Spoločné stanovisko predstavenstva a dozornej rady SLOVNAFT, a.s., k navrhovanému uplatneniu práva výkupu spoločnosťou MOL Plc.

Predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti SLOVNAFT, a.s., prerokovali v súlade s § 118i Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“) navrhované uplatnenie práva výkupu a príslušné podmienky navrhované spoločnosťou MOL Plc. voči zostávajúcim 1,44 % akcií Spoločnosti vo voľnom obehu („free float“)

Spoločné stanovisko predstavenstva a dozornej rady SLOVNAFT, a.s.,  k navrhovanému uplatneniu práva výkupu spoločnosťou MOL Plc.

Členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, a.s. („Spoločnosť”) potvrdili obsah podmienok navrhovaných zo strany MOL Plc. v súvislosti s uvažovaným uplatnením práva výkupu zo dňa 13. augusta 2019 („Podmienky”) predložených spoločnosťou MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company, so sídlom  Október huszonharmadika utca 18, H-1117 Budapešť, Maďarsko, ako navrhovateľom („Navrhovateľ”) v zmysle § 118i Zákona o cenných papieroch pre nadobudnutie akcií cieľovej Spoločnosti  v súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov.   

Členovia predstavenstva a dozornej rady („Členovia”) prerokovali možné dopady takýchto Podmienok na budúce fungovanie Spoločnosti, budúce plány a stratégiu, zamestnancov, ako aj možné dopady na ostatných akcionárov a veriteľov Spoločnosti. Členovia dospeli  k záveru, že vnímajú Podmienky ako v súlade s celkovými záujmami Spoločnosti, zamestnancov, akcionárov alebo veriteľov.  

Členovia vzhľadom na to preskúmali aj všetky podporné / preukazujúce dokumenty sprístupnené Navrhovateľom tak, aby mohli preveriť príslušné Podmienky. Členovia rovnako preskúmali Podmienky z hľadiska ich realizovateľnosti  voči ostatným akcionárom. Členovia pri tom taktiež preskúmali Podmienky z hľadiska ich súladu s riadiacimi dokumentmi Spoločnosti, ako aj príslušnými právnymi predpismi.

Členovia vnímajú Podmienky ako stanovené v súlade s požiadavkami Zákona o cenných papieroch a obsahujúce všetky potrebné lehoty pre uplatnenie práva na výkup zo strany Navrhovateľa. To zakladá právo na to, že MOL predložil počas uplynulých troch mesiacov dobrovoľnú ponuku na prevzatie zostávajúcich akcií vo voľnom obehu, prekročil minimálnu zákonnú prahovú hodnotu pre uplatnenie práva výkupu a navrhuje podmienky realizácie postupu výkupu, ktorý zabezpečuje, aby bola zostávajúcim akcionárom vyplatená príslušná odplata.    

Vzhľadom na aktuálny pomer vlastníctva akcií, kde Predkladateľ kontroluje 98,56 % všetkých akcií Spoločnosti, a preto uplatňuje kontrolné práva nad rozhodnutiami Spoločnosti, Členovia nevidia potenciálne zvýšenie vlastníckeho podielu zo strany Navrhovateľa ako v rozpore so stratégiou Spoločnosti alebo s dopadom na budúcu zamestnanosť, obchodné plány alebo všeobecnú stratégiu Spoločnosti či jej veriteľov. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že Spoločnosť je významnou súčasťou Skupiny MOL už viac než 15 rokov. Členovia dospeli k záveru, že takýto návrh zo strany Navrhovateľa by mohol priniesť lepšiu implementáciu stratégie Vízia 2030 v rámci Skupiny MOL, kde by zjednodušená vlastnícka štruktúra mohla byť potenciálne vnímaná ako opatrenie týkajúce sa efektívnosti a v konečnom dôsledku mať tiež pozitívny vplyv na potenciálnych veriteľov a investorov.  

Členovia považujú implementáciu budúcej stratégie za kľúčovú príležitosť pre ďalší rozvoj Spoločnosti ako integrálnej súčasti Skupiny MOL z hľadiska meniaceho sa vonkajšieho prostredia a nadchádzajúceho smerovania EÚ a príslušného legislatívneho rámca, ktoré vyžadujú vývoj Spoločnosti tak, aby dokázala ďalej fungovať a dosahovať pozitívnu výkonnosť aj v budúcnosti, a tak zabezpečiť zamestnanosť a silnú prítomnosť obchodných aktivít v SR. Členovia vidia ako kľúčový z hľadiska týchto budúcich aspektov význam zjednotenej skupiny, s budúcim pozitívnym dopadom na Spoločnosť, jej zamestnancov, potenciálnych veriteľov a investorov. V tejto súvislosti Členovia vidia návrh na zjednodušenie vlastníckej štruktúry ako spôsob podpory pružnosti rozhodovania a taktiež zníženia s tým spojenej administratívnej záťaže. Členovia vidia zjednodušenie administratívy a procesu rozhodovania ako pozitívne opatrenie, ktoré by mohlo pomôcť zvýšiť konkurencieschopnosť Spoločnosti v budúcnosti.      

Na druhej strane Členia dospeli k záveru, že priemerné obchodovanie so zostávajúcimi akciami Spoločnosti vo voľnom obehu počas uplynulých rokov tak, ako bolo realizované na Burze cenných papierov v Bratislave (BSSE), nedosiahlo prahové hodnoty likvidity definované na základe legislatívy EÚ a štandardov ESMA v takom meradle aby mohol byť trh s akciami Spoločnosti považovaný za dostatočne likvidný a tak bola zabezpečená potrebná tvorba hodnôt, preto by mohlo byť rozhodnutie Žiadateľa vnímané ako príležitosť pre menšinových akcionárov, z ktorých väčšina sú akcionári Spoločnosti z dôvodov historickej privatizácie, na získanie primeranej odplaty za svoje akcie.

Členovia vidia stanovenie odkupnej ceny akcií tak, ako ju navrhuje Žiadateľ v Podmienkach, ako férové, pričom sú rešpektované právne požiadavky tak, ako sú stanovené v § 188i Zákona o cenných papieroch, podľa ktorého je navrhovaná odmena vo výške 85,00 EUR za akciu vyššia ako cena vyplývajúca zo zákonom predpísaných metód oceňovania. Podľa názoru Členov je navrhovaná odmena úmerná aj k dlhodobej hodnote akcií Spoločnosti.   

Členovia vnímajú aj ostatné podmienky uplatnenia práva výkupu v rámci Podmienok ako stanovené spôsobom predpísaným v Zákone o cenných papieroch a iných príslušných predpisoch, pričom neevidujú  žiadne právne alebo formálne nedostatky v obdržaných Podmienkach.  

Všetci Členovia predstavenstva i dozornej rady sa vyjadrili, že nie sú v žiadnej forme konfliktu záujmov na prerokovanie a pripomienkovanie Podmienok a že nie sú zaujatí v súvislosti s akciami Spoločnosti, podľa ktorých žiadny člen predstavenstva nie je akcionárom Spoločnosti.

(PR)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.