03.06.2003, 00:00
Autor:
HNHN

Úroky z omeškania
V zákone sa uvádza, že úroky z omeškania by mali byť v hodnote, ktorá sa bežne používa v obchodnom styku. Pokiaľ viem, banky v súčasnosti poskytujú úvery približne od 9 do 15 % p. a. Je v súlade so zákonom, ak daňový úrad penalizuje občanov oveľa vyššou sadzbou?
-- Z uvedenej otázky nie je zrejmé, v akej veci došlo k penalizácii občana a čo sa myslí pod pojmom oveľa vyššia sadzba. Dovolím si však otázku konkretizovať tak, aby sa dala vyriešiť. Daňový úrad sám alebo prostredníctvom Ústredného daňového riaditeľstva vstupuje do rôznych právnych vzťahov. Je súčasne zamestnávateľom (pracovnoprávne vzťahy), musí si vytvoriť materiálne predpoklady na výkon svojho poslania (občianske, resp. obchodnoprávne vzťahy), je priamym alebo sprostredkovaným účastníkom rôznych administratívnych konaní (výstavba, odpadové hospodárstvo a iné), a najmä vykonáva svoje hlavné poslanie, t. j. podľa § 4 ods. 2 zákona č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch vykonáva okrem iných činností aj správu daní a daňovú kontrolu. Predpokladám, že práve pri výkone uvedenej právomoci príslušný daňový úrad vykonal penalizáciu občana -- daňovníka vyššou sadzbou úrokov z omeškania. Z vykonaného spresnenia zatiaľ vyplýva, že nešlo o vzťahy, ktoré sa vytvárajú medzi podnikateľmi, t. j. o výkon práv a povinností podľa Obchodného zákonníka, resp. iných predpisov obchodného práva, ale, naopak, o sféru tzv. verejného, konkrétne daňového práva, kde výšku úrokov na daňové účely predovšetkým upravuje zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, ako aj iné daňové predpisy. Napríklad spomenutý zákon č. 511/1992 Zb. v ustanovení § 59 ods. 5 pre prípad povoleného odkladu platenia dane alebo jej zaplatenia v splátkach zaťažuje daňový subjekt povinnosťou zaplatiť úrok z odloženej sumy vo výške 140 % diskontnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska so splatnosťou do 8 dní odo dňa doručenia daňového rozhodnutia. Ďalším príkladom je penále pri nezaplatení dane z pridanej hodnoty, ktoré sa vyrubuje podľa ustanovenia § 45 ods. 1 zákona č. 289/1995 o dani z pridanej hodnoty vo výške 0,1 % z dlžnej dane za každý deň omeškania. Z uvedených príkladov vyplýva, že je potrebné najskôr presne určiť, na ktorú právnu oblasť sa úroky z omeškania (alebo inak označené sankcie) vzťahujú, a následne sa oboznámiť s ich právnou úpravou. Problematika článkov o úrokoch z omeškania, ktoré boli uverejnené v Hospodárskych novinách, sa výslovne týkala podnikateľských vzťahov, a preto nie je možné uvedené poznatky automaticky aplikovať aj na vzťah podnikateľa k štátu, kde ide o výkon štátnej moci.

01 - Modified: 2007-07-26 07:58:00 - Feat.: 0 - Title: Požiar, ktorý sa vymkol spod kontroly
menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/poradensky-servis, menuAlias = poradensky-servis, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
28. jún 2022 08:26