoločnosť uvedie cenu za túto službu (úrok) vo výške 13 000 Sk do riadku 02 januárového priznania, do ktorého sa uvádza súčet cien uskutočnených zdaniteľných plnení oslobodených od dane podľa § 26 zákona.
* Dňa 5. 1. 2003 spoločnosť predala akcie v akciovej spoločnosti a podiely v spoločnosti s ručením obmedzeným. Cenné papiere nadobudnuté na vlastný účet spoločnosti boli prevedené v celkovej sume 320 000 Sk a obchodný podiel vo výške 100 000 Sk.
Prevod cenných papierov nadobudnutých na vlastný účet (§ 29 ods. 1 písm. f) zákona) a prevod obchodného podielu (§ 29 ods. 1 písm. p) zákona) sú v zmysle § 29 zákona považované za finančné služby oslobodené od dane bez možnosti odpočítania dane na vstupe. V zmysle § 21 ods. 2 zákona platného do 31. 12. 2002 pri prevode cenných papierov nadobudnutých na vlastný účet sa z ceny, za ktorú platiteľ cenný papier previedol, započítalo do menovateľa koeficientu len 1 % (pokiaľ platiteľ nebol bankou alebo obchodníkom s cennými papiermi). Od 1. 1. 2003 platiteľ do menovateľa koeficientu zahŕňa celú prevodnú hodnotu cenných papierov. Spoločnosť uvedie sumu 320 000 Sk do riadku 02 priznania. Cena, za ktorú bol obchodný podiel prevedený, sa v zmysle § 21 ods. 2 písm. c) zákona neuvádza v čitateli a ani v menovateli koeficientu. Spoločnosť zahrnie cenu prevodu obchodného podielu vo výške 100 000 Sk do riadku 02 priznania.
* Úrok z peňažných prostriedkov na bežnom účte bol pripísaný v januári 2003 vo výške 1 250 Sk a z peňažných prostriedkov na termínovanom účte vo výške 2 500 Sk.
Dosiahnutie úroku z peňažných prostriedkov na účte v banke sa v zmysle § 29 ods. 1 písm. e) zákona považuje za oslobodené zdaniteľné plnenie. Podľa § 21 ods. 2 zákona sa nezahŕňa do čitateľa a ani do menovateľa koeficientu. Spoločnosť uvedie celú sumu úrokov vo výške 3 750 Sk do riadku 02 priznania.

Preúčtovanie služieb
* Časť tovaru bola na základe dohody s odberateľmi (komisionárska zmluva) zaslaná poštou, pričom spoločnosť preúčtovala odberateľom náklady na prepravu poštou vo výške 15 000 Sk.
Na základe požiadavky zákazníka v zmysle svojich obchodných podmienok spoločnosť môže za príslušný poplatok dodať tovar vlastným nákladným autom na miesto určené zákazníkom. V takomto prípade možno cenu za prepravu považovať za náklad súvisiaci s predajom tovaru. Cena za prepravu by vstupovala do základu dane pri predaji tovaru a bola zdanená sadzbou prináležiacou predávanému tovaru. V našom prípade však spoločnosť obstaráva poštovú službu vo svojom mene na účet zákazníkov. Univerzálne poštové služby sú podľa § 27 zákona oslobodené od dane bez možnosti odpočítania dane. Keďže § 13 ods. 7 zákona platného do 31. 12. 2002 bol zrušený, spoločnosť bude postupovať podľa § 13 ods. 6 zákona. V takomto prípade pre účely zákona platí, že spoločnosť uvedenú službu prijala a sama poskytuje a súčasťou tejto služby je aj služba obstarania. Službe obstarania prislúcha oslobodenie od dane podľa obstaranej služby. Spoločnosť preúčtovala náklady za prepravu poštou bez ceny za vlastnú službu obstarania (t. j. náklady vyúčtované poštou bez uplatnenia ziskovej prirážky spoločnosti). Náklady vo výške 15 000 Sk zahrnie spoločnosť do riadku 02 priznania. Pokiaľ by spoločnosť účtovala zákazníkom aj cenu za obstaranie poštovej služby (zjednodušene povedané, keby spoločnosť požadovala od zákazníka zaplatiť viac, ako sama za poštové služby zaplatila), služba obstarania (zvýšenie ceny) by bola pre účely zákona ako súčasť poskytnutej oslobodenej služby zahrnutá do riadku 02.

Zdaniteľné plnenia, pri ktorých nevzniká daňová povinnosť
* Spoločnosť odpredala časť podniku inému platiteľovi. Zmluvne dohodnutá cena je vo výške 500 000 Sk.
V zmysle § 14 ods. 2 písm. c) zákona pri predaji podniku alebo jeho časti, ak sa podnik (jeho časť) predáva platiteľovi, nevzniká daňová povinnosť. Spoločnosť zahrnie dohodnutú cenu do riadku 03 priznania. Do tohto riadku sa neuvádzajú žiadne iné zdaniteľné plnenia.

Vývoz tovaru a medzinárodná preprava
* V danom období spoločnosť vyviezla tovar do Rakúska v hodnote 700 000 Sk. Preprava sa uskutočňovala vlastným dopravným prostriedkom, pričom z dôvodu optimálneho vyťaženia kapacity vozidla spoločnosť do zahraničia prepravila aj cudzí tovar. Za poskytnutie prepravy spoločnosť vyúčtovala inému slovenskému platiteľovi 16 000 Sk.
V zmysle § 37 zákona skutočné prepravenie tovaru z tuzemska do zahraničia sa považuje za vývoz tovaru, ktorý je oslobodený od dane s možnosťou odpočítania dane na vstupe. Súčet cien vyvezeného tovaru vo výške 700 000 Sk spoločnosť zahrnie do riadku 04 priznania. Preprava tovaru sa uskutočňovala z tuzemska do zahraničia -- ide teda o medzinárodnú prepravu, ktorá je oslobodená od dane (§ 39 zákona) s možnosťou odpočítania dane. Cenu za medzinárodnú prepravu vo výške 16 000 Sk spoločnosť rovnako zahrnie do riadku 04 priznania. V riadku 04 sa uvádza aj cena predaja a prenájmu civilného lietadla použitého v medzinárodnej leteckej preprave vykonávanej leteckým prepravcom vrátane dodania náhradných dielcov.

Vývoz služieb
* Obchodné oddelenie spoločnosti zabezpečilo pre českého odberateľa vypracovanie marketingovej štúdie týkajúcej sa predaja kúpeľňového nábytku na Slovensku. Štúdia bola dokončená a vyúčtovaná v januári 2003. Účtovaná cena za marketingové služby bola vo výške 60 000 Sk. Zahraničný odberateľ nemá na Slovensku zaregistrovanú organizačnú zložku.
Vypracovanie marketingovej štúdie je možné zaradiť pod prieskum trhu a verejnej mienky (číselný kód 74.13 klasifikácie produkcie). Keďže príjemca služby podniká v zahraničí a nemá v tuzemsku organizačnú zložku, možno poskytnutie uvedenej služby považovať v zmysle § 38 zákona za vývoz služieb. Vývoz služieb je oslobodený od dane s možnosťou odpočítania dane. Spoločnosť zahrnie cenu za uvedené služby do riadku 04 priznania.

Zdaniteľné plnenia s miestom plnenia v zahraničí
* Český zákazník si objednal vykonanie montáže nábytku (poskladanie jednotlivých kusov do zostavy) zakúpeného od spoločnosti vo svojich priestoroch v Brne. Spoločnosť za službu vyúčtovala sumu 12 500 Sk.
Podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona je miesto zdaniteľného plnenia pri poskytovaní služby miesto, kde sa výlučne alebo z väčšej časti vykoná inštalácia, montáž, oprava, údržba, obnovenie alebo úprava hnuteľného hmotného majetku. Spoločnosť uskutočnila službu s miestom zdaniteľného plnenia v zahraničí, ktorá podľa § 1 zákona nie je predmetom dane, vzhľadom k čomu sa neuplatní daň na výstupe. Pokiaľ by bola uvedená služba poskytnutá zákazníkovi v tuzemsku, spoločnosť by uplatnila daň na výstupe a mala možnosť odpočítať daň na vstupe. V zmysle § 20 ods. 11 zákona platiteľ má možnosť odpočítania dane pri zdaniteľných plneniach s miestom zdaniteľného plnenia v zahraničí (okrem plnení uskutočnených organizačnou zložkou platiteľa v zahraničí) za podmienok a v rozsahu, v akom by si mohol odpočítať daň, keby sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo v tuzemsku. Spoločnosť si teda môže odpočítať daň pri poskytnutí uvedenej služby. Účtovaná suma 12 500 Sk sa uvedie do riadku 05 daňového priznania, ktoré zahŕňa súčet cien zdaniteľných plnení uskutočnených v zahraničí s možnosťou odpočítania dane (§ 20 ods. 11 zákona).

* Dňa 15. 1. 2003 spoločnosť odkúpila peňažnú pohľadávku v nominálnej hodnote 800 000 CZK od českej spoločnosti. Dňa 16. 1. 2003 spoločnosť účtovala českej spoločnosti za uvedenú službu sumu 40 000 CZK.
Odkúpenie peňažnej pohľadávky (číselný kód 74.84.12 klasifikácie produkcie) je v zmysle § 29 ods. 1 písm. r) zákona považované za finančnú službu oslobodenú od dane bez možnosti odpočítania dane. Pri finančných službách poskytovaných zákazníkovi pre jeho podnik založený v zahraničí, je podľa § 6 ods. 4 zákona miestom zdaniteľného plnenia miesto, kde má zákazník založený podnik, pre ktorý sa služby poskytujú. Ako sme už spomenuli, spoločnosť má možnosť odpočítania dane pri zdaniteľných plneniach s miestom zdaniteľného plnenia v zahraničí za podmienok a v rozsahu, v akom by si mohla odpočítať daň, keby sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo v tuzemsku. Odkúpenie peňažnej pohľadávky od zahraničnej spoločnosti je teda zdaniteľné plnenie s miestom plnenia v zahraničí, pri ktorom nie je možnosť odpočítania dane. Na základe § 13 zákona dochádza pri odkúpení peňažnej pohľadávky k uskutočneniu zdaniteľného plnenia a následne ku vzniku daňovej povinnosti dňom dosiahnutia výnosu. Spoločnosť je povinná prepočítať základ dane 40 000 CZK na slovenskú menu kurzom vyhláseným v kurzovom lístku NBS, platným v deň vzniku daňovej povinnosti (16. 1. 2003 bol kurz 1,299 SKK/CZK). Výsledný prepočet základu dane 51 960 Sk sa uvedie do riadku 06 priznania. Vo všeobecnosti sa do tohto riadku zahrnie súčet cien uskutočnených zdaniteľných plnení s miestom plnenia v zahraničí, pri ktorých nie je možné odpočítanie dane (§ 20 ods. 11 zákona). Ide napr. o bankové, finančné a poisťovacie služby poskytnuté zákazníkovi pre jeho podnik založený v zahraničí podľa § 6 ods. 4 zákona.

Plnenia do EÚ
Riadok 07 priznania slúži na označenie skutočnosti, že platiteľ uskutočňuje plnenia do krajín EÚ a asociovaných krajín. Tento riadok má pre rok 2003 iba informatívny charakter a súvisí s ďalším prispôsobovaním slovenskej legislatívy 6. smernici Rady EÚ. Poučenie k vypĺňaniu priznania zužuje plnenia iba na vývoz tovaru do takýchto krajín. Keďže v našom prípade spoločnosť v danom zdaňovacom období uskutočnila vývoz tovaru pre zákazníkov z krajín Európskej únie (Rakúsko), vyznačí túto skutočnosť do riadku 07 priznania (x).

Oslobodené zdaniteľné plnenia s možnosťou voľby
* Prenájom nehnuteľnosti inému platiteľovi dane, pričom pri prenájme nehnuteľnosti iným platiteľom sa spoločnosť rozhodla uplatňovať daň na výstupe. Mesačné nájomné účtované v januári bolo vo výške 10 000 Sk (bez dane).
Prenájom nehnuteľnosti je v zmysle § 35 zákona oslobodený od dane bez možnosti odpočítania dane na vstupe. Platiteľ sa však môže rozhodnúť, že pri prenájme nehnuteľnosti inému platiteľovi (s výnimkou bytov) bude uplatňovať daň. V zmysle § 10 zákona sa na takýto prenájom vzťahuje sadzba dane 14 %. Spoločnosť zahrnie základ dane vo výške 10 000 Sk do riadku 08 priznania, kde sa uvádza súčet cien bez dane uskutočnených plnení so sadzbou dane 14 %. Príslušná suma dane vzťahujúca sa k prenájmu vo výške 1 400 Sk bude zahrnutá do riadku 10.

Zdaniteľné plnenia podliehajúce dani na výstupe
* Predaj tovaru vo výške 1 500 000 Sk (bez dane). Tovar podliehal základnej sadzbe dane.
Základ dane týkajúci sa predaného tovaru spoločnosť uvedie do riadku 09 priznania -- uskutočnené zdaniteľné plnenia so sadzbou dane 20 %. Daň vo výške 300 000 Sk spoločnosť zahrnie do riadku 11 priznania.

Zdaniteľné plnenia bez povinnosti uplatnenia dane na výstupe
* Predaj osobného motorového vozidla, pri ktorom si spoločnosť neodpočítala daň. Obstarávacia cena vozidla vrátane dane bola vo výške 430 000 Sk a spoločnosť ho predala za 250 000 Sk.
V zmysle § 20 ods. 9 zákona platiteľ neuplatňuje daň pri predaji alebo darovaní osobného automobilu, pri ktorého kúpe neodpočítal daň. Podľa poučenia k vyplneniu priznania platného do konca roku 2002 platiteľ medzi uskutočnené zdaniteľné plnenia zahŕňal aj scudzenie osobného automobilu, pri ktorom si neuplatnil odpočet dane. V poučení k novému priznaniu takáto informácia chýba. Napriek tomu sa domnievame, že platiteľ by mal predaj, resp. darovanie osobného automobilu (v tuzemsku) zahrnúť medzi uskutočnené zdaniteľné plnenia v tuzemsku podliehajúce základnej sadzbe dane. Spoločnosť uvedie, podľa nášho názoru, cenu zdaniteľného plnenia vo výške 250 000 Sk do riadku 09 daňového priznania. Dodávame, že do riadku 09 priznania by sa podľa nás mala uviesť aj cena, za ktorú platiteľ predal vratné fľaše, pri kúpe ktorých si neodpočítal daň (§ 20 ods. 10 zákona). Daň na výstupe sa v takomto prípade neuplatňuje.

Vystavenie daňového dobropisu
* Na základe reklamácie dodaného tovaru z dôvodu zníženej kvality spoločnosť opravila základ dane a vystavila pre zákazníka (platiteľa dane) daňový dobropis vo výške 8 000 Sk (bez dane).
Spoločnosť zníži sumu v riadku 09 priznania o opravenú sumu vo výške 8 000 Sk (resp. zahrnie do tohto riadku so znamienkom mínus). Daň vo výške 1 600 Sk prislúchajúcu k rozdielu medzi pôvodným a opraveným základom dane odpočíta od sumy v riadku 11 (resp. zahrnie do tohto riadku so znamienkom mínus).

B) Prijaté zdaniteľné plnenia
Zdaniteľné plnenia prijaté na uskutočnenie zdaniteľných plnení s možnosťou odpočítania dane
* Spoločnosť nakúpila tovar v hodnote 1 000 000 Sk (bez dane) podliehajúci základnej sadzbe dane, z ktorého tovar za 430 000 Sk bol dovezený z Poľska. Spoločnosť zároveň zaplatila faktúru na 18 000 Sk za službu podliehajúcu zníženej sadzbe dane (vzdušná doprava). Uvedené plnenia boli prijaté za účelom uskutočnenia zdaniteľných plnení, pri ktorých je možné odpočítanie dane. Colný dlh vzťahujúci sa k januárovému dovozu bol v tomto mesiaci aj uhradený, pričom spoločnosť spĺňa aj ostatné podmienky na odpočítanie dane.
Základ dane vzťahujúci sa k tovaru zakúpenému v tuzemsku vo výške 570 000 Sk spoločnosť uvedie do riadku 13 priznania (prijaté zdaniteľné plnenia v tuzemsku -- sadzba 20 %) a príslušnú daň na vstupe v sume 114 000 Sk zahrnie do riadku 17. Colná hodnota dovezeného tovaru v sume 430 000 Sk sa uvedie na riadku 15 priznania (dovoz tovaru -- sadzba 20 %) a daň zaplatená colnému orgánu vo výške 86 000 Sk do riadku 19 priznania. Základ dane 18 000 Sk vzťahujúci sa k prijatej službe bude zahrnutý do riadku 12 priznania (prijaté zdaniteľné plnenia v tuzemsku -- sadzba 14 %). Daň na vstupe vo výške 2 520 Sk vzťahujúca sa k prijatej službe bude uvedená v riadku 16 priznania. Pokiaľ by spoločnosť doviezla tovar podliehajúci zníženej sadzbe dane, základ dane by zahrnula do riadku 14 a príslušnú daň na vstupe do riadku 18 priznania. Tlačivo priznania a ani poučenie k jeho vyplneniu nezohľadňuje skutočnosť, že v zdaňovacích obdobiach roku 2003 dôjde k súbehu odpočítania dane pri zdaniteľných plneniach a dovoze tovaru uskutočnených pred 1. 1. 2003, ktoré podliehajú dani v sadzbách platných pred týmto dátumom (t. j. 10 % a 23 %) a pri zdaniteľných plneniach podliehajúcich novým sadzbám 14 % a 20 %. Domnievame sa, že správca dane bude akceptovať uvedenie údajov týkajúcich sa plnení a dovozu tovaru uskutočnených pred začiatkom roku 2003 do riadkov 12 až 19 priznania.

Zdaniteľné plnenia prijaté čiastočne na uskutočnenie zdaniteľných plnení a čiastočne na iné plnenia
* Spoločnosti bolo v januári poskytnuté poradenstvo v súvislosti s predajom cenných papierov (zdaniteľné plnenie) a postúpením vlastnej pohľadávky (plnenie, ktoré nie je zdaniteľným plnením). Účtovaná cena bez dane je vo výške 20 000 Sk. Spoločnosť si určila pomer použitia prijatého zdaniteľného plnenia na uskutočnenie svojich zdaniteľných plnení (predaja cenných papierov) vo výške 1/2.
Podľa § 20 ods. 4 zákona, ak platiteľ prijme zdaniteľné plnenie, ktoré je určené čiastočne na uskutočnenie svojich zdaniteľných plnení a čiastočne na výkon činností, ktoré nie sú zdaniteľnými plneniami, za daň na vstupe sa považuje daň uplatnená na prijaté zdaniteľné plnenie, znížená pomerne podľa rozsahu použitia prijatého zdaniteľného plnenia. V zmysle poučenia k vypĺňaniu priznania platiteľ uvádza v priznaní aj zdaniteľné plnenia, pri ktorých mu nevzniká možnosť odpočítania dane podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona (oslobodené od dane podľa § 26). Uvádza ich za to zdaňovacie obdobie, v ktorom plnenie prijal, resp. pri dovezenom tovare daň zaplatil colnému orgánu. Poučenie k vypĺňaniu priznania nerieši zahŕňanie základu dane (resp. jeho časti) pri prijatom zdaniteľnom plnení vzťahujúcom sa (resp. vzťahujúcom sa čiastočne) k plneniu, ktoré nie je zdaniteľným plnením, do riadkov obsahujúcich prijaté zdaniteľné plnenia v tuzemsku a dovoz tovaru. Podľa nášho názoru, do príslušných riadkov (r. 12, 13, 14 alebo 15) sa zahrnie celý základ dane pri takomto prijatom zdaniteľnom plnení. Spoločnosť uvedie základ dane 20 000 Sk do riadku 13 priznania. V tomto prípade podľa § 20 ods. 4 zákona za daň na vstupe sa považuje daň znížená pomerne podľa rozsahu použitia zdaniteľného plnenia. Pomernú časť dane na vstupe vo výške 2 000 Sk viažucu sa k uskutočnenému zdaniteľnému plneniu (predaju cenných papierov) zahrnie spoločnosť do riadku 17 priznania.

Zdaniteľné plnenia prijaté na uskutočnenie zdaniteľných plnení čiastočne s možnosťou odpočítania dane a čiastočne bez možnosti odpočítania dane
* Spoločnosti bolo poskytnuté poradenstvo ohľadom využitia voľných finančných zdrojov na financovanie výstavby bytových priestorov s výhľadom ich okamžitého následného predaja po kolaudácii alebo uloženia finančných prostriedkov na termínované účty v bankách. Cena s daňou za vypracovanie analýzy bola vo výške 36 000 Sk. Spoločnosť splnila podmienky na odpočítanie dane.
Ide o prijaté zdaniteľné plnenie na uskutočnenie zdaniteľných plnení, pri ktorých možno odpočítať daň a súčasne na uskutočnenie zdaniteľných plnení oslobodených podľa § 26 zákona, pri ktorých si platiteľ nemôže odpočítať daň. Základ dane vo výške 30 000 Sk spoločnosť uvedie do riadku 13 priznania a daň 6 000 Sk do riadku 17 priznania.

Prijaté zdaniteľné plnenia bez uplatnenia dane na výstupe
* Ako sme už uviedli, v súvislosti s prepravou tovaru odberateľom spoločnosti boli poskytnuté poštové služby vo výške 15 000 Sk, ktoré následne spoločnosť odberateľom preúčtovala.
Na základe metodiky výpočtu daňovej povinnosti alebo nadmerného odpočtu, v priznaní sa uvádzajú tie prijaté zdaniteľné plnenia, pri ktorých bola uplatnená daň na výstupe. Vzhľadom na to, že prijatie zdaniteľného plnenia, pri ktorom nebola uplatnená daň na výstupe (oslobodené zdaniteľné plnenia, plnenia poskytnuté neplatiteľom dane) nemá dosah na vyčíslenie daňovej povinnosti alebo nadmerného odpočtu, prijaté poštové služby sa v priznaní neuvedú.

Prijaté zdaniteľné plnenia bez možnosti odpočítania dane
* V januári spoločnosť kúpila osobné motorové vozidlo v cene 360 000 Sk (cena vrátane dane), z toho daň s 20-percentnou sadzbou je vo výške 60 000 Sk. Spoločnosť nekúpila vozidlo za účelom ďalšieho predaja.
Ide o prijaté zdaniteľné plnenie, pri ktorom si spoločnosť v zmysle § 20 ods. 5 zákona nemôže odpočítať daň na vstupe v plnom rozsahu, vzhľadom na čo uvedené zdaniteľné plnenie zahrnie v priznaní za zdaňovacie obdobie, kedy ho prijala (analógia s § 20 ods. 2 písm. a zákona). Spoločnosť zahrnie základ dane 300 000 Sk do riadku 13 priznania. Daň vo výške 60 000 Sk bude súčasťou riadku 17 priznania.

Prijatie daňového dobropisu
* Spoločnosť vrátila dodávateľovi tovar v hodnote 21 000 Sk (bez dane) z dôvodu nesprávnych technických parametrov výrobkov. Tovar bol kúpený v decembri 2002 a spoločnosť si v tomto mesiaci aj uplatnila nárok na odpočet dane viažucej sa ku kúpenému tovaru (23 %). V januári dodávateľ vystavil a doručil spoločnosti daňový dobropis, ktorá ho v tomto mesiaci aj zaúčtovala.
V uvedenom prípade boli splnené podmienky na opravu základu dane podľa § 18 zákona a následne na vystavenie daňového dobropisu v zmysle § 19 zákona. Rozdiel pôvodného a opraveného základu dane sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie. Spoločnosť vykoná opravu odpočítanej dane v tom zdaňovacom období, v ktorom daňový dobropis zaúčtovala (t. j. v januári). V súlade s § 55d ods. 8 zákona pri oprave základu dane dodávateľ tovaru použije 23-percentnú sadzbu dane, platnú v čase vzniku daňovej povinnosti pri pôvodnom zdaniteľnom plnení. Po oprave základu dane spoločnosť zníži sumu uvedenú v riadku 13 priznania o 21 000 Sk (resp. uvedie so znamienkom mínus). Daň na vstupe (23 %) v sume 4 830 Sk s mínusovým znamienkom zahrnie do riadku 17.

Súčtové riadky
Na riadku 20 je zosumarizovaná celková daň na vstupe z prijatých zdaniteľných plnení v tuzemsku a z dovozu tovaru. V prípade, že prijaté zdaniteľné plnenie má byť použité v plnom rozsahu na zdaniteľné plnenia s možnosťou odpočítania dane alebo čiastočne aj na oslobodené zdaniteľné plnenia podľa § 26 zákona, spoločnosť uvedie takéto prijaté zdaniteľné plnenia v priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom splnila všetky podmienky podľa § 20a alebo § 48. Pokiaľ prijaté zdaniteľné plnenia majú byť použité v plnom rozsahu na zdaniteľné plnenia alebo iné plnenia, pri ktorých sa nemôže odpočítať daň na vstupe (§ 20 ods. 2 písm. a) a písm. b), § 20 ods. 5), spoločnosť ich uvedie v priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom ich prijala a pri dovoze tovaru daň zaplatila colnému orgánu. V našom prípade tu bude uvedená suma 265 690 Sk.
Riadok 21 obsahuje súčet dane na výstupe vo výške 299 800 Sk za zdaniteľné plnenia uskutočnené v príslušnom zdaňovacom období (január).
Riadok 22 priznania (s názvom odpočítanie dane) obsahuje sumár dane na vstupe z prijatých zdaniteľných plnení a dovezeného tovaru, pričom do súčtu platiteľ zahrnie odpočítanú daň vo výške, na ktorú mu podľa zákona vznikne právo. Vo všeobecnosti ide o odpočítanie dane upravené podľa § 12 (predaj použitého tovaru), § 20 ods. 2, 3 a 5 a § 46c (osobitná úprava odpočtu pri cestovných kanceláriách).

Krátenie dane na vstupe podľa § 21 (koeficient)
Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je súčet cien bez dane za uskutočnené zdaniteľné plnenia, pri ktorých platiteľ môže odpočítať daň, a v ktorého menovateli je súčet cien bez dane za všetky uskutočnené zdaniteľné plnenia. Platiteľ je na začiatku kalendárneho roka povinný sa rozhodnúť, či bude ako "predbežný koeficient" v jednotlivých zdaňovacích obdobiach používať koeficient vypočítaný na základe údajov z predchádzajúceho roka, alebo údajov o zdaniteľných plneniach uskutočnených od začiatku kalendárneho roka kumulovane. V našom prípade sa spoločnosť rozhodla predbežne používať ročný koeficient z predchádzajúceho roka, ktorý bol vypočítaný vo výške 0,9736. Odpočítanie dane v riadku 22 sa vypočíta na základe evidencie vedenej podľa § 24 zákona (podotýkame, že pokiaľ by chcel platiteľ dane vyplniť priznanie v súlade so zákonom, bude musieť viesť evidenciu pre účely dane z pridanej hodnoty aj nad rámec § 24 -- napr. v súvislosti s aplikáciou § 20 ods. 3, § 21a, § 23, s vypĺňaním riadkov 3, 5 a 6 atď.) ako suma dane na vstupe pri prijatých zdaniteľných plneniach s možnosťou plného odpočítania (tovar zakúpený v tuzemsku, dovezený tovar, vzdušná doprava) znížená o sumu dane vzťahujúcu sa k prijatému dobropisu. Do riadku 22 sa ďalej zahrnie daň na vstupe týkajúca sa poradenstva ohľadom financovania výstavby bytových priestorov a uloženia peňazí na bankových účtoch, ktorá sa vynásobí uvedeným koeficientom.

Daň na vstupe bez možnosti odpočítania
Spoločnosť nemá možnosť odpočítania dane pri poradenstve týkajúcom sa predaja cenných papierov a postúpenia pohľadávky a pri nákupe motorového vozidla. Konečná suma uvedená v riadku 22 bude vo výške 203 532 Sk.

Odpočítanie dane pri registrácii
Na riadku 23 priznania sa uvádza odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa dane podľa § 4 zákona.

Vrátenie dane zahraničným turistom
* V súlade s § 38b ods. 2 zákona po overení oprávnenosti nároku vrátenia dane na základe predloženého dokladu o kúpe tovaru vyhotoveného spoločnosťou (faktúra alebo zjednodušený daňový doklad) a tlačiva na vrátenie dane potvrdeného colným orgánom spoločnosť v januári vrátila zahraničným fyzickým osobám daň vzťahujúcu sa k vyvezenému tovaru vo výške 7 800 Sk.
Daň vrátená zahraničným turistom podľa § 38b zákona sa uvedie do riadku 24 priznania za zdaňovacie obdobie, kedy bola vrátená.

Odvod dane
Riadok 25 slúži na vyčíslenie odvodu dane podľa § 20 ods. 8 (použitie osobného automobilu nakúpeného na účely ďalšieho predaja, pri ktorom bola odpočítaná daň, na iný účel ako predaj), ods. 12 (odvod dane pri odcudzení tovaru, pri ktorom bola odpočítaná daň), ods. 14 (odvod uplatneného odpočtu dane z prirážky pri neukončení finančného prenájmu osobného automobilu jeho kúpou platiteľom, ktorý daň odpočítal) a § 43 zákona (zrušenie registrácie platiteľa).

Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku
Nové riadky 26 a 27 sú určené na úpravu odpočítanej dane pri investičnom majetku podľa § 21a zákona. Dodatočne odpočítateľná daň bude uvedená (s plusovým znamienkom) v riadku 26 a dodatočne neodpočítateľná daň (s plusovým
znamienkom) v riadku 27.

Ročné vysporiadanie odpočítania dane
Koncoročné vyčíslenie kladného alebo záporného rozdielu medzi odpočítaním dane za kalendárny rok a predbežným odpočítaním dane v jednotlivých zdaňovacích obdobiach v zmysle § 21 ods. 5 zákona platiteľ uvedie (s plusovým znamienkom) buď na riadku 28 (vysporiadanie na ťarchu štátneho rozpočtu) alebo na riadku 29 (vysporiadanie v prospech štátneho rozpočtu).

Súčtové riadky
Riadok 30 predstavuje súčet riadkov 22, 23, 24, 26 a 28 daňového priznania. Spoločnosť uvedie do riadku 30 sumu vo výške 211 332 Sk.

Nadmerný odpočet, daňová povinnosť
Riadok 31 je súčtom riadkov 21, 25, 27 a 29. V prípade spoločnosti je to suma 299 800 Sk. Kladný rozdiel medzi riadkami 30 a 31 je uvedený v riadku 32 ako nadmerný odpočet dane. Kladný rozdiel medzi riadkami 31 a 30 je uvedený v riadku 33 ako vlastná daňová povinnosť. Spoločnosť má za mesiac január daňovú povinnosť vo výške 88 468 Sk.

Nútený predaj veci
Riadky 34 a 35 vypĺňa platiteľ dane po vykonaní núteného predaja veci platiteľa podľa osobitného predpisu na dražbe alebo iným spôsobom v zmysle § 46a zákona. Nadmerný odpočet upravený o takto odvedenú daň bude uvedený na riadku 34 a vlastná daňová povinnosť upravená o takto odvedenú daň na riadku 35.

Odpočítanie nadmerného odpočtu
Nadmerný odpočet, ktorý platiteľ dane v zmysle § 23 ods. 1 zákona odpočítava od vlastnej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie, je zahrnutý do riadku 36.

Daňová povinnosť k úhrade
Rozdiel vlastnej daňovej povinnosti (riadok 33, resp. riadok 35) a odpočítavaného nadmerného odpočtu (riadok 36) je vo forme vlastnej daňovej povinnosti na úhradu uvedený na riadku 37. Spoločnosť do tohto riadku uvedie sumu 88 468 Sk.

Vrátenie nadmerného odpočtu
Pokiaľ platiteľ požaduje vrátenie nadmerného odpočtu v zmysle § 23 ods. 2 zákona, vyznačí v riadku 38 podľa ktorého písmena uvedeného ustanovenia vrátenie požaduje. Písmeno a) zahŕňa vrátenie nadmerného odpočtu platiteľovi uskutočňujúcemu vývoz tovaru, služieb a medzinárodnú prepravu po splnení požadovaných podmienok, písmeno b) vrátenie nadmerného odpočtu platiteľovi uskutočňujúcemu zdaniteľné plnenia prevažne podliehajúce zníženej sadzbe dane a písmeno c) vrátenie nadmerného odpočtu platiteľovi vzniknutého v súvislosti s obstaraním hmotného investičného majetku.

Dodatočné daňové priznanie
Riadok 39 obsahuje údaje o povinnosti odviesť daň (kladné číslo) alebo informáciu o skutočnosti, že nevzniká povinnosť odvodu dane (záporné číslo), ktoré sú výsledkom dodatočného daňového priznania (rozdiel medzi riadkami 31 a 30). V dodatočnom daňovom priznaní sa v jednotlivých riadkoch uvedú len rozdiely oproti podanému daňovému priznaniu, pričom zníženie hodnoty údajov je označené znamienkom mínus.


uskutocnene zdanit.plnenia dan na vstupe dan na vystupe
riadok text suma riadok text suma
02 oslob.od dane §26 451 750
03 plnenia bez dane §14 ods.2 c) 500 000
04 vyvoz tovaru a sluzieb 776 000
05 miesto pln.v zahr.s moznostou odpocitania 12 500
06 miesto pln.v zahr.bez moznosti odpocitania 51 960

07 vyvoz T do EU a asociovanych krajin? X

08 uskut 14% 10 000 10 dan na vyst 14% 1 400
09 uskut 20% 1 742 000 11 dan na vyst 20% 298 400
spolu 1 752 000

prijate zdanit.plnenia
riadok text suma riadok text suma
12 prijate 14% 18 000 16 dan na vstupe 14% 2 520
13 prijate 20% 899 000 17 dan na vstupe 20% 177 170
z toho bez naroku na odpocet prislusna dan na vst

dovoz tovaru
riadok text suma riadok text suma
14 dovoz 14% 0 18 dan na vstupe 14% 0
15 dovoz 20% 430 000 19 dan na vstupe 20% 86 000
z toho bez naroku na odpocet 0 0

20 dan na vstupe celkom 265 690
uprava dane na vstupe pri vypocte odpoctu 265 690
21 dan na vystupe celkom 299 800

22 odpocet dane 203 532 vypocet koeficientu: 0,7524
23 odpocet dane §4 0 koeficient z predchadzjuceho roka 2002: 0,9736
24 dan vratena §38b zahr.turisti 7 800 poradenstvo prenaj.nehn a banky - 6 000 Sk x koef 2002 5841,6
25 odvod dane §20 ods.8, 12, 14, §43 0
26 uprava odpoc.dane pri invest.majetku 27 uprava odpoc.dane pri invest.majetku
28 rocne vysporiad odp dane - pohl voci SR 0 29 rocne vysporiad odp dane - zav voci SR 0
30 celkom r.22, 23, 24, 26 a 28 211 332 31 celkom r.21, 25, 27 a 29 299 800
32 nadmerny odpocet 0 33 vlastna danova povinnost 88 468

34 nadm.odpocet uprava §46a odvedena exek 35 dan.povin. uprava §46a odvedena exek 0
36 nadm.odpocet odpocitany od vl.dan.pov. 0
37 vl.dan.povin k uhrade 88 468


38 vratenie nadm.odp. podla a) b) c) a b c

39 vysledok dodat.dan.priznania

21. máj 2022 02:16