Tipy a rady pre podnikateľov: Ako využiť schválenú novelu Zákona o dani z príjmov vo svojom podnikaní

V druhej polovici septembra 2019 bola schválená novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež„ Zákon o dani z príjmov“) prinášajúca podnikateľom výraznú zmenu v zdaňovaní príjmov z podnikateľskej činnosti. Doposiaľ 21 % sadzba dane z príjmov platná pre všetky právnické osoby sa od 1. januára 2020 vymedzuje len pre tie podnikateľské jednotky, ktorých celkový obrat za zdaňovacie obdobie presiahne 100 tisíc eur.

Tipy a rady pre podnikateľov: Ako využiť schválenú novelu Zákona o dani z príjmov vo svojom podnikaní

Tie podnikateľské jednotky a podnikatelia, ktorých obrat NEPRESIAHNE v zdaňovacom období 100 tisíc eur si môžu zdaniť príjem z podnikateľskej činnosti už len 15 % sadzbou dane.

Schválená novela zákona o dani z príjmov zožala vlnu kritiky od viacerých expertov na dane a fiškálnu politiku. Hrozbou je práve zvýšenie verejných výdavkov a s ním spojené prehĺbenie sa deficitu a verejného dlhu Slovenska. Zvlášť v časoch kedy termíny ako spomaľovanie ekonomického rastu Slovenskej republiky a ochladzovanie svetovej ekonomiky a ekonomiky EÚ sú často frekventovanými témami. Podľa viacerých expertov môže táto zmena priniesť v neskoršom období nestabilitu a nemusí sa z makroekonomického hľadiska slovenskej ekonomike vyplatiť. Na dôsledky tejto novely si však budeme musieť chvíľu počkať.

Znížením sadzby dane z príjmu z 21 % na 15 % pre právnické a fyzické osoby s obratom do 100 tisíc eur za zdaňovacie obdobie sme sa priblížili niektorým krajinám EÚ, ktoré nižšiu korporátnu daň aplikujú už nejaké to obdobie.

Takýmito krajinami sú napr. Maďarsko alebo Poľsko. Maďarsko aplikuje korporátnu daň vo výške 9 % jednotne pre všetky podnikateľské subjekty pričom v Poľsku je príjem z podnikateľskej činnosti zdaňovaný v závislosti od toho či ide o príjem malých podnikateľských jednotiek alebo  tých väčších. V prípade malých podnikateľských jednotiek sa príjem zdaňuje sadzbou  9%väčšie zdaňujú svoj príjem 19 % sadzbou dane.

Ďalšími krajinami s nízkou sadzbou korporátnej dane sú napr. Írsko (12,5 %), Litva (15 % a 5 % pre malé podnikateľské jednotky), Cyprus (12,5 %), Bulharsko (10 %), Bosna a Hercegovina(10 %), Srbsko (15 %), Chorvátsko (18 % a 12 % pre malé podnikateľské jednotky), Rumunsko (16 % resp. 1 % ak obrat je nižší ako 1 mil. eur). Pri porovnaní vplyvu zavedenej nižšej sadzby korporátnej dane na ekonomický rast krajín napr. Maďarska a Poľska, môžeme konštatovať priaznivý vplyv takýchto zmien v daňovom systéme. Pozitívnym dôsledkom nižšej sadzby korporátnej dane je zníženie miery nezamestnanosti, významný ekonomický rast, rast spotreby a rast domácich a zahraničných investícií.

Ako už bolo spomínané negatívnym dôsledkom môže byť prehrievanie ekonomiky, rast inflácie a rast verejných výdavkov, prehlbovanie deficitu a rast verejného dlhu. Je správne nastaviť daňovú politiku tak, aby sa tieto negatívne vplyvy prejavili v čo najmenšej miere. Chýbajúce daňové príjmy by sme mohli doplniť rozšírením základu dane a orientáciou na spotrebné a environmentálne dane. Riešením môže byť tiež byť dofinancovanie samospráv prostredníctvom doplnkového percenta k dani z príjmu.

Čo prináša novela Zákona o dani z príjmov pre samotných podnikateľov a ako môžu vďaka nej vo svojom podnikaní ušetriť?

Podnikateľským jednotkám a podnikateľom, ktorí sa rozhodujú založiť si vlastnú s.r.o. alebo ju už vlastnia , prináša novela Zákona o dani z príjmov veľa zvýhodnení.  Zlepšuje podnikateľské prostredie a zvyšuje sa konkurencieschopnosť.

Podniky a podnikatelia s obratom do 100 tis. eur za zdaňovacie obdobie môžu využiť výhody nižšej sadzby dane z príjmu vo výške 15 %. Tí, ktorých obrat presahuje 100 tis. eur môžu svoje podnikanie diverzifikovať, napríklad pomocou ready made spoločností.

A ako využiť schválenú novelu Zákona o dani z príjmov vo svojom podnikaní?!

 • Rozšírenie podnikateľských aktivít založením novej príbuznej spoločnosti

Schválená novela zákona o dani z príjmov umožňuje podnikateľom s obratom do 100 tis. eur užívať výhody nižšej sadzby dane z príjmu vo výške 15 %. Prispieva tak k vzniku nových  spoločností a dáva možnosť presunu aktív a výnosov existujúcich podnikov do novozaložených menších príbuzných spoločností. Presun aktív a výnosov do novovzniknutej menšej príbuznej spoločnosti zabezpečí už existujúcemu podniku hoci aj s pôvodne vyšším obratom užívať výhody schválenej novely zákona o dani z príjmov a tým ušetriť.

Ušetrený rozdiel môže takto podnikateľ investovať do výskumu a vývoja resp. na marketingové aktivity, vďaka čomu môže uspieť aj napriek silnejúcej konkurencii menších podnikov. Založenie novej spoločnosti si však vyžaduje množstvo administratívnych úkonov a celý proces môže trvať od 2 do 5 týždňov.

 • Rozšírenie podnikateľských aktivít kúpou ready made spoločností

Podnikatelia môžu diverzifikovať svoje podnikanie aj prostredníctvom kúpy ready made spoločností (RMS). Výhodou takýchto spoločností je že umožňujú rozšíriť svoje podnikateľské aktivity a začať podnikať prostredníctvom ďalšej spoločnosti už v priebehu niekoľkých dní. Nové RMS sú založené výlučne za účelom predaja. Sú založené zakladateľskou listinou resp. spoločenskou zmluvou, zapísané do Obchodného registra, registrované pre daň z príjmov prípadne aj pre DPH, obsahujú najčastejšie využívané živnostenské oprávnenia pre podnikanie.

Súčasťou kúpy RMS môže byť tiež získanie virtuálneho sídla. Prenájom sídla dokáže neraz ušetriť stovky eur hlavne aj ďalšiu kanceláriu podnikateľ nepotrebuje. V ponuke sú sídla na lukratívnych miestach a uliciach či už v rámci hlavného mesta prípadne iných miest. Kúpou RMS môžu podnikatelia presunúť svoje aktíva a podnikateľskú činnosť tak, aby mohli užívať výhody schválenej novely a tým ušetriť a prosperovať.

 • Rozšírenie podnikateľských aktivít do zahraničia

Znížená sadzba dane z príjmu sa použije aj v prípade transferu aktív a podnikateľskej činnosti do zahraničia. Týmto spôsobom môžu  podnikatelia presunúť svoje podnikanie smerom von a aj naďalej užívať výhody nižšej sadzby dane z príjmov.

 • Predĺženie lehoty na odpočet daňovej straty

Pri odpočte daňovej straty dochádza k zrušeniu rovnomernosti daňovej straty a predĺženiu lehoty na jej odpočet z pôvodných 4 na 5 rokov. Pri daňovej strate sa rozlišuje mikrodaňovník (podnikateľ, ktorý dosahuje  príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti v zdaňovacom období maximálne do výšky sumy stanovenej na registráciu pre DPH t.j. 49 790 €) a ostatné spoločnosti a živnostníci.

Mikrodaňovník si môže odpočet daňovej strany uplatniť až do 100 % základu dane. V prípade ostatných spoločností a živnostníkov je to do výšky 50 % základu dane. Postavenie mikrodaňovníka môže podnikateľ získať až od 1. januára 2021, čím aj získať výhody z tohto titulu. V prípade ostatných spoločností a živnostníkov dochádza k možnosti čerpať výhody z umorovania daňovej strany o rok dlhšie. Vďaka čomu si môže podnikateľ znížiť základ dane a tým ušetriť prostriedky odvedené na daň v príslušnom zdaňovacom období. Odpočet daňovej straty si bude môcť daňovník uplatniť od januára 2020 počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.

 • Investície na výskum a vývoj – uplatnenie odpočtu až 200 % z výdavkov ( nákladov) pri výpočte základu dane

Znížiť základ dane z príjmu si môžu po novom podnikatelia, ktorý realizujú výskum a vývoj rámci svojej podnikateľskej činnosti. Výška odpočtu výdavkov na výskum a vývoj sa zdvojnásobuje. Čo vlastne znamená, že si podnikatelia môžu uplatniť odpočet až do 200 % z výdavkov (nákladov)  na výskum a vývoj v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Pôvodne to bolo 100 %. Využitím tohto nástroja možno strategicky podporiť svoju vlastnú konkurencieschopnosť a zároveň znižovať výdavky na daň z príjmu.

 • Kúpa elektromobilu- osobného automobilu s druhom paliva/zdrojom energie „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek inej kombinácii s iným druhom paliva

Kúpa elektromobilu môže byť pre podnikateľov veľmi zaujímavou investíciou. Do júna 2018 štát poskytoval dotácie na elektromobily v rozpätí od 3 000 do 5 000 € . Začiatkom roka 2019 je už prijatý akčný plán na podporu elektromobility na Slovensku. Elektromobily sú jedným z východísk pri znižovaní negatívnych dopadov na životné prostredie a riešení obmedzeného množstva vybraných nerastných surovín. Podnikatelia budú môcť od januára 2020 odpisovať tieto automobily v novej Odpisovej skupine 0. Dĺžka odpisovania sú 2 roky. Pre podnikateľov je to teda možnosť ako si v priebehu 2 rokov znížiť základ dane o odpisovanú sumu z hodnoty obstaraného elektromobilu. Odpisová skupina 0 nadobúda svoju účinnosť od roku 2022.

 • Upravená hranica platenia preddavkov na daň z príjmov

V praxi to pre podnikateľa znamená, že pokiaľ základ dane z príjmov podnikateľa za zdaňovacie obdobie bol do výšky 5 000 € je od platenia preddavkov oslobodený. Pôvodne tomu tak bolo do výšky 2 500 €. Ak základ dane presiahne 5 000€  do výšky 16 600 €, daňovník má povinnosť platiť preddavky štvrťročne. Základ dane vyšší ako 16 600 € znamená, že daňovníkovi vzniká povinnosť platiť preddavky každý mesiac.

Aj v tomto prípade podnikateľ môže šetriť časom a finančnými prostriedkami vynaloženým na spracovanie a odvod preddavkov a môže daň zaplatiť jednorázovo, ak spĺňa legislatívne podmienky. Opäť je výhodnejšie vlastniť novovzniknutú príbuznú spoločnosť s nižším obratom a tým aj základom dane.

 • Odpisovanie hmotného majetku mikrodaňovníkov

Mikrodaňovníci si budú môcť hmotný majetok odpisovať v ľubovoľnej výške. Podmienkou je že nadobudnutý majetok musí byť zaradený do užívania resp. do obchodného majetku v období  kedy bol podnikateľ mikrodaňovníkom. Nadobudnúť ho môže mikrodaňovník až po 1. januári 2021. Týmto spôsobom odpisovať hmotný majetok však nemôže nehnuteľnosti a luxusné automobily. Drobným podnikateľom umožňuje odpisovať hmotný majetok v prvých rokoch vo vyššej miere, čím sa zníži základ dane aj výška splatnej dane. Prípadne si upraví odpisovanie tak, aby čo najlepšie optimalizoval svoju podnikateľskú činnosť.

 • Zníženie základu dane vďaka daňovo uznaným výdavkom na pokuty a zjednodušeniu zoznamu daňovo uznateľných výdavkov

Novela zákona o dani z príjmu zjednodušuje a bližšie charakterizuje ďalšie daňovo uznateľné výdavky. Daňovo uznaným výdavkom sú tým pádom tiež zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a úroky z omeškania. Úplne sa vypustila podmienka zaplatenia pre normy a certifikácie, pri sprostredkovaní obchodu sa zrušil limit 20 % . Daňovo uznateľné výdavky sú uznané len v prípade ak boli zaplatené.

 • Registrácia pre daň z príjmov ako povinnosť daňového úradu

Schválením novely zákona o dani z príjmov má prejsť povinnosť registrácie pre daň z príjmov od fyzických a právnických osôb, ktorý majú oprávnenie na podnikanie a vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo ktorí prenajímajú nehnuteľnosť na daňový úrad. Tzn. od roku 2021 bude daňový úrad vykonávať registrácie na daň z príjmov všetkých fyzických a právnických osôb, zapísaných do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Ak nie sú súčasťou tohto registra, daňový úrad ich registruje na základe prvého podaného daňového priznania.

Ak sa teda v priebehu svojho podnikania niektoré z týchto noviniek rozhodnete pre svoj úspech využiť aj vy, bude to pre vás skutočná odmena. Ale pozor, nezabúdajte, že:

„ Skutočná odmena je múdrosť, skutočný poklad je pokoj.“

(Stuart a Linda McFarland)

(PR)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.