Aktuálne trendy rozvoja podnikových komunikačných technológií

Zásadný vplyv informačných a komunikačných technológií na prevádzku podnikov a organizácií akéhokoľvek profilu je v súčasnosti nespochybniteľný. Je v podstate jedno, či sa jedná o výrobný podnik, finančnú inštitúciu, poskytovanie služieb akéhokoľvek druhu alebo štátnu inštitúciu. Ich dlhodobé úspešné a konkurenčne schopné pôsobenie priamo závisí od efektívneho využívania správnej zostavy informačných a komunikačných technológií.

Aktuálne trendy rozvoja podnikových komunikačných technológií

Avšak v súčasnosti to nie je už len o dosiahnutí maximálnej efektivity využívaním moderných informačných a komunikačných technológií. Nastupuje nová digitálna éra, v ktorej prevádzkové schopnosti informačných a komunikačných technológií už priamo predurčujú smerovanie samotného biznisu i služieb donedávna ešte nevídaných a nepredstaviteľných oblastí. Stávajú sa integrálnou neoddeliteľnou súčasťou rozvoja biznisu, podnikových procesov a služieb. Správny výber komunikačnej platformy a jej dizajnu môže predurčiť, nakoľko bude podnik či organizácia vo svojej činnosti v budúcnosti úspešná a schopná dostatočne rýchlo sa prispôsobiť požiadavkám i výzvam novej nastupujúce kyberneticky orientovanej trhovej doby.

Rýchlosť inovácií si vynútila zmeny

Tieto vývojové trendy sa nepochybne týkajú aj tradičných lokálnych podnikových komunikačných sietí budovaných už desaťročia bez zásadnejších kvalitatívnych dizajnových zmien, prakticky podľa tých istých základných funkčných princípov. Napriek tomu, že kvalita komunikačných služieb v lokálnych podnikových komunikačných sieťach postupne stúpala, pribúdali nové komunikačné protokoly zabezpečujúce vyššiu kvalitu dátovej komunikácie a bezpečnosti. Samotná podniková komunikačná infraštruktúra si žila vo svojom špecifickom, takmer izolovanom IT prostredí a hlavná činnosť danej organizácie spravidla zas v úplne inom, riadenom inými ľuďmi s odlišnými trhovými biznis princípmi.

Zásadné sú aj požiadavky a potreby čoraz rýchlejšieho zavádzania inovácii, bez ktorých podniky strácajú schopnosť konkurovať v dnešnom dynamickom ekonomickom prostredí. Tieto dve úplne rozdielne špecifické prostredia, IT prostredie na jednej strane a biznis na druhej, sa snažia prepojiť svojimi aktivitami práve zamestnanci IT oddelení. Sú to hlavne technickí zamestnanci IT oddelení, kvalifikácia a efektivita práce ktorých v mnohých prípadoch zásadne ovplyvňuje hlavnú činnosť podniku a tým aj hospodársky výsledok alebo kvalitu poskytovaných služieb. Tento tradičný organizačný koncept však už dnes nestíha držať krok s nárokmi, ktoré na firmy nekompromisne kladie súčasné konkurenčné prostredie. Aby komunikačné siete podnikov a organizácií dokázali efektívne podporovať hlavné podnikové biznis aktivity a zavádzanie nevyhnutných rozvojových inovácií, musia sa od základov zmeniť.

Úplne nový prístup k sieťam. DNA

Nespochybniteľnou technologickou autoritou v tejto oblasti je spoločnosť Cisco Systems. Za dlhé desaťročia pôsobenia v roli lídra v podnikových komunikačných technológiách priniesla veľké množstvo inovácií a prakticky určovala technologické trendy. A je to práve spoločnosť Cisco Systems, ktorá aj v súčasnosti prináša zásadné a kvalitatívne nové dizajnové inovácie pre podnikové komunikačné siete pod názvom Cisco Digital Network Architecture (DNA). Pod uvedeným všeobecným marketingovým názvom Cisco DNA sa skrýva principiálne nový dizajn komunikačnej infraštruktúry postavený ako softvérová programovateľná platforma využívajúca inovatívne HW a SW komunikačné produkty od spoločnosti Cisco Systems. Cisco DNA architektúra prináša pre podniky najmä nasledovné vybrané funkčné benefity:

  • Obsahuje automatizované nástroje a riešenia, ktoré dokážu operatívne v krátkom čase prispôsobiť parametre komunikačnej infraštruktúry meniacim sa prevádzkovým alebo biznis požiadavkám (takzvaný Intent-based networking). Umožňuje vstavanými softvérovými nástrojmi automatizovať zdĺhavé a náročné konfiguračné procesy. Týka sa to najmä takých oblastí, ako je implementácia bezpečnostných politík, prenosových parametrov komunikačných liniek pre kritické podnikové aplikácie, automatizácia a skrátenie servisných procesov spojených s operatívnou zmenou konfigurácií prenosovej infraštruktúry a pod.
  • Umožňuje zásadným spôsobom skrátiť čas a eliminovať manuálnu konfiguračnú náročnosť z hodín rádovo na minúty. A to nielen pri samotnej úvodnej implementácii zariadení v rámci komunikačnej infraštruktúry, ale aj pri jej následnej operatívnej údržbe a výmene zariadení v prípade poruchy.
  • Obsahuje výkonné a prehľadné nástroje pre rýchlu a hĺbkovú analýzu komunikačných incidentov s potenciálnym dopadom na funkčnosť i dostupnosť komunikačnej infraštruktúry, vrátane detailného popisu príčin a nadväzujúcich súvislostí už vzniknutých a evidovaných incidentov.
  • Na základe dátových vzoriek získaných z komunikačných zariadení a pomocou prepracovanej inteligentnej analýzy správania prebiehajúcej dátovej komunikácie dokáže odhaliť kybernetické útoky. Unikátnou funkcionalitou je možnosť odhaliť prebiehajúce kybernetické útoky dokonca aj v rámci kryptovanej dátovej komunikácie bez nutnosti jej dekryptovania.
  • Umožňuje rozšíriť komunikačné služby dostupné v rámci podnikovej IT infraštruktúry o rôzne štandardné aplikácie. Unikátna je možnosť individuálneho vývoja aplikácií a SW utilít pre rýchle a efektívne pokrytie opakujúcich sa prevádzkových požiadaviek, prípadne unikátnych požiadaviek vyplývajúcich zo zamerania organizácie na istú špecifickú činnosť. O vývoj týchto doplnkových aplikácií šitých na mieru pre daný účel použitia sa môže postarať dodávateľ Cisco DNA infraštruktúry, pričom môže využiť množstvo typových šablón a odladených SW utilít dostupných na stránkach spoločnosti Cisco Systems.

Využite potenciál moderných technológií naplno

Ak plánujete aktualizáciu vašej podnikovej komunikačnej infraštruktúry, určite vám odporúčame zvážiť nasadenie komunikačného riešenia na báze modernej Cisco DNA architektúry. Navyše, ak je pre ďalší rozvoj vo vašej organizácii optimalizácia a zefektívnenie procesov spojených so správou IT infraštruktúry kritickou požiadavkou. Prípadne ak plánuje automatizovať procesy spojené s údržbou a správou, chcete mať dokonalý prehľad o stave vašej IT infraštruktúry od koncového užívateľa až po aplikáciu a bezpečnosť podnikových dát je pre vás dôležitou prioritou. Cisco DNA je ideálna aj pre špecifické funkčné účely prevádzky vašej IT infraštruktúry, kde by sa hodili aplikácie a SW utility šité na mieru, ktoré by dokázali zrýchliť alebo zefektívniť vaše prevádzkové a biznis procesy bez nutnosti zamestnania ďalších špecializovaných a vysoko kvalifikovaných IT pracovníkov.

Digitálna transformácia, o ktorej sa dnes tak často hovorí a píše v médiách, nie je už len otázkou modernizácie samotnej IT infraštruktúry ako nejakých izolovaných a uzavretých technických prostriedkov určených pre dátovú komunikáciu. Investície do IT infraštruktúry by v žiadnom prípade nemali byť vnímané iba ako „povinná a trpená“ nákladová položka vo výdavkoch podniku. Aby firmy dokázali naplno využiť moderné IT technológie, ich dizajn, spôsob nasadenia a možnosti rozvoja, musia byť zrealizované tak, aby po ich uvedení do prevádzky maximálne efektívne podporovali hlavné činnosti a biznis organizácie a zároveň vytvárali nové príležitosti pre rozvoj podniku.

Peter Mihalovič, Konzultant riešení spoločnosti Dimension Data Slovakia.

​ (pr)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.